Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBP: gelijkvormig grotestedenbeleid en stedelijke problemen

Datum nieuwsfeit: 14-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Centraal Planbureau

CENTRAAL PLANBUREAU

Onderwerp: persbericht
Nummer: 2
Datum: 14 februari 2000
Inlichtingen bij: Carel Eijgenraam (tel: 070-3383360), of bij Dick Morks (tel: 070-3383410).

Gelijkvormig grotestedenbeleid sluit niet altijd goed aan op stedelijke problemen

De belangrijkste problemen van de grote en middelgrote steden zijn een hardnekkige werkloosheid, een kwalitatieve mismatch' op de woningmarkt, een relatief hoge criminaliteit en onderwijsachterstanden. Deze problemen zijn in de vier grote steden van ons land omvangrijker dan in de 21 middelgrote steden. In sommige middelgrote steden is zelfs in het geheel geen sprake van een scherpe sociaal-economische problematiek. Uit een inventarisatie van 25 stedelijke ontwikkelingsprogramma's blijkt echter een grote gelijkvormigheid in het voorgestelde beleid. Die gelijkvormigheid en gebrekkige prioritering zijn niet bevorderlijk voor de effectiviteit van het grotestedenbeleid.
Dit concludeert het Centraal Planbureau in het zojuist verschenen Werkdocument 117, Op weg naar een effectiever grotestedenbeleid'.

Het is de eerste keer dat de steden is gevraagd een integraal programma op te stellen. Uit de programma's blijkt een grote ambitie om problemen en kansen in de steden op te pakken. De voorgestelde beleidsplannen worden per stad op een overzichtelijke manier voor diverse beleidsterreinen in beeld gebracht, zij het dat de financiële onderbouwing daarvan ondoorzichtig is. Het proces van integrale planvorming heeft stedelijke diensten en departementen weliswaar uitgenodigd om over de schotten heen te kijken, maar deze zijn er nog niet in geslaagd ook daadwerkelijk over de schotten heen te komen. Daarvoor zijn verscheidene regelingen en wensen van ministeries te veelvuldig terug te zien in de stedelijke programma's. Positieve aspecten zijn de herstructurering van de woningvoorraad in combinatie met verbetering van de leefomgeving en veiligheid. Het beleid gericht op een grotere woningdifferentiatie is het meest effectief in de vier grote steden, aangezien het verschil in gevraagde en aangeboden kwaliteit op de woningmarkt en het doorstromingspotentieel daar het grootst zijn.

Het voorgestelde beleid sluit echter niet op alle terreinen goed aan op de aard van de problemen. Zo worden oplossingen voor de werkloosheid sterk gezocht in het stimuleren van de lokale arbeidsvraag, terwijl het probleem vooral aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt ligt. De gemeentelijke invloeden op de arbeidsmarkt en de bereikbaarheid worden veelal overschat. De gedachte om het werk te brengen naar de plek waar de werklozen wonen, lijkt voorbij te gaan aan de realiteit van een brede en regionale arbeidsmarkt. Uit de plannen blijkt nauwelijks aandacht voor beleidsobstakels en prikkels voor betrokken partijen. Zo is de krappe arbeidsmarkt een belangrijk obstakel voor de uitvoering van de vele nieuwe lokale projecten, waar geschoold personeel voor nodig is.
De meetbare doelstellingen die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft geformuleerd, zijn niet geschikt om beleidseffecten te meten. De steden hebben er nauwelijks greep op en kunnen er derhalve moeilijk op worden afgerekend.

Achtergrond

In augustus 1999 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het CPB verzocht een evaluatie van meerjaren-ontwikkelingsprogramma's van 25 steden te maken. Deze plannen zijn door de 25 steden voor de eerste keer opgesteld als uitvloeisel van afspraken tussen het rijk en de steden in het kader van het grotestedenbeleid. In de periode september tot november 1999 heeft het CPB een globale evaluatie gemaakt van de belangrijkste maatregelen in de programma's. Hierover is half november een tussenrapport aan het Ministerie van BZK uitgebracht met het oog op de afsluiting van nieuwe convenanten eind 1999. Het werkdocument geeft de definitieve versie van deze evaluatie. Mede tegen deze achtergrond wordt bij de evaluatie vooral aandacht gevraagd voor verbeterstappen die belangrijk lijken op weg naar een effectiever grotestedenbeleid.

Werkdocument 117, Op weg naar een effectiever grotestedenbeleid, ISBN 90 5833 028 1, is te bestellen bij:

Hageman Verpakkers
Postbus 281
2700 AG Zoetermeer
tel: 079 - 347 00 00
fax: 079 - 347 00 45

Prijs: f 20,-

Tevens is de volledige publicatie (gratis) beschikbaar als PDF-file.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie