Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie inzake asielzoekers uit Srebrenica

Datum nieuwsfeit: 15-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


19637000.508 brief sts just n.a.v. toezeggingen gedaan tijdens ao van
9 febr. jl.

Gemaakt: 21-2-2000 tijd: 14:9


3


19637 Vluchtelingenbeleid

nr. 508 Brief van de staatssecretaris van Justitie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 15 februari 2000

Tijdens het Algemeen Overleg van 9 februari jl. met de vaste commissie voor Justitie van uw Kamer heb ik toegezegd u over een aantal onderwerpen nader schriftelijk te zullen informeren. Door middel van deze brief doe ik u deze informatie toekomen.

Toelating van asielzoekers die de val van Srebrenica hebben meegemaakt

Naar aanleiding van het verzoek van verschillende leden van uw Kamer heb ik bezien of asielzoekers die de val van Srebrenica hebben meegemaakt toelating als quotumvluchteling kan worden verleend. Mij is na overleg met de UNHCR gebleken dat dit niet tot de mogelijkheden behoort. Het quotumbeleid is bestemd voor de hervestiging van door UNHCR erkende vluchtelingen voor wie terugkeer naar het land van herkomst noch voortzetting van het verblijf in een eerste land van opvang een duurzame oplossing vormt. Naar het oordeel van UNHCR dient het hervestigingsbeleid gescheiden te blijven van het beoordelen van asielaanvragen; invulling van het quotum met reeds hier te lande verblijvende asielzoekers door Nederland zou bij andere hervestigingslanden vragen oproepen. Dit betekent dat het Kabinet zich nader zal beraden over uw verzoek. Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk van de uitkomsten van het kabinetsberaad op de hoogte stellen.

Ambtsbericht Afghanistan

Naar aanleiding van het verzoek van de heer Kamp (VVD) heb ik de minister van Buitenlandse Zaken inmiddels verzocht om in maart een nieuw ambtsbericht over Afghanistan uit te brengen.

Motie van het lid Middel (PvdA)

Met betrekking tot de op 28 september 1999 door het lid Middel ingediende motie over criminele illegalen deel ik u het volgende mee. De motie strekt ertoe criminele illegalen na hun aanhouding te vervolgen en te bestraffen, vervolgens ongewenst te verklaren en in het verlengde daarvan vast te houden totdat verwijdering uit Nederland kan plaatsvinden.

Zoals ik reeds aangaf tijdens het Algemeen Overleg ben ik het met de strekking van de motie, namelijk dat illegale criminelen vervolgd en bestraft dienen te worden volledig eens. Hiertoe is het van belang dat er sprake is van een betere afstemming tussen het strafrecht en het vreemdelingenrecht. Hiertoe onderneem ik thans samen met de minister van Justitie stappen in het kader van het project Vreemdelingen in de strafrechtketen (Vris).

Ik streef er naar de Kamer nog voor het paasreces nader te informeren.

Motie van het lid Kamp (VVD)

Op 28 september 1999 is eveneens de motie Kamp ingediend . De motie Kamp strekt ertoe om een regeling voor het centraal melden en registreren van constateringen van illegaal verblijf van niet toegelaten asielzoekers door overheden op te zetten. Ten tijde van het indienen van de motie heb ik reeds aangegeven dat een dergelijk meld- en registratiesysteem waarschijnlijk een wettelijke basis behoeft. Dat is inmiddels komen vast te staan.

Op dit moment voer ik overleg met mijn collega's van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) om te bezien of en zo ja op welke wijze een meld-registratiesysteem vorm gegeven kan worden. Zodra ik daar meer over kan meedelen, zal ik mij tot uw Kamer wenden.

Verleende vtv's onder het driejarenbeleid

De heer Wijn vroeg tijdens Algemeen Overleg naar het aantal vergunningen tot verblijf (vtv) dat verleend is met toepassing van het driejarenbeleid. In onderstaande wil ik uw Kamer hierover graag informeren, waarbij ik aansluit bij hetgeen ik hierover in mijn brief van 28 juni 1999 aan uw Kamer schreef en hetgeen ik hierover tijdens het Algemeen Overleg van 22 september 1999 heb gemeld.

Tijdens voornoemd Algemeen Overleg heb ik reeds melding gemaakt van een vertraging als gevolg van systeemtechnische onvolkomenheden, zodat het systeem pas per eind 1999 technisch zou worden opgeleverd.

In december 1999 is de bouw van het cohortsysteem afgerond. Hiermee is het systeem technisch beschikbaar. In de maand januari 2000 heeft de eerste vulling met gegevens over de periode 1994 tot en met 1999 plaatsgehad. Deze gegevens worden vanaf heden iedere eerste week van de maand aangevuld met gegevens over de voorafgaande maand.

Momenteel werkt de IND aan een eerste rapportage op basis van dit systeem. Indien deze rapportage aan de gestelde eisen voldoet en het systeem daarmee naar behoren functioneert ten aanzien van asielzoekers vanaf 1994, zullen daarna periodiek in de rapportage Asielketen de gegevens van de cohortanalyse opgenomen kunnen worden.

Ten aanzien van het inzicht in de mate waarin op grond van het beleid inzake het vtv-tijdsverloop in asielzaken dient te worden gekomen tot het verlenen van vergunningen tot verblijf, kan ik u het volgende meedelen. Het cohortsysteem kan niet gebruikt worden bij het standaard in kaart brengen van het aantal verblijfsvergunningen dat om redenen van tijdverloop in een bepaalde periode verstrekt is. Alleen door het geautomatiseerde produktiesysteem van de IND (INDIS) aan te passen kunnen deze gegevens gegenereerd worden.

Om het aantal vtv-tijdsverloop-zaken te kunnen volgen dient er een aanpassing in dat systeem te worden aangebracht. De mogelijkheden daartoe worden onderzocht. Indien blijkt dat dit niet op eenvoudige wijze te realiseren is, zal een dergelijk systeem eerst mogelijk zijn na inwerkingtreding van de nieuwe Vreemdelingenwet, hetgeen nog geruime tijd zal duren. Uiteraard blijft het mogelijk om aan de hand van steekproefsgewijs onderzoek de mate van VTV-verlening veroorzaakt door tijdsverloop in asielzaken te kunnen volgen.

Vvtv-beleid inzake Bosnië-Herzegovina

Tijdens het Algemeen Overleg werd opgemerkt dat op p. 8 van de Jaarlijkse Vluchtelingenrapportage vermeld staat dat asielzoekers uit Bosnië-Herzegovina per 1 januari 1999 in aanmerking kwamen voor een vvtv. Hiermee is bedoeld te zeggen dat in 1999 aan bepaalde Bosniërs nog vvtv's zijn verleend. Asielzoekers uit Bosnië-Herzegovina komen in aanmerking voor een vvtv voor zover er sprake is van een asielaanvraag die dateert van voor 1 juni 1997. Omdat niet in alle gevallen tot intrekking van de vvtv's wordt overgegaan, is aan deze vvtv-gerechtigden in 1999 nog een vvtv verstrekt. U zie hiervoor de brieven aan uw Kamer van 25 maart 1998 en 9 oktober 1998 (1998-1999,
19637, nrs. 326 en 367).

Ik vertrouw u met het bovenstaande voldoende te hebben ingelicht.

De Staatssecretaris van Justitie,

M.J. Cohen

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...