Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aantal mensen met bijstandsuitkering aanzienlijk gedaald

Datum nieuwsfeit: 15-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MIN SZW: Aantal mensen met een bijstandsuitkering gedaald

Nr. 2000/26
15 februari 2000

Aantal mensen met een bijstandsuitkering aanzienlijk gedaald

Door de inspanningen van de gemeenten én de gunstige economische ontwikkeling is het aantal mensen met een bijstandsuitkering de afgelopen vier jaar gedaald van 489.000 tot 365.000 eind 1999. Gemeenten maken steeds beter gebruik van de mogelijkheden die de Algemene bijstandswet biedt om de uitstroom uit de bijstand te bevorderen.
De rol van de gemeenten bij de uitvoering van de bijstand zal verder worden versterkt. Daarvoor wordt onder meer het Fonds Werk en Inkomen (FWI) ingevoerd. In dit fonds wordt het geld voor bijstandsuitkeringen en voor het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid opgenomen. Door deze bundeling van geldstromen krijgen de gemeenten meer ruimte voor het aan het werk helpen van uitkeringsgerechtigden.

Dit blijkt uit het kabinetsstandpunt naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene bijstandswet (Abw) dat minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar het parlement heeft gestuurd. In het standpunt geeft het kabinet zijn oordeel over de evaluatie en wordt voor de komende vier jaar de koers uitgezet voor het bijstandsbeleid.

Op 1 januari 1996 is een grondig herziene bijstandswet van kracht geworden. In de wet is bepaald dat deze elke vier jaar geëvalueerd moet worden.
Belangrijk uitgangspunt bij de herziening was een grotere rol van de gemeenten bij de uitvoering van de wet. Daardoor kan veel beter worden gewerkt aan de belangrijkste doelstellingen van de wet: activering van bijstandscliënten, het waarborgen van een inkomen en het bestrijden van fraude. Volgens het kabinet blijkt uit de evaluatie dat de doelstellingen van de nieuwe wet grotendeels zijn bereikt.

Activerings- en uitstroombeleid
Het scheppen van gesubsidieerde banen is succesvol gebleken. Zo heeft meer dan de helft van de mensen die hebben deelgenomen aan de regeling Experimenten Activering Uitkeringsgelden een reguliere baan gevonden. Deze regeling was bedoeld voor langdurig werklozen met een bijstandsuitkering. Met uitkeringsgeld werden 20.000 werkervaringsplaatsen gecreëerd die maximaal twee jaar werden gesubsidieerd. Daarnaast hebben de gemeenten 39.000 zogeheten instroom-/doorstroombanen (voorheen Melkertbanen) ingevuld en nemen 10.000 mensen in de bijstand die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt deel aan activeringsprogramma.s. Voor ongeveer 10% van hen heeft de activering geleid tot een vervolgtraject, vrijwilligerswerk of scholing. Ongeveer 11% van de deelnemers aan de programma.s heeft een betaalde baan gevonden.

Alhoewel de nieuwe mogelijkheden van de Abw fors hebben bijgedragen aan de activering en de uitstroom uit de bijstand kan volgens het kabinet een samenhangende toepassing van deze mogelijkheden verder worden verbeterd. Ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt moeten meer profijt hebben van de maatregelen die de uitstroom bevorderen. Daarbij kan het ook gaan om zogeheten sociale activering. Deze activering bestaat uit deelname aan onbetaalde activiteiten met behoud van uitkering. Doel is naast het voorkomen en bestrijden van sociale uitsluiting, het - zo mogelijk - bieden van uitzicht op werk. De komende jaren moeten de activeringsprogramma's voor alle bijstandsgerechtigden gaan gelden. De huidige conjunctuur maakt dat mogelijk.

Het kabinet zal gemeenten de gelegenheid bieden de mogelijkheden van alle bijstandsgerechtigden in kaart te brengen om te kunnen bepalen of en in welke vorm activering aan de orde is. Waar mogelijk zal een activeringsplan worden opgesteld in het kader van de sluitende aanpak. Uitgangspunt daarbij is dat de bijstandsontvanger voor langere tijd terugkeert op de arbeidsmarkt. Terugvallen op een bijstandsuitkering moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Daarnaast zal het activeringsbeleid verder worden ontwikkeld. Zo is een wetswijziging in voorbereiding om bijstandsgerechtigden tijdelijk vrij te kunnen stellen van de sollicitatieplicht wanneer zij deelnemen aan activiteiten gericht op sociale activering. De komende tijd zal het beleid gericht op de ondersteuning van alleenstaande ouders in de bijstand verder worden uitgewerkt. Daarbij is het onder meer van belang dat er voldoende kinderopvang beschikbaar is. De verhoging kortgeleden van het budget van de Regeling kinderopvang met 31 miljoen gulden is ook bedoeld om het grotere beroep dat alleenstaande ouders doen op deze regeling mogelijk te maken.
Daarnaast zal extra aandacht worden besteed aan betaald werk voor vluchtelingen en de (re)integratie van allochtone jongeren. Deze aandacht is nodig gezien de grote werkloosheid onder deze groepen.

Inkomenswaarborg
In de herziene bijstandswet hebben de gemeenten de ruimte gekregen toeslagen te verlenen op de wettelijk gegarandeerde basisuitkering. Dat heeft vooral geleid tot een vereenvoudiging van de uitvoering. Daarnaast leveren de gemeenten maatwerk via de bijzondere bijstand. Daarmee sluiten zij aan bij de inzet van het kabinet om te komen tot een combinatie van algemeen rijksbeleid en lokaal beleid. De verhoging van het budget voor bijzondere bijstand heeft dit beleid bevorderd.

In de evaluatie is vastgesteld dat het niet-gebruik een knelpunt is bij de uitvoering van de bijzondere bijstand. Op kleine schaal is inmiddels ervaring opgedaan met het terugdringen van niet-gebruik van bijstand door het vergelijken van gegevens in verschillende bestanden. Over de wenselijkheid van bestandskoppeling om het niet-gebruik aan te pakken wordt een standpunt voorbereid.

Het bieden van een inkomenswaarborg in de bijstand mag de overgang naar betaald werk niet in de weg staan. Als er door een opeenstapeling van zogeheten inkomensafhankelijke regelingen (huursubsidie en gemeentelijke kwijtscheldingsregelingen bijvoorbeeld) belemmeringen ontstaan voor het accepteren van een baan, dan zal daar wat aan worden gedaan. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de resultaten van de Werkgroep Harmonisatie van Inkomensafhankelijke Regelingen. De werkgroep heeft de gevolgen van deze regelingen voor de zogeheten armoedeval in kaart gebracht en heeft bekeken hoe de armoedeval verkleind kan worden. Het kabinet zal hier binnenkort zijn standpunt over bepalen.

Rol gemeenten
De versterking van de rol van de gemeenten bij de uitvoering van de bijstandswet komt vooral tot uiting in het Fonds Werk en Inkomen (FWI) dat waarschijnlijk op
1 januari 2001 wordt ingevoerd. De invoering van dit fonds betekent onder meer dat het gemeentelijk aandeel in de uitgaven voor bijstandsuitkeringen in de eerste fase van het FWI wordt vergroot van 10 tot 25%. Het fonds kent een uitkeringsdeel (bijstand) en een werkdeel (Wet inschakeling werkzoekenden, Wiw). Geld dat gemeenten in het uitkeringsdeel 'overhouden' door bijvoorbeeld een succesvol uitstroombeleid te voeren, kan worden ingezet om mensen aan het werk te helpen.
Een wetsvoorstel voor de invoering van deze eerste fase zal dit voorjaar aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Een volgende fase zal pas worden ingevoerd als bekend is hoe de eerste fase uitwerkt.

Cliëntenparticipatie
De evaluatie van de wet heeft aangetoond dat vrijwel alle gemeenten hebben voldaan aan de verplichting om een of andere vorm van cliëntenparticipatie te regelen. Daardoor worden mensen met een bijstandsuitkering nauwer betrokken bij het lokale bijstandsbeleid. Het kabinet zal de verdere ontwikkeling van cliëntenparticipatie bevorderen en cliëntenorganisaties en gemeenten ondersteunen om de participatie verder te verbeteren.

Fraudebestrijding
Uit de evaluatie van de Abw is gebleken dat het beoordelen van een eerste aanvraag voor bijstand, de zogeheten poortwachtersfunctie, is verbeterd. Dit geldt ook voor de periodieke controle van het recht op een uitkering bij mensen die al een bijstandsuitkering hebben. Het kabinet vindt een goed werkend gemeentelijk fraudebeleid onontbeerlijk. Tot eind dit jaar wordt samen met de gemeenten in het project Kwaliteitsverbetering gemeenten gewerkt aan het verhelderen van het lokale fraudebeleid. Dit moet uitmonden in het opstellen van gemeentelijke fraudebestrijdingsplannen. Daarnaast zal het oprichten van plaatselijke inlichtingenbureaus een belangrijke bijdrage leveren aan de fraudebestrijding. Ook de Regionale Interdisciplinaire Fraudeteams zijn een stimulans voor het voorkomen en bestrijden van misbruik. De komende tijd zullen deze teams zich onder meer richten op de bestrijding van zwarte fraude (zwart werken naast een uitkering).

Het kabinet constateert dat de gemeenten de afgelopen jaren veel energie hebben gestoken in de invoering van de nieuwe bijstandswet en in alle andere veranderingen waarmee zij te maken hebben gekregen. Ook de komende jaren komt er veel nieuw beleid op de gemeenten af. Dit maakt een zorgvuldige invoering van beleid des te meer noodzakelijk. Er zal regelmatig overleg worden gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en met cliëntenorganisaties over de hoofdlijnen van het beleid.

15 feb 00 17:24

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...