Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamer over besluit voertuigenreglement en restantvoorraden

Datum nieuwsfeit: 17-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vw000000.221 brief min vw t.g.v. ontwerp-besluit voertuigenreglement m .b.t. restantvoorraden

Gemaakt: 24-2-2000 tijd: 9:9


2

Aan

de voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 17 februari 2000

Onderwerp

Ontwerp-besluit houdende wijziging van het Voertuigreglement met betrekking tot de restantvoorraden.

Geachte voorzitter,

Ingevolge artikel 2b, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 doe ik u hierbij toekomen een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur met bijbehorende nota van toelichting houdende wijziging van het Voertuigreglement met betrekking tot de

restantvoorraden.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Besluit van

houdende wijziging van het Voertuigreglement met betrekking tot de restantvoorraden.

Op voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van ,

nr. CDJZ/WBI/2000-168, Centrale Directie Juridische Zaken;

Gelet op:

Artikel 15, vierde lid, onderdeel c, van richtlijn Richtlijn 92/61 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 30 juni 1992 betreffende de goedkeuring van twee- en driewielige motorvoertuigen (PbEG L 225) en artikel 24 van de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van , nr. );

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van ,nr. ,

Centrale Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

Artikel 2.3 van het Voertuigreglement wordt als volgt gewijzigd:


1. Voor de tekst wordt de aanduiding ``1.'' geplaatst;


2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:


2. Met betrekking tot voertuigen als bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid, van richtlijn 92/61/EEG (PbEG 10 augustus 1992, L 225) geldt in plaats van de in het eerste lid genoemde periode van een jaar, een periode van twee jaar.

Artikel II

Artikel 2.3, tweede lid, van het Voertuigreglement komt te luiden:


2. Het eerste lid is niet van toepassing op voertuigen als bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid, van richtlijn 92/61/EEG (PbEG 10 augustus 1992, L 225)

Artikel III


1. Artikel I van dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.


2. Indien het bij koninklijke boodschap van ...... ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de geldigheidstermijn van nationale typegoedkeuringen (Kamerstukken II 1999/2000, ...,), nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt artikel II van dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

NOTA VAN TOELICHTING

Deze wijziging van artikel 2.3. van het Voertuigreglement houdt verband met het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30, tweede lid, van de Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994 (Kamerstukken II,
1999-2000,...). Genoemd artikel 30, tweede lid, bepaalt met betrekking tot twee- en driewielige motorvoertuigen dat reeds verleende nationale typegoedkeuringen die niet meer voldoen aan nieuwe Europese richtlijnen, gedurende twee jaar geldig blijven. In het wetsvoorstel wordt de termijn van twee jaar verlengd tot vier jaar.

De verlenging wordt voorgesteld omdat inmiddels is gebleken dat alle overige EU-lidstaten een termijn van vier jaar hanteren. Bovendien is een wijziging van de kaderichtlijn 92/61/EEG met betrekking tot twee- en driewielige motorvoertuigen in voorbereiding waarbij een termijn van vier jaar dwingend wordt voorgeschreven.

In dit besluit wordt - vooruitlopend op bovengenoemde wetswijziging - artikel 2.3. van het Voertuigreglement (de
«restantvoorraden-regeling») tijdelijk verruimd. Genoemd artikel 2.3., aanhef en onderdeel b, bepaalt dat motorvoertuigen waarvoor een nationale typegoedkeuring is afgegeven, bij het nadien van kracht worden van zwaardere eisen nog gedurende een jaar in het verkeer mogen worden gebracht. Deze overgangsregeling is aanvullend op de bovengenoemde overgangsregeling van artikel 30, tweede lid, van de Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994.

In dit besluit wordt voor twee- en driewielige motorvoertuigen de termijn van een jaar tijdelijk verhoogd naar twee jaar (zie artikel I van dit besluit.).

De reden hiervoor is dat de wijziging van de overgangstermijn uit artikel 30, tweede lid, van de Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994, nog enige tijd in beslag zal nemen. Door de termijn van artikel 2.3. van het Voertuigreglement, te verlengen tot twee jaar ontstaat er, anticiperend op de wetswijziging, in totaal reeds een overgangstermijn van vier jaar, zij het beperkt tot restantvoorraden.

Wanneer de voorgenomen wijziging van artikel 30, tweede lid, van de Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994, in werking is getreden, biedt de kaderrichtlijn 92/61/EEG die betrekking heeft op twee- en driewielige motorvoertuigen, geen ruimte meer voor een overgangstermijn voor restantvoorraden. De kaderrichtlijn voorziet namelijk in een overgangstermijn van ten hoogste vier jaren. Daarnaast kent deze kaderrichtlijn, anders dan de kaderrichtlijn voor vierwielige motorvoertuigen, thans geen bepaling die voorziet in een overgangstermijn voor restantvoorraden. In verband daarmee wordt in artikel II de restantvoorraden-regeling voor zover deze betrekking heeft op twee- en driewielige motorvoertuigen ingetrokken met ingang van het tijdstip waarop de bovengenoemde wijziging van artikel 30, tweede lid, van de Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994, in werking treedt.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie