Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief SZW doelmatigheidsrapportage 1999 van het Ctsv

Datum nieuwsfeit: 11-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

szw00000.187 brief sts szw doelmatigheidsrapportage 1999 van het ctsv
Gemaakt: 14-2-2000 tijd: 16:44


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


11 februari 2000

Op grond van artikel 11 van de OSV 1997 bied ik u bij deze de Doelmatigheids-rapportage 1999 van het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) aan (bijlage 1). In het na-volgende ga ik nader op de rapportage in.

Gaarne spreek ik mijn waardering uit voor de wijze waarop het Ctsv zijn laatste rapportage over de doelmatigheid van de uitvoering van de sociale verzekeringswetten heeft opgezet. Het is nu voor de derde maal dat de rapportage door het Ctsv wordt uitgebracht.

Het Ctsv heeft voor deze rapportage een enigszins gewijzigde aanpak gehanteerd ten opzichte van 1997 en 1998. Enerzijds legt het Ctsv meer nadruk op de eigen verant-woordelijkheid van de uitvoeringsinstanties (zelfevaluatie en bijsturing) en anderzijds kijkt het Ctsv meer dan voorheen naar de feitelijke ontwikkeling van de uitvoeringskosten en de geleverde diensten en prestaties. Aanleiding hiertoe zijn de ervaringen met de twee voor-gaande rapportages en de resultaten van de door een extern bureau uitgevoerde contra-expertise op het doelmatigheidsonderzoek van het Ctsv.

Over de gekozen opzet en rapportage heeft overleg plaatsgevonden met mijn departement. Daarbij is door het Ctsv aangegeven dat het doelmatigheidsonderzoek nog in ontwikkeling is. In de volgende rapportages zullen ook monitorgegevens (prestaties, personeel e.d) worden opgenomen, evenals resultaten van (eventueel) onderzoek dat zal plaatsvinden naar aanleiding van uitgevoerde risico-analyses. De daarbij te hanteren instrumenten voor monitoring en risico-analyse zijn momenteel onderwerp van overleg met de uitvoerende instanties.

Ten aanzien van de inhoud van de rapportage kan het volgende worden opgemerkt. De Doelmatigheidsrapportage 1999 beslaat de periode 1 januari 1998 - 31 maart 1999. De rapportage gaat in op de doelmatigheid van de uitvoerende instanties binnen de sector van de sociale verzekeringen, te weten het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv), uitvoeringsinstellingen (uvi's) en Sociale verzekeringsbank (Svb). Het centrale vraagstuk in het kader van de doelmatigheid is in hoeverre de uitvoerings-organisaties in staat zijn, de beleidsdoelen te realiseren, en tegen welke kosten. Ter beantwoording gaat het Ctsv in op drie onderdelen:

de doelmatigheid van de organisatie. De organisatie dient zo te zijn ingericht dat de doelen bereikt kunnen worden. Om hierover een uitspraak te kunnen doen heeft het Ctsv de uitvoerende instanties gevraagd om verantwoordingsrapportages. Hiermee legt het Ctsv de nadruk op het zelfkritisch vermogen van de uitvoerende instanties. Het Ctsv constateert dat, hoewel de kwaliteit van de rapportages wisselend is, deze ten opzichte van vorig jaar vooruit is gegaan. Alle uitvoeringsinstanties hebben aangegeven hierin nog verdere verbeteringen te willen en zullen aanbrengen.

de doelmatigheid van beheer. Hierbij gaat het erom of de organisatie over de juiste hoeveelheid mensen en middelen beschikt en welke kosten de organisatie maakt om de gestelde doelen te behalen. De uitvoerende instanties geven in hun verantwoordings-rapportages geen (of nauwelijks) informatie over de kosten die samenhangen met uitvoering van wet- en regelgeving. Deze informatie is wel in andere rapportages van het Ctsv of van het Lisv en de Svb voor handen. Op basis hiervan heeft het Ctsv gecon-cludeerd dat de ontwikkeling van de uitvoeringskosten van de uitvoeringsinstellingen in 1998 lager is dan op grond van het door het Ctsv gehanteerde model verwacht kon worden. Dit betekent volgens het Ctsv dat er in 1998 een bescheiden doelmatigheidswinst is gerealiseerd. Op het niveau van de individuele uitvoerder doet het Ctsv geen uitspraak.

Naar aanleiding van de analyse van het Ctsv moet opgemerkt worden dat de nu door het

Ctsv gepresenteerde cijfers niet overeen komen met de recente cijfers van Lisv, omdat een ander peilmoment is gehanteerd. De cijfers van het Ctsv zijn gebaseerd op de rapportage «Uitvoeringskosten werknemersverzekeringen 1995-2003» van het Lisv uit 1998. Najaar 1999 heeft het Lisv hiervan een nieuwe versie uitgebracht over de jaren
1996-2003.


3. organisatie-effectiviteit. Hierbij gaat het om de vraag in hoeverre de doelstellingen gerealiseerd zijn. Omdat de uitvoerende instanties geen meetbare doelstellingen hebben geformuleerd, en zij in hun rapportages slechts aandacht geven aan een deel van de doelstellingen, heeft het Ctsv hier onvoldoende inzicht in en kan het hierover geen uitspraak doen.

Op grond van de beoordeling van jaarovereenkomsten en doelmatigheidsprojecten kan het Ctsv geen antwoord geven op de vraag of de voorgenomen bezuiniging op de uitvoerings-kosten zal worden gerealiseerd. De informatie is hiertoe niet toereikend, onder andere omdat de doelmatigheidsprojecten niet worden meegenomen in de jaarcontracten en afzonderlijk en op andere momenten worden gebudgetteerd. In overleg tussen het departement en Lisv is hiervoor een oplossing gevonden door het Lisv naast de jaarcontracten tevens een investeringsbegroting te laten opstellen. Ook het Ctsv zal hiervan op de hoogte worden gesteld zodat het daar bij zijn beoordeling rekening mee kan houden. Voorts zal het project Monitoring doelmatigheidsprojecten van het Ctsv een aanvulling vormen op de reguliere beoordeling van de jaarovereenkomsten tussen Lisv en uitvoeringsinstellingen. Het onder-zoek richt zich specifiek op de investeringsprojecten van de uvi's waarvoor bij het Lisv aanvullende begrotingsaanvragen worden ingediend. De resultaten van de monitoring worden per project in een bondige rapportage schriftelijk vastgelegd en besproken met de uitvoeringsinstellingen en het Lisv.De vraag in hoeverre de wijze waarop de uitvoeringsinstanties het beleid uitvoeren en de daarmee gepaard gaande kosten de grote geldstroom (uitkeringen) beïnvloeden valt op basis van de stand van het huidig onderzoek slechts op onderdelen door het Ctsv te beantwoorden (bijvoorbeeld arbeidstoeleiding en handhaving). Gezien het belang van het onderwerp sta ik positief tegenover het voorstel van het Ctsv om een onderzoek te doen naar de relatie tussen de kleine en grote geldstroom.

Zoals ik reeds eerder aangaf heb ik een positief oordeel over de weg die het Ctsv met zijn Doelmatigheidsrapportage 1999 is ingeslagen. Wel zijn er enkele punten die aandacht behoeven. De verantwoordingsrapportages van de uitvoerende instanties kunnen aan waarde winnen door systematisch aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de organisatie. Verder is het wenselijk dat er meer inzicht ontstaat in de relatie tussen de prestaties van de uitvoerende instanties en de kosten die gemaakt worden om deze te realiseren. Het Ctsv heeft inmiddels aangegeven dat het de bedoeling is dat deze punten in de volgende rap-portage verbeterd zijn. Ook ligt de vraag voor hoe en wanneer de geconstateerde tekort-komingen bij de uitvoeringsinstanties zullen worden opgepakt. Het Ctsv is op ambtelijk en bestuurlijk niveau reeds om een reactie op dit punt gevraagd. Het ligt in de lijn dat de uitvoeringsinstanties dit in eerste instantie zelf oppakken. Verbeteringen in de doelmatigheid dienen in de planning- en controlcyclus verankerd te zijn. Het Ctsv zal er op toe zien dat dit in de praktijk zal plaatsvinden.

Tot slot zij opgemerkt dat bij de uitwerking van het kabinetsvoorstel Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) aandacht zal worden besteed aan de sturings- en verantwoordingssystematiek Dit kan consequenties hebben voor de verdere ontwikkeling van de doelmatigheidsrapportage.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(J.F. Hoogervorst)

Bijlage is niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie