Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamerbrief over rapport inpoldering van het fraudelandschap

Datum nieuwsfeit: 14-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

bzk00000.206 brief min just en min bzk t.g.v. rapport inpoldering van het fraudelandschap

Gemaakt: 16-2-2000 tijd: 16:26


3

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten Generaal

's-Gravenhage, 14 februari 2000

Onderwerp tussenevaluatie interregionale fraudeteams

Ter informatie zenden wij u bijgaand het rapport «Inpoldering van het fraudelandschap». Het betreft een tussenevaluatie van de interregionale fraudeteams(IFT's)en het landelijk loket horizontale fraude. Het onderzoek is uitgevoerd door Faber organisatievernieuwing, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek-en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Justitie.

Hieronder zal kort worden ingegaan op de voorgeschiedenis en de aanleiding van het onderzoek (par. 1), op de belangrijkste thema's die in het rapport worden behandeld (par. 2) en op de wijze waarop de bevindingen en aanbevelingen zullen worden opgepakt (par. 3).

Benadrukt wordt dat het hier een tussenevaluatie betreft na een betrekkelijk korte periode, waarin de IFT's nog volop in een proces van opbouw waren. De bevindingen en aanbevelingen in de rapportage moeten tegen die achter-grond worden bezien. Naar verwachting zullen eind 2001 de resultaten van de eindevaluatie beschikbaar komen. Op basis daarvan zal de Kamer een uitvoeriger en meer inhoudelijke reactie worden toegezonden. De thans beschikbare tussenevaluatie biedt wel aanknopingpunten om thans reeds een aantal verbetermaatregelen in te zetten (zie par. 3).


1. Voorgeschiedenis

Als eerste aanzet om het belang van financieel rechercheren structureel onder de aandacht te brengen van politie en openbaar ministerie verscheen in 1995, in opdracht van de Raad van Hoofdcommissarissen, het rapport «financieel rechercheren». Als reactie daarop gaven de Raad van Hoofdcommissarissen en het College van procureurs-generaal in 1996 de opdracht tot de inrichting van het project financieel rechercheren. Dit project wordt ondersteund door een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de ministeries van Justitie en van BZK, politie, OM, BOD'en en van de financiële sector. Opdracht aan de stuurgroep was om met voorstellen te komen om financieel rechercheren binnen drie jaar een vaste positie te geven binnen de handhavingsketen. In januari 1998 bood de stuurgroep zijn eindrapport aan de ministers van Justitie en van BZK aan. De Kamer is bij verschillende gelegenheden geïnformeerd over de voortgang op dit terrein .

Eén van de voorstellen van de stuurgroep was om samenwerkingsverbanden van politie en OM op te zetten om de aanpak van de verschillende vormen van horizontale fraude op de juiste schaalgrootte te organiseren. De IFT's zouden zich daarbij in het bijzonder moeten richten op die fraudedelicten die gecategoriseerd kunnen worden als zwaar of middelzwaar. Voorts zou gewerkt moeten worden aan de opbouw van expertise op de diverse specifieke fraudevelden.

De toenmalige bewindslieden van Justitie en van Binnenlandse Zaken hebben in december 1997 besloten tot het opzetten van deze samenwerkings-verbanden van OM en politie, waarbij tevens werd afgesproken dat binnen een jaar een eerste evaluatie zou plaatsvinden. Aan de hand daarvan zou bezien worden of op dezelfde voet moest worden voortgegaan.

In april 1998 verscheen vervolgens een kabinetsnotitie waarin voorstellen werden gedaan over hoe de aanpak van (horizontale en verticale) fraude verder gestalte zou moeten krijgen in de periode
1998-2002, en welke budgettaire middelen daar Rijksbreed voor benodigd waren . Ter gelegenheid van de formatie van het huidige kabinet is met deze voorstellen (inclusief de benodigde extra middelen) ingestemd (bij Regeerakkoord 1998).

Dit heeft ertoe geleid dat thans vier IFT's volledig operationeel zijn, terwijl drie randstedelijke IFT's in de loop van 2000 operationeel zullen worden.

Door de structurele toekenning van financiële middelen voor de bestrijding van horizontale en verticale fraude heeft de voorgenomen evaluatie een ander karakter gekregen, namelijk dat van een tussenevaluatie. De tussenevaluatie na ongeveer een jaar zou inzicht moeten geven in de opgedane ervaringen in de opbouwfase van de IFT's en eventuele knelpunten daarbij. Ook zou de evaluatie aanknopingspunten kunnen opleveren voor eventuele verbetering van de uitvoering van het ingezette proces. Aan die verwachtingen heeft de eind vorig jaar afgeronde tussenevaluatie zonder meer voldaan.


2. Bevindingen van de tussenevaluatie op hoofdlijnen

Bij het onderzoek is uitgegaan van twee onderzoeksvragen, namelijk:

? Welke effecten en neveneffecten heeft de in het kader van het project financieel rechercheren gekozen organisatiestructuur voor de bestrijding van fraude, en

? Wat is de potentie van het interregionaal clusteren van expertise?

In algemene zin wordt geconcludeerd dat met de vorming van de IFT's een belangrijke impuls is gegeven aan de bestrijding van horizontale fraude: er wordt structureel meer aan horizontale fraudebestrijding gedaan dan vóór de komst van IFT's. De onderzoekers stellen wel vast dat het beschikbaar stellen van extra financiële middelen een belangrijke randvoorwaarde is geweest voor de totstandkoming van de IFT's.

Geconstateerd wordt ook dat de opbouw van de IFT's in korte tijd en op een nogal onorthodoxe manier tot stand is gekomen, waarmee volgens de onderzoekers een prestatie van formaat is geleverd. Voorts is gebleken dat de private sector zeer te spreken is over de opgezette IFT-structuur, vooral omdat er een duidelijk aanspreekpunt is gecreëerd waar de sector met haar zaken terecht kan.

Het rapport stelt vraagtekens bij het zaaksaanbod van de IFT's: in de onder-zochte periode is dat qua omvang en complexiteit achtergebleven bij de verwachtingen. Voorst wordt geconstateerd dat de inrichting en structuur van de diverse IFT's nogal verschillend is; uit het onderzoek blijkt vooralsnog geen verband tussen de gekozen structuur en de effectiviteit van opsporing en vervolging. Ook de functie van het landelijk loket als centraal aanmeldings-punt voor alle meldingen vanuit de private sector is blijkens het onderzoek niet goed van de grond gekomen, vooral omdat ieder IFT die functie voor zijn eigen taakveld(en) is gaan vervullen. Voorts constateren de onderzoekers dat sprake is van een veelheid van expertisecentra die niet alleen in IFT-verband, maar ook daarbuiten worden opgericht. Dat houdt een risico in van ondoor-zichtigheid of overlapping. Ook gaat het rapport in op een aantal organisatorische aspecten (aansturing, monitoring, organisatorische inbedding van de IFT's, rol van de stuurgroep financieel rechercheren).


3. Verdere aanpak

De bevindingen en aanbevelingen uit de tussenevaluatie zijn divers van aard en inhoud. Sommige aanbevelingen zijn zeer concreet en kunnen op korte termijn leiden tot verbeteracties. Andere bevindingen en aanbevelingen lenen zich minder voor directe actie, omdat ze samenhangen met bredere ontwikkelingen of organisatorische aspecten, en ook tegen die achtergrond moeten worden beoordeeld. Zo kan een discussie over de (toekomstige) structuur van de IFT's niet los gezien worden van de meer algemene discussie over de toekomst van bovenregionale (recherche) voorzieningen die thans plaatsvindt in het kader van de overleggroep bovenregionale samenwerking Nederlandse politie onder leiding van de heer L.C. Brinkman. Hierover bent u laatstelijk geïnformeerd in de brief van ondergetekenden van 14 december 1999. Bij de aanpak van de diverse vormen van fraude zijn ook Bijzondere Opsporings Diensten betrokken. Samenwerking tussen de IFT's en de betrokken BOD'en is derhalve een belangrijk aspect. Ontwikkelingen op dit punt moeten uiteraard worden bezien in samenhang met de implementatie van het kabinetsstandpunt inzake bijzondere opsporingsdiensten .

Voor de korte termijn zal, in overleg met het politie- en OM veld een plan van aanpak worden opgesteld met verbeterpunten, dat erop is gericht de gesignaleerde knelpunten weg te nemen of in ieder geval te verminderen.

Tot slot wijzen wij erop dat naar verwachting in het laatste kwartaal van 2001 een eindevaluatie beschikbaar komt van het gehele project financieel rechercheren; in die evaluatie worden ook de IFT's meegenomen. Over de uitkomsten daarvan zullen wij de Kamer te zijner tijd nader informeren. Tussentijds zal de Kamer over de voortgang van een en ander worden geïnformeerd door middel van de jaarlijkse voortgangsrapportage «bestrijding financieel economische criminaliteit», zoals tot nu toe het geval is geweest.

De Minister van Justitie, De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...