Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwsflitsen Trimbos Instituut

Datum nieuwsfeit: 16-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Trimbos Instituut

Nieuwsflits

3|00 Nummer 3, februari 2000

Start campagne uitgaansdrugs
Baten integrale indicatiestelling Actieprogramma schoolgezondheidsbeleid Nederland Cursus dagbesteding begeleiders (zeer) ernstig verstandelijk gehandicapten
Onderzoek ondersteuning regiovisies Noord-Holland Nascholing huisartsen over problematisch alcoholgebruik Colofon

Homepage

Start campagne uitgaansdrugs

Op woensdag 16 februari gaf minister Borst op het Hofstad College in Den Haag het startsein voor een nieuwe campagne over drugspreventie. Aanleiding hiervoor is de toename van druggebruik in het uitgaanscircuit door jongeren in de afgelopen jaren. Minister Borst reikte in het Hofstad College het eerste exemplaar uit van een nieuw lespakket over XTC en andere middelen die in het uitgaanscircuit worden gebruikt. Daarnaast werd een campagnefolder voor jongeren gepresenteerd. De titel van het nieuwe preventieprogramma is `SLIK!?' Het ministerie van VWS heeft, naar aanleiding van het laatste landelijk uitgevoerde onderzoek onder scholieren, besloten om in een meerjarige preventie-aanpak te investeren. Daarbij wordt een massamediacampagne gecombineerd met activiteiten op scholen, in het uitgaanscircuit, en voor ouders thuis. De coördinatie van deze nieuwe preventiecampagne ligt bij het Trimbos-instituut, dat voor de uitvoering ervan nauw samenwerkt met lokale instellingen en gemeenten.

In de landelijke preventiecampagne `SLIK'!?' worden jongeren en hun omgeving geïnformeerd via radiocommercials op populaire jongerenzenders, en advertenties in tijdschriften en dagbladen. Daarnaast wordt een folder voor jongeren verspreid op alle scholen en via andere distributiekanalen. Deze activiteiten zullen uit oogpunt van continuïteit periodiek worden herhaald. Later in het jaar worden ze onder meer ingezet bij de openstelling van een speciale `drugsinfosite' op Internet en rond de Nationale Discodag. De landelijke campagne ondersteunt tevens lokale activiteiten van GGD'en, instellingen voor verslavingszorg en gemeenten in het uitgaanscircuit, gericht op ouders en op scholen. In deze eerste campagnepiek staat de verbinding met schoolgerichte drugspreventie centraal.
Het nieuwe multimediale lespakket `SLIK!?' wordt in het kader van het project `De gezonde school en genotmiddelen' van het Trimbos-instituut beschikbaar gesteld aan alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Dit project - dat blijkens onderzoek positieve effecten heeft op kennis, houding en gedrag van leerlingen - draait met ondersteuning van GGD'en en instellingen voor verslavingszorg op meer dan de helft van de scholen in Nederland.

Anco de Jong, Puck Fillekes, Hettie Rensink (030) 297 11 00

Baten integrale indicatiestelling

In een onderzoek van het Trimbos-instituut naar de baten van integrale indicatiestelling in de geestelijke gezondheidszorg is de kwaliteit van de indicatiestelling in twee geïntegreerde regio's vergeleken met die in één
niet-geïntegreerde regio. Onder een kwalitatief betere indicatiestelling werd een indicatie verstaan die sneller gesteld wordt, gedifferentieerder en passender is, en waarbij cliënten meer tevreden zijn.
Op grond van semi-gestructureerde interviews met cliëntvertegenwoordigers, hulpverleners, verwijzers en zorgverzekeraars blijkt dat er, ondanks complexiteit, bureaucratie en cultuurverschillen, geen reden is om het positieve effect van integrale indicatiestelling in twijfel te trekken. De bevindingen van vragenlijstenonderzoek geven aan dat de indicatiestelling in de geïntegreerde regio's sneller verloopt. Hoewel de tevredenheid van de cliënt over het algemeen erg laag is, blijkt dat in de niet-geïntegreerde regio de tevredenheid over de informatievoorziening, de mogelijkheden tot overleg en inspraak en de ervaren continuïteit van de zorg, beduidend lager is dan in integraal indicerende regio's. Het vertrouwen dat cliënten hebben in de hulpverlening is in de geïntegreerde regio's hoger. Integratie van de indicatiestelling resulteerde daarentegen niet in een grotere differentiatie van de gestelde indicaties of in beter passende indicaties.
In de integraal indicerende regio's is de informatievoorziening over de verschillende soorten hulp die de instelling biedt en over de aanpak van de behandeling beter, en is de inbreng van wensen en verwachtingen van de cliënt groter. Dit zijn factoren die naar verhouding sterk bijdragen aan de tevredenheid van de cliënt. Of deze nu wel of niet een rechtstreeks gevolg zijn van integrale indicatiestelling, met de reorganisatie van de indicatiestelling is de informatie-voorziening aan cliënten verbeterd en cliënten waarderen dat.
Het rapport `Op de aangewezen weg - onderzoek naar de baten van integrale indicatiestelling in de geestelijke gezondheidszorg' is te bestellen bij het Trimbos-instituut. De kosten bedragen ƒ 20,-.

John Wennink, Jolanda Meeuwissen (030) 297 11 00

Actieprogramma schoolgezondheidsbeleid Nederland

In januari is begonnen met de ontwikkeling van het actieprogramma Schoolgezondheidsbeleid Nederland. Dit actieprogramma wil de voorwaarden scheppen voor een brede invoering van schoolgezondheidsbeleid op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Het is een gezamenlijk project van het NIGZ, GGD Nederland, TNO PG en het Trimbos-instituut. Het wordt gefinancierd door ZON. Het Platform Schoolgezondheidsbeleid, dat bestaat uit vertegenwoordigers uit de gezondheids- en onderwijssector, begeleidt het project. In de eerste fase wordt onderzocht wat schoolgezondheidsbeleid dient in te houden en wordt het draagvlak voor gezondheidsbeleid bij scholen vastgegesteld. De belangrijkste doelen en strategieën worden bepaald op grond van wetenschappelijke onderzoeksgegevens over gezondheids- en gedragsproblemen. De doelen worden tevens gebaseerd op de onderwijspraktijk en op prioriteiten van ouders en leerlingen met specifieke aandacht voor allochtone jongeren. Effectiviteit is de maatstaf waarmee de keuze wordt bepaald voor methoden en strategieën. Ook wordt de behoefte van scholen aan ondersteuning bij schoolgezondheidsbeleid onderzocht. Dat gebeurt door middel van interviews en een survey onder directieleden, leerlingbegeleiders en docenten. Eind 2000 wordt de verkregen inhoudelijke afbakening getoetst in een conferentie met deelnemers uit de onderwijs- en gezondheidssector.
In de tweede fase wordt het huidige onderwijsbeleid in kaart gebracht en wordt gekeken welke ontwikkelingen plaatsvinden, waar afstemming nodig is en hoe die kan worden bereikt. De mogelijkheden van financiers en beleidsmakers op dit terrein worden daar in betrokken. Ook worden de wensen en behoeften geïnventariseerd van landelijke en regionale organisaties die met schoolgezondheidsbeleid te maken hebben, zoals GGD'en. Daarna wordt een voorstel gemaakt voor een landelijke ondersteuningsstructuur met taken, verantwoordelijkheden en posities van de betrokken instellingen.
Beide fases resulteren in een concept-actieprogramma en verschillende samenwerkings-convenanten. Ook deze worden in een conferentie beoordeeld door de betrokken organisaties. In het najaar van 2001 kunnen dit programma en de samenwerkingsafspraken definitief worden vastgesteld. Onderwijs en gezondheidszorg hebben daarmee een belangrijk instrument in handen voor structurele, schoolgerichte preventie van (geestelijke) gezondheidsproblemen. Een instrument ook, dat in samenwerking tot stand is gekomen en over een groot draagvlak zal beschikken.

Hans Ossebaard (030) 297 11 00

Cursus dagbesteding begeleiders (zeer) ernstig verstandelijk gehandicapten

Op 1 maart start het Trimbos-instituut het onderzoeksproject `Ontwikkeling en evaluatie van de cursus Dagbesteding voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke handicap'. In het project wordt een cursus dagbesteding ontwikkeld en geëvalueerd die is bestemd voor activiteitenbegeleiders van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke handicap. De cursus wordt ontwikkeld door Cerein. Deze organisatie heeft veel ervaring met het maken en uitvoeren van cursussen en programma's voor mensen met een verstandelijke handicap. Vervolgens zal Cerein de cursus uitvoeren bij vier groepen activiteitenbegeleiders van de instellingen Westerhonk en 's Heeren Loo Lozenoord. Het doel van de cursus is om de cursisten inzicht te geven in de achtergronden en invloed van de eigen attitude op een respectvolle bejegening, in de dagbestedingsbehoefte van de cliënt, en in de wijze waarop zij hieraan invulling kunnen geven. De evaluatie van de cursus wordt verzorgd door het Trimbos-instituut en zal bestaan uit een voormeting en een nameting (vragenlijsten en groepsinterviews). Belangrijke evaluatievariabelen zijn onder meer de mate van inzicht in de dagbestedingsbehoefte van de cliënt, de mate waarin cursisten een individueel dagbestedingsprogramma kunnen opstellen en kunnen motiveren en hun kennis over de communicatie met individuele cliënten.

Peter Koedoot (30) 297 11 00

Onderzoek ondersteuning regiovisies Noord-Holland

In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft het Trimbos-instituut een onderzoek uitgevoerd naar het vóórkomen van psychische stoornissen bij de bevolking van Noord-Holland en naar het zorggebruik en de (onvervulde) behoefte aan zorg voor psychische klachten. De situatie in 1999 is in kaart gebracht en ook zijn schattingen uitgevoerd voor het jaar 2010. Het onderzoek geeft informatie die belangrijk is voor de regiovisies GGZ die dit jaar zullen worden gemaakt in de regio's Alkmaar, Gooi- en Vechtstreek, Kennemerland, Amsterdam, Amstelland en de Meerlanden, en Zaanstreek/Waterland.
Het rapport geeft uitgebreid cijfermateriaal over de mate van vóórkomen van specifieke stoornissen (zoals stemmings- en angststoornissen en alcohol- en drugsgerelateerde stoornissen), en de verschillen wat dit betreft tussen mannen en vrouwen en tussen leeftijdsgroepen. Het rapport beschrijft zowel het gebruik van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg als van eerstlijnszorg en van diverse alternatieve vormen van hulp. Ook werden de redenen waarom mensen geen hulp zoeken onderzocht.
Naast geringe maar betekenisvolle verschillen tussen de Noord-Hollandse regio's in de te verwachten verschuivingen in de komende tien jaar in psychische problematiek en zorgconsumptie, is met name de situatie in Amsterdam opvallend. Zowel het aantal mensen met allerlei vormen van psychische problemen als het gebruik van voorzieningen liggen een stuk hoger dan elders in de provincie en liggen ook ver boven het landelijk gemiddelde.
Het rapport `Psychische problemen, zorggebruik en behoefte aan zorg in Noord-Holland: 1999 en 2010' is samengesteld door K. van der Camp en R.V. Bijl.
Het rapport is te bestellen bij het Trimbos-instituut.

Rob Bijl (030) 297 11 00

Nascholing huisartsen over problematisch alcoholgebruik

Onlangs verscheen bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) het
Deskundigheidsbevorderingpakket Problematisch Alcoholgebruik. Dit pakket is een coproductie van het NHG en het Trimbos-instituut. Ruim tachtig procent van de Nederlanders drinkt min of meer regelmatig alcohol. De overgrote meerderheid geniet van het gebruik van alcohol en voor hen staat het drinken in het teken van gezelligheid en ontspanning. Voor een kleine tien procent ligt het anders; zij drinken veel alcohol, het gebruik krijgt een andere betekenis en leidt tot gezondheidsklachten.

Knelpunten
In de praktijk blijkt dat patiënten met klachten gerelateerd aan alcohol lang niet altijd als zodanig door de huisarts worden herkend. Ook patiënten zelf zien hun alcoholgebruik zelden als een potentiële veroorzaker van klachten. Een ander knelpunt is dat veel huisartsen van mening zijn dat behandeling van deze groep problematische alcoholgebruikers geen zin heeft. Hun gedrag zou toch niet te veranderen zijn. Voor de kleine groep van zware, van alcoholafhankelijke drinkers gaat dit wellicht op, maar voor de veel grotere groep problematische gebruikers is deze zienswijze niet terecht. Zij zijn met goed uitgevoerde minimale interventies zeer zeker tot ander gedrag te motiveren.

Nascholingsprogramma
Het deskundigheidsbevorderingpakket biedt een ruim aanbod aan programma-onderdelen voor het samenstellen van nascholingsprogramma's over het signaleren, diagnosticeren en bespreekbaar maken van problematisch alcoholgebruik en het op gang brengen van gedragsverandering bij patiënten.
De huisarts wordt geleerd patiënten op een niet-beschuldigende wijze te benaderen en de voor- en nadelen van het gebruik te begrijpen. Bovendien worden met behulp van een videoband de principes van de fasen van gedragsverandering uit de doeken gedaan. Huisartsen wordt geleerd in praktijksituaties de patiënt tot ander gedrag te motiveren. Dit pakket gaat over problematisch alcoholgebruik, maar de aangeleerde gespreksvaardigheden zijn toepasbaar in alle situaties waarbij gedragsverandering gewenst is, zoals stoppen met roken en de afbouw van benzodiazepine-gebruik.

Impementatie
Het volgen van nascholing is een goed begin, maar er is meer nodig om gedrags- en vaardigheidsverandering op de langere termijn te bewerkstelligen. Wil het pakket op de lange duur effect hebben, dan is het van belang om de opgedane ervaringen binnen de scholingsgroep te bespreken en afspraken te maken over ondersteuning in de vorm van consultatie door de gespecialiseerde verslavingszorg.

Informatie over het Deskundigheidsbevorderingpakket Problematisch Alcoholgebruik is verkrijgbaar bij de NHG afdeling Deskundigheidsbevordering (030) 288 17 00 en bij het Trimbos-instituut (030) 297 11 00.

Wim de Vries (030) 297 11 00

3|00 Nummer 3, februari 2000

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen. De Trimbos Nieuwsflitsen voorzien mensen die betrokken zijn bij de GGZ en Verslavingszorg kort en bondig van informatie over activiteiten, diensten, producten en resultaten van het Trimbos-instituut. De Nieuwsflitsen richten zich op alle gebruikersgroepen van het Trimbos-instituut, zowel op landelijk als op regionaal en lokaal niveau.

Redactie

Erik Fromberg, verslavingszorg
Henk Verburg, werkterrein GGZ
Henk Maurits, actualiteit
Adreswijzigingen s.v.p. sturen naar Secretariaat sectie Communicatie

Belangrijke (030) telefoonnummers

Bibliotheek 030 297 11 17
Bij geen gehoor 030 297 11 77
Helpdesk Regionale GGZ 030 297 11 41
Helpdesk Landelijke Steunfunctie Preventie, verslaving en middelengebruik (LSP) 030 297 11 51
Landelijke Ondersteuning Preventie (LOP-GGZ) 030 297 11 45 Mediatheek 030 297 11 13
Bestellingen 030 297 11 00

Trimbos-instituut
Netherlands Institute of Mental Health and Addiction Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Homepage

Het Copyright ©2000 van deze WWW-pagina's berust bij het Trimbos-instituut, Utrecht

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...