Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Sittard

Datum nieuwsfeit: 17-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Sittard

Openbare bekendmakingen week 7 2000

Melding wet milieubeheer
Wet milieubeheer
22 november 1999 melding ontvangen van M.H. Roadstyling B.V., Havikstraat 9, inzake het veranderen (van de werking) van een reclameproductiebedrijf op het perceel Havikstraat 9. De veranderingen betreffen het verfraaien van de voorgevel, het uitbreiden van de kantoren, het realiseren van een aparte opslag voor gevaarlijke stoffen en het verplaatsen van de hefbrug.
De stukken liggen bij de afdeling Milieu ter inzage vanaf 17 februari 2000, elke werkdag van 09.00 tot 13.00 uur

Ontwerpbestemmingsplan voor het Buitengebied van de gemeente Sittard Wet op de Ruimtelijke Ordening
Dit plan betreft het gehele buitengebied van de gemeente dat wil zeggen: het gehele gebied ten westen van de Hasseltsebaan met uitzondering van de kernen Guttecoven, Limbricht, Einighausen en Rosengarten, het gebied ten zuiden van de Bergerweg, het gebied tussen de Middenweg en de Eggerweg/Boscoulweg, de strook tussen de Hasseltsebaan en de spoorlijn Sittard-Roermond, het gebied de Schwienswei en ten noorden daarvan, het gebied ten oosten van de Tudderenderweg en ten noorden van de Jan Steenstraat met uitzondering van het regionale woonwagenkamp, de (groen)strook ten oosten van Europapark/Haagsittardpark, de gebieden Kollenberg en Windraak met uitzondering van de kern Windraak en de Paulusstichting, een gedeelte van het gebied ten noorden van de Beekstraat in Geleen, het Geleenbeekdal ter hoogte van Munstergeleen, een groenstrook ten zuiden van de Middenweg ter hoogte van Munstergeleen en ten slotte het gebied ten westen van de Geleenbeek en een klein gebied ten oosten daarvan ter hoogte van Munstergeleen. Het bestemmingsplan Buitengebied is een uitwerking en vormt de juridische basis voor de ontwikkeling van het integraal ontwikkelings-plan Landschapspark De Graven. Dat betekent dat het plan onder meer voorziet in de ontwikkeling van natuur en bos met extensieve recreatie. De agrarische functie vormt binnen dit plan een belangrijk element.
Het plan is ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied zoals dat in juni 1999 ter visie heft gelegen op onderdelen gewijzigd. Naast enige kleinere plangrenscorrecties en aanpassingen in de voorschriften maakt ook het gebied rond de Geleenbeek ten noorden van de Middenweg deel uit van het plan. Het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied ligt met ingang van 17 februari a.s. gedurende vier weken ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen in de stadshal.
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent dit ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar maken

Milieuprogramma 2000
Op 27 januari 2000 heeft de gemeenteraad het Milieu-programma 2000 vastgesteld. In dit programma kunt u lezen wat de gemeente in 2000 op het milieugebied gaat ondernemen.
Voor een effectief gemeentelijk milieubeleid zijn draagvlak, bewustwording en gedragsverandering noodzakelijk. Informatie- en kennisoverdracht zullen belangrijke peilers blijven om het gemeentelijk milieubeleid te effectueren. Daarnaast zal de invoering van bedrijfsinterne milieuzorg worden gestimuleerd en zal het gemeentelijk interne milieuzorgsysteem (voorbeeldfunctie) een nieuwe impuls worden gegeven.
In 2000 zal verder het proces Lokale Agenda 21 geïntensiveerd worden. Er zal getracht worden een concrete invulling aan het actieplan Lokale Agenda 21 te geven.
Het in het gemeentelijk energiebeleidsplan vastgelegde beleid zal worden voortgezet. De belangrijkste doelstelling is het gebruik van duurzame energie, dit wil de gemeente realiseren door het promoten van zonne-energie, windenergie en biomassa.
Naast deze activiteiten zijn er natuurlijk nog de vaste activiteiten zoals het verlenen van milieuvergunningen aan bedrijven en het controleren van bedrijven.
Begin 2000 zal verder nog de Milieubeleidsvisie 2000-2003 door de raad worden vastgesteld. Deze is tot stand gekomen in samenspraak met 20 instellingen / organisaties. Hierin wordt aangegeven op welke wijze de gemeente in samenspraak met de bevolking en instellingen / organisaties uitvoering wil geven aan het streven naar een leefbare en duurzame omgeving.
Tot slot zal dit jaar verder nog een groene gids worden uitgegeven, hierin worden alle locale / regionale verkoopadressen van biologische landbouwproducten en overige milieuvriendelijke producten en diensten opgenomen.
Over deze en andere milieutaken kunt u alles lezen in het milieuprogramma 2000 dat met ingang van 17 februari 2000 elke werkdag tussen 9.00 en 13.00 uur in het stadhuis, balie Bouwen en Wonen ter inzage ligt. Het Milieuprogramma 2000 is hier tevens verkrijgbaar

© Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie