Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Advies Raad van State Wet gemeenschappelijke regelingen

Datum nieuwsfeit: 16-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

27008000.00a advies rvs - nr wijz. wet gemeenschappelijke regelingen Gemaakt: 16-2-2000 tijd: 9:39

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2
Vergaderjaar 1999-2000


27 008 Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in verband met de afschaffing van de verplichte bundeling en integratie van gemeenschappelijke regelingen in samenwerkingsgebieden en daarmee samenhangende wijzigingen
ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 30 november 1999 en het nader rapport d.d. 2 februari 2000, aangeboden aan de Koningin door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het advies van de Raad van State is cursief afgedrukt.

ADVIES

Bij Kabinetsmissive van 11 oktober 1999, no.99.004580, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet met memorie van toelichting tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in verband met de afschaffing van de verplichte bundeling en integratie van gemeen-schappelijke regelingen in samenwerkingsgebieden en daarmee samenhangende wijzigingen.

Het wetsvoorstel strekt er in hoofdzaak toe de bundelings- en integratieplicht uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) te schrappen en het daarmee samen-hangende toezicht te laten vervallen. Ook komen de bepalingen over verplichte uitvoering van regelingen te vervallen. Ten slotte wordt de regeling van de deel-name van rijkswege aan gemeenschappelijke regelingen vereenvoudigd. De Raad van State kan in hoofdzaak instemmen met de voorstellen. Bij enkele onderdelen plaatst hij kanttekeningen.

1. De Wgr maakt behalve regelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van een bevoegdheid als bedoeld in artikel 8 van de wet , ook gemeenschappelijke rege-lingen mogelijk waarbij van die mogelijkheden geen gebruik hoeft te worden gemaakt, de dusgenaamde lichte regelingen. Onder meer in het Rbb-rapport Bestuurlijke overeenkomst is erop gewezen dat bestuursorganen herhaaldelijk afspraken met andere bestuursorganen over het gebruik van hun bevoegdheden maken anders dan in de vorm van een gemeen-schappelijke regeling; dan wordt veelal gesproken van een bestuursakkoord, bestuursovereenkomst of convenant. In genoemd rapport wordt er in dat verband tevens op gewezen dat de figuur van de gemeenschappelijke regeling in (vrijwel) al deze gevallen ook zou kunnen worden gebruikt, en dat dit een aantal voordelen heeft: - er is verzekerd dat de overeenkomst de instemming van de gemeenteraad heeft (artikel 1, tweede lid, Wgr); - de overeenkomsten zijn openbaar, en te vinden via het register van artikel 27; - er is voorzien in een geschillenregeling en een soort voorlopige voorzienings-procedure (artikel 28 Wgr). Een en ander is van overeenkomstige toepassing op regelingen waaraan (ook) andere bestuursorganen dan gemeentebesturen deelnemen.

De Raad onderschrijft de genoemde voordelen. Hij meent dat de vorm van de gemeenschappelijke regeling daarom aangewezen is voor "bevoegdheden-overeenkomsten" tussen bestuursorganen. Het regime van de Wgr voor lichte regelingen is zo licht - in het wetsvoorstel geldt dat ook voor regelingen waarbij het Rijk partij is - dat de bestuurspraktijk geen hinder van betekenis zal ondervinden indien het volgen van de weg van de gemeenschappelijke regeling verplicht wordt voorgeschreven. Op grond daarvan adviseert de Raad in hoofdstuk 1 Wgr een bepaling op te nemen die voorschrijft dat overeenkomsten tussen gemeentebesturen waarbij afspraken worden gemaakt over het gebruik van publiekrechtelijke bevoegdheden van een of meer van de deelnemende bestuursorganen, worden gesloten in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. In de volgende hoofdstukken van de Wgr kan de bepaling van overeenkomstige toepassing worden verklaard.

2. In paragraaf 2 van de memorie van toelichting wordt melding gemaakt van de instemming die het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten hebben betuigd met de schrapping van de bundelings- en integratie-verplichting. Er wordt echter geen melding gemaakt van de IPO-bezwaren tegen het laten vervallen van het vereiste van goedkeuring van gedeputeerde staten bij intergemeentelijke regelingen waarbij gebruik is gemaakt van een bevoegdheid van artikel 8. Nu het om een advies gaat dat is ingewonnen krachtens de wet (artikel 112 van de Provinciewet) adviseert de Raad de IPO-opvatting in de memorie van toelichting te bespreken.

3. Voor redactionele kanttekeningen verwijst het college naar de bij het advies behorende bijlage.

De Raad van State geeft U in overweging het voorstel van wet te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

De Vice-President van de Raad van State,

Bijlage bij het advies van de Raad van State van 30 november 1999, no.W04.99.0500/I, met redactionele kanttekeningen die de Raad in overweging geeft.

- In artikel I, onderdeel M, aan de aanduiding "artikel 92" toevoegen: van de Provinciewet. - In artikel 94 niet spreken van "deelneming door het Rijk" maar van "deelneming vanwege het Rijk", nu niet de rechtspersoon "het Rijk" maar de betrokken minister partij is bij de gemeenschappelijke regeling. - Blijkens de toelichting zijn de in artikel 99, eerste lid, van de Wet gemeen-schappelijke regelingen genoemde condities "Op verzoek van het bestuur ..." en "indien een zwaarwegend openbaar belang dat vereist" bedoeld als cumulatieve vereisten. In verband daarmee het begin van genoemd artikellid aldus redigeren: "Op verzoek van het bestuur van een of meer gemeenten kunnen gedeputeerde staten, indien een zwaarwegend openbaar belang dat vereist, gemeenten aanwijzen ... (enz.)". - In artikel II de woorden "derde lid" vervangen door "vierde lid" en achter "Distributiewet" toevoegen: 1939.

NADER RAPPORT

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 11 oktober 1999, nr. 99.004580, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 30 november 1999, nr. WO4.99.0500/I bied ik U hierbij aan. De Raad van State geeft U in overweging het voorstel van wet aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden, nadat met zijn opmerkingen rekening is gehouden.

1. Met de Raad van State kan worden vastgesteld dat het regime van de lichte regeling uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) voor wat de Raad noemt "de bevoegdhedenovereenkomst" een kader kan bieden voor het vastleggen van afspraken omtrent bevoegdheden van bestuursorganen. De Raad verbindt daaraan het advies in het onderhavige wetsvoorstel een bepaling op te nemen die voorschrijft dat deze overeenkomsten moeten worden gesloten in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Ik zie geen aanleiding dit advies van de Raad over te nemen, op grond van de volgende overwegingen: - met het wetsvoorstel wordt beoogd uitvoering te geven aan het regeerakkoord op het punt van het schrappen van de bundelings-en integratieverplichtingen uit de Wgr en daarmee samenhangende bepalingen. Het advies van de Raad valt derhalve buiten de strekking van dit wetsvoorstel; - regulering van de gegroeide bestuurspraktijk, waarin het aantal samenwerkingsvormen, anders dan op basis van de Wgr, duidelijk groter is dan het aantal gemeenschappelijke regelingen , kan niet geschieden zonder nadere analyse en zonder de ontwikkeling van een beleidsvisie ter zake; - het door de Raad aangesneden onderwerp moet worden bezien tegen de bredere achtergrond van het vraagstuk van de regeling van de publiekrechtelijke overeenkomst. Dit vraagstuk gaat de reikwijdte van de Wgr te boven, omdat de Wgr slechts ziet op een bepaald soort bestuurlijke overeenkomsten, namelijk samenwerkingsovereenkomsten tussen overheden onderling. De bestuurspraktijk laat echter een bonte mengeling aan bestuursovereenkomsten zien qua inhoud, omvang, deelnemende partijen, tijdsduur en dergelijke; - het ontwerpen van een eigen wettelijke regeling van de publiekrechtelijke overeenkomst is een van de onderwerpen die de commissie algemene regels van bestuursrecht op haar programma heeft staan als een onderwerp dat in de vijfde tranche van de Awb een plaats zal krijgen (voortgangsrapportage, TK 99-00, 26 800 VI, nr. 7, blz. 9). Ik acht het om die reden ongewenst in het kader van de Wgr hierop vooruit te lopen.


2. In de memorie van toelichting is een passage opgenomen waarin de opvatting van het Interprovinciaal Overleg terzake het laten vervallen van het vereiste van goedkeuring van gedeputeerde staten bij intergemeentelijke regelingen, wordt besproken.

De redactionele opmerkingen van de Raad zijn verwerkt, met dien verstande dat de tweede opmerking niet alleen dient te leiden tot een gewijzigde redactie van artikel 94, maar ook van artikel 97.

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

A. Peper

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...