Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regeling van werkzaamheden Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 16-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

regeli16.002 regeling van werkzaamheden 16 februari 2000
Gemaakt: 17-2-2000 tijd: 14:13

Regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2000 (ongecorrigeerd)

De voorzitter: De fractie van GroenLinks heeft mij medegedeeld dat zij gisteren bij de stemmingen over de moties over xenotransplantatie bij vergissing niet vóór de motie-Rouvoet op stuk nr. 7 (26335) heeft gestemd. Dit heeft geen gevolgen voor de uitslag van de stemming.


**

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: Ik stel voor, wetsvoorstel 26692 (Modernisering opleiding 1e graads leraar) vanmiddag van de agenda af te voeren.

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op maandag 13 maart van
11.15 uur tot 23.00 uur van de vaste commissie voor Economische Zaken over de Gaswet (26463).


**

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de heer De Wit.


**

De heer De Wit (SP): Mevrouw de voorzitter. Ik wil de Kamer toestemming vragen tot het houden van een interpellatie van minister Borst over de positie van ex-dwangarbeiders in Nederland. De Kamer is al geruime tijd met deze kwestie bezig. De minister heeft in het afgelopen weekend een brief aan de Kamer gestuurd met een in ieder geval naar onze mening alarmerende inhoud, die er eigenlijk op neerkomt dat het overgrote deel van de Nederlandse ex-dwangarbeiders niet in aanmerking zal komen voor een vergoeding uit het Duitse fonds.

Ik heb via de commissie getracht, op korte termijn een algemeen overleg met de minister te doen plaatsvinden, maar de commissie heeft dit verzoek afgewezen. Toch vind ik dat er spoed vereist is, omdat in het komende weekend de slotonderhandelingen zullen plaatsvinden over de voorwaarden voor het Duitse fonds. Ik zou in ieder geval graag met de minister overleggen over de vraag, of er nog mogelijkheden voor de Nederlandse ex-dwangarbeiders zijn om voor een vergoeding uit dit fonds in aanmerking te komen, en over de inzet van het kabinet op dit punt.

De heer Middel (PvdA): Voorzitter. Niet alleen namens mijn eigen fractie, maar ook namens die van de VVD, het CDA, D66 en de RPF moet ik u zeggen dat wij ongelukkig zijn met deze solo-actie van de SP om een interpellatie aan te vragen. De Kamer kent sinds jaar en dag de stilzwijgende afspraak, die tot nu toe meestal ook door de SP werd gevolgd, in ieder geval door mevrouw Kant als woordvoerder over zaken die met oorlogsgetroffenen te maken hebben, dat de fracties bij dit onderwerp geen partijpolitiek bedrijven. Dit betekent dat elke fractie, regeringsfractie of oppositie, probeert zowel onderling als met het kabinet zoveel mogelijk eensgezind op te treden. De heer De Wit meent nu zelfstandig een interpellatie over dit onderwerp te moeten aanvragen. Volgens de mores van de Kamer zullen wij ons hier op zichzelf niet tegen verzetten, maar wij hebben hier wel zeer veel moeite mee, ook al omdat wij verleden jaar - ik spreek nog steeds namens de genoemde fracties - de regering in een zeer pittig debat eensgezind duidelijk hebben gemaakt dat actie op het punt van de ex-dwangarbeiders geboden was. Minister Borst is daarna hard aan de slag gegaan en zij heeft ons er ook over gerapporteerd.

Tegelijkertijd is ons gebleken dat de positie van de Nederlandse regering in deze hele internationale discussie helaas marginaal is. Het is bijna kwalijk voor de gemoedsrust van de betrokkenen, de ex-dwangarbeiders, die 130.000 die nog in leven zijn, en hun verwanten, om op dit moment, nadat wij zo zorgvuldig geprocedeerd hebben en de stukken gewisseld zijn, met een interpellatieverzoek te komen en de zaak op deze manier op te spelen. Het is essentieel om dit te benadrukken, want de heer De Wit lijkt het nog steeds niet begrepen te hebben. Hierbij komt dat op z'n minst de schijn wordt gewekt dat de SP dit doet om een nummer voor de bühne te maken.

De heer Van der Vlies (SPG): Mevrouw de voorzitter. De heer Middel noemde in de opsomming van fracties namens welke hij sprak, niet de SGP. Dit klopt, want ik heb hem die informatie niet kunnen geven. Hem gehoord hebbende, meen ik dat hij het gerust had kunnen doen.

De heer Vendrik (GroenLinks): Voorzitter. Namens de fractie van GroenLinks wil ik ruimte geven aan het verzoek van de heer De Wit. Ik kan mij niet helemaal vinden in de tekst en uitleg van de heer Middel, hoe noodzakelijk het op zichzelf ook is dat het parlement in deze kwestie eensgezind opereert. Het is een enigszins spoedeisende kwestie aan het worden en daarom wil ik er namens mijn fractie ruimte voor geven.

De voorzitter: Ik heb de heer Middel zo verstaan dat hij niet de ruimte voor de interpellatie wil bestrijden, maar wel een beroep op de heer De Wit doet om het niet te doen, vanwege de overwegingen die ik niet zal herhalen.


**

De heer De Wit (SP): Mevrouw de voorzitter. Ik zal proberen, mijn antwoord aan te passen aan het belang van de zaak.

In de eerste plaats wijs ik nogmaals op de procedurele gang van zaken. Ik weet niet beter dan dat een fractie het recht heeft, een debat aan te vragen als het nodig is, ook over een zaak die betrekking heeft op de ex-dwangarbeiders. Omdat er in het verleden steeds met alle fracties over gesproken is, heb ik juist de weg van een algemeen overleg gekozen. Dat is immers de meest voor de hand liggende weg. Waarom doe ik op dit moment het verzoek tot een interpellatie? In de eerste plaats worden het komende weekend de slotonderhandelingen gehouden. In de tweede plaats krijgen wij met het alternatief van een nieuwe schriftelijke vragenronde het antwoord over een paar weken, en dat is te laat.

In de tweede plaats kom ik op het punt van de positie van de ex-dwangarbeiders en de mogelijke verwachtingen die door een debat hier gewekt worden. Ik neem daar afstand van. Ik wil helemaal geen verwachtingen wekken. Eerder wil ik het debat gebruiken om van minister Borst te horen wat op dit moment de ruimte is, wat zij van plan is te doen en of zij nog mogelijkheden ziet om de criteria te veranderen, zodat het overgrote deel van de ex-dwangarbeiders, dat nu buiten de boot valt, wel binnenboord blijft. De minister moet de Kamer duidelijkheid hierover verschaffen. Deze duidelijkheid staat niet in de brief die de minister geschreven heeft.

Ten slotte is er het punt van de lijn die kennelijk gekozen is. Het wordt mij kwalijk genomen dat ik daarvan afwijk. De richting die ik had gekozen, namelijk een algemeen overleg, is echter ook afgewezen, zodat voor mij op dit moment alleen het middel van de interpellatie openstaat.

De heer Middel (PvdA): Voorzitter, er is nog een punt waarop ik niet ben ingegaan, namelijk het spoedeisende karakter in verband met het overleg dit weekend. De rest van mijn betoog houd ik staande. Het moet de heer De Wit bekend zijn dat de Nederlandse regering tot nu toe en ook het aanstaande weekend in het geheel niet deelneemt aan het internationale overleg. Sterker nog, Nederland is alleen indirect, informeel vertegenwoordigd via iemand van een private stichting, de stichting Burgeroorlogsgetroffenen. Dus ook wat dit betreft, snijdt zijn argument geen hout.

De heer De Wit (SP): Voorzitter. Vergeef mij de uitdrukking, maar dat is de hypocrisie in deze zaak. De minister heeft een- en andermaal in de Kamer en buiten de Kamer gezegd dat de SBO namens haar de onderhandelingen voert. Deze stichting is waarnemer bij de onderhandelingen. Als wij op een of andere manier nog invloed willen en kunnen uitoefenen op de onderhandelingen, moet dat via die stichting gaan. De Kamer moet er dan een duidelijke uitspraak over doen in welke richting het moet gaan. De stichting is de waarnemer namens de minister, zit bij de onderhandelingen en is op dit moment de enige die er wat aan kan doen.

De voorzitter: Persisteert u bij uw verzoek tot de interpellatie?


**

De heer De Wit (SP): Ja.

De voorzitter: Dan is het zoals de heer Middel al gezegd heeft: de mores van de Kamer vereisen dat ik de Kamer voorstel, deze interpellatie te staan. De interpellatie zal dan hedenmiddag, waarschijnlijk aan het eind van de middag, plaatsvinden.


**

De heer Wit (SP): Voorzitter! Mag ik daar nog een punt aan toevoegen? Mij is uit informatie gebleken dat het voortouw op dit moment in wezen bij Buitenlandse Zaken ligt. Dat betekent dat mogelijkerwijze de minister van Buitenlandse Zaken er ook bij betrokken zou dienen te zijn. Ik laat het evenwel graag aan het kabinet over om uit te maken wie de passende antwoorden op de te stellen vragen zou moeten geven.

De voorzitter: Ik dacht dat u iets anders wilde zeggen, want mijn vervolgzin was namelijk of een van de leden een stemming hierover wilde. Ik stel de Kamer immers voor om u de interpellatie toe te staan en de Kamer kan zich met mijn voorstel verenigen of stemming daarover wensen. Mij blijkt nu dat de Kamer geen stemming wenst.

Ik stel voor, deze interpellatie nog heden, aan het einde van middag, te doen plaatsvinden en ik wil graag erg snel de vragen ontvangen omdat dit voor de betreffende bewindspersoon of bewindspersonen nodig is. Tevens stel ik een spreektijd van vijf minuten voor.


**

De heer Weisglas (VVD): Voorzitter! Het zou praktisch zijn als mijn volgende vraag en het antwoord daarop nu via deze microfoons worden gewisseld en ik kijk daarbij ook naar de heer De Wit. Een interpellatie eindigt vaak in het indienen van een motie en een stemming. Als fractiesecretaris wil ik absoluut niet inhoudelijk daarin treden, maar het is gewoon praktisch voor mij om te weten of de fractieleden vandaag nog een stemming moeten verwachten.

De voorzitter: Ik zou mij kunnen voorstellen dat wij die stemming, indien nodig, morgen tussen de middag deden. Het lijkt mij goed dat wij deze vraag op dit moment beantwoorden. Ik zie dat de heer De Wit instemmend knikt, dus mocht het nodig zijn, dan zouden wij het op die manier kunnen oplossen. Ik denk dat dit voor fractiesecretarissen praktischer is dan iedereen vandaag in huis houden.


**

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

(Einde regeling van werkzaamheden)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...