Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Draad plenaire vergadering Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 17-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

draad17.002 draad plenaire vergadering 17 februari 2000 Gemaakt: 18-2-2000 tijd: 15:27

DRTK051-9900.DOC Draad - 15

Bestandsnaam: Q:\docs\DRAAD\DRTK051-9900.DOC

Draadmaker: Jaap


*0: TK


*1: 1999-2000


*2: 51


*3: Word97


*4: 51ste vergadering


*5: Donderdag 17 februari 2000


*6: 10.15 uur


**

Voorzitter: Weisglas

Tegenwoordig zijn 125 leden, te weten:

Van den Akker, Albayrak, Apostolou, Van Ardenne-van der Hoeven, Arib, Augusteijn-Esser, Bakker, Balemans, Balkenende, Barth, Van Beek, Belinfante, Van den Berg, Bijleveld-Schouten, Blaauw, Van Blerck-Woerdman, Blok, De Boer, Van Bommel, Bos, Brood, Buijs, Bussemaker, Van de Camp, Cherribi, De Cloe, Cornielje, Crone, Dankers, Dijkstal, Dittrich, Van den Doel, Duijkers, Essers, Eurlings, Feenstra, Van Gent, Van Gijzel, Giskes, Gortzak, De Graaf, De Haan, Halsema, Harrewijn, Hessing, Hillen, Hindriks, Van der Hoek, Hoekema, Van der Hoeven, Hofstra, Kalsbeek, Karimi, Klein Molekamp, Van der Knaap, Koenders, Kortram, Kuijper, Lambrechts, Leers, Luchtenveld, E. Meijer, Th.A.M. Meijer, Melkert, Middel, Van Middelkoop, Mosterd, Nicolaï, Niederer, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oedayraj Singh Varma, Örgü, Van Oven, Passtoors, Patijn, Poppe, Rabbae, Ravestein, Rehwinkel, Reitsma, Remak, Rijpstra, Rosenmöller, Ross-van Dorp, Rouvoet, Santi, Schimmel, Schoenmakers, Schreijer-Pierik, Schutte, Smits, Snijder-Hazelhoff, Spoelman, Van der Staaij, Van der Steenhoven, Stellingwerf, Stroeken, Swildens-Rozendaal, Terpstra, Timmermans, Udo, Valk, Ter Veer, Te Veldhuis, Vendrik, Verbugt, Verburg, Verhagen, Visser-van Doorn, Van der Vlies, M.B. Vos, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, Waalkens, Weekers, Weisglas, Van Wijmen, Wijn, Wilders, De Wit, Witteveen-Hevinga, Van Zijl, Zijlstra en Van Zuijlen,

en mevrouw Netelenbos, minister van Verkeer en Waterstaat, de heer Cohen, staatssecretaris van Justitie, en mevrouw Faber, staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.


**


*N

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden Gortzak, Herrebrugh en Van Dijke, wegens bezigheden elders.


**

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.


*B


*!Hamerstukken*!

Aan de orde is de behandeling van:


- het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1999 (26830);


- het wetsvoorstel Wijziging van de Binnenschepenwet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 96/50/EG van de Raad van de Europese Unie van 23 juli 1996 betreffende de harmonisatie van de voorwaarden voor de afgifte van nationale vaarbewijzen voor binnenvaartuigen welke bij het goederen- en personenvervoer in de Gemeenschap gebruikt worden (PbEG L 235) (26583);


- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf
1993 teneinde richtlijn nr. 98/78/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 oktober 1998 betreffende het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep (PbEG L 330) te verwerken (26696);


- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet van 15 mei 1997 tot wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (Stb. 237) en de Wet van
5 maart 1998, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen (Stb. 148), inzake indexering specifieke uitkeringen (26831).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.


*B


*!Riooloverstorten*!

Aan de orde is
het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 10 februari
2000 over diergezondheid en riooloverstorten.

Het woord voert het lid Th.A.M. Meijer.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de overheid verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en dat de kwaliteit van het oppervlaktewater in de nabijheid van riooloverstorten vaak niet aan de kwaliteitsnormen voor het drenken van vee voldoet;

van mening, dat de overheid tot nu toe tekortschiet waar het aankomt op het wegnemen van knelpunten en het saneren van riooloverstorten;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat verantwoordelijke overheden, ondernemers die vee drenken in de nabijheid van een riooloverstort waarvan het betreffende oppervlaktewater niet aan de kwaliteitseisen voldoet, schadeloos stellen voor gemaakte kosten voor alternatieve maatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Th.A.M. Meijer, Van Middelkoop, Van der Vlies, Ter Veer en Poppe.

Zij krijgt nr. 12 (25890).


**

Het woord voert het lid Van Middelkoop.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat de sanering van riooloverstorten de voortdurende aandacht van alle betrokken instanties vergt;

kennisnemend van het onderzoek van de Unie van Waterschappen waarin onder meer wordt gemeld dat 4% (500 à 600) van de riooloverstorten risicovol zijn, dat wil zeggen een gevaar zijn voor de gezondheid van mens en dier;

verzoekt de regering


1. te bevorderen dat deze riooloverstorten met voorrang worden gesaneerd;


2. bij de eerstverantwoordelijke instanties erop aan te dringen dat de locaties van deze overstorten voor de direct betrokkenen op adequate wijze kenbaar worden gemaakt;


3. de Kamer over het resultaat voor de zomer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Van Middelkoop, Ter Veer, Poppe, Van der Vlies, Waalkens, Th.A.M. Meijer en Klein Molekamp.

Zij krijgt nr. 13 (25890).

Het woord voeren de leden Van Middelkoop, Ter Veer en Poppe.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:


- de concentratie zwavel (S) en molybdeen (Mo) in met name veengrasland relatief hoog is;


- de Gezondheidsdienst voor Dieren reeds in 1997 een verhoogd voorkomen van zwavelverbindingen en molybdeen in oppervlaktewater en gras in het Noord-Hollandse veengrasland constateerde;


- zwavel en molybdeen in het bloed van rundvee opgenomen koper biologisch inactief kunnen maken;


- gebrek aan koperbenutting bij rundvee tot een ernstig verminderde weerstand kan leiden, met name bij hoogproductief melkvee;


- de normen voor mineralenverstrekking bij melkkoeien uit de jaren zestig stammen, terwijl de melkproductie sindsdien vrijwel is verdubbeld, waardoor de dagelijkse inname van water en ruwvoer is toegenomen met als mogelijk gevolg een verstoorde mineralenbenutting;

concluderend, dat de regering ondanks de toezeggingen van 17 november
1998 (Handelingen Tweede Kamer, 25-1606) nog geen onderzoek heeft laten uitvoeren naar het verhoogd voorkomen van zwavel en molybdeen in gras en oppervlaktewater in relatie tot de gezondheid van rundvee;

verzoekt de regering alsnog met spoed een praktijkonderzoek te laten uitvoeren naar concentraties van molybdeen in oppervlaktewater en gras, te beginnen in veengraslandgebieden, in relatie tot gezondheidsgevolgen voor rundvee,

en gaat over tot de orde van dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Poppe. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 14 (25890).

Het woord voeren de leden Poppe, Waalkens, Klein Molekamp en Van der Vlies.

De vergadering wordt enige minuten geschorst.

Het woord voert staatssecretaris Faber.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel u voor, op een nader te bepalen tijdstip over de ingediende moties te stemmen, afhankelijk van het uiteraard binnen redelijke termijn te ontvangen oordeel van de staatssecretaris, zoals zojuist is toegezegd.


**

Daartoe wordt besloten.


*!Nederlanderschap*!

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:


- het voorstel van rijkswet Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap (25891, R1609).

(Zie vergadering van 16 februari 2000).

De algemene beraadslaging wordt hervat.

Het woord voert staatssecretaris Cohen.

De voorzitter: Aangezien het amendement-Dittrich (stuk nr. 21) is ingetrokken, maakt het geen onderwerp van beraadslaging meer uit.


**

Het woord voert staatssecretaris Cohen.

De algemene beraadslaging wordt geschorst.

De vergadering wordt van 12.30 uur tot 13.15 uur geschorst. Voorzitter: Van Nieuwenhoven

De
voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.


**


*B


*!Regeling van werkzaamheden*!
Regeling van werkzaamheden

De
voorzitter: Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda voor volgende week:


- het voorstel van wet van de leden Atsma en Rosenmöller tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het tegengaan van de wederrechtelijke verspreiding van tenaamgestelde toegangskaarten voor voetbalwedstrijden (strafbaarstelling zwarte handel in voetbalkaartjes)(26892).

Ik stel voor, dinsdag aanstaande te stemmen over:

a. de moties Defensienota, te weten:


- de motie-Zijlstra c.s. over vergroting van de paraatheid/inzetbaarheid van het Duits-Nederlands legerkorps (26900, nr. 6);


- de motie-Zijlstra-Van 't Riet over onderzoekscapaciteit gericht op defensievraagstukken (26900, nr. 7);


- de motie-Van den Doel c.s. over handhaving van het huidige aantal operationele F-16-vliegtuigen (26900, nr. 8);

de motie-Van den Doel-Zijlstra over de invoering van de FLO-maatregel (26900, nr. 9);


- de motie-Van der Knaap over de extra kosten ten gevolge van een eigen Europees veiligheids- en defensiebeleid (26 900, nr. 10);


- de motie-Van 't Riet over de invulling van de EVDI (26 900, nr. 11);


- de motie-Van 't Riet c.s. over vervanging van L-fregatten door corvetten (26900, nr. 12);


- de motie Van 't Riet c.s. over een onderzoek naar het onderbrengen van taken van de marechaussee bij de politie (26900, nr. 13);


- de motie-Harrewijn over de financiering van initiatieven op het gebied van conflictpreventie, conflictbemiddeling en Cimic (26900, nr.
14);


- de motie-Harrewijn over indiensttreding op 18-jarige leeftijd (26900, nr. 15);


- de motie-Harrewijn over internationale afspraken over de verdediging tegen ballistische raketten met mogelijke NBC-lading (26900, nr. 16);


- de motie-Van Bommel c.s. over de Kosovo-evaluatie (26900, nr. 17);


- de motie-Stellingwerf over aanpassing van de uitzendduur (26900, nr.
18);


- de motie-Stellingwerf over een notitie inzake de toenemende risico's van biologische en chemische wapens (26900, nr. 19);


- de motie-Van den Berg over de gewenste verhouding tussen BBT'ers en BOT'ers (26900, nr. 20).

b. de moties Tegemoetkoming Studiekosten, te weten:


- de motie-Rehwinkel c.s. over een extra toelage ( 26662, nr. 4);


- de motie-Rehwinkel c.s. over kostendekkendheid (26662, nr. 5);


- de motie-Mosterd c.s. over armoedevallen (26662, nr. 6);


- de motie-Mosterd c.s. over reiskosten (26662, nr. 7);


- de motie-Kant over verschillen tussen scholen in ouderbijdrage en studiemateriaalkosten (26662, nr. 8);


- de motie-Kant over uitkering van 75% van de tegemoetkoming aan het begin van het schooljaar (26662, nr. 9).

Ik stel voor, te behandelen in de vergaderingen van 14, 15 en 16 maart:


- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer de wijziging van de termijn van vaststelling van het hoger onderwijs- en onderzoeksplan (26905);

Ik stel voor te behandelen in de vergaderingen van 21, 22 en 23 maart:


- het wetsvoorstel Intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering
2000) (26873).


**

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de heer Santi.


**

De heer Santi (PvdA): Mevrouw de voorzitter! Ik verzoek u, mede namens de fracties van D66 en de VVD, om heropening van het debat over het wetsvoorstel Strafvorderlijk ophouden (26825).

De voorzitter: Ik zal later een voorstel aan de Kamer doen. Ik neem aan dat deze heropening volgende week kan plaatsvinden.


**


*B


*!Nederlanderschap*!

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:


- het voorstel van rijkswet Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap (25891, R1609).

De algemene beraadslaging wordt hervat.

Het woord voert staatssecretaris Cohen.

De vergadering wordt van 14.00 uur tot 14.10 uur geschorst.

Het woord voeren de leden Apostolou en Verhagen.

De voorzitter: Aangezien het amendement-Verhagen (stuk nr. 16) is ingetrokken, maakt het geen onderwerp van beraadslaging meer uit.


**

Het woord voeren de leden Verhagen, Niederer, Halsema en Dittrich.

De algemene beraadslaging wordt geschorst.

De vergadering wordt enige ogenblikken geschorst.


*B


*!Derde eeuw spoor*!

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op
10 februari 2000 over De derde eeuw spoor.

Het woord voert het lid Stellingwerf.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:

iedereen in beginsel ongehinderd gebruik moet kunnen maken van het openbaar vervoer;

een groot aantal burgers (ernstige) overlast ondervindt van het feit dat in treinen wordt gerookt;

in bus, tram en metro niet gerookt mag worden;

in treinen de overlast van het roken nog aanzienlijk terug te dringen is;

verzoekt de regering in overleg met de Nederlandse Spoorwegen te treden met als inzet de overlast van het roken in treinen zoveel mogelijk terug te dringen en dit uitgangspunt in te brengen in de contractonderhandelingen die in de loop van dit jaar zullen plaatsvinden;

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Stellingwerf. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 16 (26464).


**

Het woord voert het lid Stellingwerf.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister niet uitsluit dat ten gevolge van diverse benuttingsmaatregelen het treinverkeer van de HSL-Oost tussen Utrecht en Zevenaar wellicht grotendeels over de twee bestaande sporen kan worden afgewikkeld;

daardoor omvangrijke investeringen achterwege kunnen blijven;

via dergelijke maatregelen, op andere trajecten waar tot nog toe viersporigheid is voorzien, soortgelijke effecten mogen worden verwacht;

daardoor tot nog toe in het MIT voorziene investeringen vrij zouden kunnen vallen dan wel niet behoeven te worden geraamd;

daarmee urgentere knelpunten in het bestaande railnet zouden kunnen worden opgelost;

verzoekt de regering te bezien in hoeverre benuttingsmaatregelen kunnen leiden tot grotere doelmatigheid van railprojecten uit het MIT waar tot nu toe viersporigheid is voorzien en de resultaten hiervan te betrekken bij de opstelling van het eerstvolgende MIT,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Stellingwerf. Naar mij blijkt wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 17 (26464)


**

Het woord voert het lid Stellingwerf.

De voorzitter: De eerder aangehouden motie-Stellingwerf/Van der Steenhoven over het viersporig maken van het traject Utrecht-Arnhem (26828, nr. 22) (26828, nr. 22) is ingetrokken.


**

Het woord voert minister Netelenbos.

De beraadslaging wordt gesloten.

De vergadering wordt van 15.50 uur tot 16.30 uur geschorst.


*!Nederlanderschap*!

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:


- het voorstel van rijkswet Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap (25891, R1609).

De algemene beraadslaging wordt hervat.

Het woord voert staatssecretaris Cohen.

De heer Verhagen (CDA): Dank u voor deze reactie. Gelet op het feit dat ik het amendement gewijzigd heb met weglating van een tweede deel, krijg ik graag de gelegenheid om een motie in te dienen.

De voorzitter: Dat moet eigenlijk in een derde termijn, maar ik neem aan dat ook de andere leden graag willen weten hoe die motie luidt. Dient u die motie dus maar op dit moment in; dan kan ook de staatssecretaris haar horen. Dit is een geheel nieuwe procedure, maar anders moeten wij wachten totdat de staatssecretaris is uitgesproken en dan een derde termijn houden. Dit lijkt mij praktischer.


**

De heer Verhagen (CDA): Gelet op het feit dat in de nieuwe redactie van het artikel niet de mogelijkheid gedekt is dat men in dienst treedt van een groepering à la Arkan, dien ik mede namens collega Dittrich de volgende motie in.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat het onacceptabel is dat personen met de Nederlandse nationaliteit zich aansluiten bij vreemde groepen, zoals guerillagroepen of paramilitaire strijdgroepen die betrokken zijn bij gevechtshandelingen tegen het Koninkrijk dan wel tegen een bondgenootschap waarvan het Koninkrijk lid is;

verzoekt de regering te onderzoeken of en, zo ja, op welke wijze het mogelijk is om dergelijke personen in het verlengde van de bepaling van artikel 15, eerste lid, sub e, van de Rijkswet op het Nederlanderschap, zoals voorgesteld bij het amendement op stuk nr. 30, de Nederlandse nationaliteit te ontnemen en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Verhagen en Dittrich. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 31 (25891, R1609).


**

Het woord voert staatssecretaris Cohen.

De voorzitter: Aangezien de motie-Verhagen (25891, R1609, nr. 31) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.


**

Het woord voert staatssecretaris Cohen.

De algemene beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik heb gehoord dat er nog een nota van wijziging komt. Wij zullen die maar afwachten. Op een later tijdstip zal over de amendementen en het wetsvoorstel worden gestemd.


**

Sluiting 17.05 uur.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie