Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Adelmund over achterstandenbeleid en onderwijs allochtonen

Datum nieuwsfeit: 14-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

26800VIII.076 brief sts ocw inzake gemeentelijk achterstandenbeleid en onderwijs in allochtone levende talen
Gemaakt: 15-2-2000 tijd: 10:58

3

26800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2000

nr. 76 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 14 februari 2000

Aanleiding

Per 1 augustus 1998 zijn de gemeenten in de positie gebracht om de regie te voeren ten aanzien van het gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (GOA) en Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT). Aan uw Kamer is toegezegd om de voortgang te melden van de 1e fase GOA en OALT die tot augustus 2002 loopt. Vanuit dit kader bied ik u hierbij de volgende 2 rapporten aan:

- Sociaal en Cultureel Planbureau - Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Een inhoudelijke en bestuurlijke typering.*)

- Inspectie van het onderwijs - De uitvoering van GOA en OALT door Nederlandse gemeenten.

Het Inspectierapport is in principe een intern rapport, maar gezien het belang van het onderwerp bied ik het ook aan de Kamer aan om u volledig te informeren. Op de inhoud van de rapporten zal ik nader ingaan, mede in het licht van de door uw Kamer aangenomen motie 26800 VIII, nr 23 van het lid Passtoors.

Rapporten SCP en Inspectie over GOA- en OALT-beleid

Het SCP heeft, kort na het inwerkingtreden van de wet GOA, gegevens van driekwart van de gemeenten verwerkt. Het betreft onderzoek in het kader van het monitoren van de beleidsimplementatie van GOA. De Inspectie heeft een inventarisatie uitgevoerd onder alle Nederlandse gemeenten om inzicht te krijgen in de wijze waarop de wetgeving inzake GOA en OALT per 1 augustus 1998 feitelijk is uitgevoerd. Uit beide rapporten blijkt dat er op lokaal niveau veel in gang is gezet: de start is gemaakt. Eventuele verschillen in aantallen en percentages in de rapporten, zijn te wijten aan de verschillende meetmomenten.

Het SCP meldt dat met name grotere gemeenten en gemeenten die al langer ervaring hebben met het bestrijden van onderwijsachterstanden een goed begin hebben gemaakt. Zij hebben een duidelijke voorsprong op andere gemeenten. Echter, ook niet-planplichtige gemeenten blijken in veel gevallen een onderwijsachterstandenplan te hebben opgesteld. Veel gemeenten zijn erin geslaagd om een vrij breed draagvlak voor het lokale onderwijsachterstandenbeleid te creëren.

De Inspectie geeft aan dat van alle responderende gemeenten die planplichtig zijn (omdat ze meer dan 250.000,- voor GOA en OALT van het rijk ontvangen), bijna 13 procent de wettelijke procedure nog niet hadden afgerond.

Van de gemeenten die over de middelen een raadsbesluit moeten nemen (omdat ze minder dan 250.000,- voor GOA en OALT van het rijk ontvangen), heeft ruim 31 procent vrijwillig voor planvorming gekozen. Van de gemeenten waarop, bij afwezigheid van rijksmiddelen voor GOA of OALT, geen verplichtingen rusten, had bijna een kwart toch een plan of een raadsbesluit beschikbaar, dan wel in voorbereiding. Uit de gemeentekassen is circa 50 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor GOA en OALT.

Planplichtige gemeenten die nog niet over een plan beschikken, zijn inmiddels rechtstreeks door de Inspectie benaderd. Zij dienen alsnog een plan aan de Inspectie beschikbaar te stellen. De Inspectie zal in maart de inhoud van alle op dat moment beschikbare plannen aan de wet toetsen.

Het SCP constateert dat de meeste gemeenten delen van het uit zes hoofddoelstellingen bestaande landelijk beleidskader (LBK) uitvoeren of lijken hun eigen beleid in dit kader in te kunnen passen. Meer dan driekwart van de gemeenten blijken met name de doelstellingen betreffende voor- en vroegschoolse educatie en de beheersing van de Nederlandse taal te prioriteren. Slechts zeer weinig gemeenten hebben in deze eerste fase GOA gekozen om alle zes de doelstellingen van het LBK in hun gemeentelijke plan op te nemen. Daaruit blijkt dat de meeste gemeenten werken met een zogenoemd groeimodel en fasegewijs alle doelstellingen uit het LBK naar de lokale situatie zullen gaan vertalen.

Het LBK biedt aan gemeenten echter ook de mogelijkheid om naast de doelstellingen uit het LBK lokale keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Het GOA-beleid is immers ingezet om het beleid meer toe te spitsen op de lokale situatie en hulp op maat bieden. Het is een goede zaak dat nu ook daadwerkelijk blijkt, dat gemeenten hun plannen afstemmen op de lokale situatie en waar nodig hun eigen beleidsonderwerpen eraan toevoegen. Ook valt te constateren dat het onderwijsachterstandenbeleid wordt aangepakt in samenhang met andere sectoren. Uit inventariserend onderzoek van Sardes uit 1999 blijkt dat de eerste ervaringen die met de brede school zijn opgedaan, een positieve ontwikkeling schetsen.

De ervaring leert dat het bestrijden van onderwijsachterstanden een weerbarstige materie is. Het vraagt dan ook enige tijd om achterstandenbestrijding op lokaal niveau goed vorm en inhoud te geven. Dit valt ondermeer op te maken uit de voorsprong die gemeenten hebben die al langer ervaring hebben met het bestrijden van onderwijsachterstanden. Hiermee kunnen ook eventuele verschillen tussen grotere en kleinere gemeenten worden verklaard. In het SCP-rapport wordt aangegeven dat de tijd die nodig is voor implementatie van beleid in scholen of andere organisaties stelselmatig wordt onderschat.

Ik constateer dat gemeenten met het GOA-beleid een goede start hebben gemaakt. De komende jaren zullen benut moeten worden om dit beleid verder te ontwikkelen en meer ervaringen op te doen, met als doel een samenhangende en resultaatgerichte aanpak te ontwikkelen in samenhang met andere sectoren.

In een ruime meerderheid van de onderzochte gemeenten maakt het OALT-plan deel uit van het GOA-plan. Hierbij wordt door gemeenten de meeste nadruk op GOA-beleid gelegd. Aangezien de meeste gemeenten het schooljaar 1998/1999 als overgangsjaar hebben benut voor OALT, zijn nog slechts globale gegevens over de implementatie van OALT binnen gemeenten beschikbaar. Wel blijkt een meerderheid van de gemeenten ten behoeve van het primair onderwijs deels te kiezen voor taalondersteuning van allochtone leerlingen en deels voor het OALT. De meeste gemeenten zijn niet voornemens eigen middelen aan het OALT-budget toe te voegen. De mogelijkheid tot samenwerking met buurgemeenten (met name van belang voor kleinere gemeenten) wordt momenteel nog weinig benut.

Motie 26800 VIII, nr 32

Uw Kamer heeft op 10 november 1999 de motie van het lid Passtoors aangenomen (26800 VIII, nr 32). In deze motie wordt gevraagd om op korte termijn het landelijk beleidskader te herzien om hierin topprioriteit te geven aan meetbare doelstellingen op het gebied van Nederlandse taal. Ik zal op de volgende wijze uitvoering aan de motie geven.

Gemeenten hebben voor de periode 1998-2002 een
onderwijsachterstandenplan opgesteld. Hierbij zijn de zes doelstellingen uit het landelijk beleidskader richtinggevend.

Beheersing van de Nederlandse taal en voor- en vroegschoolse educatie zijn twee van deze vaststaande kaders. Uit bijgevoegde rapporten blijkt dat driekwart van de gemeenten binnen hun lokale onderwijsachterstandsplannen prioriteit hebben gelegd bij voor- en vroegschoolse educatie en de beheersing van de Nederlandse taal. Gegeven de wens van de Tweede Kamer ben in voornemens het landelijk beleidskader aan te passen. Alle opgedane ervaringen binnen het huidig lokaal onderwijsachterstandenbeleid vormen input voor een aangescherpt landelijk beleidskader voor het onderwijsachterstandenbeleid voor de periode 2002-2006. Ook de discussie rondom de leerstandaarden zal hierbij een belangrijke rol spelen.

Voor 1 augustus 2001 moeten de financiële en inhoudelijke kaders rond het achterstandenbeleid bekend zijn, zoals die per 1 augustus 2002 gaan gelden. Dat betekend dat er voor het eind van 2000 nadere informatie aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd.

Overigens is er sprake van ontwikkelingen die bijdragen aan een gerichte opbrengst van het achterstandenbeleid en reeds in gang gezette trajecten ondersteunen. Allereerst geeft de overheid een extra impuls aan de ondersteuning van taalbeleid in het basis- en voortgezet onderwijs. Aan de Landelijke Pedagogische Centra worden extra middelen beschikbaar gesteld om gemeenten en scholen te ondersteunen bij verbeteren van het NT2- onderwijs en het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Daarbij is een proces in gang gezet om tot een meer vraaggerichte ondersteuning te komen. Daarnaast worden de extra middelen die aan de onderwijsbegroting voor het jaar 2000 zijn toegevoegd á f 20 miljoen (structureel) en f 5 miljoen (incidenteel), ingezet voor uitbreiding van de deelname van het aantal 3-6 jarigen met grote (taal) achterstanden aan effectieve voorschoolse programma`s. Hierover heeft u kennisgenomen middels mijn brief van 15 oktober 1999 geïnformeerd (kenmerk PO/BB/9945362). Over de voorgenomen uitwerking wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

K.Y.I.J. Adelmund

*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...