Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV beleidsnotitie over soortenbeleid

Datum nieuwsfeit: 18-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

lnv00000.161 brief sts lnv inzake beleidsnotitie over soortenbeleid
Gemaakt: 22-2-2000 tijd: 9:37


3

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 18 februari 2000

Onderwerp:

Vragen van de heer Stellingwerf en de heer Meijer inzake het soortenbeleid.

Geachte Voorzitter,

Door tussenkomst van uw commissie is bij mij bij brief van 12 november
1999 het verzoek neergelegd van de leden van uw commissie Stellingwerf en Meijer of het mogelijk is om binnen drie maanden een beleidsnotitie over het soortenbeleid aan uw commissie te doen toekomen, zodat gediscussieerd kan worden over onder andere knelpunten en verdeling van middelen. Daarbij wordt gewezen op de begrotingsbehandelingen van de afgelopen jaren waarbij gesproken is over het beschikbare budget voor het soortenbeleid.

Door onbekende oorzaak is uw verzoek eerst op 10 januari 2000 door mij ontvangen, zodat het voor mij niet mogelijk was u eerder te antwoorden.

Naar aanleiding van uw verzoek om een nieuwe beleidsnotitie over het soortenbeleid heb ik het volgende overwogen.

Eind 1996 is aan u toegezonden het Plan van Aanpak Soortenbeleid (DN/96/7798 d.d.


20 december 1996). Dit plan beschrijft het soortenbeleid als een noodzakelijke aanvulling op het gebiedenbeleid. Doel is het behoud van bedreigde dier- en plantensoorten en de verbetering van de leefomstandigheden daarvan, met name door ervoor te zorgen dat er voor soorten waarvoor van het gebiedenbeleid onvoldoende effect is te verwachten, aanvullende maatregelen worden genomen.

Deze noodzaak is op dit moment nog steeds aanwezig. Er is nog immer een groot aantal bedreigde planten- en diersoorten die binnen en buiten de ecologische hoofdstructuur via de gebiedsbescherming nog onvoldoende beschermd worden. Ik heb u hierover in de achtereenvolgende Natuurverkenningen gerapporteerd.

Het Plan van Aanpak Soortenbeleid is inmiddels enkele jaren in uitvoering. Op basis van de opgedane ervaringen en om de uitvoering verder te stroomlijnen wordt nu samen met de provincies en de soortenbeschermingsorganisaties gewerkt aan een meerjarenprogramme-ring voor het soortenbeleid in de komende jaren.

Dit meerjarenplan is in concept gereed en ik verwacht nog dit voorjaar met de provincies en de soortenbeschermingsorganisaties definitieve afspraken te kunnen maken over de uitvoering ervan.

Vooruitlopend op de definitieve overeenkomst met de provincies en de soortenbescher-mingorganisaties kan ik u over het meerjarenplan het volgende mededelen.

In het meerjarenplan:

? wordt het beleid inzake de soortenbescherming verder uitgewerkt,

? worden prioriteiten gesteld voor het opstellen van soortbeschermingsplannen en

? worden afspraken vastgelegd over de afstemming tussen het in te zetten generieke instrumentarium zoals gebiedsbescherming, terreinbeheer, onderzoek en voorlichting en de specifieke soortgerichte maatregelen die uit het soortenbudget worden betaald.

Binnen het kader van het meerjarenplan vindt ook afstemming plaats tussen de beste-dingen van het rijk en de autonome bestedingen van de provincies ten behoeve van de soortenbescherming. Ook worden afspraken gemaakt over de verdeelsleutel van de middelen tussen de provincies onderling en tussen rijk en provincies. Tenslotte worden afspraken gemaakt over de taakverdeling binnen deze tripartite overeenkomst bij het opstellen en uitvoeren van soortenbeschermingsplannen. In de bijlage bij deze brief worden de onderdelen van het meerjarenplan opgesomd.

Ter illustratie van bovengenoemde punten het volgende.

? Bij de nadere uitwerking van het beleid is gebleken dat de komende jaren voor een groter aantal soorten specifieke maatregelen nodig zijn dan in het Plan van Aanpak Soortenbeleid werd gedacht. In totaal gaat het om circa 150 soorten. Het betreft daarbij soorten die veelal in dezelfde biotoop leven als soorten die eerder in het Plan van Aanpak genoemd werden. Zo heeft van de moerasvogels niet alleen de roerdomp extra aandacht nodig, maar ook een zeventiental andere soorten. Daarom wordt in het kader van het meerjarenplan gezocht naar maatregelen waar tegelijkertijd meerdere soorten van profiteren. De soortbeschermingsplannen zullen in de toekomst daarom veelal gericht zijn op meerdere soorten tegelijk, zoals de moerasvogels, en alleen nog in bijzondere gevallen op één enkele soort. Zodoende kunnen de beschikbare middelen efficiënter worden ingezet.

? Op basis van de criteria die in het Plan van aanpak soortenbeleid staan, wordt de volgorde waarin soortenbeschermingsplannen zullen worden opgesteld vastgelegd.

Dit betekent dat alle betrokken partijen in goed overleg hun inzet van mensen en middelen zullen richten op de acties die in de soortbeschermingsplannen staan. Elk jaar zullen 5 à 6 soortbeschermingsplannen worden opgesteld, elk met een looptijd van


5 jaar. Zo zal ik in maart/april 2000 nieuwe plannen vaststellen voor onder andere de steenuil, de grote vuurvlinder, de moerasvogels en enkele paddensoorten.

? Binnen het kader van de decentralisatie-impuls is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het soortenbeleid in belangrijke mate bij de provincies gelegd. In het kader van het meerjarenplan wordt uitgewerkt hoe de samenwerking tussen de provincies, het rijk en de landelijke soortenbeschermingsorganisaties gestalte krijgt.

De bewaking van de uitvoering van de afspraken wordt gelegd bij een tripartite klankbordgroep die ook zorgt voor de uitwerking van het meerjarenplan in jaarlijkse uitvoeringsprogramma's.

? Aan het uitvoeringsprogramma 2000 zal naast de bijdrage van het rijk van dfl. 4 miljoen per jaar door de provincies een bedrag van dfl.
0,65 miljoen uit de autonome middelen worden ingezet. Deze bijdrage zal naar gelang de vigerende soortbeschermingsplannen jaarlijks kunnen variëren.

Op grond van het bovenstaande ben ik van mening dat er momenteel geen aanleiding is voor het opstellen van een nieuwe beleidsnota. De onderwerpen in de brief van de leden Meijer en Stellingwerf welke als bijlage bij uw bovengenoemde brief was gevoegd komen alle aan de orde in het meerjarenprogramma.

Daarbij komt dat het natuurbeleid in de volle breedte op dit moment integraal wordt herzien in het kader van het opstellen van de nieuwe natuurnota NBL21. In dat kader zal ik ook aandacht besteden aan de in te zetten middelen in de komende jaren.

Ik zal u het meerjarenprogramma toezenden zodra daarover overeenstemming is bereikt met de provincies en de soortenbeschermingsorganisaties.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

BIJLAGE

Hoofdpunten van het meerjarenplan soortenbescherming van rijk, provincies en soortenbeschermingsorganisaties.

? voortzetting van het opstellen van soortbeschermingsplannen;

? voortzetting van het opstellen van rode lijsten; afronding laatste soortgroepen en herziening oudste rode lijsten;

? voortzetting van het uitvoeren van onderzoek ten behoeve van het opstellen van soortbeschermingsplannen; de samenwerking van onderzoeksinstituten, provincies en particuliere gegevens beherende organisaties wordt geïntensiveerd

? een planmatige monitoring van de uitvoering van soortbeschermingsplannen en van de populatieontwikkeling van bedreigde soorten

? planmatigheid en een heldere programmering van maatregelen en activiteiten

? eens in de 5 jaar wordt vastgelegd hoe de realisatie van het soortenbeleid wordt aangepakt; hierin worden de hoofdlijnen van de realisatie, prioriteiten en een planning op hoofdlijnen aangegeven ;

? elk jaar wordt een Uitvoeringsprogramma soortenbescherming opgesteld; hierin worden de voorgenomen acties voor het komende jaar vastgelegd voor wat betreft het opstellen en evalueren van soortbeschermingsplannen, het opstellen van rode lijsten, monitoring, onderzoek en flankerende maatregelen, alsmede de inzet van de rijks- en provinciale gelden;

? bundeling van krachten van rijk, provincies en soortbeschermingsorganisaties

? hierover wordt een overeenkomst gesloten;

? een nieuwe generatie soortbeschermingsplannen: uitvoeringsgerichte plannen voor een combinatie van bedreigde soorten per leefgebied

? expliciete aandacht in de soortbeschermingsplannen voor de eisen die aan de EHS worden gesteld;

? ontwikkeling van beheermogelijkheden voor bedreigde soorten buiten de EHS;

? expliciete aandacht in de soortbeschermingsplannen voor de gewenste doorwerking in andere beleidsvelden, zoals ruimtelijke ordening, waterbeleid en milieubeleid;

? gerichte kennisoverdracht voor de bescherming van soorten ;

? meer aandacht voor publiciteit, voorlichting en educatie;

? voortzetting van de uitvoering van specifieke soortbeschermingsmaatregelen

? inzetten op vergroting van de middelen voor uitvoeringsmaatregelen (verbreding financiële basis)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...