Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers Devote 1999: omzet groeit 80% en nettowinst 69%

Datum nieuwsfeit: 16-02-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSBERICHT

Devote N.V. publiceert jaarcijfers 1999

Omzet groeit 80%; nettowinst groeit 69%;

Kerncijfers 1999 (x mln)
1999 1998 % Groei
Euro NLG Euro NLG
Netto-omzet 14,072 31,011 7,821 17,236 80 %
Bedrijfsresultaat 2,035 4,485 1,586 3,496 28 %
EBITDA 2,636 5,810 1,931 4,256 37 %
Nettowinst 1,856 4,089 1,096 2,415 69 %
Nettowinst/aandeel (x Eur/NLG) 0,38 0,84 0,24 0,52 62 % Aantal medewerkers Devote 176 101
Insite 43 0 EBITDA-marge 19% 25%

Bunnik, 16 februari 2000 - De Raad van Bestuur van Devote N.V. * e-business en IT-architectuur - maakt bekend dat het boekjaar 1999 uitstekend is verlopen. De omzet is met 80% gestegen en de nettowinst met 69%. Daarmee is ruimschoots voldaan aan de verwachtingen, uitgesproken tijdens de beursintroductie aan Amsterdam Exchanges op 26 februari 1999.

Omzet
De omzet is in 1999 gestegen met 80 % tot EUR 14,072 (NLG 31,011) miljoen. Alle activiteiten hebben bijgedragen aan de toename, inclusief het internetbedrijf Insite. Het 51% belang dat Devote in juni 1999 heeft verworven in Insite is vanaf 1 juli 1999 in de cijfers verwerkt. Kosten
De bedrijfskosten zijn met 93 % gestegen tot EUR 12,037 (NLG 26,526) miljoen en houden daarmee gelijke tred met de stijging van het aantal consultants (FTE).

Resultaat
Het bedrijfsresultaat is uitgekomen op EUR 2,035 (NLG 4,485) miljoen, een toename met 28%. De EBITDA-marge is uitgekomen op 19 % van de omzet tegen 25% in 1998.

De nettowinst bedroeg EUR 1,856 (NLG 4,089) miljoen en steeg daarmee met 69% ten opzichte van 1998.

Het enigzins achterblijven van de winstgroei bij de omzetgroei hangt samen met de veel eerder dan geplande overname van het resterende 49% belang in het internetbedrijf Insite (zie persbericht van 12 januari j.l.). Vooruitlopend op deze beslissing zijn in de laatste maanden van 1999 de investeringen in Insite belangrijk opgevoerd, hetgeen volledig past in de strategie om zo snel mogelijk een leidende positie te verwerven in de e-business markt. Het betreft hier onder meer middelen die zijn ingezet om de activiteiten van Insite en Devote versneld te integreren en om de voorwaarden te scheppen voor een snellere groei van de aan internet gerelateerde e-business projecten. Tevens is veel expertise en ervaring van consultants van Devote bij Insite ingezet.

Een tweede element dat de winstgroei onder druk heeft gezet is de eerder gemelde vertraging van de groei van de business unit Devote Business Solutions na de zomerperiode van 1999.

Het positieve saldo van de financiële baten en lasten bedraagt EUR 575.883 (NLG 1,269 miljoen) en is een verveelvoudiging ten opzichte van 1998. De belangrijkste factor is de post Resultaat deelnemingen van EUR 538.681 (NLG 1,187 miljoen) als gevolg van de verkoop van het 25 % belang in ONS Nederlandse Software Bedrijf BV. Voor belastingen is een post voorzien van EUR 808.457 (NLG 1,781 miljoen) oftewel een belastingdruk van 31 %.

Per aandeel steeg de winst met 62 % tot EUR 0,38 (NLG 0,84), ten opzichte van de winst per aandeel van EUR 0,24 (NLG 0,52) van 1998. Hierbij is uitgegaan van het aantal uitstaande aandelen ultimo 1998 en 1999 van resp. 4.635.972 en 4.880.972.

Balans
De financiële positie van Devote is gedurende 1999 belangrijk versterkt. De balans is in vergelijking met 1998 aanzienlijk in omvang toegenomen. Het balanstotaal per ultimo 1999 is EUR 9,623 (NLG 21,206) miljoen. Dit hangt volledig samen met de toename van de activiteiten. De stijging van de immateriële vaste activa (goodwill) is het gevolg van de acquisitie van 51% van de aandelen Insite B.V. in juni 1999. De materiële vaste activa zijn toegenomen door investeringen in de organisatie en consolidatie van Insite B.V. De handelsdebiteuren zijn aanzienlijk gestegen, in lijn met de toename van de activiteiten en de stijging van de omzet.

De financiële positie is zeer sterk met een eigen vermogen van EUR 6,643 (NLG 14,639) miljoen ten opzichte van het eigen vermogen ultimo 1998 van EUR 1,894 (NLG 4,173) miljoen. De solvabiliteit-ratio bedraagt circa 70 %.

Dividendvoorstel
Aan de op 28 maart 2000 te houden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt de Raad van Commissarissen voor over 1999 een dividend van 35 % van de netto winst uit te keren, conform het in 1999 uitgesproken dividend beleid. Dit komt neer op een dividend van EUR 0,12 per aandeel. De aandeelhouders wordt de mogelijkheid geboden het dividend geheel in contanten op te nemen, dan wel in een op de algemene vergadering van aandeelhouders op 28 maart 2000 bekend te maken verhouding.

Vooruitzichten
Op grond van de huidige inzichten spreekt de Raad van Bestuur de verwachting uit dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, dit jaar een substantiele groei van omzet en EBITDA zal worden behaald.

In het jaar 2000 zullen de activiteiten van Devote zich richten op het verwerven van een leidende positie in de e-business markt. Dit zal zowel autonoom als via gerichte acquisities plaatsvinden. Tevens is de doelstelling om internationale activiteiten te gaan ontplooien op de e-business markt.

Profiel Devote
Devote houdt zich bezig met e-business en IT-architectuur. Devote, sinds februari 1999 genoteerd aan Amsterdam Exchanges, opereert in de top van de automatiseringsmarkt. Haar opdrachtgevers behoren tot de top-100 van in Nederland opererende ondernemingen. Devote verdiept zich in de business en IT-problematiek van de opdrachtgever. Vervolgens ontwerpt en implementeert Devote de optimale architectuur voor de informatiesystemen, geheel toegesneden op de betreffende business problematiek.

Sinds januari 2000 is Devote volledig eigenaar van het toonaangevende internetbedrijf Insite. Gezamenlijk vormen zij een combinatie van disciplines op het gebied van internettoepassingen en IT-architectuur die uniek is in Nederland en die onontbeerlijk is voor de ontwikkeling en de implementatie van complexe internetprojecten. Begin februari jl. heeft Devote bekend gemaakt in onderhandeling te zijn over overname van het internetbedrijf Interchange. Interchange en Insite zijn complementair. Insite richt zich vooral op de retailsector terwijl Interchange in de e-business-to-business markt opereert. Waar Insite en Interchange meer de nadruk leggen op de front-office aspecten van een e-commerce oplossing, waarborgt Devote de achterliggende architectuur: de integratie van front-office en (bestaande) back-office systemen en de verankering van de sterk veranderende bedrijfsprocessen in de organisatie. Ook in termen van klantenbestand en geografische spreiding van de activiteiten sluiten de bedrijven volledig op elkaar aan.

Bunnik, 16 februari 2000,
Raad van Bestuur van Devote N.V.

Voor nadere informatie:
Ir. R.J. Verweij, voorzitter Raad van Bestuur
Tel.: 030 - 656 9010
Zie ook de websites: www.devote.nl
www.insite.nl

Bijlagen:
· geconsolideerde balans 1999
· geconsolideerde resultatenrekening 1999
· kasstroomoverzicht 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie