Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentelijke actualiteiten Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 17-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen

Gemeentelijke actualiteiten

* Inzamelen klein chemisch afval


* Wet Milieubeheer

* Voorgenomen ontheffingenbeleid (gedeeltelijke) gesloten verklaring Acquoysemeer en Sonsbrug

* Voorgenomen verkeersbesluiten

* Vrijstelling bestemmingsplan "De Gentel 1976/1986".


* Wie wil bouwen


* Aanvraag vergunning monumentenwet 1988

* Kapmelding

* Verkeersbesluit


* Verleende kapvergunningen


* Vergadering Ouderenraad

* Activiteiten

* Zitting commissie voor bezwaar- en beroepschriften 22 februari 2000


_________________________________________________________________

Inzamelen klein chemisch afval

Particuliere huishoudens kunnen bij de chemokar klein chemisch afval (KCA) inleveren. Ook klein wit-en bruingoed (dit zijn afgedankte elektrische apparaten die qua formaat in een boodschappentas passen) kunt u naar de chemokar brengen. De chemokar staat binnenkort op de volgende plaatsen:

Geldermalsen Stationswijk
Parallelweg Tunnelweg maandag 21 februari
16.30 - 17.15 uur
Geldermalsen Centrum
Markt maandag 21 februari
17.30 - 18.00 uur
Geldermalsen Oost
School "Den Bogerd" maandag 21 februari
18.45 - 19.30 uur
Geldermalsen Zuid
Zwembad "Het Wiel" maandag 21 februari
19.45 - 20.30 uur
Kalenberg

J. van Zeestr. ter hoogte van "Meester Aafjes"school maandag 21 februari

20.45 - 21.15 uur

U kunt KCA en wit-en bruingoed ook zelf naar de afvalverwerkingsinrichting De Meersteeg in Geldermalsen brengen. KCA en groot wit-en bruingoed halen wij, nadat hiervoor een afspraak is gemaakt, ook aan huis op. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de AVRI tel.: 0345-585358.

Wet Milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen heeft de volgende meldingen ontvangen:

Besluit opslag propaan
G.J. de Jong, Tiendweg 7, Rhenoy

Besluit herstelinrichtingen motorvoertuigen
H.W.J. Voorend, Appelhof 5, Deil

Informatie: tijdens openstellingstijden bij de vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686

Geldermalsen, 17 februari 2000

Voorgenomen ontheffingenbeleid (gedeeltelijke) gesloten verklaring Acquoysemeer en Sonsbrug

Bekendmaking: Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend dat zij voornemens zijn om het ontheffingsbeleid vast te stellen van de (toekomstige) gedeeltelijke gesloten verklaring van het Acquoysemeer en de Sonsbrug
Toelichting: Het college is voornemens om binnenkort het Acquoysemeer en de Sonsbrug , tussen de Diefdijk en de op-/afrit Culemborg (van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 09.30 uur) in noordelijke richting gesloten te verklaren. In een aantal gevallen wil het college een ontheffing verlenen.
Ter inzage: het voorgenomen ontheffingenbeleid en de publicatie Inzagetermijn: vier weken, met ingang van de dag volgend op deze publicatie
Inspraak: een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar reacties sturen naar het college van B&W Inlichtingen: vakbalie Bouwen en Wonen (tel. 0345-586611) Datum publicatie: 17 februari 2000

Voorgenomen verkeersbesluiten

Bekendmaking: Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend dat zij voornemens zijn om het fietspad tussen de Pr. Bernhardlaan en de Rijksstraatweg in Geldermalsen aan te wijzen als verplicht fiets-/bromfietspad.
Toelichting: Dit voorgenomen besluit wordt uitgevoerd door middel van het plaatsen van de borden G12a, behorende bij bijlage 1 van het RVV 1990. Het voorgenomen besluit is een gevolg van de maatregel 'bromfiets op de rijbaan'.
Ter inzage: het voorgenomen besluit en de publicatie Inzagetermijn: vier weken, met ingang van de dag volgend op deze publicatie
Inspraak: een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar reacties sturen naar het college van B&W Inlichtingen: vakbalie Bouwen en Wonen (tel. 0345-586611) Publicatie: 17 februari 2000

Vrijstelling bestemmingsplan "De Gentel 1976/1986".

Bekendmaking: artikel 17 Wet op de Ruimtelijke Ordening. Ter inzage: verzoek met bijbehorende stukken.
Inzagetermijn: twee weken met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

Toelichting: het college van burgemeester en wethouders heeft het

voornemen om op verzoek van de activiteitencommissie Kerkbouw Geref.Gem. Tricht-Geldermalsen vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "De Gentel 1976/1986" voor de tijdelijke vestiging van een kringloopwinkel in een pand aan de Oudenhof te Geldermalsen. Bedenkingen: door belanghebbenden, binnen de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.
Inlichtingen: vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586732. Datum publicatie: 17 februari 2000.

Wie wil bouwen
Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:
Inzage termijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.


1. M. Bruijnis, Sterappel 68 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (8 februari 2000);

2. Fam. C. Bax, Hardekampweg 3 te Rumpt, oprichten garage/berging (8 februari 2000);

3. F.P.E. Warrens, Pr. Constantijnstraat 68 te Beesd, vergroten woning (8 februari 2000);

4. Fam. Meulman, Dorpsstraat 5 te Rhenoy, vergroten woning (8 februari 2000);

5. Van den Berg Beheer B.V., Kerkstraat 33 te Tricht, veranderen/vergroten woning (9 februari 2000);

6. G. Visscher, Jacob de Ridderstraat 34 te Buurmalsen, vergroten woning (9 februari 2000);

7. L.A.W. van Kuijk, Lingedijk 94 te Geldermalsen, oprichten dakkapel (9 februari 2000);

8. A.H. Tucker, Schoresteijnstraat 51 te Deil, vergroten woning (9 februari 2000);

9. H. Vermeulen, Kampsedijk 3 te Enspijk, vergroten woning (9 februari 2000);
10. C.A. van de Water, Koningin Julianastraat 8 te Beesd, oprichten tuinhuisje (9 februari 2000);
11. H. Zondag, Rijksstraatweg 58 te Buurmalsen, veranderen woning (9 februari 2000);
12. T. van Ingen, Bloemee 14 te Geldermalsen, vergroten woning (9 februari 2000);
13. Fam. D. Vermeulen, Lingedijk/Marijkeweg ong. te Geldermalsen, oprichten woning (10 februari 2000);
14. H. Voskuilen, Lingedijk 8 te Gellicum, oprichten dierenverblijf (10 februari 2000);
15. G.A. van Hemert, Notarisappel 86 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (10 februari 2000);
16. M.F.J. Reeder, Schoresteijnstraat 64 te Deil, oprichten garage/schuur (10 februari 2000);
17. W.H. Scholtus, Pr. Willem Alexanderstraat 8 te Buurmalsen, vergroten woning en garage (10 februari 2000);
18. J.E.A. Pin, Verlengde Bredestraat 21 te Meteren, oprichten tuinhuisje (11 februari 2000);
19. J.F.A.v.d. Klashorst, Tielerweg 4 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (11 februari 2000);
20. L.G. van Kessel, Prinses Beatrixweg 59 te Geldermalsen, oprichten garage (11 februari 2000);
21. J.C.W. Jongerius, Raamweg 18 te Tricht, oprichten garage (11 februari 2000);
22. G.J. Du Croix, Boomkamp 33 te Geldermalsen, vergroten woning (11 februari 2000);
23. NS Railinfrabeheer BV, Rijksstraatweg te Meteren (nabij A15), oprichten tijdelijke grondwaterzuiveringsinstallatie (12 februari 2000);
24. Zuiveringsschap Rivierenland, Bredeweg te Meteren, oprichten schakelkast bij rioolgemaal (11 februari 2000); 25. Zuiveringsschap Rivierenland, Vlietkant te Gellicum, veranderen/vernieuwen schakelkast bij rioolgemaal (11 februari 2000); 26. J. Bijl, Schoresteijnstraat 14 te Deil, oprichten garage (14 februari 2000);
27. F. v.d. Water, Huizekamplaan 24 te Beesd, vergroten woning (14 februari 2000);
28. H. en C.G. Puijk, Lageveldweg 9 te Gellicum, oprichten veldschuur/machineberging (14 februari 2000).

Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".
Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.

Datum publicatie: 17 februari 2000

Aanvraag vergunning monumentenwet 1988

De burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend, dat vanaf 17 februari 2000 gedurende 4 weken ter inzage ligt in het gemeentehuis, bij de vakbalie bouwen en wonen (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag van 13.30 tot 17.00 uur), de aanvraag voor het bouwen van een schuurtje voor het opbergen van tuingereedschap op het perceel van het rijksmonument NH kerk (en toren), dorpsstraat 16 te Meteren.

Tot 14 dagen na de ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Kapmelding

Het polderdistrict begint eind februari, begin maart met kappen van populieren aan de Broeksteeg.

Verkeersbesluit

Gereserveerde parkeerplaats aan de Prinsenhof te Geldermalsen.

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend, dat zij bij besluit van 4 februari 2000 aan de Prinsenhof te Geldermalsen nabij nummer 46 door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een parkeerplaats hebben gereserveerd voor het motorvoertuig, waarmee een daar wonende invalide zich pleegt te vervoeren.

De op dit besluit betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 21 februari 2000 tot en met 31 maart 2000 voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen dit besluit tot het verlenen van een individuele invalidenparkeerplaats binnen 6 weken na de datum van deze publicatie een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Voorts kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend tevens aan de president van de administratieve kamer van de
Arrondissementsrechtbank, postbus 30601, 6803 AD Arnhem verzoeken een voorziening te treffen.

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen,

Verleende kapvergunningen

J. Tienkamp, Rynesteinstraat 18 te Deil

-3 meidoorns, 1 berk, 1 eik en enkele dennen; D. van der Koppel, bureau groenvoorziening

-2 beuken aan de Geldersestraat 126 te Geldermalsen; Gerritsen, B.v.Geusauweg 17 te Geldermalsen

-1 sierappel.

U hebt de mogelijkheid tegen dit besluit binnen 6 weken na datum van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: A. naam en het adres van de indiener van het bezwaar-schrift; B. de dagtekening;
C. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar-schrift is gericht;
D. de gronden van bezwaar.

Als u bezwaar ingediend is en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de

president van de arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026 - 3242933.

Vergadering Ouderenraad

Datum: woensdag 23 februari 2000
Tijd: 15.00 uur
Plaats: gemeentehuis Geldermalsen

Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Verslag d.d.d 23 november 1999

3. Ingekomen stukken

4. Rondvraag

5. Sluiting

Activiteiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning/ontheffing hebben verleend aan:

* Showcorps Prinses Marijke voor het houden van een verkoopactie (slaatjes) op zaterdag 22 april a.s. in Geldermalsen.
* Autobedrijf Van Zanten uit Deil voor het houden van een puzzelrit voor auto's op maandag 24 april a.s. tussen 13.00 en 18.00 uur via Deil naar Rhenoy.

* Nederlandse Stichting Mbuma-zending voor het houden van de Landelijke Zendingsdag op zaterdag 29 april a.s. in de hallen van de fruitveiling te Geldermalsen.

* Stichting Triatlon Beesd voor het organiseren van de 15e recreative triatlon Groot Geldermalsen op zaterdag 1 juli a.s. te Beesd van 14.00 tot 17.30 uur.

* Stichting Comité Dorp Acquoy voor het organiseren van het Pinksterfeest vanaf 8 tot en met 12 juni a.s. in de feesttent op het speelveld aan de Nieuwe Steeg te Acquoy.
* Comité R'markt Acquoy voor het houden van een rommelmarkt op zaterdag 24 juni a.s. van 8.30 tot 14.30 uur in gebouw "De Schakel" en een gedeelte van de Lingedijk te Acquoy.

Indien u zich met deze beslissing (en) niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing(en) aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

Zitting commissie voor bezwaar- en beroepschriften 22 februari 2000

De voorzitter van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften brengt ter openbare kennis dat op dinsdag 22 februari 2000 op het gemeentehuis, Kuipershof 2 te Geldermalsen de volgende bezwaarschriften in haar openbare vergadering zullen worden behandeld:

Om:

20.00 uur: bezwaarschriften gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 1999 om de termijn te verlengen waarbinnen het college dient te beslissen op de aanvraag om milieuvergunning van Voskuilen B.V. voor de inrichting aan de Lingedijk 6a te Gellicum.

De op deze zaak betrekking hebbende stukken, liggen voor belanghebbenden en gemachtigden ter inzage vanaf heden tot en met 22 februari 2000 vanaf 09.00 tot 12.00 uur bij de vakbalie bouwen en wonen in het gemeentehuis, Kuipershof 2 te Geldermalsen.

Geldermalsen 15 februari 2000.
De voorzitter van de commissie voornoemd,
mr W.J. Wierda.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...