Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag bijeenkomst EU-Handvest Grondrechten

Datum nieuwsfeit: 14-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

buza0000.071 brief min buza inzake eu-handvest grondrechten; verslag b ijeenkomst conventie 1-2 febr. 2000

Gemaakt: 16-2-2000 tijd: 16:28


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 februari 2000

Betreft EU-Handvest Grondrechten/verslag bijeenkomst Conventie d.d. 1 en 2 februari 2000

Zeer geachte voorzitter,

Op 1 en 2 februari jl. vond de tweede vergadering plaats van het Forum, dat het EU-Handvest grondrechten zal gaan opstellen. De vergadering nam besluiten over de (gewijzigde) naam van het Forum, de deelname aan vergaderingen door plaatsvervangers van de leden, het vergaderrooster en over de werkmethode en werking van het forum. Voorts vond een algemene discussie plaats over een aantal horizontale thema's. Tijdens een hoorzitting op 2 februari jl. werden vertegenwoordigers van het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Ombudsman in de gelegenheid gesteld hun mening over het Handvest te geven.

Gewijzigde benaming van het Forum

Het Bureau stelde voor de benaming van het Forum te wijzigen in «Conventie». Deze benaming zou meer recht doen aan het karakter van de vergadering. Dit voorstel stuitte niet op bezwaren bij de overgrote meerderheid van de leden. Slechts Berthu, lid van het Europees Parlement, vroeg zich af of het Forum zelfstandig bevoegd was om zijn naam te wijzigen. Hieromtrent zou ofwel de Raad ofwel de Juridische Dienst van de Raad een oordeel dienen te worden gevraagd. Bij het ontbreken van steun voor de suggestie van Berthu stelde de voorzitter vast dat het voorstel van het Bureau met grote meerderheid was aangenomen. Het Forum zal voortaan de naam «Conventie» dragen.

Deelname aan vergaderingen door plaatsvervangende leden

Voorstel van het Bureau was dat plaatsvervangers de bijeenkomsten van de plenaire vergadering in de zaal kunnen bijwonen, maar niet het recht hebben om aan de discussie deel te nemen, tenzij het gewone lid verhinderd is. Het voorstel vormde de aanleiding voor een uitvoerige discussie, met name over het spreekrecht van de plaatsvervangende leden. Van belang daarbij is dat de plenaire vergadering in twee hoedanigheden bijeen kan komen, te weten als formele vergadering en als werkgroep of informele vergadering. Er bestond overeenstemming over het spreekrecht voor plaatsvervangers bij informele vergaderingen, maar niet over het spreekrecht voor plaatsvervangers tijdens formele vergaderingen. Na stemming werd een door het Bureau gewijzigd voorstel aangenomen. Besloten is dat aanwezigheid van plaatsvervangende leden bij plenaire vergaderingen altijd mogelijk is. Plaatsvervangende leden hebben altijd spreekrecht in informele vergaderingen. Zij hebben echter alleen spreekrecht in formele vergaderingen bij afwezigheid van de gewone leden.

Vergaderrooster

Formele bijeenkomsten van de plenaire vergadering vinden plaats op 20 en 21 maart, 5 en 6 juni, 11 en 12 september en 30 en 31 oktober 2000. Informele vergaderingen vinden met een grotere frequentie plaats. Ik ben voornemens na afloop van de formele bijeenkomsten verslag aan de beide Kamers te doen, waarbij ik in mijn verslagen ook aandacht zal besteden aan de resultaten van hetgeen tijdens de tussentijdse informele vergaderingen besproken is.

Werkmethode en werking

Zoals blijkt uit het bovenstaande zullen er geen afzonderlijke werkgroepen worden ingesteld, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. De plenaire vergadering wordt belast met het volledige takenpakket van de Conventie en kan niet alleen als formele vergadering maar ook als informele vergadering of werkgroep bijeenkomen. Het Bureau heeft dit voorstel, dat niet op bezwaren bij de leden van de Conventie stuitte, gedaan om de volgende drie redenen:

het is nu niet mogelijk definitief te beslissen hoe de grondrechten moeten worden ingedeeld naar te inventariseren rechten. Een besluit hierover zou, zo was oorspronkelijk de gedachte, de grondslag moeten vormen voor een indeling in werkgroepen;

uit de eerste constatering vloeit voort dat behandeling van een zelfde recht, naar gelang de verschillende aspecten in verschillende werkgroepen tegelijk wordt besproken, coördinatieproblemen oplevert;

de noodzaak van optimale openheid van de groepen kan leiden tot de instelling van groepen die net zo groot zijn als de plenaire vergadering, terwijl de verplichting nog een plenair debat te houden zou blijven bestaan.

Hoorzitting

Het Economisch en Sociaal Comité (ESC) bracht naar voren dat het belang van het Handvest vooral gelegen is in het formuleren van een gemeenschappelijk waardenstelsel. Het Handvest moet ook voor de kandidaat-lidstaten een zichtbaar en herkenbaar document zijn. Hoewel het ESC nog geen definitief advies heeft opgesteld, stond al wel vast dat het Handvest naar de mening van het ESC onderdeel van het EU-Verdrag moet gaan uitmaken. Het ESC gaf tenslotte te kennen graag als waarnemer deel te nemen aan de (informele) vergaderingen.

Het Comité van de Regio's acht het van groot belang dat het Handvest een bindend karakter draagt. Het Handvest dient de basis te vormen voor het Europese burgerschap. In het Handvest moeten zowel individuele rechten, economische, sociale en culturele rechten als ook politieke en burgerlijke rechten worden opgenomen. Deze rechten moeten ook daadwerkelijk kunnen worden afgedwongen.

Ook de Europese ombudsman Söderman is van mening dat het Handvest bindend moet zijn. Bestaande verplichtingen op grond van door de EU-lidstaten geratificeerde verdragen moeten worden overgenomen.

Discussie over horizontale thema's

De Britse regeringsvertegenwoordiger Lord Goldsmith merkte op dat het wellicht zinvol is het Handvest op te splitsen in twee delen. In deel A zouden de reeds bestaande grondrechten kunnen worden opgenomen, deel B zou de voorwaarden dienen te bevatten op grond waarvan deze rechten kunnen worden afgedwongen. Voor dit voorstel bestond steun bij verscheidene leden van de Conventie.

Prof. dr. Hirsch Ballin stelde dat de eerste inventarisatie van rechten die mogelijk kunnen worden opgenomen in het Handvest, zoals door het Secretariaat opgesteld, nuttig was. De inhoud van het op te stellen Handvest zou zodanig moeten zijn dat het Handvest later een bindend karakter kan krijgen. Daartoe dienen teksten in het Handvest te worden opgenomen die geschikt zijn om rechtskracht te hebben. Het is daarbij van belang dicht bij de tekst van het EVRM te blijven.

Bonde, Deens lid van het EP, bracht naar voren dat het document, opgesteld door het Secretariaat weliswaar nuttig was, maar slechts individuele rechten behandelde. Een document over collectieve rechten ontbrak tot dusverre. Het is naar zijn mening van belang ook aandacht te besteden aan de rechten van onder meer nationale minderheden. Bonde wenst voorts dat het Handvest een juridisch bindend karakter zal dragen.

Ook Maij-Weggen is van mening dat het Handvest bindend moet zijn. De rechten, opgenomen in het Handvest dienen afdwingbaar te zijn. Specifiek zouden in het Handvest de volgende rechten opgenomen moeten worden:

de rechten van minderheden;

het recht op gelijke behandeling van mannen en vrouwen, niet alleen met betrekking tot de arbeidssituatie;

het recht op openbaarheid van documenten.

Geen overeenstemming bestond over de vraag of in het Handvest de rechten dienen te worden overgenomen, die nu reeds in het EVRM zijn opgenomen, dan wel dat de EU zou dienen toe te treden tot het EVRM. Mr. Korthals Altes sprak zich ten aanzien van de burgerrechten en de fundamentele vrijheden uit voor toetreding van de EU tot het EVRM. Ten aanzien van de politieke rechten, zoals bijvoorbeeld de regeling van het kiesrecht voor verkiezingen voor het Europees Parlement en voor het plaatselijk bestuur, zou een uitbreiding van het Verdrag wellicht de beste oplossing zijn.

Voorzitter Herzog vatte de discussie als volgt samen:

Er zouden geen nieuwe rechtsnormen in het Handvest moeten worden opgenomen.

Het Handvest zou vooralsnog de vorm dienen te krijgen van een verklaring van de Raad van de EU. Later zou dit mogelijk een juridische bindende tekst kunnen worden. Dit stelt eisen aan de vorm van de verklaring, die immers juridisch bindend te maken moet zijn.

Het Handvest is gericht op de instellingen van de EU, niet op de lidstaten.

Het Handvest zou niet moeten leiden tot een uitbreiding van de taken van de EU; het zou moeten blijven binnen het kader van de bestaande bevoegdheden.

Het EVRM dient het uitgangspunt te zijn voor opstelling van het Handvest. Er moeten geen twee verschillende rechtsordes in het leven worden geroepen.

Op korte termijn zou de informele vergadering overeenstemming dienen te bereiken over de formulering van een aantal onomstreden, klassieke grondrechten, alvorens over te gaan tot het formuleren van grondrechten, waarover de meningen meer uiteenlopen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...