Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Borst op vragen over verdeling ziekenfondsgelden

Datum nieuwsfeit: 17-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.633 een nieuwe verdeling van ziekenfondsgelden Gemaakt: 21-2-2000 tijd: 11:17

6

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 17 februari 2000

Onderwerp

Kamervragen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Dankers (CDA) over een nieuwe verdeling van ziekenfondsgelden (2990005880).

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Antwoorden op kamervragen van Dankers over een nieuwe verdeling van ziekenfondsgelden.

(2990005880)

1.

Heeft u kennis genomen van het bericht «Felle kritiek op verdeling geld ziekenfondsen»?

1

Ja.

2

Bent u op de hoogte van het onderzoek van de statisticus prof. dr. Sikkel, naar de nieuwe verdeling van het ziekenfondsgeld? Bent u bereid dit rapport aan de Kamer te overleggen?

2

Het onderzoeksrapport is door het Onafhankelijke Ziekenfonds Bedrijven (OZB) aan mij aangeboden bij brief van 20 december 1999. Ik ben derhalve op de hoogte van de inhoud ervan. Een afschrift van het rapport heb ik als bijlage bij deze antwoorden gevoegd.

3

Op grond van welke overwegingen is besloten tot een andere systematiek bij de verdeling van ziekenfondsbudgetten?

3

Ik neem aan dat «andere systematiek» duidt op de invoering van het verdeelcriterium «verzekeringsgrond» als vervanger van het daarvoor gehanteerde verdeelcriterium «arbeidsongeschiktheid». Voor de goede orde merk ik op dat deze maatregel is genomen per 1 januari 1999 en niet per 1 januari 2000. Met andere woorden: deze maatregel is niet nieuw voor het huidige verdeelmodel.

Bij de introductie van het verdeelcriterium «verzekeringsgrond» hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld.

De ziekenfondsverzekering is een verzekering van rechtswege, hetgeen onder andere inhoudt dat ziekenfondsen een acceptatieplicht hebben ten opzichte van nieuwe verzekerden. Gegeven deze acceptatieplicht dient de budgettering van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen zodanig te zijn vormgegeven (via de verdeelcriteria) dat kostenverschillen tussen verzekerdenportefeuilles, die resulteren uit de verschillen in de opbouw van de verzekerdenbestanden, moeten worden geneutraliseerd. Indien dit op een juiste wijze geschiedt, maakt het voor een ziekenfonds niet uit of zich bijvoorbeeld een jongere of een oudere persoon, danwel een werknemer of een arbeidsongeschikte aanmeldt.

Het onderzoek naar de mogelijke invoering van een verzekeringsgrondfactor als verdeelcriterium is niet uit de lucht komen vallen. In 1996/1997 heeft er binnen de kring van de ziekenfondsen en tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de overheid diepgaand discussie plaatsgevonden over de relatie tussen de wijze waarop het budgetmodel voor de ziekenfondsen was ingericht en de mate van het financieel risico dat zij daarbij liepen. In die tijd is op initiatief van ZN een onafhankelijke Toetsingscommissie Budgettering ingesteld. Deze commissie heeft in 1997 een gedegen rapport uitgebracht. Eén van de bevindingen in dat rapport was dat uit onderzoek bij enkele zorgverzekeraars blijkt dat er grote verschillen zouden bestaan tussen de gemiddelde kosten van uitkeringsgerechtigden en werknemers in loondienst. Nader onderzoek op landelijk niveau naar dergelijke verschillen achtte de commissie daarom gewenst.

Over het rapport en de daarin opgenomen aanbevelingen heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen ZN en mij. Daaruit is de afspraak voortgevloeid om de Werkgroep Ontwikkeling Verdeelmodel (WOVM) onderzoek te laten initiëren naar een nieuw verdeelcriterium. In mijn brief aan de Tweede Kamer van 31 oktober 1997, inzake de toelating van OZB als ziekenfonds in de zin van de Ziekenfondswet, heb ik de Kamer over dit voorgenomen onderzoek op de hoogte gesteld.

Het onderzoek is vervolgens in de loop van 1998 uitgevoerd door het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven. Het is begeleid door de WOVM. De onderzoeksresultaten en het daarop gebaseerde advies van de WOVM hebben duidelijk aangegeven dat er kostenverschillen bestaan tussen verzekerden ingedeeld naar meerdere groepen van verzekeringsgronden. Naar mijn mening bestaan er dan ook goede redenen voor de invoering van een verzekeringsgrondcriterium, hetgeen dan ook is gebeurd per 1 januari 1999.

4

Waarom is daarbij gekozen voor het (werknemers)criterium «loondienst en VUT»?

4

Het aantal te onderscheiden wettelijke verzekeringsgronden in de ZFW is aanzienlijk. Het onderzoeksbureau kon in eerste instantie beschikken over cijfermateriaal over 1996 waarin hoofdverzekerden in zestien categorieën zijn ingedeeld. Bij vrijwel iedere verzekeringsgrond van de hoofdverzekerde kan sprake zijn van medeverzekerde partners en kinderen. Op grond van de uitvoerbaarheid en de overzichtelijkheid is het wenselijk gebleken om vergelijkbare verzekeringsgronden zoveel mogelijk te clusteren. Deze clustering heeft zodanig plaatsgevonden dat sociaal-economisch verwante rechtsgronden zoveel mogelijk worden gecombineerd, de verdelende werking zo min mogelijk nadelig wordt beïnvloed en ieder cluster van verzekeringsgronden een voldoende groot aantal verzekerden bevat, waardoor is gewaarborgd dat in de tijd stabiele rechtsgrondgewichten kunnen worden toegepast. Daarbij komt dat uit praktisch oogpunt categorieën met een vergelijkbare waarde van de rechtsgrondfactor samen kunnen worden genomen. Bij de clustering is gebleken dat «loondienst» en «VUT» als min of meer vergelijkbare groepen verzekerden zijn te beschouwen, die echter op grond van hun gemiddelde kosten evident anders behandeld dienen te worden dan bijvoorbeeld arbeidsongeschikte hoofdverzekerden en overige categorieën uitkeringsgerechtigden.

5

Bestrijdt genoemde prof. dr. Sikkel in zijn rapport de conclusie van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven niet beargumenteerd dat werknemers en vutters lagere medische kosten zouden maken?

5

Prof. dr. Sikkel is in staat gebleken de door het IOO gevonden resultaten nagenoeg, tot op details, te reproduceren. Ter illustratie een gedeelte van tabel 7 (zie p. 12) uit het rapport van prof. dr. Sikkel.

Tabel: Gemiddelde waargenomen kosten (in guldens per verzekerdenjaar)


0-14 jr 15-34 jr 35-44 jr 45-54 jr 55-64 jr 65+ jr

WAO

n.v.t


2169


2219


2263


2369

n.v.t.

Loondienst/VUT


626


681


747


891


1198

n.v.t.

ABW e.d.


638


798


1064


1374


1634

n.v.t.

ANW/WW e.d.


677


758


901


1126


1431

n.v.t.

AOW


633


476


890


1272


1549


2652

Uit de tabel blijkt dat als binnen een zelfde leeftijdsgroep wordt gekeken de groep "loondienst/VUT" gemiddeld lagere medische kosten heeft dan de groepen "WAO", " ABW e.d", "ANW/WW e.d" en "AOW". Zo bedragen voor de leeftijdsgroep 35-44 jaar de gemiddelde kosten voor "loondienst/VUT" f 747, terwijl de gemiddelde kosten voor de groep "AOW" f 890, voor de groep "ANW/WW e.d." f 901, voor de groep "ABW e.d." f 1064 en voor de groep WAO f 2219 bedragen.

Prof. dr. Sikkel bestrijdt in zijn rapport dan ook niet de door het IOO gevonden resultaten voor de diverse verzekeringsgrondfactoren. Zo luidt zijn eerste conclusie (zie p. 20): " De door het IOO gevonden resultaten voor de diverse rechtsgrondfactoren (gedifferentieerd naar leeftijd) zijn juist, zijn, op details na, reproduceerbaar en staan bijgevolg niet ter discussie."

Het is dan ook vreemd dat in het bericht "Felle kritiek op verdeling geld ziekenfondsen" staat dat prof. dr. Sikkel gezegd zou hebben «Het cliché dat werknemers minder ziektekosten hebben in vergelijking met werklozen en bijstandsgerechtigden, is thans bewezen onjuist».

6

Deelt u zijn opvatting dat de overgang naar een nieuw verdeelmodel «op statistische gronden niet is te rechtvaardigen en leidt tot volstrekt willekeurige veranderingen in de toedeling van de budgetten» en «het verdelingssysteem efficiëntie niet stimuleert»? Zo neen, wilt u gemotiveerd aangeven op grond van welke redenen u tot een andere opvatting bent gekomen?

6

Wat prof. dr. Sikkel in zijn rapport schrijft is dat - naar zijn oordeel - invoering van de rechtsgrondfactoren alleen gerechtvaardigd is als dit op ziekenfondsniveau leidt tot een verbetering van de verdelende werking. Dit laatste is niet duidelijk het geval en daarom is het volgens prof. dr. Sikkel ongewenst om de rechtsgrondfactor als onderscheidend criterium in te voeren. In navolgende zal ik aangeven dat de zaak niet zo simpel ligt.

Het doel van het budgetteringssysteem is te komen tot een rechtvaardige verdeling van middelen over de ziekenfondsen. Een rechtvaardiger verdeling behoeft niet in alle gevallen te leiden tot (forse) verbeteringen in de gemiddelde absolute afwijking en/of bandbreedte van de verdeeluitkomsten (verdelende werking). De rechtvaardiging kan er ook in gelegen liggen dat met een nieuw verdeelcriterium tegemoet wordt gekomen aan geconstateerde kostenverschillen tussen verzekerden op zogenaamd subgroepniveau. Bij kostenverschillen op subgroepniveau speelt een rol in hoeverre er tussen de diverse fondsen (relatieve) verschillen bestaan in aantallen verzekerden op subgroepniveau. Treden die verschillen niet of nauwelijks op, dan is de noodzaak tot correctie minder aanwezig dan als er tussen fondsen op subgroepniveau wel substantiële procentuele verschillen in aantallen verzekerden op subgroepniveau bestaan.

Ter illustratie:

Stel je hebt 3 fondsen A, B en C. Stel fonds A heeft een verzekerdenopbouw die min of meer overeenstemt met het landelijk patroon, fonds B een opbouw met relatief veel uitkeringsgerechtigden en fonds C met relatief weinig uitkeringsgerechtigden. Voor fonds A zal een overstap naar een verzekeringsgrondcriterium niet of nauwelijks leiden tot een ander gemiddeld budget per verzekerde. De grootste veranderingen in het gemiddelde budget per verzekerde doen zich voor bij fondsen die qua samenstelling afwijken van de landelijke portefeuille-opbouw. Ziekenfondsen met relatief veel uitkeringsgerechtigden ontvangen door de introductie van het verzekeringsgrondscriterium een gemiddeld hoger en ziekenfondsen met relatief weinig uitkeringsgerechtigden een gemiddeld lager budget.

Op basis van de gemiddelde kosten per verzekeringsklasse (zie tabel bij antwoord op vraag 5) is het een (statistisch) onderbouwde verwachting dat een fonds met weinig/veel uitkeringsgerechtigden lagere/hogere gemiddelde kosten per verzekerde zal hebben dan een evengroot fonds met een landelijk gemiddeld percentage uitkeringsgerechtigden. Zou je bij de verdeling van de budgetten over de fondsen hier geen rekening mee houden, dan is de kans groot dat fondsen met een laag percentage uitkeringsgerechtigden makkelijker met hun budget kunnen uitkomen dan fondsen met een aanmerkelijk hoger percentage uitkeringsgerechtigden.

Het is naar mijn mening dan ook onterecht dat in het bericht "Felle kritiek op verdeling geld ziekenfondsen" prof. dr. Sikkel opmerkt dat de overgang naar een nieuw verdeelmodel «op statistische gronden niet is te rechtvaardigen en leidt tot volstrekt willekeurige veranderingen in de toedeling van de budgetten» en dat «het verdelingssysteem efficiëntie niet stimuleert».

7

Tot welke problemen leidt het bedoelde nieuwe verdeelmodel bij bijvoorbeeld verzekeraar OZB, zoals het in vraag 1 bedoelde bericht genoemd? Zijn er andere verzekeraars bij u bekend die hierdoor in de problemen dreigen te geraken?

7

Naar mijn mening sluit het door OZB te ontvangen verstrekkingenbudget door de genomen maatregel beter aan bij de opbouw van de OZB-verzekerdenportefeuille dan in de situatie die daarvoor bestond, zodat OZB in een meer gelijke positie is gekomen met de andere ziekenfondsen. Dit houdt overigens voor OZB wel in dat het budget lager uitvalt dan in een situatie waarin geen onderscheid naar verzekeringsgronden wordt gemaakt en dat OZB zich daaraan moet aanpassen.

Er zijn mij geen berichten bekend dat er andere ziekenfondsen zijn die door deze maatregel in problemen zouden zijn geraakt.

8

Bent u bereid een onderzoek te entameren naar de door meergenoemde prof. dr. Sikkel genoemde mogelijkheden tot verdere kostenreductie? Zo neen, waarom niet?

8

De jaarlijkse aanpassingen van het binnen het budgetteringssysteem gehanteerde verdeelmodel zijn telkens gebaseerd op door onafhankelijke onderzoeksbureaus uitgevoerde onderzoeken. Binnen deze onderzoeken is niet alleen een verbetering van de verdelende werking van dit model onderwerp van studie, maar wordt ook aandacht besteed aan een zodanige vormgeving van het model dat het voldoet aan de eis dat ziekenfondsen door het model worden geprikkeld om kostenbeheersing na te streven. Elk toegevoegd inzicht is daarbij welkom. Ik vestig er de aandacht op dat prof. dr. Sikkel als verbetering van het model noemt het invoeren van een historische kostencomponent als verdeelcriterium. Dit is één van de maatregelen die ik op 1 januari jl. in het verdeelmodel heb ingevoerd.

9

Bent u voorts bereid, gelet op het voorgaande, het systeem van lagere toedeling van ziekenfondsgelden voor werknemers/vutters te corrigeren? Zo neen, waarom niet?

9

Ik ben daar niet toe bereid. Het gaat niet alleen om lagere of hogere normbedragen voor werknemers of vutters. Meer geld voor werknemers gaat immers ten koste van geld voor arbeidsongeschikte verzekerden. Met andere woorden: het invoeren van de verzekeringsgrondfactor heeft betrekking op het indelen van alle voorkomende verzekeringsgronden in vijf groepen verzekeringsgronden. Er mag niet geïsoleerd worden gekeken naar één van deze groepen, maar zij moeten in relatie tot elkaar worden gezien.

Naar mijn mening is het verdeelresultaat van het budgetteringsmodel zoals dat op dit moment is rechtvaardiger dan het zou zijn geweest zonder het verdeelcriterium verzekeringsgrond. Het lijkt mij daarom niet juist op dit punt correcties door te voeren.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...