Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VWS inzake samenwerking onderwijs-jeugdzorg

Datum nieuwsfeit: 18-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vws00000.254 brief sts vws inzake samenwerking onderwijs-jeugdzorg
Gemaakt: 22-2-2000 tijd: 10:20


3

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en

de Voorzitter van de Vaste Commissie voor

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 18 februari 2000

Onderwerp

antwoord op brief gemeente Schiedam

Hierbij ontvangt u, mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, onze reactie op de brief van de gemeente Schiedam over social teams in het voortgezet onderwijs.

In deze brief wordt onder meer ingegaan op de samenwerking onderwijs-jeugdzorg. Na bespreking van de notitie Onderwijs-Jeugdzorg in het Gestructureerd Overleg Jeugdbeleid van 24 februari 2000, zullen wij u informeren over de stand van zaken rond dit onderwerp.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

Gemeente Schiedam

t.a.v. P. Kalkman,

projectleider gemeentelijk achterstandenbeleid

Stadserf 1


3112 DZ Schiedam

's-Gravenhage, 18 februari 2000

Onderwerp

Social teams in voortgezet onderwijs

Geachte heer/mevrouw Kalkman,

Met belangstelling hebben mijn collega van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mevrouw Adelmund, en ikzelf uw brief van 3 december
1999 over de social teams in het voortgezet onderwijs in de regio Nieuwe Waterweg Noord gelezen (uw kenmerk CES/DE/GOA/PK). In deze brief geeft u aan dat, na de invoering van de social teams in 1997, door de scholen en de ambulante jeugdhulpverlening in uw regio de opvatting wordt gedeeld dat deze een bijdrage leveren aan de preventieve zorg voor jongeren. U wijst er in uw brief tevens op dat zich problemen voordoen op financieel gebied rond de social teams waarbij u concludeert dat er sprake is van een patstelling tussen betrokken partijen. U verzoekt mevrouw Adelmund en mijzelf:


- te stimuleren dat preventieve activiteiten, zoals social teams, hun plek krijgen in de regiovisies jeugdzorg;


- dat in de provinciale en grootstedelijke planning en financiering deze activiteiten niet afhankelijk zijn van projectsubsidies maar volledig gefinancierd worden;


- er op toe te zien dat in de Wet op de jeugdzorg sprake is van eenduidige aansturing, waar het preventieve activiteiten betreft die onderdeel uitmaken van het lokaal jeugdbeleid.

In de eerste plaats onderschrijven wij het belang van wat in de regio Nieuwe Waterweg Noord social teams worden genoemd. In andere regio's worden momenteel vergelijkbare, belangrijke initiatieven genomen. De ontwikkeling van dergelijke teams wordt door ons dan ook als belangrijke activiteit opgevoerd in een beleidsnotitie over samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg die op 24 februari aanstaande met de bestuurlijke partners jeugdbeleid wordt besproken. Overigens worden deze teams daar als Jeugdzorgadviesteams opgevoerd maar de strekking is dezelfde: invulling geven aan de aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg.

Wij beschouwen de aansluiting tussen onderwijs en de jeugdzorg als speerpunt van ons beleid. Wij willen de samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs intensiveren en toewerken naar structurele samenwerking. Hiervoor is met name de signaalfunctie van de school belangrijk en de inbreng van expertise en capaciteit van de Bureaus Jeugdzorg, zodat adequate schakeling van zorg kan plaatsvinden. Het is daarbij de bedoeling dat de jeugdzorg aansluitend op de leerlingenzorg van het onderwijs beschikbaar is. Zo kan een vangnet worden geboden voor jongeren die met probleemsituaties te maken hebben, die in het onderwijs alleen niet verholpen kunnen worden.

Bij wijze van flankerend beleid, om de huidige praktijk te richten op structurele samenwerking, ondersteunen wij het zogeheten Landelijke Expertisecentrum Onderwijs-Jeugdzorg van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). Dit centrum concentreert zich op werk- en methodiekontwikkeling, advies en informatie (helpdeskfunctie), onderzoek, beleidsadvisering aan overheden, besturen en samenwerkingsverbanden en op implementatiebegeleiding.

Met behulp van de regiovisies jeugdzorg kunnen de provincies en grootstedelijke regio's hun rol als regisseur waarmaken. Het instrument van de regiovisie leent zich uitstekend voor onder meer de afstemming tussen betrokken partijen. Dit standpunt dragen wij ook uit, recent nog (op 3 februari 2000) op de conferentie van het Interprovinciaal Overleg over de regiefunctie van de provincie. In het regeringsstandpunt Regiovisie wordt het belang benadrukt van de aansluiting met het lokaal jeugdbeleid. Momenteel vindt een evaluatie plaats van het instrument en de eerste regiovisies jeugdzorg. Zonder op de resultaten van het onderzoek vooruit te willen lopen, kunnen wij u zeggen dat in het algemeen juist de aangehaalde en verbeterde contacten tussen partijen in de jeugdzorg en het lokale beleid als winst wordt aangeduid.

Onlangs zijn de Meerjarenafspraken Jeugdzorg 2000-2002 (MJA) bestuurlijk vastgesteld. Daarin wordt onder meer aangegeven dat de aansluiting van de jeugdzorg met basisvoorzieningen op regionaal en op gemeentelijk niveau meer aandacht dient te krijgen. In de MJA staat dat een dergelijke samenhang en samenwerking langs verschillende wegen is te bewerkstelligen, waarbij wederom de regiovisie wordt aangehaald als instrument waarlangs de gezamenlijke aanpak tot uiting moet komen. De extra middelen die in het kader van de MJA beschikbaar worden gesteld (zie overzicht A2 op pagina 61 van bijgevoegde Voortgangsrapportage beleidskader jeugdzorg 2000-2003), kunnen door de provincies en grootstedelijke regio's ingezet worden voor onder andere capaciteitsuitbreiding van de vrij-toegankelijke ambulante hulpverlening en voor de aansluiting met basisvoorzieningen.

Gezien het feit dat het social team in het voortgezet onderwijs op het snijvlak lijkt te liggen van de gemeentelijke en provinciale/grootstedelijke verantwoordelijkheid, ligt samenwerking voor de hand die zijn weerslag kan vinden in de regiovisie jeugdzorg. Een gezamenlijke financiering van een dergelijk team door provincie/grootstedelijke regio en gemeente zou daaruit voort kunnen vloeien. Hierbij zijn, vanuit de Wet op de jeugdhulpverlening, de provincies en grootstedelijke regio's verantwoordelijk voor het aanbod aan jeugdhulpverlening in de regio's. Zij zijn daarbij wel gebonden aan de eerdergenoemde meerjarenafspraken. De gemeenten hebben daarnaast hun eigen verantwoordelijkheid voor het lokale jeugdbeleid. De gemeenten krijgen onder meer in het kader van het Grotestedenbeleid middelen voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten, zodat zij maatregelen kunnen nemen voor de opvang van jongeren met ernstige sociaal-emotionele problemen. Bovendien is er, zoals u bekend, aandacht voor uitval en opvang (tijdelijke opvangprojecten, time-outprojecten, e.d.) in het gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid. Ook de gemeenten vervullen hiermee een belangrijke rol in de aansluiting van de verschillende schakels, op het snijvlak van het lokaal jeugdbeleid, onderwijsachterstandenbeleid, jeugdhulpverlening en onderwijs.

In de Wet op de jeugdzorg zal onder meer de wettelijke verankering van de regiovisie plaatsvinden. Tevens zal in het wetgevingstraject de gemeentelijke rol in de jeugdzorg duidelijk dienen te worden. Het Beleidskader Wet op de jeugdzorg, dat eind juni 2000 gereed zal zijn, wordt voorbereid door de daartoe ingestelde Taskforce Wet op de jeugdzorg. Momenteel wordt op zowel landelijk als regionaal niveau (waaronder Zuid-Holland) in een aantal sessies overlegd over elementen die onderdeel moeten uitmaken van de nieuwe wet. Ik merk daarbij op dat nog niet alle dilemma's, onder meer rond de bestuurlijke kaders, zijn opgelost. In een intensief traject van consultaties worden deze dilemma's besproken. Uiteindelijk moet de wet een kader bieden waarbinnen we ook de regierol kunnen vastleggen op het lokale/regionale grensvlak.

In bovenstaande hebben wij gereageerd op uw verzoeken.

Wij zullen een afschrift van deze brief zenden naar de Voorzitters van de Vaste Commissies van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van de Tweede Kamer, de Stadsregio Rotterdam en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Hoogachtend,

mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschappen, mevrouw K. Adelmund

de Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...