Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden over aanschaf zware vrachtwagens door Defensie

Datum nieuwsfeit: 15-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.623 aanschaf zware vrachtwagens door defensie
Gemaakt: 16-2-2000 tijd: 15:21

Bijlagen

Bezoekadres

Doorkiesnummer

Eén

Kalvermarkt 32, Den Haag


070 - 3187936

Verzoeke bij beantwoording datum, nummer en onderwerp te vermelden.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


15 februari 2000

Onder verwijzing naar de bovengenoemde brieven bied ik u hierbij, mede namens de Minister van Economische Zaken, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van de Tweede-Kamerleden der Staten-Generaal, de heer Van der Knaap en mevrouw Van `t Riet. Het advies van de Landsadvocaat bied ik u separaat vertrouwelijk aan.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof


-4-

Antwoorden op de vragen van het Tweede-Kamerlid Van der Knaap (2990005440)


1 en 2 DAF heeft mij 3 december 1999 schriftelijk meegedeeld geen offerte voor de levering van wissellaadsystemen uit te brengen. DAF schreef alleen aan de voorwaarden uit het Programma van Eisen (PvE) te kunnen voldoen als het zijn vrachtauto´s in de basisconfiguratie ingrijpend zou aanpassen. Hiervoor zouden omvangrijke ontwikkelings- en be-proevingswerkzaamheden nodig zijn die aanvankelijk niet waren voorzien. Daarnaast zouden de voertuigen niet eenvoudig in het assem-blageproces van DAF inpasbaar zijn.


3. De Koninklijke landmacht heeft met de truckfabrikanten overleg gevoerd om een realistisch PvE te kunnen opstellen dat zoveel mogelijk aansluit bij bestaande civiele, ter-reinwaardige vracht-wagens. Naar aanleiding van dit overleg is het PvE metterdaad -aangepast om te voorkomen dat een "schaap met vijf poten" zou worden gevraagd. Het PvE is uitein-delijk in maart 1999 vastgesteld en in juli 1999, met de of-fer-te-aanvraag, aan alle potentiële leveranciers ver-stuurd. Het PvE is na maart 1999 inhoudelijk niet meer gewijzigd.


4. In de Defensienota is de opvatting van de regering over de relatie tussen Defensie en de Nederlandse industrie weergegeven. Over het project wissellaadsystemen en de Europese regelgeving is het volgende opgenomen: "Defensie staat de strikte toepassing van de Europese regelgeving voor. Zo is besloten de vervanging van wielvoertuigen en, in het bijzonder, het project wissellaadsystemen Europees aan te besteden, omdat dat niet aan alle voorwaarden voldoet die een beroep op artikel 296 zou rechtvaardigen. Het gevolg is dat compensatie bij dit project niet aan de orde is. Overigens zijn er onder de gegadigden voor de opdracht ook Nederlandse bedrijven en hebben buitenlandse ondernemingen aangekondigd ook werk in Nederland te willen uitbesteden."

Daarnaast wordt in de Defensienota het belang van informatievoorziening over defensieaanbestedingen onderstreept: "Door tijdige informatievoorziening over defensieaanbestedingen, zowel militair als civiel, stelt Defensie Nederlandse bedrijven in staat zich tijdig te positioneren voor een defensieaanbesteding."

Over het project wissellaadsystemen is in november 1996 een themadag gehouden waarop de Koninklijke landmacht de NIID en de Nederlandse industrie heeft geïnformeerd over het project. Onder meer is meegedeeld dat het project Europees zou worden aanbesteed.


5 - 8 Met het ministerie van Economische Zaken bestond een verschil van mening over het al dan niet Europees aanbesteden van de wissel-laad-systemen. Op grond van de Europese regel-geving was Defensie tot de conclusie gekomen dat een opdracht als de onderhavige Europees aanbesteed zou moeten worden. Economische Zaken had een voorkeur voor de zogenaamde Weag-procedure. In beide gevallen is concurrentiestelling overigens het uitgangspunt. Met het oog op de omvang van de order, de belangen van de Neder-land-se industrie, het karakter van het voertuig en de specifieke ver-wervings-stra-tegie met gunning in twee fasen is besloten de Lands-advocaat om advies te vragen. Enige tijd later zijn nog aanvullende vragen gesteld-. Ik bied u beide adviezen van de Landsadvocaat met een separate brief ter vertrouwelijke kennisneming aan.


9. Defensie en Economische Zaken hebben op 2 mei 1996 een pro-tocol gesloten over de sa-menwerking tussen de beide ministeries inzake de verwerving van defensiema-te-rieel. In het protocol is onder meer vastge-legd dat Defensie verant-woordelijk is voor het defensiematerieel-beleid en het daaruit voortvloeiende verwer-vings-beleid, terwijl Economische Zaken ver-ant-woordelijk is voor het industriebeleid en het daaraan gere-la-teerde compensatiebeleid.

De minister van Econo-mische Zaken heeft mij niet verzocht be-trok-ken te worden bij het verwervingsbeleid van Defensie. Zij heeft wel verzocht om, indien Defensie over-weegt Europees te publiceren, vooraf overleg te voeren over projecten met een waarde van meer dan 5 mil-joen gulden, althans voorzover uit de aard van het aan te schaffen materieel niet overduidelijk blijkt dat de Europese regels van toe-passing zijn.

Het Commissariaat Militaire Productie is vanaf mei 1998 bij dit project betrokken geweest. Die betrokkenheid is evenwel beperkt gebleven vanwege het gekozen Europese aanbestedingstraject.


10. In het krantenartikel wordt ten onrechte de indruk gewekt dat de plaatsing van een order bij DAF niet doorgaat. Er is echter geen sprake geweest van de voorgenomen plaatsing van een order bij DAF; DAF was een gegadigde voor de order. Het spreekt vanzelf dat de selectie van de leverancier gevolgen kan hebben voor de industrie en de werkgelegenheid in Nederland. Wat de gevolgen uiteindelijk zijn, hangt echter niet alleen af van de nationa-li-teit van de leverancier maar ook van de bereidheid van een buitenlandse leverancier om - op basis van vrijwilligheid - Nederlandse bedrijven bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen. Naar ik heb vernomen heeft een aantal buitenlandse gegadigden inderdaad het voornemen Nederlandse partners in te schakelen.


11. Neen. Het project wordt Europees aanbesteed en de sluitingsdatum voor de indiening van offertes was 10 december 1999. Kort daarvoor heeft DAF zélf besloten geen offerte uit te brengen.

Antwoorden op de vragen van het Tweede-Kamerlid Van `t Riet (2990005500)


1


1. Zie het antwoord op vraag 9 van de heer Van der Knaap over hetzelfde onderwerp.


2. Bij de beoordeling of een project militair van aard is, is het percentage on-der-delen van niet-civiele aard op zichzelf niet van belang. Zoals blijkt uit het antwoord op vraag 4 van het lid Van der Knaap, is besloten het project wissellaadsystemen Europees aan te besteden omdat het niet aan alle voorwaarden voldoet die een beroep op artikel 296 zou rechtvaardigen.


3. Zie het antwoord op de vragen 5 - 8 van de heer Van der Knaap over hetzelfde onderwerp.


4. Neen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie