Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Houten

Datum nieuwsfeit: 16-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 16/02/00

Openbare kennisgevingen

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Openbare kennisgeving wet milieubeheer
Actualiseren milieuvergunning
Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend:

* Wij hebben de milieuvergunning van 3 juni 1991 van de maatschap Uijttewaal aan de Achterdijk 1 in Schalkwijk geactualiseerd. * De voorschriften op het gebied van afvalstoffen, grondstoffen en energie zijn aangepast aan de milieunormen van deze tijd. Ten opzichte van de ontwerpbeschikking is deze beschikking niet gewijzigd.

Inzien
De beschikking(en) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken (kamer 3.19) vanaf morgen tot en met 30 maart 2000 elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Verder liggen de stukken gedurende deze periode elke donderdag na telefoni-sche afspraak ter inzage van 17.00 uur tot 20.00 uur.

Beroep
Tegen het besluit kan in beroep worden gegaan bij de Afdeling Bestuurs-rechtspraak van de Raad van State. Voor de ontvankelijk-heid van het beroep is een griffierecht ver-schuldigd van ¦ 225,- voor een natuurlijk persoon en ¦ 450,- voor een rechtspersoon.

Het beroep kan worden ingesteld door:

a. Degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
b. de betrokken adviseurs die advies uitgebracht hebben over het ontwerp van het besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen of verschillen tussen het ontwerp-be-sluit en het definitieve besluit; d. belanghebbenden die vanwege een geldige reden geen bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

(beroep op grond van artikel 20.10 van de Wet milieubeheer).

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA 's-Gravenhage.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor het einde van die termijn beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
(publicatie op grond van artikel 3.44 en 3.45 Algemene wet bestuursrecht).

Openbare kennisgeving wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend:

* wij hebben een aanvraag om een oprichtingsvergunning volgens de Wet Milieu-be-heer ontvan-gen van A.J. Scharroo voor het oprichten en in werking hebben van een paardenhouderij aan de Koppeldijk 1a in Houten;
* wij zijn van plan deze vergunning te verlenen.

Inzien
U kunt de ontwerpbeschikking en bijbehoren-de stukken inzien op het gemeen-tehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken (kamer 3.19) vanaf morgen tot en met 16 maart 2000 elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Verder liggen de stukken tijdens deze periode elke donderdag ter inzage na telefonische afspraak van 17.00 uur tot 20.00 uur.

Na 16 maart 2000 ligt de ontwerpbeschikking ter inzage op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, totdat de beroepstermijn op de definitieve beschik-king is verstreken.

U kunt altijd een mondelinge toelichting op de stukken krijgen.

Schriftelijke bedenkingen
U kunt tot en met 16 maart 2000 schriftelijke bedenkingen inbrengen bij ons college. De bedenkingen moeten tenminste bevatten:

* uw naam, adres, datum en handtekening;
* een omschrijving van het besluit waar de bedenking tegen gericht is (u kunt bijvoorbeeld datum en kenmerk van deze brief vermelden of een kopie meesturen);
* de reden waarom u bedenkingen indient.

U kunt ook verzoe-ken om het niet bekend maken van uw per-soonlij-ke gegevens.
Schriftelijke bedenkingen moeten worden gezonden aan ons college, Postbus 30, 3990 DA HOUTEN.

Mondelinge bedenkingen
Er is ook een mogelijkheid tot het inbrengen van mondelinge bedenkin-gen. U moet dan een verzoek indienen tot het houden van een gedachten-wisseling, waarbij alle partijen uitgenodigd worden. Van deze bijeen-komst wordt verslag gemaakt, waarbij uw bedenkin-gen genoteerd worden. U moet er met uw verzoek wel rekening mee houden dat de gedachtenwis-seling vóór 16 maart 2000 plaats moet vinden.

Deze kennisgeving is gebaseerd op artikel 13.4 van de Wet milieubeheer en artikel 3:19 1e en 2e lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw E. van den Hoven van de afdeling Bouw- en Milieuzaken ( 030-6392742, de hele week behalve op donderdag- en vrijdagmiddag).

Nieuwe bouwplannen/meldingen bouwvoornemen:
De volgende aanvragen om een bouwvergunning/melding bouwvoornemen zijn binnengekomen:


* (D20072) Stadhoudersland 44, betreft het vergroten van een woning
* (D20073) Timmermansgilde 32, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (H20074) Duinmeer 128, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (D20075) Hoefbladhof 16, betreft het vergroten van een woning
* (H20076) Pruimengaarde 21, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (D20077) Zaagmolen 18, betreft het plaatsen van dakkapellen
* (D20078) Lange Uitweg 55, betreft het vergroten van een woning
* (D20079) Florijnslag 45, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (H20080) Moerbeigaarde 12, betreft het vergroten van een woning
* (K20081) Koningin Emmaweg 18, betreft het plaatsen van een dakkapel

* (D20082) Kruisweg 2, betreft het vergroten van een woning
* (W20083) Hoefbladhof 49, betreft het vergroten van een woning
* (K20084) Woelmuisakker 7, betreft het vergroten van een woning
* (D20085) Kievitweide 27, betreft het vergroten van een woning
* (K20087) Stadhoudersland 23, betreft het vergroten van een woning
* (W20088) Meekrap-oord 12, betreft het vergroten van een garage/berging

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen), dus geen tekeningen. Het register ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreekuur is van 09.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Ter inzage
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:


1. het oprichten van een woning op het perceel Binnentuin 34 te Houten ten name van G.A.A. van Mourik

2. het oprichten van 121 woningen in Leebrug II te Houten ten name van Ontwikkelingsverband Houten cv

3. het oprichten van 18 woningen in Leebrug II te Houten ten name van Algemene Woningstichting Houten

4. het plaatsen van een dakkapel en het vergroten van een berging op het perceel Ruitercamp 25 te Houten ten name van A.M. Honkoop
5. het vergroten van een woning op het perceel Schrijnwerkersgilde 8 te Houten ten name van
R.B.M. Langeveld

6. het vergroten van een woning op het perceel Watermolen 2 te Houten ten name van K. Blankenstijn

7. het vergroten van een woning op het perceel Valkeniersborch 49 te Houten ten name van M. Verweij

8. het oprichten van een serre op het perceel Staatsspoor 7 te Houten ten name van L.H.C. Zijderveld

9. het vergroten woning en plaatsen dakkapellen op het perceel Ganzenweide 15 te Houten ten name van R. Forger
10. het oprichten van een garage/berging op het perceel Burgemeester Wallerweg 12 te Houten ten name van R. van der Horst
11. het plaatsen van een dakkapel op het perceel Futenweide 16 te Houten ten name van N.A. van Biezen

12. het plaatsen van een dakkapel op het perceel Florijnslag 31 te Houten ten name van T.A. van den Heuvel

13. het plaatsen van een dakkapel op het perceel Dwarscamp 9 te Houten ten name van A.I. van Hal

14. het vergroten van een woning op het perceel Friezenpoort 90 te Houten ten name van G.R. Meijer en E.I.B. Manten

Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 1 tot en met 11, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 12 en 13, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.
Burgemeester en wethouders zijn tenslotte van plan de vergunning voor het bouwplan genoemd onder 14, te verlenen met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 1 maart 2000 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De bouwplannen liggen vanaf donderdag 17 februari 2000 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Verleende bouwvergunningen en goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergunningen verleend en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:


* (W99241) Binnentuin 13, betreft het vergroten van een woning
* (G99213) Odijkseweg 37 + 37A, betreft het oprichten van twee woningen

* (S99472) Hoenderhoeve 32 + 34, betreft het vergroten van woningen
* (G99447) Staatsspoor 13, betreft het vergroten van een woning

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking. Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816).
Het inloopspreekuur is van 09.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 2000 Vragen, opmerkingen, suggesties? (info@houten.com)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie