Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Houten

Datum nieuwsfeit: 16-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 16/02/00

Openbare kennisgevingen

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Openbare kennisgeving wet milieubeheer
Actualiseren milieuvergunning
Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend:

* Wij hebben de milieuvergunning van 3 juni 1991 van de maatschap Uijttewaal aan de Achterdijk 1 in Schalkwijk geactualiseerd. * De voorschriften op het gebied van afvalstoffen, grondstoffen en energie zijn aangepast aan de milieunormen van deze tijd. Ten opzichte van de ontwerpbeschikking is deze beschikking niet gewijzigd.

Inzien
De beschikking(en) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken (kamer 3.19) vanaf morgen tot en met 30 maart 2000 elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Verder liggen de stukken gedurende deze periode elke donderdag na telefoni-sche afspraak ter inzage van 17.00 uur tot 20.00 uur.

Beroep
Tegen het besluit kan in beroep worden gegaan bij de Afdeling Bestuurs-rechtspraak van de Raad van State. Voor de ontvankelijk-heid van het beroep is een griffierecht ver-schuldigd van ¦ 225,- voor een natuurlijk persoon en ¦ 450,- voor een rechtspersoon.

Het beroep kan worden ingesteld door:

a. Degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
b. de betrokken adviseurs die advies uitgebracht hebben over het ontwerp van het besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen of verschillen tussen het ontwerp-be-sluit en het definitieve besluit; d. belanghebbenden die vanwege een geldige reden geen bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

(beroep op grond van artikel 20.10 van de Wet milieubeheer).

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA 's-Gravenhage.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor het einde van die termijn beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
(publicatie op grond van artikel 3.44 en 3.45 Algemene wet bestuursrecht).

Openbare kennisgeving wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend:

* wij hebben een aanvraag om een oprichtingsvergunning volgens de Wet Milieu-be-heer ontvan-gen van A.J. Scharroo voor het oprichten en in werking hebben van een paardenhouderij aan de Koppeldijk 1a in Houten;
* wij zijn van plan deze vergunning te verlenen.

Inzien
U kunt de ontwerpbeschikking en bijbehoren-de stukken inzien op het gemeen-tehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken (kamer 3.19) vanaf morgen tot en met 16 maart 2000 elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Verder liggen de stukken tijdens deze periode elke donderdag ter inzage na telefonische afspraak van 17.00 uur tot 20.00 uur.

Na 16 maart 2000 ligt de ontwerpbeschikking ter inzage op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, totdat de beroepstermijn op de definitieve beschik-king is verstreken.

U kunt altijd een mondelinge toelichting op de stukken krijgen.

Schriftelijke bedenkingen
U kunt tot en met 16 maart 2000 schriftelijke bedenkingen inbrengen bij ons college. De bedenkingen moeten tenminste bevatten:

* uw naam, adres, datum en handtekening;
* een omschrijving van het besluit waar de bedenking tegen gericht is (u kunt bijvoorbeeld datum en kenmerk van deze brief vermelden of een kopie meesturen);
* de reden waarom u bedenkingen indient.

U kunt ook verzoe-ken om het niet bekend maken van uw per-soonlij-ke gegevens.
Schriftelijke bedenkingen moeten worden gezonden aan ons college, Postbus 30, 3990 DA HOUTEN.

Mondelinge bedenkingen
Er is ook een mogelijkheid tot het inbrengen van mondelinge bedenkin-gen. U moet dan een verzoek indienen tot het houden van een gedachten-wisseling, waarbij alle partijen uitgenodigd worden. Van deze bijeen-komst wordt verslag gemaakt, waarbij uw bedenkin-gen genoteerd worden. U moet er met uw verzoek wel rekening mee houden dat de gedachtenwis-seling vóór 16 maart 2000 plaats moet vinden.

Deze kennisgeving is gebaseerd op artikel 13.4 van de Wet milieubeheer en artikel 3:19 1e en 2e lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw E. van den Hoven van de afdeling Bouw- en Milieuzaken ( 030-6392742, de hele week behalve op donderdag- en vrijdagmiddag).

Nieuwe bouwplannen/meldingen bouwvoornemen:
De volgende aanvragen om een bouwvergunning/melding bouwvoornemen zijn binnengekomen:


* (D20072) Stadhoudersland 44, betreft het vergroten van een woning
* (D20073) Timmermansgilde 32, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (H20074) Duinmeer 128, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (D20075) Hoefbladhof 16, betreft het vergroten van een woning
* (H20076) Pruimengaarde 21, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (D20077) Zaagmolen 18, betreft het plaatsen van dakkapellen
* (D20078) Lange Uitweg 55, betreft het vergroten van een woning
* (D20079) Florijnslag 45, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (H20080) Moerbeigaarde 12, betreft het vergroten van een woning
* (K20081) Koningin Emmaweg 18, betreft het plaatsen van een dakkapel

* (D20082) Kruisweg 2, betreft het vergroten van een woning
* (W20083) Hoefbladhof 49, betreft het vergroten van een woning
* (K20084) Woelmuisakker 7, betreft het vergroten van een woning
* (D20085) Kievitweide 27, betreft het vergroten van een woning
* (K20087) Stadhoudersland 23, betreft het vergroten van een woning
* (W20088) Meekrap-oord 12, betreft het vergroten van een garage/berging

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen), dus geen tekeningen. Het register ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreekuur is van 09.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Ter inzage
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:


1. het oprichten van een woning op het perceel Binnentuin 34 te Houten ten name van G.A.A. van Mourik

2. het oprichten van 121 woningen in Leebrug II te Houten ten name van Ontwikkelingsverband Houten cv

3. het oprichten van 18 woningen in Leebrug II te Houten ten name van Algemene Woningstichting Houten

4. het plaatsen van een dakkapel en het vergroten van een berging op het perceel Ruitercamp 25 te Houten ten name van A.M. Honkoop
5. het vergroten van een woning op het perceel Schrijnwerkersgilde 8 te Houten ten name van
R.B.M. Langeveld

6. het vergroten van een woning op het perceel Watermolen 2 te Houten ten name van K. Blankenstijn

7. het vergroten van een woning op het perceel Valkeniersborch 49 te Houten ten name van M. Verweij

8. het oprichten van een serre op het perceel Staatsspoor 7 te Houten ten name van L.H.C. Zijderveld

9. het vergroten woning en plaatsen dakkapellen op het perceel Ganzenweide 15 te Houten ten name van R. Forger
10. het oprichten van een garage/berging op het perceel Burgemeester Wallerweg 12 te Houten ten name van R. van der Horst
11. het plaatsen van een dakkapel op het perceel Futenweide 16 te Houten ten name van N.A. van Biezen

12. het plaatsen van een dakkapel op het perceel Florijnslag 31 te Houten ten name van T.A. van den Heuvel

13. het plaatsen van een dakkapel op het perceel Dwarscamp 9 te Houten ten name van A.I. van Hal

14. het vergroten van een woning op het perceel Friezenpoort 90 te Houten ten name van G.R. Meijer en E.I.B. Manten

Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 1 tot en met 11, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 12 en 13, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.
Burgemeester en wethouders zijn tenslotte van plan de vergunning voor het bouwplan genoemd onder 14, te verlenen met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 1 maart 2000 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De bouwplannen liggen vanaf donderdag 17 februari 2000 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Verleende bouwvergunningen en goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergunningen verleend en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:


* (W99241) Binnentuin 13, betreft het vergroten van een woning
* (G99213) Odijkseweg 37 + 37A, betreft het oprichten van twee woningen

* (S99472) Hoenderhoeve 32 + 34, betreft het vergroten van woningen
* (G99447) Staatsspoor 13, betreft het vergroten van een woning

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking. Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816).
Het inloopspreekuur is van 09.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 2000 Vragen, opmerkingen, suggesties? (info@houten.com)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...