Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Evaluatieverslag regularisatiecampagne Stad Gent

Datum nieuwsfeit: 11-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gent

E v a l u a t i e v e r s l a g
r e g u l a r i s a t i e c a m p a g n e S t a d G e n t

Op 30 januari om 12 uur werden de deuren van het Administratief Centrum gesloten voor bezoekers.

Hiermee werd de termijn voor het indienen van een aanvraag in het kader van een eenmalige regularisatiecampagne voor mensen zonder papieren en met een onzeker verblijfstatuut in de Stad Gent beëindigd.

Het college van burgemeester en schepenen had in de zitting van 24 januari beslist de loketten van de dienst Bevolking op zondag 30 januari 2000 van 9 uur tot 12 uur open te houden enkel voor het indienen van een regularisatieaanvraag. Dit in tegenstelling tot de andere grote steden Antwerpen en Brussel die enkel op zaterdag hun loketten openden.

Personen die na 12 uur toch nog een aanvraag wensten te doen konden zich daarvoor naar Brussel begeven, waar postkantoor Brussel X in het Zuidstation ook op zondag open is, en van daaruit hun aanvraag aangetekend opsturen naar de dienst Bevolking van hun gemeente.

Deze werkwijze maakte althans deel uit van het noodscenario dat werd uitgewerkt door het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding samen met niet-gouvernementele organisaties.

Het was een zeer rustige zondagvoormiddag geweest. Slechts een vijftigtal belangstellenden meldden zich. Wij hadden niet de indruk dat er zich nog bezoekers zouden melden na 12 uur.

De personeelsleden bleven wel nog tot ongeveer 13 uur.

Vanuit Brussel X werden geen aanvragen naar de Dienst Bevolking in Gent doorgestuurd.

Wel kwamen op maandag 31 januari nog een paar telefoontjes binnen met de vraag of het nog mogelijk was een aanvraag in te dienen. Ook een paar andere gemeenten informeerden naar deze mogelijkheid bij het Bureau Vreemdelingen.

Op 30 januari om 12 uur waren 1 006 regularisatieaanvragen ingediend in het Administratief Centrum. Met de aanvragen in de dienstencentra erbij geteld realiseert Gent een totaal van 1 065 aanvraagdossiers.

Pas volgende week zal duidelijk zijn om hoeveel personen het precies gaat. Maar wij veronderstellen dat, zoals eveneens blijkt uit de 5 000 dossiers die reeds werden gescreend door het Secretariaat van de Regularisatiecommissie, één derde van de dossiers de aanvraag van 2 personen betreft. Het zou dus gaan om een totaal aantal personen tussen 1 400 en 1 500.


500 dossiers dienen nog te worden vervolledigd tijdens de 4 weken volgend op de aanvraag, hetzij met bijkomende stukken hetzij met sociale verslagen.

De afsprakennota goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 6 januari voorziet namelijk dat voor alle aanvragen een sociaal verslag zal worden opgemaakt.

Hiertoe zal het Bureau Vreemdelingen van maandag 31 januari tot 29 februari op afspraak de aanvragers opnieuw ontvangen.

Het bureau Vreemdelingen deed een aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen om de 6 interimarissen nog gedurende deze 4 weken tewerk te stellen.

Ook het OCMW en de Stedelijke Integratiedienst blijven tot eind februari verder werken aan de sociale verslagen.

Opvallend is het groot aantal aanvragen dat de laatste dagen is ingediend.

Op vrijdag 29 januari om 9 uur waren er ongeveer 600 aanvragen ingediend.

Op zondagmiddag 12 uur waren er 1 065 aanvragen binnen.

De helft van het totaal aantal aanvragen is dus tijdens (de laatste) 3 dagen ingediend.

In de eerste en de tweede week werden telkens ongeveer 100 aanvragen ingediend.

De eerste en de tweede week kwamen de belangstellenden vooral informatie vragen of een aanvraagformulier afhalen. Tegelijkertijd werd voor hen een afspraak gemaakt met het OCMW of met de Stedelijke Integratiedienst voor verdere begeleiding bij het regularisatietraject en/of het opmaken van een sociaal verslag.

Zowel Bureau Vreemdelingen als de Stedelijke Integratiedienst begeleidden het volledige regularisatietraject voor alle personen die hierom vroegen. Er werden wel onderlinge afspraken gemaakt zodat dubbele dossiers werden vermeden.

Met het oog op het bereiken van zoveel mogelijk belangstellenden werd een callcenter geïnstalleerd in de Stedelijke Integratiedienst. Het betreft het nummer 0800-21059. Dit nummer blijft ook nog in februari gehandhaafd.

Van dit nummer maakten heel wat belangstellenden gebruik om informatie over de regularisatiecampagne op te vragen.

Dit aantal zal vermoedelijk het aantal bellers op het 0800-nummer van het Centrum voor Gelijke kansen en Racismebestrijding overschrijden. Na 2,5 weken ontving het CGKR 570 oproepen. Zekerheid omtrent het precieze aantal oproepen zullen we pas hebben op het einde van de maand februari.

Personeel tewerkgesteld in het Bureau Vreemdelingen voor de regularisatiecampagne

Doorlopend waren er gedurende de 3 weken van de regularisatiecampagne 8 personen uitsluitend voor de regularisaties aan het werk.

Het betrof 6 interimarissen en 2 vaste personeelsleden van het Bureau Vreemdelingen.

De gewone dienstverlening bleef voor 100 % verzekerd.

Vanaf de woensdag van de derde week kreeg het Bureau Vreemdelingen assistentie van 3 federale ambtenaren.

Tijdens het laatste weekend vervoegden medewerkers van de Stedelijke Integratiedienst de staf voor de regularisaties.

Op zaterdag 29 januari waren er in totaal 25 medewerkers en op zondag 30 waren er 22 medewerkers werkzaam in het Administratief Centrum..

Een kleine 200 aanvragers liet zich begeleiden door advocaten om de dossiers samen te stellen.

Een globale analyse van de aanvraagdossiers kan nog niet worden gegeven. Pas wanneer alle gegevens zijn ingevoerd in de bestanden van het Bureau Vreemdelingen zullen we een overzicht hebben van de nationaliteiten, de gezinssamenstelling en de criteria die werden ingeroepen.

We hebben wel reeds enkele aanwijzingen aan de hand van de verslagen opgemaakt door het OCMW, de Stedelijke Integratiedienst en het Transithuis.

OCMW

Het OCMW ontving 300 aanvragen voor het opmaken van een sociaal verslag.

Dit betekent dat ongeveer één derde van de aanvragen personen betreft die gekend zijn in het OCMW.

157 sociale verslagen zijn door het OCMW reeds opgemaakt.

195 van de 300 dossiers zijn nog actief. De overige 100 dossiers hebben betrekking op vroegere cliënten en zijn dus passieve dossiers.

De grootste groep aanvragers komt uit Slovakije (38), gevolgd door India (33), Ghana (31), Bulgarije (31), Pakistan (23), Congo (17), Algerije en Bosnië (8), Nigeria en Turkije (7),

We stellen dus vast dat in het OCMW de nieuwe asielzoekers de spits afbijten en dat hierna de vroegere golven van asielzoekers sterk vertegenwoordigd zijn.

Dit is geenszins relevant voor het totaal aantal aanvragen, omdat in het OCMW vooral de asielzoekers die nog procederen gekend zijn; dus diegenen die hier nog niet zeer lang verblijven. Zij zullen dus vooral een beroep doen op criterium 1.

Kosovaren zijn hier niet terug te vinden. Hoewel zij in Gent wonen, zijn zij allen toegewezen aan andere OCMWs (zowel de Kosovaren met ontheemdenstatuut als de asielzoekers uit Kosovo).

De Kosovaren ontvangen financiële steun van het hun toegewezen OCMW maar wenden zich voor de dienstverlening tot het Transithuis.

Naar statuut van de aanvragers stellen we in de actieve dossiers het volgende vast :

asielzoeker (81 in totaal of 41 %), asielzoeker met beroep bij de Raad van State (49), asielzoeker met een vonnis van de arbeidsrechtbank (30), tijdelijk geregulariseerde (15), illegaal zonder financiële hulp (13), illegaal met hulp gezien de medische situatie (9),

49 % van de aanvragers die werden begeleid door het OCMW beschikt momenteel nog over een verblijfsvergunning.

Naar gezinssituatie :

alleenstaande (83), gezin (83), alleenstaande met kinderen (27).

Stedelijke integratiedienst

In de SID werden 419 regularisatiedossiers aangemaakt. Hiervan hebben er 12 beslist uiteindelijk toch geen aanvraag in te dienen en 21 personen hebben zich niet meer gemeld.

De twijfel over de opportuniteit van de aanvraag (afgewogen tegenover het risico) speelde hierin een rol en vermoedelijk eveneens het feit dat men een beroep heeft gedaan op andere sociale diensten.

Nationaliteiten :

Turkije (47), Bulgarije (35), Pakistan (32), Ghana (25), Irak (25), Joegoslavië (20), Algerije (19), Kosovo (19), India (18), Afghanistan (17), Marokko (16), Nigeria (10), Somalië (10), Congo (5),

Regularisatiecriterium :

In meer dan honderd gevallen werd een beroep gedaan op meerdere criteria als regularisatiegrond.

Het vaakst werd criterium 4 aangehaald , humanitaire redenen met duurzame sociale bindingen.

Als eerste regularisatiegrond vermeld :

criterium 1 (langdurig in asielprocedure) : 38

criterium 2 (onmogelijkheid tot terugleiding o.m. naar de volgende landen : Sierra Leone, Somalië, Irak, Afghanistan, Liberia, Bhutan, Tsjetsjenië, Joegoslavië) : 145

criterium 3 (ernstige ziekte) : 19

criterium 4 (zie boven) : 194

Mannen/vrouwen :

mannen : 323

vrouwen : 86

Transithuis

Het Transithuis maakte 120 dossiers aan. Nog 30 asielzoekers meldden zich bijkomend voor vervollediging van hun dossier of voor informatie.

Nationaliteiten : Ghana (18), Kosovo (16), Afghanistan (11), Nigeria (10), Congo (7), Bulgarije (6), Slovakije (5), Albanië (5), Tsjechië (3), Rusland (3),

Knelpunten vastgesteld tijdens de regularisatiecampagne :

A. Onduidelijkheden over de interpretatie van de wet 1. De informatiebrochure van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding

* verkeerd adres voor het sturen van een aangetekende brief ingeval men de aanvraag op grond van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980, wenst verder te zetten (pag. 16) * onvolledige vermelding van de taak van de politie bij een oproeping door de Commissie voor Regularisatie (pag. 17) * aanbeveling om voor ieder meerderjarig lid van het aanvragende gezin een afzonderlijk aanvraagformulier in te dienen (wordt de gezamenlijke aanvraag mee ondertekend door de echtgenote ? quid meerderjarige kinderen ?)

2. Documenten :

* vertaling van alle documenten die niet in één van de landstalen zijn opgesteld door beëdigd vertaler en legalisatie ? * moeten originele documenten worden afgegeven ?

3. Aanvragen :

* wie vraagt regularisatie aan voor een niet begeleide minderjarige ? geplaatst in een pleegggezin ?
* alle personen moeten de kans krijgen binnen de wettelijk voorziene termijn van 3 weken hun aanvraag te doen. Wat wanneer zij zich aanbieden nadat de burelen gesloten zijn ?
* door gedetineerden, door personen die ernstig ziek zijn.

Volmacht ? Aangetekende brief ?

Ontvangstbewijzen :
* na indiening van aanvraagformulier en dossier, (cfr. Omzendbrief), of na indiening van enkel aanvraagformulier ?

5. Termijnen :

* alle termijnen in dagen uitgedrukt in de wet zijn werkdagen, behalve voor de termijn om verzet aan te tekenen tegen overdracht van art.9, 3e lid, naar de nieuwe regularisatiewet. De voorziene 15 dagen zijn in dat geval kalenderdagen

6. Geen afstemming van de regularisatiewet en de wet betreffende tewerkstelling van vreemdelingen :

* vrijstelling van de regel "voorrang van de interne arbeidsmarkt op vreemdelingen"

7. Omzendbrief van 15/12/1998 :

* afschaffing deel 2 : artikel 9, lid 3 wordt ingeperkt tot enkele statuten die vanuit een legale positie in België moeten worden aangevraagd
* rechtsonzekerheid voor hen die wel in de voorwaarden vielen van de omzendbrief van 15/12/98 en niet van de nieuwe regularisatiewet

B. Problemen bij het bekomen van documenten die het verblijf in België moeten aantonen van

personen die hier reeds lang illegaal verblijven.

Het is deze groep die beoogd wordt met criterium 4.

Deze personen hebben nu vooral moeilijkheden omdat ze hun hele verblijf lang angstvallig vermeden hebben hun identiteit op papier bekend te maken. Nu hebben zij documenten nodig om hun verblijf aan te tonen.

Dit vergt een hele zoektocht die soms niet tot resultaten leidt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie