Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Sociale Zaken over koopkracht ouderen

Datum nieuwsfeit: 14-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

szw00000.194 brief min szw inzake koopkracht ouderen Gemaakt: 16-2-2000 tijd: 14:30

3

Aan de Voorzitter van de Vaste commissie voor

Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 februari 2000

Onderwerp

Koopkracht ouderen

Inleiding

Mede naar aanleiding van berichten in de Telegraaf van 20 januari jl werd mij door uw commissie gevraagd om een reactie op de koopkrachtontwikkeling van AOW-ers en WAO-ers. Hieronder zal ik eerst ingaan op de positie van mensen met een WAO-uitkering. Daarna komt de koopkracht van ouderen aan de orde.

WAO-uitkeringen

Zowel bij de besluitvorming over de begroting voor 2000 als de nadere maatregelen zoals voorgesteld bij de Algemene Politieke Beschouwingen is de koopkrachtontwikkeling van WAO-ers nauwgezet in de beschouwingen betrokken. Dooreengenomen zal voor deze groep in 2000 naar verwachting sprake zijn van een positieve koopkrachtontwikkeling. Het gaat hierbij om ramingen met betrekking tot het statistische gemiddelde, waarbij uitgegaan is van die momenten bekende vooruitzichten. Uiteraard is het dus zo dat, net als elk ander jaar, door verandering van persoonlijke omstandigheden op individueel niveau de koopkracht kan afwijken van de ramingen voor de gehele groep WAO-ers. Bij deze individuele gevallen valt te denken aan verandering in tariefgroepindeling of bijvoorbeeld de overgang van Zieken-fonds naar particuliere
ziektekostenverzekering. Tevens zijn er WAO-ers die naast de wettelijke uitkering ook nog een bovenwettelijke aanvulling ontvangen. De mutaties die daarbij optreden zijn voor het grootste deel afhankelijk van de afspraken die hierover gemaakt zijn tussen de sociale partners.

Ook als we kijken naar de zogenaamde «loonstrookjes», dat wil zeggen de verandering van het netto inkomen in januari 2000 ten opzichte van december 1999, werd over de gehele linie een positief beeld verwacht. Desgevraagd hebben ook de uitvoeringsinstellingen aangegeven geen «structurele» loonstrookjesproblemen» bij de WAO-ers aan te treffen.

AOW-pensioenen

De berichtgeving in de Telegraaf over de «koopkrachtdaling voor ruim 400.000 ouderen» is gebaseerd op berekeningen uitgevoerd door de ouderenorganisatie Unie KBO in Den Bosch. De groep ouderen zonder (of met slechts een klein) aanvullend pensioen zijn voor (het grootste deel van) hun inkomen direct afhankelijk van het inkomensbeleid van de overheid. Ik wil een aantal opmerkingen plaatsen bij de berekeningen van de Unie KBO. Opvallend is namelijk dat de berekeningen van de Unie KBO afwijken van de berekeningen van het kabinet (conform de CPB-systematiek). Alhoewel de berekeningsystematiek van de Unie KBO niet helemaal vergelijkbaar is met die van het kabinet is er toch aanleiding voor de volgende opmerkingen:

Inkomsten

Het kabinet heeft conform de wens van de SER en in samenspraak met de Tweede Kamer voor het jaar 2000 tot extra lastenverlichting besloten voor met name de lagere inkomens. Dit wordt mede vormgegeven door een stijging van de ouderenaftrek en een verlaging van het tarief in de eerste schijf. De Unie KBO berekent voor het jaar 2000 een maandelijkse stijging van het AOW-pensioen voor gehuwden van f41,60. Dit is (exact) de stijging voor gehuwden van december 1999 op januari 2000. De Unie KBO gaat hierbij echter voorbij aan het feit dat het AOW-pensioen juli aanstaande andermaal verhoogd wordt en dat het vakantiegeld naar verwachting zal stijgen.

Uitgaven

De samenstelling en totale uitgaven van elk huishouden zijn sterk individueel bepaald. Dit geldt uiteraard ook voor ouderen. In het door uw commissie genoemde krantenbericht wordt een door de Unie KBO berekende lastenverzwaring van ruim 66 gulden per maand aange-haald. Bij deze berekeningen legt de Unie de nadruk op de omroepbijdrage, de ziektekosten en de lokale lasten. Hierbij plaats ik de volgende kanttekeningen.

Omroepbijdrage

De Unie KBO boekt ten onrechte bij de stijging van de uitgaven een post van rond de f14 per maand voor het betalen van de omroepbijdrage. Deze is per 1 januari 2000 echter afgeschaft en wordt nu betaald uit de algemene middelen. De daarmee gepaard gaande (partiële) stijging van het belastingtarief is al verwerkt in het netto AOW-pensioen, en dient dus niet bij de uitgaven terug te komen. Sterker nog: het vervallen van de omroepbijdrage drukt juist de maandelijkse uitgaven met zo'n 17 gulden per maand (uitgaande van een omroepbijdrage van f200 per jaar in 1999).

Ziektekosten

De door de Unie KBO geconstateerde stijging van de ziekenfondspremie komt voor gehuwde AOW-ers zonder aanvullend pensioen geheel tot uitdrukking in het netto AOW-pensioen. De nominale premie voor het Ziekenfonds zal naar de laatste inzichten in 2000 gemiddeld slechts zo'n 2 gulden per persoon per maand stijgen ten opzichte van 1999. Het is daarom onaannemelijk dat voor deze groep ouderen een forse stijging van de ziektekosten zal optreden.

Lokale lasten

Ook in 2000 stijgen de lokale lasten. Gehuwden met alleen een AOW-pensioen zullen echter in principe recht hebben op volledige kwijtschelding van de lokale lasten. Stijgingen van de lokale lasten zijn, anders dan de Unie KBO meent, dan niet relevant voor deze groep.

Conclusie

De afgelopen jaren hebben de opeenvolgende kabinetten de inkomenspositie van de meest kwetsbare groepen ouderen met behulp van gericht beleid ondersteund. Ouderen met louter een AOW-pensioen danwel met een bescheiden aanvullend inkomen hebben de afgelopen jaren dan ook dooreengenomen een aanzienlijke koopkrachtverbetering gehad. Ook voor het jaar 2000 heeft het kabinet zowel generieke als specifieke maatregelen genomen die de inkomenspositie van ouderen versterkt. Overigens heeft het CPB zowel de inflatie als de contractloonstijging recentelijk met een ½% opwaarts bijgesteld . Een hoger dan de geraamde contractloonstijging werkt verder via de WKA-systematiek door in de aanpassing van het AOW-pensioen in juli. Het meest actuele beeld van de koopkrachtraming voor 2000 zal bij de publicatie van het CEP 2000 duidelijk worden.

Het verschil tussen de uitkomst van de berekening van de Unie KBO enerzijds en het kabinet anderzijds kan verklaard worden door de door de Unie KBO gehanteerde afwijkende veronderstellingen in de berekeningen.

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(mr. K.G. de Vries)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie