Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag bijeenkomst EU-Handvest Grondrechten

Datum nieuwsfeit: 14-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

buza0000.071 brief min buza inzake eu-handvest grondrechten; verslag b ijeenkomst conventie 1-2 febr. 2000

Gemaakt: 16-2-2000 tijd: 16:28


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 februari 2000

Betreft EU-Handvest Grondrechten/verslag bijeenkomst Conventie d.d. 1 en 2 februari 2000

Zeer geachte voorzitter,

Op 1 en 2 februari jl. vond de tweede vergadering plaats van het Forum, dat het EU-Handvest grondrechten zal gaan opstellen. De vergadering nam besluiten over de (gewijzigde) naam van het Forum, de deelname aan vergaderingen door plaatsvervangers van de leden, het vergaderrooster en over de werkmethode en werking van het forum. Voorts vond een algemene discussie plaats over een aantal horizontale thema's. Tijdens een hoorzitting op 2 februari jl. werden vertegenwoordigers van het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Ombudsman in de gelegenheid gesteld hun mening over het Handvest te geven.

Gewijzigde benaming van het Forum

Het Bureau stelde voor de benaming van het Forum te wijzigen in «Conventie». Deze benaming zou meer recht doen aan het karakter van de vergadering. Dit voorstel stuitte niet op bezwaren bij de overgrote meerderheid van de leden. Slechts Berthu, lid van het Europees Parlement, vroeg zich af of het Forum zelfstandig bevoegd was om zijn naam te wijzigen. Hieromtrent zou ofwel de Raad ofwel de Juridische Dienst van de Raad een oordeel dienen te worden gevraagd. Bij het ontbreken van steun voor de suggestie van Berthu stelde de voorzitter vast dat het voorstel van het Bureau met grote meerderheid was aangenomen. Het Forum zal voortaan de naam «Conventie» dragen.

Deelname aan vergaderingen door plaatsvervangende leden

Voorstel van het Bureau was dat plaatsvervangers de bijeenkomsten van de plenaire vergadering in de zaal kunnen bijwonen, maar niet het recht hebben om aan de discussie deel te nemen, tenzij het gewone lid verhinderd is. Het voorstel vormde de aanleiding voor een uitvoerige discussie, met name over het spreekrecht van de plaatsvervangende leden. Van belang daarbij is dat de plenaire vergadering in twee hoedanigheden bijeen kan komen, te weten als formele vergadering en als werkgroep of informele vergadering. Er bestond overeenstemming over het spreekrecht voor plaatsvervangers bij informele vergaderingen, maar niet over het spreekrecht voor plaatsvervangers tijdens formele vergaderingen. Na stemming werd een door het Bureau gewijzigd voorstel aangenomen. Besloten is dat aanwezigheid van plaatsvervangende leden bij plenaire vergaderingen altijd mogelijk is. Plaatsvervangende leden hebben altijd spreekrecht in informele vergaderingen. Zij hebben echter alleen spreekrecht in formele vergaderingen bij afwezigheid van de gewone leden.

Vergaderrooster

Formele bijeenkomsten van de plenaire vergadering vinden plaats op 20 en 21 maart, 5 en 6 juni, 11 en 12 september en 30 en 31 oktober 2000. Informele vergaderingen vinden met een grotere frequentie plaats. Ik ben voornemens na afloop van de formele bijeenkomsten verslag aan de beide Kamers te doen, waarbij ik in mijn verslagen ook aandacht zal besteden aan de resultaten van hetgeen tijdens de tussentijdse informele vergaderingen besproken is.

Werkmethode en werking

Zoals blijkt uit het bovenstaande zullen er geen afzonderlijke werkgroepen worden ingesteld, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. De plenaire vergadering wordt belast met het volledige takenpakket van de Conventie en kan niet alleen als formele vergadering maar ook als informele vergadering of werkgroep bijeenkomen. Het Bureau heeft dit voorstel, dat niet op bezwaren bij de leden van de Conventie stuitte, gedaan om de volgende drie redenen:

het is nu niet mogelijk definitief te beslissen hoe de grondrechten moeten worden ingedeeld naar te inventariseren rechten. Een besluit hierover zou, zo was oorspronkelijk de gedachte, de grondslag moeten vormen voor een indeling in werkgroepen;

uit de eerste constatering vloeit voort dat behandeling van een zelfde recht, naar gelang de verschillende aspecten in verschillende werkgroepen tegelijk wordt besproken, coördinatieproblemen oplevert;

de noodzaak van optimale openheid van de groepen kan leiden tot de instelling van groepen die net zo groot zijn als de plenaire vergadering, terwijl de verplichting nog een plenair debat te houden zou blijven bestaan.

Hoorzitting

Het Economisch en Sociaal Comité (ESC) bracht naar voren dat het belang van het Handvest vooral gelegen is in het formuleren van een gemeenschappelijk waardenstelsel. Het Handvest moet ook voor de kandidaat-lidstaten een zichtbaar en herkenbaar document zijn. Hoewel het ESC nog geen definitief advies heeft opgesteld, stond al wel vast dat het Handvest naar de mening van het ESC onderdeel van het EU-Verdrag moet gaan uitmaken. Het ESC gaf tenslotte te kennen graag als waarnemer deel te nemen aan de (informele) vergaderingen.

Het Comité van de Regio's acht het van groot belang dat het Handvest een bindend karakter draagt. Het Handvest dient de basis te vormen voor het Europese burgerschap. In het Handvest moeten zowel individuele rechten, economische, sociale en culturele rechten als ook politieke en burgerlijke rechten worden opgenomen. Deze rechten moeten ook daadwerkelijk kunnen worden afgedwongen.

Ook de Europese ombudsman Söderman is van mening dat het Handvest bindend moet zijn. Bestaande verplichtingen op grond van door de EU-lidstaten geratificeerde verdragen moeten worden overgenomen.

Discussie over horizontale thema's

De Britse regeringsvertegenwoordiger Lord Goldsmith merkte op dat het wellicht zinvol is het Handvest op te splitsen in twee delen. In deel A zouden de reeds bestaande grondrechten kunnen worden opgenomen, deel B zou de voorwaarden dienen te bevatten op grond waarvan deze rechten kunnen worden afgedwongen. Voor dit voorstel bestond steun bij verscheidene leden van de Conventie.

Prof. dr. Hirsch Ballin stelde dat de eerste inventarisatie van rechten die mogelijk kunnen worden opgenomen in het Handvest, zoals door het Secretariaat opgesteld, nuttig was. De inhoud van het op te stellen Handvest zou zodanig moeten zijn dat het Handvest later een bindend karakter kan krijgen. Daartoe dienen teksten in het Handvest te worden opgenomen die geschikt zijn om rechtskracht te hebben. Het is daarbij van belang dicht bij de tekst van het EVRM te blijven.

Bonde, Deens lid van het EP, bracht naar voren dat het document, opgesteld door het Secretariaat weliswaar nuttig was, maar slechts individuele rechten behandelde. Een document over collectieve rechten ontbrak tot dusverre. Het is naar zijn mening van belang ook aandacht te besteden aan de rechten van onder meer nationale minderheden. Bonde wenst voorts dat het Handvest een juridisch bindend karakter zal dragen.

Ook Maij-Weggen is van mening dat het Handvest bindend moet zijn. De rechten, opgenomen in het Handvest dienen afdwingbaar te zijn. Specifiek zouden in het Handvest de volgende rechten opgenomen moeten worden:

de rechten van minderheden;

het recht op gelijke behandeling van mannen en vrouwen, niet alleen met betrekking tot de arbeidssituatie;

het recht op openbaarheid van documenten.

Geen overeenstemming bestond over de vraag of in het Handvest de rechten dienen te worden overgenomen, die nu reeds in het EVRM zijn opgenomen, dan wel dat de EU zou dienen toe te treden tot het EVRM. Mr. Korthals Altes sprak zich ten aanzien van de burgerrechten en de fundamentele vrijheden uit voor toetreding van de EU tot het EVRM. Ten aanzien van de politieke rechten, zoals bijvoorbeeld de regeling van het kiesrecht voor verkiezingen voor het Europees Parlement en voor het plaatselijk bestuur, zou een uitbreiding van het Verdrag wellicht de beste oplossing zijn.

Voorzitter Herzog vatte de discussie als volgt samen:

Er zouden geen nieuwe rechtsnormen in het Handvest moeten worden opgenomen.

Het Handvest zou vooralsnog de vorm dienen te krijgen van een verklaring van de Raad van de EU. Later zou dit mogelijk een juridische bindende tekst kunnen worden. Dit stelt eisen aan de vorm van de verklaring, die immers juridisch bindend te maken moet zijn.

Het Handvest is gericht op de instellingen van de EU, niet op de lidstaten.

Het Handvest zou niet moeten leiden tot een uitbreiding van de taken van de EU; het zou moeten blijven binnen het kader van de bestaande bevoegdheden.

Het EVRM dient het uitgangspunt te zijn voor opstelling van het Handvest. Er moeten geen twee verschillende rechtsordes in het leven worden geroepen.

Op korte termijn zou de informele vergadering overeenstemming dienen te bereiken over de formulering van een aantal onomstreden, klassieke grondrechten, alvorens over te gaan tot het formuleren van grondrechten, waarover de meningen meer uiteenlopen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie