Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging van de Wet op de studiefinanciering

Datum nieuwsfeit: 16-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

26960000.004 verslag wet opheffing college van beroep studiefinancieri ng
Gemaakt: 21-2-2000 tijd: 10:35

26 960 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering, de Wet tegemoetkoming

studiekosten, de Beroepswet en enige andere wetten, alsmede enige rechtspositionele voorzieningen in verband met de opheffing van het College van beroep studiefinanciering (Wet opheffing College van beroep studiefinanciering)

Nr. 4 VERSLAG
Vastgesteld 16 februari 2000

De vaste commissie voor Justitie 1), belast met het voorbereidend onderzoek
van dit wetsvoorstel, brengt als volgt verslag uit van haar bevindingen.
Onder het voorbehoud dat de regering de gestelde vragen tijdig zal hebben beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

ALGEMEEN


1. Inleiding

De leden van de PvdA-fractie hebben met instemming kennisgenomen van het onderhavige wetsvoorstel tot opheffing van het College van beroep studiefinanciering. Deze leden kunnen zich vinden in het onderbrengen van studiefinanciering in het stelsel van de bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Deze leden hechten groot belang aan de hieruit volgende beroepsmogelijkheden voor studenten. Toegankelijkheid van de Nederlandse rechtspraak is een groot goed. Zijn in het verleden belemmeringen wat betreft de toegankelijkheid geconstateerd en zo ja, welke? Wordt daaraan in dit wetsvoorstel voldoende tegemoetgekomen, zo vragen deze leden.

Uitdrukkelijk stelt de regering dat de redenen van opheffing van het College van beroep studiefinanciering los staan van de herziening van de rechterlijke organisatie. Het is deze leden niet helemaal duidelijk waarom dit zo uitdrukkelijk wordt gesteld. Opheffing van het College van beroep studiefinanciering past op zichzelf in het traject dat gevolgd wordt tot herziening van de rechterlijke organisatie. De opheffing is verder aangekondigd in 1997. Inmiddels zijn bijna drie jaren verstreken. De leden van de PvdA-fractie verzoeken de regering uiteen te zetten waarom het wetsvoorstel pas nu wordt ingediend.

Deze leden hebben met zorg geconstateerd dat er sprake is van aanhoudende capaciteitsproblemen bij de rechterlijke macht. Destijds is met de instelling van het College van beroep studiefinanciering gekozen voor één instantie in verband met de snelle afhandeling. Nu dit college wordt opgeheven, vragen de leden van de PvdA-fractie of snelle afhandeling van studiefinancieringzaken gegarandeerd is.

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van onderhavig wetsvoorstel. Op onderdelen wensen zij de regering nog enige vragen ter beantwoording voor te leggen.


2. Naar de rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep

De keuze voor de Centrale Raad van Beroep (en niet de Raad van State) als beroepsinstantie ondersteunen de leden van de PvdA-fractie van harte. De Centrale Raad van Beroep is immers een beroepsinstantie die in het kader van de 3e fase herziening van de rechterlijke organisatie eenvoudig in een eenduidiger organisatiestructuur zal zijn onder te brengen. De Centrale Raad van Beroep zal dan wellicht ook onder het bereik van de Raad voor de Rechtspraak vallen. Voor de Raad van State geldt dat alles niet. Alleen al om te vermijden dat - vooruitlopend op de 3e fase - moeilijk omkeerbare beslissingen worden genomen verdient het voorkeur de afdeling rechtspraak van de Raad van State in ieder geval niet met nieuwe taken te belasten.

Bij de keuze voor aansluiting bij het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming is onder andere het aspect van expertisevorming van belang geweest. In de memorie van toelichting komt voornamelijk de opbouw van expertise aan de orde. De leden van de PvdA-fractie onderstrepen dat reeds een ruime mate van expertise in studiefinancieringszaken aanwezig is bij de huidige bezetting van het College van beroep studiefinanciering. Op welke wijze wordt deze tot op heden opgedane expertise in de opzet van de wet benut? Is er sprake een enigerlei vorm van overdracht? Kan verwacht worden dat de leden van het huidige College van beroep studiefinanciering merendeels zullen kunnen worden ingezet voor de behandeling van studiefinancieringszaken in de nieuwe structuur? De leden van de PvdA-fractie menen met de regering dat bij invoering van een nieuwe rechtsgang de doorlooptijd van zaken niet nodeloos mag worden verlengd. Deze leden hechten er waarde aan dat de doorlooptijd voor de behandeling in eerste instantie in ieder geval niet langer wordt dan de huidige en vragen welke garanties hiervoor zijn. De regering meent dat gelet op de dalende tendens van de instroom en de relatief lage werkvoorraden de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken in staat moeten worden geacht vergelijkbare doorlooptijden te realiseren. De leden van de PvdA-fractie vragen of de regering een toename van studiefinancieringzaken verwacht als gevolg van de betere geografische bereikbaarheid van de bestuursrechter. Indien dit het geval is, willen deze leden weten op welke wijze gegarandeerd kan worden dat capaciteitsproblemen bij de rechterlijke macht niet nijpender worden vanwege de toename van studiefinancieringszaken danwel dat de doorlooptijden van deze zaken aanmerkelijk langer worden. De rechterlijke macht kampt op dit moment reeds met een achterstand. Nu zijn op korte termijn voldoende rechters geworven. Desalniettemin moeten de achterstallige dossiers eerst weggewerkt worden. Hoe beziet de regering in dit licht de werkdruk van de rechterlijke macht?

De memorie van toelichting meldt dat de formatie voor de behandeling van studiefinancieringszaken wordt toebedeeld aan één rechtbank per ressort en dat deze rechtbank vervolgens capaciteit en expertise levert aan de andere rechtbanken binnen het ressort. De uitwerking van deze samenwerking is een verantwoordelijkheid van de betrokken rechtbanken en zal worden neergelegd in per ressort te sluiten convenanten tussen deze rechtbanken. Kunnen de afgesloten convenanten bij de nota naar aanleiding van het verslag ter inzage worden gevoegd? Moet niet gevreesd worden dat dit zal leiden tot een situatie, waarbij feitelijk niet of nauwelijks buiten één rechtbank per ressort studiefinancieringszaken zullen worden behandeld. De memorie van toelichting vermeldt dat op die wijze wel vaker deskundigheid of capaciteit van een andere rechtbank wordt geleend. Gebeurt dit ook structureel, met andere woorden: zijn studiefinancieringszaken het eerste soort zaken waarbij een dergelijke verdelingswijze in het kader van een wettelijke systeem wordt gevolgd?

Na twee jaar zal deze wijze van formatieverdeling worden geëvalueerd. Indien wenselijk kan zonder wijziging een andere formatieverdeling tot stand komen. Hoe wordt de Kamer geïnformeerd over de resultaten van de evaluatie en de eventueel daaropvolgende wijzigingen, zo vragen deze leden.


3. Procesrechtelijke aspecten

De leden van de PvdA-fractie kunnen zich ten aanzien van de toegankelijkheid van de rechtspraak vinden in een hogere mate van rechtsbescherming van de studenten. Het is positief dat wat betreft de griffierechten gekozen is voor het lage tarief voor een beroep bij de rechtbank, zo menen deze leden.

De leden van de VVD-fractie wensen van de regering te vernemen of afwezigheid van schorsende werking zal leiden tot een situatie waarin studenten zonder inkomen komen te zitten tijdens de studie.


5. Financiële gevolgen voor de rechtbanken, de Centrale Raad van Beroep en de rijksbegroting

De leden van de VVD-fractie wensen van de regering te vernemen of belanghebbenden in geval van overheveling van hun zaak naar de sector bestuursrecht van deze overheveling in kennis worden gesteld.

ARTIKELSGEWIJZE BEHANDELING

Artikel VII

Dit artikel behelst de mogelijkheid voor met rechtspraak belaste leden en gerechtsauditeurs, die krachtens deze wet als gevolg van de opheffing van het College worden benoemd of geplaatst in een ambt met een andere taakinhoud dan wel in een ambt met dezelfde taakinhoud bij een ander gerecht om onder voorwaarden ontslag op verzoek verleend te krijgen, met toekenning van een ontslaguitkering overeenkomstig de bepalingen geldend voor burgerlijke rijksambtenaren. De leden van de PvdA-fractie vragen of het in het kader van de huidige capaciteitsproblemen bij de rechterlijke macht gewenst is vorengenoemde personen
wettelijk de mogelijkheid van vervroegde uittreding te bieden. Van leden van een rechterlijk college als het onderhavige mag immers verwacht worden dat zij voor rechterlijke functies flexibel inzetbaar zijn, zo menen deze leden.

De voorzitter van de commissie,
Van Heemst

De griffier van de commissie,
Pe


1) Samenstelling:

Leden

Van de Camp (CDA)

Biesheuvel (CDA)

Swildens-Rozendaal (PvdA)

Scheltema-de Nie (D66)

Kalsbeek-Jasperse (PvdA)

Zijlstra (PvdA)

Apostolou (PvdA)

Middel (PvdA)

Van Heemst (PvdA), voorzitter

Dittrich (D66), ondervoorzitter

Rabbae (GL)

Rouvoet (RPF)

Van Oven (PvdA)

O.P.G. Vos (VVD)

Van Wijmen (CDA)

Patijn (VVD)

De Wit (SP)

Ross-van Dorp (CDA)

Niederer (VVD)

Nicolaï (VVD)

Halsema (GL)

Weekers (VVD)

Van der Staaij (SGP)

Wijn (CDA)

Brood (VVD)

Plv. leden

Balkenende (CDA)

Verhagen (CDA)

Wagenaar (PvdA)

Van Vliet (D66)

Arib (PvdA)

Duijkers (PvdA)

Kuijper (PvdA)

Albayrak (PvdA)

Barth (PvdA)

Hoekema (D66)

Karimi (GL)

Schutte (GPV)

Santi (PvdA)

Van den Doel (VVD)

Rietkerk (CDA)

Rijpstra (VVD)

Marijnissen (SP)

Buijs (CDA)

Van Baalen (VVD)

Van Blerck-Woerdman (VVD)

Oedayraj Singh Varma (GL)

De Vries (VVD)

Van Walsem (D66)

Eurlings (CDA)

Kamp (VVD)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...