Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Landbouw over dubbele etikettering levensmiddelen

Datum nieuwsfeit: 15-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

lnv00000.129 brief min lnv inzake dubbele etikettering levensmiddelen Gemaakt: 15-2-2000 tijd: 16:56

3

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 15 februari 2000

Onderwerp

Dubbele etikettering levensmiddelen.

Geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 20 januari 2000 ten aanzien van de ontwikkelingen in Frankrijk met betrekking tot dubbele etikettering van verpakte producten kan ik u het volgende berichten.

Vanaf 14 augustus 1999 was het in Frankrijk verplicht de prijs die aan de producent is betaald voor een aantal groente- en fruitsoorten in de winkel te vermelden. Minister Glavany van Landbouw had hiertoe besloten na klachten van producenten dat extreem lage prijzen voor producten werden betaald.

Producenten klaagden al langer over extreem lage prijzen. Zij moeten in het geval van bijvoorbeeld abrikozen zelfs onder de kostprijs verkopen. Dit heeft te maken met enerzijds het feit dat er veel aanbod is (onder andere ook uit Spanje) dat in een betrekkelijk korte periode op de markt komt en een prijsdrukkend effect sorteert. Anderzijds wordt een deel van de ergernis door het grootwinkelbedrijf veroorzaakt, dat in deze periode van lage prijzen ook nog eens stunt met de prijzen. Deze extra kortingen worden vervolgens weer afgewenteld op de producent, die hiervoor nog eens extra een aantal procenten op zijn prijs moet inleveren.

De nieuwe Loi d'orientation agricole van 9 juli 1999 voorziet in geval van dergelijke situaties in de mogelijkheid van vermelding van twee prijzen. Naast de gebruikelijke vermelding van de verkoopprijs aan de consument moeten voor abrikozen, perziken, nectarines, peren, appelen, tafeldruiven, komkommers en tomaten ook de prijzen die aan de producent zijn betaald, vermeld worden.

De maatregel is van tijdelijke aard en niet voor alle producten even lang van kracht.

Zo geldt het besluit voor tomaten en komkommers voor 3 maanden en voor appelen en tafeldruiven voor 2 maanden. Voor de overige producten is de periode op één maand gesteld.

Voor deze oplossing is in een rondetafeloverleg onder auspiciën van het Ministerie van Landbouw door de producenten en distributie gekozen als eerste stap naar meer trans-parantie en verbetering van de onderlinge relaties.

Uit persberichten blijkt dat het systeem van dubbele prijzen voor de zomerproducten als mislukt moet worden beschouwd. Boeren vonden het bij aanvang al niet geslaagd omdat het geen enkel effect op de betaalde prijzen had, de supermarkten konden er niet mee overweg en de consumenten raakten met drie prijzen (inclusief de Euro-vermelding) het spoor bijster.

Ook op het Ministerie van Landbouw en bij Onifhlor, het nationale bureau voor de fruit, groenteteelt en tuinbouw, is men niet te spreken over de dubbele prijsvermelding.

Inmiddels heeft premier Jospin, conform zijn toezegging aan de landbouwsector die de oneerlijke handelspraktijken aan de kaak stelt en een betere verdeling van de toegevoegde waarde wenst, maar ook aan het grootwinkelbedrijf, een eerste overlegronde gehouden met de landbouworganisaties en het grootwinkelbedrijf. Premier Jospin heeft aange-kondigd dat op korte termijn een wetsontwerp inzake herziening van de handelsbetrek-kingen tussen boer, fabrikant en retailer zal worden gepresenteerd, waardoor onder meer de competentie van de Nationale Raad voor Concurrentiezaken wettelijk wordt uitgebreid. Tenslotte zal een nog in te stellen `Commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles' moeten toezien op de transparantie en normalisering van contract-afspraken tussen retailers en leveranciers. De reactie van de landbouworganisaties blijkt positief, de FDC, de belangenorganisatie van het grootwinkelbedrijf verklaart daarentegen ongerust te zijn.

De FCD, de belangenorganisatie van het grootwinkelbedrijf heeft een `Groenboek'

uitgebracht, dat een aantal voorstellen bevat met als doel het aanbod beter te valoriseren en op (conjuncturele) crisissituaties in de groenten- en fruitsector beter te kunnen antici-peren. Dit is een stap in de richting van de sector. Als instrumentarium wordt genoemd

het opzetten van een unit voor gemeenschappelijk crisisbeheer, collectieve en seizoen-gebonden reclamecampagnes, uitwisseling van gegevens, sectormaatregelen ter regulatie van het aanbod (dat door het grootwinkelbedrijf als zeer matig wordt omschreven) en tenslotte het opstellen van `good practices' afspraken.

De Nederlandse situatie

Regelgeving ten aanzien van prijzen voor goederen en afzonderlijke diensten is vastgelegd

in de Prijzenwet van het Ministerie van EZ (maart 1961 Staatscourant nrs. 151/135 van dat jaar) en het Besluit Prijsaanduiding goederen waarin onder andere de prijsaanduiding per standaard hoeveelheid geregeld is. Aangelegenheden ten aanzien van prijsaanduidingen en prijs-vermeldingen voor goederen en afzonderlijke diensten behoren tot de bevoegdheid van het Ministerie van EZ.

De prijs die een consument voor zijn voedingsmiddelen betaalt, wordt door een groot aantal factoren bepaald. Hierbij valt te denken aan seizoeninvloeden, vraag/aanbod verhoudingen (bijvoorbeeld kwaliteit, import e.d.), de mate van be- of verwerking van het basisproduct, handel- en distributiestructuren, de kostenstructuur van de opeenvolgende schakels van de productieketen, de waarde die aan het product wordt toegevoegd in het traject tussen primaire producent en consument en tenslotte de gebruikelijke winstmarges van de verschillende schakels.

Al deze elementen bepalen de uiteindelijke verkoopprijs van het product zoals dat in het winkelschap terug te vinden is.

Deze omstandigheden leiden ertoe dat de prijs die de boer voor zijn product krijgt, in bepaalde gevallen een betrekkelijk klein deel van de eindprijs kan vormen. Door het ontbreken van inzicht in de prijsopbouw van het eindproduct is het niet makkelijk in te schatten of de boer al of niet een goede (eerlijke) prijs voor zijn product krijgt, ook al zou die prijs vermeld worden naast de prijs die de consument uiteindelijk betaalt. Inzicht in de opbouw van verkoopprijzen, maakt oordeelsvorming over de hoogte ervan voor de gemiddelde consument niet minder lastig.

Vraag is of het kennis hebben van de prijs die aan de boer wordt betaald van enige invloed is op de prijs die aan de boer wordt uitbetaald, met andere woorden of een dubbel prijs-systeem resulteert in een betere prijs voor de producent. Aangezien prijzen vooral af-hangen van marktverhoudingen lijkt het volgen van deze lijn discutabel, zeker gezien de ervaringen die inmiddels in Frankrijk zijn opgedaan.

Zoals gemeld gaan de ontwikkelingen in Frankrijk eerder in de richting van samenwerking tussen de marktpartijen en een goede controle op concurrentieverhoudingen door de mededingingsautoriteiten.

Ontwikkelingen in ketenverband geven aan dat inderdaad meer resultaat te verwachten valt van goede afspraken tussen producent, eventueel handel en grootwinkelbedrijf. Het gaat hierbij niet alleen om prijsafspraken maar ook om afspraken ten aanzien van alle aspecten van het aanbod inclusief de aan te bieden kwaliteit, moment van levering en wederzijdse informatievoorziening.

Op deze wijze kan de markttransparantie en marktwerking worden vergroot. Alle partijen, en niet in de laatste plaats de consument, zijn hierbij gebaat.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

mr. L.J. Brinkhorst

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie