Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergadering college van B en W in Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 15-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 15 februari 2000

B. en w. stellen raad verhoging grondprijzen bedrijventerreinen voor

Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad, op advies van de raadscommissies, vragen de grondprijzen voor een aantal kavels op bedrijventerreinen te verhogen. Dat blijkt uit een aangepast voorstel dat b. en w. de raad in zijn vergadering van 29 februari voorleggen.

Zo wordt een prijsverhoging van tien procent voorgesteld voor de kantoorlocaties op De Wijsterd (van ƒ 175 naar ƒ 190 per m²), de zichtlocaties op Weststad aan de A59 (van ƒ 175 naar ƒ 190 per m² voor gewone kavels, van ƒ 140 naar ƒ 155 per m² voor grootschalige kavels), de zichtlocaties op de Weststadweg (van ƒ 140 naar ƒ 155 per m²) en de overige locaties op Weststad (van ƒ 125 naar

ƒ 135 per m²). Ook voor de kavels op het middengedeelte van Everdenberg wordt een soortgelijke prijsverhoging voorgesteld: van ƒ 110 naar ƒ 120 per m² voor de kavels groter dan 1 hectare en van ƒ 115 naar ƒ 125 per m² voor kavels kleiner dan 1 hectare.

Voor de andere kavels houdt het college, om allerlei redenen, vast aan het oorspronkelijke voorstel. De prijzen van de woon-werkkavels op De Wijsterd worden vastgesteld op ƒ 180 per m² (lopende contacten) en ƒ 200 per m² (nieuwe contacten). De prijs voor spoorgebonden locaties op Weststad blijft gehandhaafd op ƒ 110 per m², terwijl ook de prijs voor kleinschalige kavels in de randzone van Weststad hetzelfde blijft: ƒ 135 per m² bij lopende contacten, ƒ 150 per m² bij nieuwe contacten.

Oosterhout trekt beroep in tegen milieuvergunning zanddepot Hoogeind

Het Oosterhoutse gemeentebestuur heeft zijn beroep ingetrokken tegen het verlenen van een provinciale milieuvergunning voor het aanleggen van een depot voor licht verontreinigde grond op industrieterrein Hoogeind, pal aan de gemeentegrens met Oosterhout (Dorst). De reden voor de intrekking is dat de provincie inmiddels zelf heeft besloten heeft de vergunning in te trekken. Dat gebeurde weer op verzoek van de gemeente Breda, dat zich geconfronteerd zag met een groot aantal bedenkingen en beroepschriften. Met het intrekken van de vergunning is aan de wens van de gemeente Oosterhout voldaan.

College gaat over tot verkoop tweede fase Ikea-terrein

Burgemeester en wethouders gaan nu al over tot verkoop van het tweede deel van het Ikea-terrein op Weststad aan de Zweedse multinational. Het gaat om een perceel van 14,3 hectare, waarop Ikea in juni van 1999 een optie had genomen. Die optie loopt tot 31 december 2003, maar Ikea heeft aangegeven de grond nu al in eigendom te willen hebben. Met de verkoop is een bedrag van ƒ 9.961.000 gemoeid. Eerder al verkocht de gemeente aan Ikea een perceel van 15,7 hectare.

Om de mogelijkheid van speculatie volledig in te dammen, is de gemeente met Ikea overeengekomen dat het bedrijf het terrein in onbebouwde staat niet mag verkopen, alvorens het eerst tegen dezelfde prijs aan de gemeente aan te bieden.

Ikea zal naar alle waarschijnlijkheid pas in 2002 met de realisering van de tweede fase beginnen. Eerdere afname nu betekent dat Ikea volledig tegemoet komt aan de gedane mondelinge toezegging aan de raad.

B. en w. stellen outputovereenkomst met SWO over 2000 vast

Burgemeester en wethouders hebben de outputovereenkomst voor het jaar 2000 met Stichting Welzijn Oosterhout vastgesteld. In de outputovereenkomst wordt geregeld hoeveel subsidie SWO ontvangt - bijna ƒ 3 miljoen - en welke diensten daar tegenover staan.

Overigens ontvangt SWO in 2000 nog een kleine drie ton meer voor projecten die buiten de outputovereenkomst zijn geregeld. Het gaat dan onder andere om het project Marokkaanse jongeren (ƒ 100.000), waarvoor een nieuw projectvoorstel in de maak is. Verder worden ook buiten de outputovereenkomst gehouden de kosten voor opvang van vluchtelingen (ƒ 185.000). Hierover moet nog nader overleg tussen gemeente en SWO plaatsvinden. Tenslotte zal SWO met een apart voorstel komen over de toekomst van het project "Mooi zo, goed zo".

College wil geld topsportbeleid gebruiken voor ouderensport

Het college van b. en w. ziet af van zijn voornemen voor het invoeren van een gemeentelijk topsportbeleid. Dat gebeurt op advies van de raadscommissie Volkshuisvesting, Sport, Grondzaken en Civiele Techniek. Die heeft in meerderheid onlangs laten weten weinig ervoor te voelen jaarlijks een bedrag van ƒ 15.000 voor topsport uit te trekken. Volgens de commissie is het bevorderen van topsport geen zaak voor de lokale overheid. Bovendien is het in de huidige financiële situatie niet gewenst hiervoor geld uit te trekken, vindt een meerderheid van de commissie.

Het college wil het geld dat nu vrijkomt gebruiken voor het voortzetten van een sportproject voor ouderen (GALM), waarvoor in de begroting voor de komende jaren geen geld is opgenomen

College stelt discussie over Derde-Wereldbeleid gemeente uit

Het Oosterhoutse college gaat op korte termijn niet met de gemeenteraad discussiëren over het Derde-Wereldbeleid van de gemeente. B. en w. hebben besloten een discussiestuk hierover van de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 29 februari af te halen. Aanleiding daarvoor is de discussie over het onderwerp in commissieverband, die zich vooral toespitste op de vraag of mondiaal bewustwordingsbeleid eigenlijk wel een taak van de gemeente is. Die vraag zal in breder verband worden besproken in de gemeentelijke ombuigingsoperatie, die thans in voorbereiding is. Het is beter de uitkomst van die discussie eerst af te wachten, aldus het college.

Bezwaren incassobureau ongegrond tegen weigeren gegevensverstrekking

Burgemeester en wethouders hebben de bezwaren ongegrond verklaard van Incasso Service Gelderland BV tegen het besluit aan het bedrijf geen gegevens uit de gemeenschappelijke basisadministratie te verstrekken. Het college volgt daarmee het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften. De basis voor de weigering was het Privacyreglement van de gemeente. Dat bepaalt dat alleen inzage wordt verleend aan incassobureaus die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Incassobureaus. Bij Incasso Service Gelderland is dat niet het geval.

College vraagt raad leden Commissie Ombudsman te herbenoemen

B. en w. vragen de gemeenteraad drie leden te benoemen voor de nieuwe Commissie Ombudsman. Dat is nodig als gevolg van wijzigingen in de klachtenregeling van de gemeente. Die wijziging houdt in dat klachten van burgers over gedragingen van ambtenaren en bestuurders eerst in behandeling komen bij de gemeente zelf. Wie het vervolgens niet eens is met de uitspraak op de klacht, kan in beroep bij de "nieuwe" Commissie Ombudsman. Het college stelt voor als lid te benoemen mevr mr M.J.J. Brenninkmeijer-Burghouts (voorzitter) en de heren B. Burger en M.A.A.M. Simons. Zij waren allen al lid van de oude Commissie Ombudsman.

Oosterhout, 17 februari 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie