Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag informele Sociale Raad 11 februari 2000

Datum nieuwsfeit: 18-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


21501018.116 brief min szw verslag informele sociale raad 11 februari
2000

Gemaakt: 21-2-2000 tijd: 13:49


6


21501-18 Sociale Raad

Nr. 116 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 februari 2000

Hierbij bied ik u het verslag aan van de Informele Sociale Raad, die op 11 februari jl. in Lissabon plaatsvond.

De Informele Sociale Raad sprak over twee onderwerpen:

De voorbereiding van de bijzondere Europese Raad over `werkgelegenheid, economische hervormingen en sociale samenhang; naar een Europa van innovatie en kennis' (Lissabon, 23 en 24 maart 2000)

De bestrijding van sociale uitsluiting.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,
K.G. de VriesVerslag Informele Sociale Raad, 11 februari 2000

I. Voorbereiding van de bijzondere Europese Raad over werkgelegenheid, economische hervormingen en sociale samenhang (Lissabon, 23 en 24 maart
2000)

Bij de aanvang van de Informele Sociale Raad memoreerde het voorzitterschap dat de belangrijkste drijfveer van de EU het waarborgen van vrijheid en democratie is. De strijd tegen intolerantie en racisme vormt het fundament van het Europees Verdrag. Het voorzitterschap wees hierbij in het bijzonder op artikel 6 van het EU-verdrag en riep de lidstaten op waakzaam te zijn tegen racisme, discriminatie en populistische demagogie.

Het voorzitterschap gaf aan dat de Lissabon-top concrete maatregelen wil nemen om het nieuwe strategisch doel van de EU te realiseren: namelijk om binnen 10 jaar `s werelds meest dynamische en competitieve economie te zijn. Het voorzitterschap wees erop dat de noodzaak van meer concurrentie tot toenemende risico's van sociale uitsluiting kan leiden. Daarom moeten economische hervormingen en vernieuwing van sociaal beleid hand in hand gaan. Dat vergt een nauwe betrokkenheid van de Sociale Raad bij de voorbereiding van deze bijzondere Eurotop.

Àlle 15 lidstaten gaven er blijk van ingenomen te zijn met de uitgangspunten van het voorzitterschap.

Commissaris Diamantopoulou onderstreepte dat de EU behalve een monetaire en economische unie vooral een politieke unie is, die zich kenmerkt door het respecteren van

de fundamentele waarden van vrijheid en mensenrechten. Het `artikel
13-pakket' (non-discriminatie) voegt hieraan een nieuwe dimensie toe; de onderhandelingen hierover in de raadswerkgroep sociale vraagstukken zijn daarom met voortvarendheid opgepakt. De Commissaris riep de lidstaten op dit pakket zo spoedig mogelijk te aanvaarden.

Volgens de Commissaris zal de extra Europese Top van Lissabon een geïntegreerde strategie van economisch en sociaal beleid vastleggen, waardoor de EU de concurrentie-achterstand ten opzichte van de VS kan inlopen. Daarvoor is nodig dat de EU pro-actief inspeelt op de nieuwe eisen die de kennis- en informatie-maatschappij stelt. De Lissabon-top moet die geïntegreerde strategie vertalen in concrete acties op nationaal én communautair niveau. Het is een zaak van de Sociale Raad dat de richtsnoeren voor de werkgelegenheid invulling geven aan die strategie. Voorts zal de Sociale Raad moeten inspelen op nieuwe vormen van sociale uitsluiting, die de kennis- en informatiemaatschappij met zich meebrengt. Sociale partners en NGO's zullen daar nauw bij betrokken worden.

In de discussie, waaraan ook vertegenwoordigers van sociale partners en van het Europees Parlement deelnamen, kwamen de volgende elementen naar voren:

Er was brede steun voor de ambitie van de Lissabon-top dat de EU binnen afzienbare tijd 's werelds meest dynamische en competitie economie moet worden. Economische innovatie en de strijd tegen sociale uitsluiting moeten daartoe nauw met elkaar worden verbonden. In toenemende mate zal de EU economische en sociale wensen met elkaar moeten verzoenen, zoals de relatie tussen arbeid en zorg en de spanning tussen flexibiliteit en zekerheid.

Centraal in de inbreng van vrijwel alle lidstaten en van de sociale partners stond de noodzaak voor meer aandacht voor onderwijs, scholing, beroepsopleiding en life-long-learning, met name op de terreinen van informatie- en kennistechnologie. Permanente educatie is in de kennismaatschappij de beste preventie tegen werkloosheid en sociale uitsluiting. In dit verband werd er van verschillende kanten op gewezen dat de nieuwe technologieën zowel kansen (nieuwe werkgelegenheid) als bedreigingen (nieuwe vormen van uitsluiting en sociale risico's) inhouden. Daarom is het noodzakelijk dat de ICT-investeringen op alle onderwijs-niveaus plaatsvinden, teneinde door te kunnen werken naar alle geledingen van de arbeidsmarkt. Eén lidstaat pleitte voor een pan-Europees netwerk van vacatures (`on-line jobs and learning bank'), via Internet.

De meeste lidstaten pleitten voor een zwaarder accent op het hanteren van concrete, vooral kwantitatieve, doelstellingen in het EU-werkgelegenheidsbeleid, zowel nationale als communautaire doelstellingen. De in het voorzitterschapsdocument neergelegde doelstelling van 3% economische groei in de EU werd door een aantal lidstaten gesteund. Eén lidstaat stelde expliciet dat een lager percentage toereikend is en wees erop dat niet de groei-doelstelling, maar vooral de instrumenten om de groei te bereiken, bepalend zijn.

Verschillende lidstaten en de werkgevers-vertegenwoordigers (UNICE) pleitten voor een intensivering van het proces van benchmarking. De benchmarks moeten concreter en vooral operationeler worden. Bijvoorbeeld: hoe krijgt `life long learning' gestalte in de bedrijven?; op welke wijze investeren bedrijven in `human resources'?; hoe krijgt het streven naar ICT-intensiveringen gestalte op scholen?

De lidstaten, de sociale partners en het EP vonden dat de besluiten van de Lissabon-top over economische vernieuwing en innovatie, moeten worden geoperationaliseerd in de werkgelegenheidsrichtsnoeren. Wel was er van verschillende kanten kritiek op het zware accent dat het voorzitterschapsdocument legt op de globale richtsnoeren voor economisch beleid. Men vond een hiërarchische relatie tussen Ecofin Raad en Sociale Raad ongewenst. Er werd gewezen op de afspraken van de top van Keulen om de globale richtsnoeren (`voorjaarspakket') en de werkgelegenheidsrichtsnoeren (`najaarspakket') op elkaar af te stemmen, door een gecoördineerde samenwerking tussen Sociale Raad en Ecofin Raad.

De EP-vertegenwoordiger vond dat de Lissabon-top een belangrijke impuls moet geven aan de voortgang van de sociale dossiers. Naar het oordeel van het EP verloopt de voortgang van de sociale dossiers traag. Gewezen werd onder meer op het dossier inzake de Europese Vennootschap, het moeizame verloop van de richtlijnen met betrekking tot de informatie en consultatie van werknemers en de ingewikkelde compromissen bij de arbeidstijden-dossiers, zoals de arbeidstijden van de artsen-in-opleiding. Voorts wil het EP een grotere betrokkenheid van het EP bij de macro-economische dialoog. Ook de werk-nemers (EVV) bekritiseerden het gebrek aan Europese regelgeving met betrekking tot de Europese bedrijven. In deze tijd van internationalisering, bedrijven-fusies en economische vernieuwing is een Europese Vennootschap dringend nodig. Het EVV gaf aan akkoorden uit te willen werken met betrekking tot o.m. telewerken en uitzendarbeid. Is dat niet mogelijk, dan is communautaire wetgeving wenselijk.

Diverse lidstaten vroegen aandacht voor het versterken van de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers, zonder dat de Raad overigens uitvoerig op dit vraagstuk inging.

II. Sociale Uitsluiting

Het voorzitterschap gaf aan de bestrijding van sociale uitsluiting te willen `mainstreamen' in het werkgelegenheidsbeleid van de EU. Dit geschiedt via drie wegen: via de arbeidsmarkt, via de stelsels van sociale bescherming en via specifiek beleid om sociale uitsluiting te bestrijden.

Commissaris Diamantopoulou gaf aan dat de Lissabon-top belangrijke stappen zal zetten om de strijd tegen sociale uitsluiting te intensiveren. Kenmerk van sociale uitsluiting is volgens de Commissaris het ontbreken van toegang tot deelname aan de samenleving, zoals de toegang tot werk, internet, scholing en de gezondheidszorg, alsmede het weigeren van toegang door discriminatie. Dat vraagt om een meervoudige aanpak, die meer inhoudt dan werk scheppen en het treffen van inkomensvoorzieningen. Het gaat erom de oorzaken van het gebrek aan toegang aan te pakken, zoals anti-discriminatie-beleid, investeringen in educatie en verbetering van (de toegang tot) de gezondheidszorg. Dat moet zijn vertaling krijgen in de werkgelegenheidsrichtsnoeren. De Commissaris wil op basis van een binnenkort door de Commissie te publiceren programma een publiek debat aangaan met de nationale parlementen, NGO's en maatschappelijke organisaties over de aanpak van sociale uitsluiting.

Aan de discussie in de Informele Sociale Raad werd voor het eerst deelgenomen door een vertegenwoordiging van de NGO's.

Belangrijkste discussie-thema was de vraag naar de wenselijkheid van sociale indicatoren voor het monitoren van de ontwikkelingen in de lidstaten met betrekking tot integratie en sociale uitsluiting. In het verlengde hiervan werd gediscussieerd over de wenselijkheid van `benchmarking' en de uitwisseling van `best practices' om de prestaties van de lidstaten te kunnen beoordelen.

Sommige lidstaten waren enigszins terughoudend over het ontwikkelen van al dan niet Europese indicatoren, gezien de diversiteit van de problematiek in de lidstaten. Daartegenover stonden delegaties die nauwomschreven doelstellingen en indicatoren wensten, teneinde benchmarking beter mogelijk te maken. Deze lidstaten legden een verband met het voorstel uit het voorzitterschapsdocument om op de Lissabon-top afspraken te maken over een sociaal `scorebord'. Zij bepleitten dat de recent opgerichte High Level Group sociale bescherming - in nauwe samenwerking met de Europese Commissie
- voorstellen ontwikkelt voor indicatoren die onderdeel uitmaken van het `scorebord'.

Alle lidstaten waren het er evenwel over eens dat de uiteindelijke beleidsintensiveringen met betrekking tot het bestrijden van sociale uitsluiting een vertaling moeten krijgen in het Luxemburg-proces, dat daartoe verbreed en verdiept moet worden. Aan nieuwe processen had geen enkele lidstaat behoefte.

Eén lidstaat vroeg de Commissie te voorkómen dat het nieuwe programma tegen sociale uitsluiting tot geïsoleerde initiatieven en projecten leidt. Deze lidstaat vroeg om een nauwkeurige omschrijving door de Commissie van het begrippenkader en de ambities van de Commissie, alsmede om een duidelijk tijdpad.

Enkele lidstaten wilden prioriteit leggen bij de bestrijding van armoede onder kinderen. Andere lidstaten vonden dat evenwel een verkeerde focus, omdat dit niet een probleem is dat in alle lidstaten speelt.

Andere zaken die aan de orde kwamen waren onder andere een pleidooi om de werkgevers nauw(er) te betrekken bij de bestrijding van sociale uitsluiting, alsmede het pleidooi van enkele lidstaten voor het hanteren van minimum-standaarden voor sociaal beleid.

Nederlandse inbreng

Op basis van de door het kabinet vastgestelde prioriteiten voor de Lissabon-top (vgl brief van de staatssecretaris van Europese Zaken d.d. 14 februari 2000), kenmerkte de Nederlandse inbreng zich door een nauwe samenhang tussen de beide agenda-punten van deze Raad.

Nederland pleitte voor een verbreding van de Europese sociale agenda, zodanig dat de economische vernieuwing kan worden ondersteund door een activerend sociaal beleid. Daarvoor zijn benchmarks op economisch én sociaal terrein nodig. Volgens Nederland moeten aan de bestaande - op een betere werking van de arbeidsmarkt gerichte - richtsnoeren nieuwe elementen worden toegevoegd, teneinde het EU-innovatieproces te versterken. In dit verband pleitte Nederland in het bijzonder voor een intensivering van de integratie van allochtonen en etnische minderheden. Nederland vroeg de Commissie de situatie van allochtonen en etnische minderheden beter in kaart brengen, zodat juist op dit terrein `benchmarking' en de uitwisseling van `goede praktijken' beter mogelijk is. Deze beleids-intensivering dient in de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid tot uitdrukking te komen. Omdat deze intensivering nauw samenhangt met het anti-discriminatiebeleid van de EU sloot Nederland zich aan bij het pleidooi van Commissaris Diamantopoulou om het artikel-13-pakket zo spoedig mogelijk af te ronden. Nederland achtte het gewenst dat zo mogelijk al op de Europese Top in juni een politiek akkoord op hoofdlijnen kan worden bereikt, zodat een krachtig signaal kan worden gegeven aan de lidstaten tot intensivering van het anti-discriminatiebeleid.

Om economische innovatie mogelijk te maken, moeten volgens Nederland het economisch en sociaal beleid van de EU hand in hand gaan. Economische vernieuwing vergt een sterke sociale infrastructuur. Daarvoor is nodig dat in de huidige coördinatie-processen van de EU ook de sociale ontwikkelingen in de lidstaten worden betrokken. Dat vergt nauwe samenwerking tussen Ecofin Raad en Sociale Raad, op basis van gelijkwaardigheid.

Nederland wees op de potentiële spanning tussen het investeren in ICT en sociale cohesie. De inspanningen op het terrein van ICT zullen met name de bovenkant van de arbeidsmarkt versterken. Dat is een goede zaak is, maar het houdt het risico in dat de onderkant achterblijft. Meer waardering voor eenvoudig werk, tot uitdrukking komend in een onderkant-vriendelijk belasting- en premiebeleid, is daarom wenselijk. Nederland vond het daarom nodig dat in het EU-beleid, de werkgelegenheidsrichtsnoeren voorop, beter tot uitdrukking komt dat werk lonend moet worden. Daarom is het wenselijk dat ook in Europees verband de armoedeval wordt aangepakt, teneinde inactiviteit terug te dringen.

Met enkele andere lidstaten vond Nederland dat de inzet van Europa voor onderwijs-vernieuwing en `een leven lang leren' nog te langzaam gaat. Nederland pleitte er ook voor dat de EU meer aandacht besteedt aan het bevorderen van de arbeidsmobiliteit.

Nederland en België tekenden bezwaar aan tegen het talenregime van deze Raad.

Oostenrijk

Deze Informele Sociale Raad was de eerste EU-bijeenkomst in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de nieuwe Oostenrijkse regering. In verband hiermee heeft het voorzitterschap het informele gedeelte van Raad geschrapt en is afgezien van de gebruikelijke foto van de aanwezige ministers. België en Frankrijk gaven aan het begin van de Informele Sociale Raad een verklaring af, waarin zij stelling namen tegen deelname van de FPÖ aan de Oostenrijkse regeringscoalitie. Zij legden een rechtstreeks verband tussen deze partij en racisme en xenofobie. Zij hebben de interventies van Oostenrijk niet aangehoord.

Oostenrijk gaf in zijn interventie aan de kernwaarden van de democratie geëngageerd uit te dragen en sloot zich aan in de oproep van het voorzitterschap tot waakzaamheid tegen vreemdelingenhaat en racisme. Volgens Oostenrijk neemt zowel het nieuwe regeringsprogramma als het partijprogramma van de FPÖ stelling tegen racisme en intolerantie. Oostenrijk was bezorgd over de samenwerkingsbereidheid van de EU. Oostenrijk wees op de gemeenschappelijke humanistische traditie die Oostenrijk en de EU hebben. Het gaf aan een geëngageerd lid van de EU te zijn en verzocht de EU-lidstaten om een faire en open dialoog. Het verzocht de lidstaten Oostenrijk op zijn daden te beoordelen en gaf aan de recente aanbevelingen van de Europese Commissie met betrekking tot de werkgelegenheid ter harte te nemen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...