Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentelijke actualiteiten Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 17-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen

Gemeentelijke actualiteiten

* Inzamelen klein chemisch afval


* Wet Milieubeheer

* Voorgenomen ontheffingenbeleid (gedeeltelijke) gesloten verklaring Acquoysemeer en Sonsbrug

* Voorgenomen verkeersbesluiten

* Vrijstelling bestemmingsplan "De Gentel 1976/1986".


* Wie wil bouwen


* Aanvraag vergunning monumentenwet 1988

* Kapmelding

* Verkeersbesluit


* Verleende kapvergunningen


* Vergadering Ouderenraad

* Activiteiten

* Zitting commissie voor bezwaar- en beroepschriften 22 februari 2000


_________________________________________________________________

Inzamelen klein chemisch afval

Particuliere huishoudens kunnen bij de chemokar klein chemisch afval (KCA) inleveren. Ook klein wit-en bruingoed (dit zijn afgedankte elektrische apparaten die qua formaat in een boodschappentas passen) kunt u naar de chemokar brengen. De chemokar staat binnenkort op de volgende plaatsen:

Geldermalsen Stationswijk
Parallelweg Tunnelweg maandag 21 februari
16.30 - 17.15 uur
Geldermalsen Centrum
Markt maandag 21 februari
17.30 - 18.00 uur
Geldermalsen Oost
School "Den Bogerd" maandag 21 februari
18.45 - 19.30 uur
Geldermalsen Zuid
Zwembad "Het Wiel" maandag 21 februari
19.45 - 20.30 uur
Kalenberg

J. van Zeestr. ter hoogte van "Meester Aafjes"school maandag 21 februari

20.45 - 21.15 uur

U kunt KCA en wit-en bruingoed ook zelf naar de afvalverwerkingsinrichting De Meersteeg in Geldermalsen brengen. KCA en groot wit-en bruingoed halen wij, nadat hiervoor een afspraak is gemaakt, ook aan huis op. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de AVRI tel.: 0345-585358.

Wet Milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen heeft de volgende meldingen ontvangen:

Besluit opslag propaan
G.J. de Jong, Tiendweg 7, Rhenoy

Besluit herstelinrichtingen motorvoertuigen
H.W.J. Voorend, Appelhof 5, Deil

Informatie: tijdens openstellingstijden bij de vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686

Geldermalsen, 17 februari 2000

Voorgenomen ontheffingenbeleid (gedeeltelijke) gesloten verklaring Acquoysemeer en Sonsbrug

Bekendmaking: Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend dat zij voornemens zijn om het ontheffingsbeleid vast te stellen van de (toekomstige) gedeeltelijke gesloten verklaring van het Acquoysemeer en de Sonsbrug
Toelichting: Het college is voornemens om binnenkort het Acquoysemeer en de Sonsbrug , tussen de Diefdijk en de op-/afrit Culemborg (van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 09.30 uur) in noordelijke richting gesloten te verklaren. In een aantal gevallen wil het college een ontheffing verlenen.
Ter inzage: het voorgenomen ontheffingenbeleid en de publicatie Inzagetermijn: vier weken, met ingang van de dag volgend op deze publicatie
Inspraak: een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar reacties sturen naar het college van B&W Inlichtingen: vakbalie Bouwen en Wonen (tel. 0345-586611) Datum publicatie: 17 februari 2000

Voorgenomen verkeersbesluiten

Bekendmaking: Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend dat zij voornemens zijn om het fietspad tussen de Pr. Bernhardlaan en de Rijksstraatweg in Geldermalsen aan te wijzen als verplicht fiets-/bromfietspad.
Toelichting: Dit voorgenomen besluit wordt uitgevoerd door middel van het plaatsen van de borden G12a, behorende bij bijlage 1 van het RVV 1990. Het voorgenomen besluit is een gevolg van de maatregel 'bromfiets op de rijbaan'.
Ter inzage: het voorgenomen besluit en de publicatie Inzagetermijn: vier weken, met ingang van de dag volgend op deze publicatie
Inspraak: een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar reacties sturen naar het college van B&W Inlichtingen: vakbalie Bouwen en Wonen (tel. 0345-586611) Publicatie: 17 februari 2000

Vrijstelling bestemmingsplan "De Gentel 1976/1986".

Bekendmaking: artikel 17 Wet op de Ruimtelijke Ordening. Ter inzage: verzoek met bijbehorende stukken.
Inzagetermijn: twee weken met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

Toelichting: het college van burgemeester en wethouders heeft het

voornemen om op verzoek van de activiteitencommissie Kerkbouw Geref.Gem. Tricht-Geldermalsen vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "De Gentel 1976/1986" voor de tijdelijke vestiging van een kringloopwinkel in een pand aan de Oudenhof te Geldermalsen. Bedenkingen: door belanghebbenden, binnen de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.
Inlichtingen: vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586732. Datum publicatie: 17 februari 2000.

Wie wil bouwen
Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:
Inzage termijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.


1. M. Bruijnis, Sterappel 68 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (8 februari 2000);

2. Fam. C. Bax, Hardekampweg 3 te Rumpt, oprichten garage/berging (8 februari 2000);

3. F.P.E. Warrens, Pr. Constantijnstraat 68 te Beesd, vergroten woning (8 februari 2000);

4. Fam. Meulman, Dorpsstraat 5 te Rhenoy, vergroten woning (8 februari 2000);

5. Van den Berg Beheer B.V., Kerkstraat 33 te Tricht, veranderen/vergroten woning (9 februari 2000);

6. G. Visscher, Jacob de Ridderstraat 34 te Buurmalsen, vergroten woning (9 februari 2000);

7. L.A.W. van Kuijk, Lingedijk 94 te Geldermalsen, oprichten dakkapel (9 februari 2000);

8. A.H. Tucker, Schoresteijnstraat 51 te Deil, vergroten woning (9 februari 2000);

9. H. Vermeulen, Kampsedijk 3 te Enspijk, vergroten woning (9 februari 2000);
10. C.A. van de Water, Koningin Julianastraat 8 te Beesd, oprichten tuinhuisje (9 februari 2000);
11. H. Zondag, Rijksstraatweg 58 te Buurmalsen, veranderen woning (9 februari 2000);
12. T. van Ingen, Bloemee 14 te Geldermalsen, vergroten woning (9 februari 2000);
13. Fam. D. Vermeulen, Lingedijk/Marijkeweg ong. te Geldermalsen, oprichten woning (10 februari 2000);
14. H. Voskuilen, Lingedijk 8 te Gellicum, oprichten dierenverblijf (10 februari 2000);
15. G.A. van Hemert, Notarisappel 86 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (10 februari 2000);
16. M.F.J. Reeder, Schoresteijnstraat 64 te Deil, oprichten garage/schuur (10 februari 2000);
17. W.H. Scholtus, Pr. Willem Alexanderstraat 8 te Buurmalsen, vergroten woning en garage (10 februari 2000);
18. J.E.A. Pin, Verlengde Bredestraat 21 te Meteren, oprichten tuinhuisje (11 februari 2000);
19. J.F.A.v.d. Klashorst, Tielerweg 4 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (11 februari 2000);
20. L.G. van Kessel, Prinses Beatrixweg 59 te Geldermalsen, oprichten garage (11 februari 2000);
21. J.C.W. Jongerius, Raamweg 18 te Tricht, oprichten garage (11 februari 2000);
22. G.J. Du Croix, Boomkamp 33 te Geldermalsen, vergroten woning (11 februari 2000);
23. NS Railinfrabeheer BV, Rijksstraatweg te Meteren (nabij A15), oprichten tijdelijke grondwaterzuiveringsinstallatie (12 februari 2000);
24. Zuiveringsschap Rivierenland, Bredeweg te Meteren, oprichten schakelkast bij rioolgemaal (11 februari 2000); 25. Zuiveringsschap Rivierenland, Vlietkant te Gellicum, veranderen/vernieuwen schakelkast bij rioolgemaal (11 februari 2000); 26. J. Bijl, Schoresteijnstraat 14 te Deil, oprichten garage (14 februari 2000);
27. F. v.d. Water, Huizekamplaan 24 te Beesd, vergroten woning (14 februari 2000);
28. H. en C.G. Puijk, Lageveldweg 9 te Gellicum, oprichten veldschuur/machineberging (14 februari 2000).

Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".
Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.

Datum publicatie: 17 februari 2000

Aanvraag vergunning monumentenwet 1988

De burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend, dat vanaf 17 februari 2000 gedurende 4 weken ter inzage ligt in het gemeentehuis, bij de vakbalie bouwen en wonen (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag van 13.30 tot 17.00 uur), de aanvraag voor het bouwen van een schuurtje voor het opbergen van tuingereedschap op het perceel van het rijksmonument NH kerk (en toren), dorpsstraat 16 te Meteren.

Tot 14 dagen na de ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Kapmelding

Het polderdistrict begint eind februari, begin maart met kappen van populieren aan de Broeksteeg.

Verkeersbesluit

Gereserveerde parkeerplaats aan de Prinsenhof te Geldermalsen.

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend, dat zij bij besluit van 4 februari 2000 aan de Prinsenhof te Geldermalsen nabij nummer 46 door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een parkeerplaats hebben gereserveerd voor het motorvoertuig, waarmee een daar wonende invalide zich pleegt te vervoeren.

De op dit besluit betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 21 februari 2000 tot en met 31 maart 2000 voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen dit besluit tot het verlenen van een individuele invalidenparkeerplaats binnen 6 weken na de datum van deze publicatie een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Voorts kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend tevens aan de president van de administratieve kamer van de
Arrondissementsrechtbank, postbus 30601, 6803 AD Arnhem verzoeken een voorziening te treffen.

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen,

Verleende kapvergunningen

J. Tienkamp, Rynesteinstraat 18 te Deil

-3 meidoorns, 1 berk, 1 eik en enkele dennen; D. van der Koppel, bureau groenvoorziening

-2 beuken aan de Geldersestraat 126 te Geldermalsen; Gerritsen, B.v.Geusauweg 17 te Geldermalsen

-1 sierappel.

U hebt de mogelijkheid tegen dit besluit binnen 6 weken na datum van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: A. naam en het adres van de indiener van het bezwaar-schrift; B. de dagtekening;
C. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar-schrift is gericht;
D. de gronden van bezwaar.

Als u bezwaar ingediend is en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de

president van de arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026 - 3242933.

Vergadering Ouderenraad

Datum: woensdag 23 februari 2000
Tijd: 15.00 uur
Plaats: gemeentehuis Geldermalsen

Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Verslag d.d.d 23 november 1999

3. Ingekomen stukken

4. Rondvraag

5. Sluiting

Activiteiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning/ontheffing hebben verleend aan:

* Showcorps Prinses Marijke voor het houden van een verkoopactie (slaatjes) op zaterdag 22 april a.s. in Geldermalsen.
* Autobedrijf Van Zanten uit Deil voor het houden van een puzzelrit voor auto's op maandag 24 april a.s. tussen 13.00 en 18.00 uur via Deil naar Rhenoy.

* Nederlandse Stichting Mbuma-zending voor het houden van de Landelijke Zendingsdag op zaterdag 29 april a.s. in de hallen van de fruitveiling te Geldermalsen.

* Stichting Triatlon Beesd voor het organiseren van de 15e recreative triatlon Groot Geldermalsen op zaterdag 1 juli a.s. te Beesd van 14.00 tot 17.30 uur.

* Stichting Comité Dorp Acquoy voor het organiseren van het Pinksterfeest vanaf 8 tot en met 12 juni a.s. in de feesttent op het speelveld aan de Nieuwe Steeg te Acquoy.
* Comité R'markt Acquoy voor het houden van een rommelmarkt op zaterdag 24 juni a.s. van 8.30 tot 14.30 uur in gebouw "De Schakel" en een gedeelte van de Lingedijk te Acquoy.

Indien u zich met deze beslissing (en) niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing(en) aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

Zitting commissie voor bezwaar- en beroepschriften 22 februari 2000

De voorzitter van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften brengt ter openbare kennis dat op dinsdag 22 februari 2000 op het gemeentehuis, Kuipershof 2 te Geldermalsen de volgende bezwaarschriften in haar openbare vergadering zullen worden behandeld:

Om:

20.00 uur: bezwaarschriften gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 1999 om de termijn te verlengen waarbinnen het college dient te beslissen op de aanvraag om milieuvergunning van Voskuilen B.V. voor de inrichting aan de Lingedijk 6a te Gellicum.

De op deze zaak betrekking hebbende stukken, liggen voor belanghebbenden en gemachtigden ter inzage vanaf heden tot en met 22 februari 2000 vanaf 09.00 tot 12.00 uur bij de vakbalie bouwen en wonen in het gemeentehuis, Kuipershof 2 te Geldermalsen.

Geldermalsen 15 februari 2000.
De voorzitter van de commissie voornoemd,
mr W.J. Wierda.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie