Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst en actuele informatie van de gemeente Heumen

Datum nieuwsfeit: 17-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen

Informatie over de gemeente Heumen
nieuws & actueel

Nieuws en actualiteiten
(voor het laatst bijgewerkt op 17 februari 2000)

Op deze pagina vindt u:
> Een overzicht van artikelen die de afgelopen dagen in De Gelderlander en in Regiodiek waren te lezen over de gemeente Heumen. > De tekst van de gemeentepagina De Verbinding in Regiodiek van 8 februari
> De tekst van de gemeentepagina De Verbinding in Regiodiek van 15

februari
> De tekst van de gemeentepagina De Verbinding in Regiodiek van 22

februari

Gelezen:

Op 14 februari bepreekt De Gelderlander een optreden van de BOB-band in Maldensteijn.
Op 17 februari meldt de krant dat er geen trompetgeschal is op de honderdste geboortedag van Jac. Maris omdat de verbouwing van zijn huis in volle gang is.
De genoemde berichten uit De Gelderlander zijn ook te lezen op de Website van die krant (www.gelderlander.nl).
In Regiodiek
van 8 februari een artikel over buitenschoolse opvang en een nieuwe expositie van Stichting Heemkunde Malden.
Op 15 februari meldt Regiodiek dat het maar twijfelachtig is of het voorstel om mee te werken aan een uitbreiding van HS Expresse het in de raadsvergadering van 24 februari a.s. zal halen. Het blad trekt die conclusie op grond van de bespreking van het voorstel in de commissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Regiodiek heeft verder een gesprek met Nepalreiziger Richard Puplichuisen uit Overasselt.

De Verbinding

De gemeente heeft onder de naam De Verbinding een pagina in het huis-aan-huisblad Regiodiek. De krant verschijnt dinsdags. De berichten worden ook op deze site opgenomen.De meeste daarvan staan hieronder. De openbare bekendmakingen staan in de aparte rubriek Openbare bekendmakingen die u in de knoppenrij links vindt.

De tekst van De Verbinding van 8 februari:
Schetsplan voor Hoogstraat klaar
Na een lange weg van overleg is een schetsplan klaar voor een reconstructie van een deel van de Hoogstraat in Overasselt. Het wordt op 23 februari om 20.00 uur gepresenteerd in het Verenigingsgebouw in Overasselt. Belangstellenden worden dan geïnformeerd over de achtergronden en de verdere stappen.
Het gemeentebestuur van Heumen is in 1996 al gestart met het maken van plannen voor het reconstrueren van een deel van de Hoogstraat in Overasselt. Dat gebeurde in samenwerking met de provincie omdat die beheerder van de weg is.
Sinds die start gingen meerdere ontwerpen over tafel, die herhaaldelijk werden bijgesteld na overleg met belanghebbenden. Medio 1998 vonden Provincie, gemeente, ondernemers, aanwonenden en het Kerkbestuur elkaar in een opzet die nu is weergegeven in het schetsplan dat op 23 februari in het Verenigingsgebouw zal worden besproken.
reden
Het uitvoeren van het reconstructieplan is bedoeld om daadwerkelijk iets te doen aan klachten, zoals het (te) snel rijden van auto's en vrachtauto's en het gevaar voor de overstekende schoolgaande jeugd. Daarom is gezocht naar een manier om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te kunnen beperken op het punt waar dat het centrumdeel van de Hoogstraat passeert. De oplossing die is gekozen houdt in dat bij de kerk en bij café De Zon de weg wordt versmald en drempels worden neergelegd. Dat zal het verkeer dwingen in elk geval op die punten vaart te minderen. De verwachting is dat dat ook zijn effect zal hebben op het stuk tussen De Zon en de kerk dat gewoon in stand blijft. Dat traject is zo kort dat het geen zin heeft veel snelheid te ontwikkelen. De automobilist staat immers snel weer voor een punt waar hij moet afremmen.
Door deze maatregel zal het ook mogelijk zijn een veilige oversteekplaats voor kinderen te maken.
Er is, naast deze verhoging van de veiligheid, nog een tweede reden voor de gekozen oplossing. Er is namelijk tevens gestreefd naar een aardiger aanzien van deze straat met zijn bebouwing en een vriendelijker omgeving voor het winkelen, het bezoek van de café's en de kerk.
smaller
Ter hoogte van de Kerk en bij café de Zon zal de weg versmald worden van 7.00 naar 6.00 m. Voor de bijbehorende maatregelen hoeft geen grond te worden aangekocht. Wel zal er in overleg op enkele plaatsen een nieuwe verharding worden aangebracht op eigendommen van aanwonenden.
Om geen extra geluidsoverlast te bezorgen blijft de asfaltverharding gehandhaafd. Aan de zijkant van de weg komt een lage `opsluitband' waardoor de weg voor het oog smaller wordt. Auto's kunnen hier nog wel overheen rijden om te parkeren in speciaal hiervoor gemaakte vakken, die allemaal parallel aan de weg lopen. De wegberm zal worden verhard met roodbruine betonstraatstenen met een natuurstenen slijtlaag. De parkeervakken worden verhard met betonstraatstenen met een zwarte slijtlaag.
De drempels zullen worden gemaakt van beton. Op de plekken waar ze liggen wordt het fiets- en het autoverkeer van elkaar gescheiden. Als extra element zullen er enkele zogenaamde "punaises'' worden aangebracht in het wegdek. Dit zijn ronde vormen van bol bestrate zwarte betonstenen, die extra remmend zullen werken. Op de kruisingen blijft de voorrangssituatie ongewijzigd. Het wegbeeld zal daardoor rustiger worden. Maar, zoals gezegd, gaat het niet alleen om de veiligheid. Er zullen ook wat extra bomen (veldesdoorns) komen en de openbare verlichting wordt wat dorpsachtiger en decoratiever.
Het aanzien rondom de kerk wordt in zijn geheel vernieuwd. Er komt een strook roodbruine mijnsplit, met daar omheen een beukenhaag. De parkeerplaatsen worden vernieuwd en er komen nieuwe fietsklemmen. vervolg
De informatieavond is bedoeld om iedereen, die dat wil, het plan te laten zien. Er zullen deskundigen aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen. Van de reacties zal een verslag worden gemaakt. Wie op 23 februari verhinderd is, kan van 16 februari tot 1 maart de tekeningen ook nog inzien in het gemeentehuis en er schriftelijk op reageren.
Na deze presentatie zal het plan met spoed technisch verder worden uitgewerkt. Tegelijkertijd zal de gemeenteraad worden gevraagd geld beschikbaar te stellen.
Het is de bedoeling de werkzaamheden in 2000 af te ronden. Raad vergadert
Een erg korte agenda voor de vergadering van de raad op 29 februari (aanvang 19.30 uur):

1. notulen van de vergadering van 27 januari
2. ingekomen stukken en mededelingen

3. verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan voor de bouw van een tweede woning. B&W stellen de raad voor het verzoek af te wijzen.
4. toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de uitbreiding van de bebouwing van HS Expresse in Nederasselt. Het voorstel is om aan het verzoek mee te werken. Aldus besloten

1. notulen van de openbare raadsvergaderingen d.d. 8 november 1999: akkoord

2. Ingekomen stukken en mededelingen: voor kennisgeving aangenomen
3. Voorbereidingsbesluit ten behoeve van de reconstructie van de Rijksweg c.a.: akkoord met voorstel.

4. Beschikbaar stellen van een krediet voor de realisatie van de rotonden Droogsestraat en Groesbeekseweg, kruising met VRI-installatie Raadhuisstraat, herinrichting centrum en aanpassing rotonden Hoogenhof en Grootveldschelaan: akkoord met voorstel
5 Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2000: akkoord met voorstel

6. vervallen

7. Doorlopend besluit tot herverdeling aandelen N.V. Waterbedrijf Gelderland: akkoord met voorstel

8. Verordening straatnaamgeving en huisnummering: vastgesteld.
9. Invoering Geografisch Informatiesysteem (GIS): akkoord met voorstel 10. Garantie geldlening WSV "Maas en Waal": akkoord. 11. Subsidie veldafscheiding S.V. Juliana: akkoord met voorstel 12. Begrotingswijzigingen: akkoord.
Op de gemeentelijke Website (www.heumen.nl) staat een uitvoerige besluitenlijst, inclusief een samenvatting van de voorstellen en gedane toezeggingen.
Vier maanden omleidingen voor verkeer
Rijksweg Malden flink onder het mes
Vanaf half maart 2000 zal de Rijksweg door Malden gereconstrueerd worden als gezamenlijk project van de gemeente en de provincie. De reconstructie betreft de aanleg van twee minirotonde's, één bij de kruising met de Droogsestraat en één bij de kruising met de Groesbeekseweg. Bij deze laatste kruising verdwijnen dan de verkeerslichten. Verder wordt de kruising met de Raadhuisstraat aangepast en het gedeelte tussen de Raadhuisstraat en de Groesbeekseweg wordt ingrijpend gewijzigd. Hier komen rijbanen die door een middenberm gescheiden worden.
centrum
Die knip in de Rijksweg is onderdeel van de reconstructie van het gebied tussen het winkelcentrum en het nieuwe gemeentehuis; een gedeelte (het Kerkplein) is afgelopen jaar al uitgevoerd. Het gebied tussen de Rijksweg en het winkelcentrum wordt als onderdeel van het werk Reconstructie Rijksweg aangepast.
Het is de bedoeling, dat de werkzaamheden aan de doorgaande route van de Rijksweg vóór de Vierdaagse in juli zijn afgerond. De werkzaamheden aansluitend op het gebied van het nieuwe gemeentehuis en het winkelcentrum moeten begin oktober klaar zijn.
omleidingen
Voor een veilige en vlotte uitvoering is het noodzakelijk een gedeelte van het verkeer van de Rijksweg door Malden via een omleidingroute te laten verlopen. Gekozen is voor de verkeersstroom vanuit Nijmegen naar Mook; deze zal via de Droogsestraat, de Broekkant en de Broeksingel worden geleid. Het verkeer vanuit Mook richting Nijmegen zal via de bestaande weg blijven verlopen, zij het regelmatig met rijbaanwisseling. Verwacht wordt dat het verkeer nogal wat hinder zal ondervinden van de reconstructiewerkzaamheden.
Het doorgaande verkeer zal via verwijzingsborden worden omgeleid via de A73.
De omleidingroute zal door middel van aanvullende tijdelijke maatregelen geschikt worden gemaakt, tevens zal de politie regelmatig controleren op snelheid en weggedrag.
De duur van de omleidingroute is gepland van half maart tot half juli van dit jaar. Tevens zullen in deze periode regelmatig tijdelijke wegafsluitingen plaats moeten vinden van zijwegen van de Rijksweg. Deze afsluitingen worden van tevoren aangekondigd en de aanwonenden zullen worden geïnformeerd. Daartoe zal onder andere in maart een aantal dagen voor het ingaan van de omleidingsroute een informatieavond worden gehouden voor aanwonenden van het te reconstrueren deel van de Rijksweg en van de omleidingroute. Commissies
Op 9 februari vergadert de commissie Welzijn en Educatie onder andere over frictiekosten van het Regionaal Indicatie Orgaan en subsidieverzoeken van "Ons Huis", S.V. Heumen en het Georgiusgilde. Vergunningen
A. Aanvragen bouwvergunning
Er zijn aanvragen om bouwvergunning binnen voor: >uitbreiding woning Richtershof 1
>uitbreiding woning, De Waay 4
>plaatsen dakkapel, Heidezoom 28
>bouw erker en dakkapel, Rogge 26
>bouw berging, Klinker 17
>bouw 3 woningen, plan Kruisberg
De aanvragen kunnen tijdens de openstellingstijden worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plannen nog wijzigen.
B. aanvrage kapvergunning
Er is een aanvraag om kapvergunning voor 5 bomen en enkele bossages aan de Kerkweg (nabij Malderburch.
Wie het met de eventuele verlening van een vergunning niet eens is kan bedenkingen kenbaar maken aan B&W tot uiterlijk 22 februari. C. meldingen
Naar aanleiding van de volgende meldingen van een bouwplan hebben B&W bericht verzonden dat de bouw kan plaats vinden: Verzonden 26 januari:
M99117: dakkapel, De Bonkelaar 10
99129: tuinhuisje, De Horst 12
M2000-5: serre, De Strengen 42
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder E. D. bouwvergunningen
De Volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 27 januari:
272/99: woning, De Hoef 62
Verzonden 31 januari:
219/99: woning, De Grote Loef 75
16/00: berging/garage, Tempelstraat 11
Verzonden op 2 februari:
286/99: vergroten dakkapel, Kruisbergsestraat 5 285/99: vergroten dakkapel, Kruisbergsestraat 7 267/99: verbouw woning, Rozenstraat 14
198/97: bouw dakkapel, Schoof 46
280/99: bouw dakkapel, Bongerd 39
236/99: bouw dakkapel, de Enk 48
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder E. E. gedoogbesluiten
Op 28 januari hebben B&W besluiten verzonden dat zij GSM-zendinstallaties gedogen aan het Verenigingsgebouw te Overasselt en aan de RK Kerk in Heumen tot 1 juli 2000.
Op 1 februari hebben zij hun besluit verzonden om de bouw van een paardenstal aan De Waay 4 te gedogen totdat de gemeenteraad de nieuwe bestemming voor het perceel zal hebben vastgesteld.. Wie het met een van de besluiten onder C, D of E niet eens is kan daartegen binnen zes weken na de verzending van het betreffende besluit een bezwaarschrift indienen bij B&W.
Afvalberichten
In week 6 wordt op woensdag 9, donderdag 10 en vrijdag 11 februari de groene container geleegd.
Op uw afvalkalender kunt u vinden wat uw ophaaldag is. oud papier
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool de Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a. Op zaterdag 12 februari staat van 10.00 tot 12.00 uur een papiercontainer bij basisschool St. Jozef aan de Raadhuisstraat 1.
gereedschap
Soms is gereedschap dat voor u heeft afgedaan na een opknapbeurt nog goed te gebruiken. U kunt het aan vertegenwoordigers van Milieudefensie afgeven op vrijdag 11 februari tussen 18.30 en 20.30 uur in sociaal-cultureel centrum "Maldensteijn" en bij de heer G. Kerkhoff, Dorpstraat 31c in Heumen. Het gereedschap wordt afgevoerd naar stichting "De Keilbout" in Nijmegen. Daar wordt het weer geschikt gemaakt voor gebruik bij kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Gereedschappen van elk vakgebied zijn welkom, evenals pannen en bestek, naaimachines, brillen, en schone emmers en jerrycans.
Voor informatie kunt u bellen naar Milieudefensie, afdeling Heumen, tel. 358 11 48 / 358 23 76.
grof vuil
In de week van 21 februari wordt grof vuil opgehaald. U kunt nu al bellen naar de firma Burgers Afval Service, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 348 24 33. Op het moment dat u zich aanmeldt, verneemt u op welke dag het grof vuil bij u wordt opgehaald. Beplanting Hoogenvaert
Voor het pleintje aan de zuidzijde van het appartementengebouw aan de Hoogenvaert is een beplantingsvoorstel voor de groenstroken gemaakt. Vanaf 8 februari ligt dit plannetje gedurende 2 weken bij de balie van de sector Grondgebiedzaken ter inzage. Gedurende die tijd kunnen reacties op het plannetje worden gegeven

De inhoud van De Verbinding van 15 februari:

Vergunningen
A. aanvragen bouwvergunning
Er zijn aanvragen om bouwvergunning binnen voor: >verbouw woning/gevels, Kroonsingel 61
>bouw dakkapellen, Gladiolenstraat 9
De aanvragen kunnen tijdens de openstellingstijden worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plannen nog wijzigen.
B. aanvrage kapvergunning
Er is een aanvraag om kapvergunning binnengekomen voor 1 populier nabij Rijksweg 208.
Wie het met de eventuele verlening van een vergunning niet eens is kan bedenkingen kenbaar maken aan B&W tot uiterlijk 29 februari. C. kapvergunning
Op 3 februari is de volgende kapvergunning verzonden: >10 populieren, Eendenpoelseweg 8
Voor de mogelijkheid om bezwaar te maken, zie onder F. D. bouwvergunningen
De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 3 februari:
101/99: bouw woonhuis, De Hoef 87
206/99: uitbreiden woning, Tempelstraat 3
Verzonden op 7 februari:
240/99: bouw serre, een dakkapel op het voordakvlak en een carport, Strowis 12
190/99: uitbreiding woning, De Hosterd 51
75/99: uitbreiden garage, Gladiolenstraat 15
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder F. E. verkeersmaatregel
Op 8 februari hebben B&W besloten de aanwijzing van de Dorpstraat, De Boomgaard en de Kapitein Postmalaan als voorrangsweg in te trekken; de aansluiting van de Kapitein Postmalaan-De Boomgaard aan te wijzen als voorrangskruising. De weggebruikers op de Kapt. Postmalaan moeten voorrang verlenen aan de weggebruikers op De Boomgaard. F. instemmingsbesluit kabelwerkzaamheden
Op 8 februari hebben B&W in het kader van de telecommunicatiewet besloten in te stemmen met diverse kabelwerkzaamheden binnen de gemeente. De exacte datum van de werkzaamheden is niet bekend. Het zijn werkzaamheden in opdracht van KPN Telecom, waarbij enkele nieuwe telecommunicatiekabels worden aangebracht. De kabels gaan ondergronds, in of nabij bestaande kabeltracés. De betreffende locaties zijn: Sluisweg en Steiger te Heumen en een groot gedeelte van de Rijksweg te Malden, gedeelte Groesbeekseweg tot gemeentegrens Mook. Wie het met een van de besluiten onder C, of D, niet eens is kan daartegen binnen zes weken na de verzending van het betreffende besluit een bezwaarschrift indienen bij B&W. In geval van het besluit onder F geldt de datum van deze rubriek van De Verbinding, 15 februari 2000.
Raad vergadert
In het bericht over de raadsvergadering, vorige week, stond een verkeerde datum. De raad vergadert op 24 februari (aanvang 19.30 uur). Aan de agenda zijn nog enkele punten toegevoegd:
5. frictiekosten RIO

6. subsidie ten behoeve van de herinrichting en renovatie van het sportveldencomplex van de Overasseltse Boys

7. investeringssubsidie ten behoeve van de bouw van een invalidentoilet in de Terp

8. verstrekking van renteloze lening ten behoeve van vervanging instrumentarium fanfare Vlijt en Volharding.
Afvalberichten
In week 7 wordt op woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 februari de huisvuilzakken opgehaald. Op uw afvalkalender kunt u vinden wat uw ophaaldag is.
oud papier
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a. Op zaterdag 19 februari staat van 09.00 tot 12.00 uur een papiercontainer bij Verenigingsgebouw de Terp.
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 februari staat een papiercontainer op het marktplein in Overasselt. Deze staat er op vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Op woensdag 23 februari haalt Fanfare Wilhelmina in Nederasselt het oud papier op. Zorg dat het om 18.00 uur buiten staat. grof vuil
In de week van 21 februari wordt grof vuil opgehaald. Wanneer u grof vuil wilt aanbieden, moet u zich eerst aanmelden bij Burgers Afvalservice, tel. 024-3482433. U kunt elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur bellen. De laatste dag waarop u zich voor de februari-inzameling kunt aanmelden, is vrijdag 18 februari. Wanneer u zich aanmeldt, hoort u op welke dag het grof vuil bij u wordt opgehaald. Dit kan dus best een andere dag zijn dan uw vaste ophaaldag.
LET OP: Gebruik van zakken is NIET toegestaan. Afval dat in een zak past, valt onder de categorie restafval en moet dus worden aangeboden in een bruine huisvuilzak.
Afval dat u in een zak aanbiedt, wordt met de grof vuil inzameling NIET meegenomen.
Nieuwe taxaties ozb voor periode 2001-2004
Na prijsstijging huizen niet altijd hogere belasting Binnenkort zijn ze weer in de gemeente te zien: de taxateurs die een schatting maken van de waarde van onroerende zaken. Mogelijk vragen ze hier en daar om even binnen te mogen kijken (in dat geval kunt u hen om een legitimatie vragen). Eind dit jaar zullen ze klaar zijn. Daaruit blijkt al dat hun taxaties nog geen gevolg hebben voor de aanslagen onroerende zaakbelastingen (ozb) die dit voorjaar bij de inwoners van Heumen in de bus vallen. Die aanslag is nog gebaseerd op de waardebepaling per 1 januari 1995 (maar wel met nieuwe tarieven - waarover hierna meer).
Vanaf volgend jaar tot en met 2004 geldt de uitkomst van de nieuwe taxatie (naar de waarde per 1 januari 1999). Ook in Heumen zijn de huizenprijzen tussen 1995 en 1999 fors gestegen: met 10 tot 15 % per jaar. Maar dat houdt niet automatisch in dat de ozb-aanslag in 2001 een forse stijging vertoont.
hoe zit het?
De vastgestelde economische waarde van onroerende zaken wordt voor diverse belastingheffingen gebruikt zoals de ozb, de waterschapslasten, de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting. De ozb is een gemeentelijke belasting. Die wordt geheven van eigenaren en gebruikers van woningen en bedrijven per elke 5000 gulden van de waarde. Voor Heumen zijn de tarieven dit jaar (2000): f 4,60 voor de gebruiker en f 5,75 voor de eigenaar per 5000 gulden van de waarde. Dat tarief is hoger dan in 1999. Voor de gebruiker is het een stijging van 40 cent en voor de eigenaar een stijging van 50 cent. vierjaarlijks
De wet Waardebepaling onroerende zaken (de Wet WOZ) schrijft voor dat de waarde om de vier jaar opnieuw moet worden bepaald. Bij die vaststelling gaat het om de economische waarde, dat wil zeggen de waarde die aan de zaak kan worden toegekend als de volle eigendom (dus leeg en vrij te aanvaarden) kan worden overgedragen. De uitkomsten van de taxatie worden schriftelijk aan de eigenaren en gebruikers meegedeeld. Dat gebeurt uiterlijk 1 maart 2001. De gemeente volgt de ontwikkelingen op de onroerendgoedmarkt constant. Daar is ze ook toe verplicht. Ze doet dat door verkoopgegevens op te vragen bij het kadaster. In veel gevallen gaat een gemeentelijke taxateur langs bij de verkochte panden om te onderzoeken of bijzondere omstandigheden de prijs hebben beïnvloed. Als er geen sprake is van een speciale situatie, komen de gegevens in een zogenaamd referentiebestand. Dat is een soort overzicht van panden en hun prijzen waarmee de gemeente andere panden kan vergelijken om zo de waarde daarvan nauwkeuriger te kunnen schatten. grote waardestijging
Zoals hiervoor opgemerkt: de gemeente verwacht dat uit de nieuwe taxaties zal blijken dat de panden in Heumen in de afgelopen vier jaar flink in waarde zijn gestegen. Daar zullen trouwens ook uitschieters naar boven en naar beneden bij zitten.
Bovendien is al duidelijk dat de waardestijging niet voor elke onroerende zaak gelijk is. De stijging is groter voor huizen dan voor bedrijfspanden bijvoorbeeld, maar ook binnen de huizenmarkt zijn er verschillen in prijsontwikkeling. Die hebben te maken met de soort en de ligging ervan.
De tarieven voor de ozb worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Een hogere totaalwaarde van de onroerende zaken houdt niet automatisch voor de gemeente meer belastingopbrengst in. In de gemeente Heumen voert de raad als beleid dat de totale opbrengst van de ozb gelijk moet blijven. Dat houdt in dat de gemeenteraad (zolang hij dat beleid handhaaft) het tarief zal verlagen als de waarde erg stijgt.
Dit jaar levert de ozb de gemeente ruim 3,6 miljoen gulden op. Daarmee vormt de ozb ongeveer 10 % van de inkomsten van de gemeente. andere belastingen
Omdat het geen gemeentezaak is, louter ter informatie het volgende: Ook de bijtellingspercentages voor het huurwaardeforfait bij de inkomstenbelasting kunnen naar beneden worden bijgesteld. De Rijksbelastingdienst zal daar zelf informatie over geven. Hetzelfde geldt voor het Waterschap. Ook daar zal bij een gelijkblijvende totaalopbrengst en een stijgende waarde het tarief omlaag gaan.
meer weten
Wie meer wil weten kan bellen naar 358 82 20. Dat is het nummer van de behandelende ambtenaar. Het heeft geen zin dat nummer te bellen over de waarde. Die moet immers nog worden vastgesteld. Bovendien mag daar telefonisch geen informatie over gegeven worden gedaan. Dat zal, zoals gezegd, uiterlijk 1 maart 2001 schriftelijk gebeuren. Schetsplan voor Hoogstraat klaar
Op 23 februari wordt om 20.00 uur in het Verenigingsgebouw in Overasselt een schetsplan gepresenteerd voor een reconstructie van een deel van de Hoogstraat in Overasselt. De informatieavond is bedoeld om iedereen, die dat wil, het plan te laten zien. Er zullen deskundigen aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen. Van de reacties zal een verslag worden gemaakt.
Wie op 23 februari verhinderd is, kan van 16 februari tot 1 maart de tekeningen ook nog inzien in het gemeentehuis en er schriftelijk op reageren.
Na deze presentatie zal het plan met spoed technisch verder worden uitgewerkt. Tegelijkertijd zal de gemeenteraad worden gevraagd geld beschikbaar te stellen.
Het is de bedoeling de werkzaamheden in 2000 af te ronden. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar pagina De Verbinding in de Regiodiek van 8 februari.
Commissies
Milieu
De vergadering van de commissie Milieu op 15 februari gaat niet door. FEZ
De commissie Financiën en Economische Zaken (FEZ) vergadert op 16 februari om 19.30 uur. Op de agenda staan o.a. buitenschoolse opvang

in de gemeente Heumen en diverse subsidieverzoeken.

De inhoud van De Verbinding van 22 februari:

Belastingaanslagen komen er weer aan
Eind februari 2000 zullen de aanslagen gemeentelijke belastingen voor het jaar 2000 worden verzonden. Enkele tarieven zijn ten opzichte van het afgelopen jaar veranderd.

1. Het tarief voor het eigenarendeel van de onroerende-zaakbelastingen is verhoogd van f 5,25 naar f 5,75.

2. Het tarief voor het gebruikersdeel van de onroerende-zaakbelastingen is verhoogd van f 4,20 naar f 4,60. Deze tarieven worden opgelegd per eenheid van f 5000,-- vastgestelde WOZ-waarde.

3. Het tarief voor het rioolrecht is gelijk gebleven en bedraagt f 120,--

4. Het tarief voor de hondenbelasting is verhoogd van f 80,-- naar f 90,-- per hond.

5. De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn ook gelijk gebleven. Voor een eenpersoonshuishouding bedraagt het tarief f 243,-- en voor een eenpersoonshuishouden f 348,--.
korting lokale lasten
In de jaren 1998 en 1999 is door de gemeente een korting verleend van f 100,-- (Zalmsnip) op de gebruikersaanslag voor de onroerende zaakbelastingen. Voor het jaar 2000 is gekozen voor een korting op de aanslag afvalstoffenheffing.
Deze korting wordt alleen verleend aan belastingplichtigen die op 1 januari 2000 inwoner waren van de gemeente Heumen. gespreide betaling
Degenen die in het verleden een machtiging hebben afgegeven voor het automatisch afschrijven van de aanslag zullen negen betalingstermijnen op het aanslagbiljet terugvinden. Wie niet gekozen heeft voor automatische afschrijving kan de aanslag in twee gelijke termijnen betalen. Het is altijd mogelijk om, nadat u de aanslag hebt ontvangen, nog te kiezen voor een machtiging. Deze machtiging is af te halen bij de balie van het gemeentehuis of telefonisch aan te vragen via 358 82 20.
nieuwbouw enz.
Als het pand in 1999 is gebouwd of verbouwd of op 1 januari 2000 nog in aanbouw was dan zal er waarschijnlijk nog geen aanslag worden opgelegd. Aan deze panden moet nog een (nieuwe) waarde worden toegekend. Zodra de waarde bekend is zal een WOZ-beschikking worden toegezonden waarop deze waarde staat vermeld. Later dit jaar zal de aanslag gemeentelijke belastingen dan worden opgelegd. Commissies
Op 23 februari om 19.30 uur vergadert de commissie Algemene Bestuurlijke en Organisatiezaken (ABO). De commissie bespreekt het vervolg van toezeggingen die tijdens de behandeling van de gemeentebegroting zijn gedaan en bespreekt de wijze van vergaderen van de raad.
raad
Op 24 februari vergadert de gemeenteraad. De agenda stond in de vorige twee edities van De Verbinding en is ook nog na te lezen op www.heumen.nl. Daar staat ook de volledige tekst van bijna alle voorstellen.
Afvalberichten
In week 8, op woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25 februari, wordt de groene container geleegd. Op de afvalkalender kunt u zien op welke dag de huisvuilwagen bij u in de straat komt.
oud papier
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a. Op vrijdag 25 februari staat van 10.00 tot 15.00 uur een papiercontainer bij de St. Jozefschool aan de Raadhuisstraat 1.
Op zaterdag 26 februari halen KPJ en MZC oud papier op. Zorg dat het om 08.30 uur buiten staat, maar niet voor 07.00 uur. Het oud papier graag goed bundelen of in kartonnen dozen aanleveren. Houten kratjes kunnen beter niet worden gebruikt omdat ze moeilijk te legen zijn. We attenderen er nu alvast op dat in Malden op de laatste zaterdag van april geen papier wordt opgehaald. Op die dag (29 april) wordt Koninginnedag gevierd. In plaats daarvan komt de papierwagen langs op 6 mei. Noteer dit alvast als geheugensteuntje op uw afvalkalender. Op woensdag 23 februari haalt Fanfare Wilhelmina in Nederasselt het oud papier op. Zorg dat het om 18.00 uur buiten staat. Voorkom inbraak, vraag advies!
Het preventieteam van de gemeenten / politie is momenteel actief in Nederasselt. Alle inwoners hebben een brief ontvangen en kunnen gratis en vrijblijvend advies krijgen. Na invulling van het kaartje wordt telefonisch met u een afspraak gemaakt en komt er een preventieadviseur in uniform, voorzien van een legitimatiebewijs aan huis. Hij geeft advies hoe alle inbraakgevoelige plekken afdoende beveiligd kunnen worden.
Het preventievoertuig staat tot en met woensdag 23 februari bij het dorpshuis "Ons Huis" in Nederasselt. Daar kunt u het kaartje inleveren en informatie krijgen en zien hoe de materialen gemonteerd moeten worden.
Heumen
Vanaf donderdag 24 februari gaat het team naar Heumen. Ook daar krijgen alle bewoners een informatiepakket in de bus. Het preventievoertuig staat vanaf die dag bij buurtsuper "Jaspers". U kunt het kaartje inleveren in het preventievoertuig of deponeren in de daarvoor bestemde bus, die vanaf maandag 15 februari in de buurtsuper staat.
Het project van het Politiekeurmerk loopt al enkele jaren en is nu landelijk. In de politieregio Gelderland-Zuid zijn inmiddels duizenden woningen voorzien van het certificaat. Vanaf 1994 is slechts vier keer ingebroken in een gecertificeerde woning. Met preventie voorkomt u dus veel ellende en psychische schade. Met eenvoudige middelen kunt u de inbreker buiten houden. Een inbraakalarm is niet nodig voor het certificaat. Goedgekeurd hang- en sluitwerk houdt de inbreker buiten. Een alarm gaat pas af als hij al binnen is!
Vraag vrijblijvend advies, het verplicht tot niets! Vergunningen
A. aanvraag bouwvergunning
Er zijn aanvragen om bouwvergunning binnen voor: > bouw van een woning, De Hoef 60
> bouw tuinkamer, Grootveldschelaan 10
> uitbreiding berging, Basalt 10
> uitbreiding woning, Klinker 31
> bouw emballageruimte, Rijksweg 215
De plannen zijn tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in te zien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plannen nog wijzigen.
B. aanvraag kapvergunning
De volgende aanvragen om kapvergunning zijn binnen: > 1 eik, Kastanjelaan 26
> 2 eiken, Ambachtsweg 3
> 1 es, naast Kloosterstraat 34
> 1 acacia, Tempelstraat 3
> 1 berk en 1 prunus, De Vang 38
Wie het met een eventuele verlening van een vergunning niet eens kan bedenkingen daartegen indienen bij B&W tot uiterlijk 7 maart. C. kapvergunning
Op 15 februari zijn kapvergunningen verzonden voor: > 21 bomen nabij Maasdijk 3
> 1 den, Gladiolenstraat 40
> 1 ceder, Merellaan 13
> 1 berk en 1 den, Kroonsingel 5
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder D. D. De volgende bouwvergunningen zijn verleend.
Verzonden op 10 februari:
269/99: bouw berging, Kon. Wilhelminastraat 11
Verzonden op 14 februari:
124/99: bouw carport en uitbreiding woning, Haver 67 Verzonden op 16 februari:
220/99: bouw bedrijfspand, Steiger 2
278/99: bouw erker, Huikeling 9
222/99: bouw woonhuis, De Hoef 36
Wie het met een van de besluiten onder C of D niet eens is kan daartegen een bezwaarschrift indienen bij B&W binnen zes weken nadat het besluit is verzonden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie