Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer tot en met 23 maart 2000

Datum nieuwsfeit: 18-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

agenda18.002 agenda tweede kamer t.m. 23 maart 2000 Gemaakt: 18-2-2000 tijd: 10:21

7

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Vergaderjaar 1999-2000

Agenda

18 februari 2000

Alle openbare Kamervergaderingen

worden uitgezonden via de draadomroep

van de Tweede Kamer. Voorts worden

alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER


Dinsdag 22 februari

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 23 februari

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 24 februari

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen


3. Stemmingen in verband met wetsvoorstel


26 842

Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking


- artikelen I en II


- beweegreden


- wetsvoorstel

Stemming


4. Stemming over:


25 600-V, nr. 31 (Herdruk)


-de motie-Sipkes/Dittrich over verdubbeling van het quotum uitgenodigde vluchtelingen

Stemmingen


5. Stemmingen in verband met


26 228

Wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens


- amendement Wagenaar c.s. (11)


- artikel I


- artikelen II en III


- beweegreden


- wetsvoorstel

Stemming


6. Stemming over: (VAO huurprijsbeleid)


26 859, nr. 3


-de motie-Duivesteijn c.s. over koopkrachtverlies voor huursubsidiegerechtigden

Stemmingen


7. Stemmingen over: (VAO asielbeleid)


19 637, nr. 506


-de motie-Kamp/Wijn over de situatie in Afghanistan


19 637, nr. 507


-de motie-Wijn/Kamp over het driejarenbeleid

Stemmingen


8. Stemmingen over: (VAO diergezondheid en riooloverstorten)


25 890, nr. 12


-de motie-Th.A.M. Meijer c.s. over schadeloosstelling door de verantwoordelijke overheden.


25 890, nr. 13


-de motie-Van Middelkoop c.s. over voorrang voor het saneren van risicovolle riooloverstorten


25 890, nr. 14


-de motie-Poppe over onderzoek naar concentraties van zwavel en molybdeen

Stemmingen


9. Stemmingen over: (VAO Derde eeuw spoor)


26 464, nr. 16


-de motie-Stellingwerf over her roken in treinen


26 464, nr. 17


-de motie-Stellingwerf over benuttingsmaatregelen die tot een grotere doelmatigheid leiden

Stemmingen


10. Stemmingen in verband met


25 891 (R1609)

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap


- artikel I, aanhef


- onderdelen A t/m G


- onderdeel H, aanhef


- amendement Halsema (28)


- amendement Verhagen (14)


- artikel 6, eerste lid


- tweede lid


- gewijzigd amendement Apostolou (25)


- derde lid


- vierde t/m zevende lid


- artikel 6


- onderdeel H


- onderdeel I


- onderdeel J, aanhef


- amendement Verhagen/Niederer (19,I)

Indien 19,I verworpen:


- amendement Dittrich (26,I)


- artikel 8, eerste lid


- tweede en derde lid


- amendement Dittrich (22)


- amendement Niederer/Verhagen (10,I)


- vierde lid


- vijfde lid


- amendement Apostolou (20) (toevoegen zesde lid)


- amendement Verhagen/Niederer (19,II) (toevoegen zesde lid)


- amendement Dittrich (26,II) (toevoegen zesde lid)


- artikel 8


- onderdeel J


- onderdelen K t/m N


- gewijzigd amendement Niederer (27)


- onderdeel O


- onderdeel P, aanhef


- nader gewijzigd amendement Verhagen/Dittrich (30)


- artikel 15, eerste lid


- amendement Verhagen (17)


- tweede lid


- derde en vierde lid


- artikel 15


- onderdeel P


- onderdelen Q t/m W


- artikel I


- amendement Niederer/Verhagen (10,II) (artikel Ia vervalt)

Indien 10,II is aangenomen, vervalt 24


- amendement Halsema (24) (artikel Ia vervalt)


- artikel Ia


- artikelen Ib t/m IV


- gewijzigd amendement Verhagen/Van der Staaij (29)


- artikel V


- artikelen VI en VII


- beweegreden


- wetsvoorstel

Stemmingen


11. Stemmingen over de moties, voorgesteld bij het notaoverleg over de Defensienota, te weten:


26 900, nr. 6


-de motie-Zijlstra c.s. over vergroting van de paraatheid/inzetbaarheid van het Duits-Nederland


26 900, nr. 7


-de motie-Zijlstra-Van 't Riet over onderzoekscapaciteit gericht op defensievraagstukken


26 900, nr. 8


-de motie-Van den Doel c.s. over handhaving van het huidige aantal operationele F-16-vliegtuigen


26 900, nr. 9


-de motie-Van den Doel-Zijlstra over de invoering van de FLO-maatregel


26 900, nr. 10


-de motie-Van der Knaap over de extra kosten ten gevolge van een eigen Europees veiligheids- en defensiebeleid


26 900, nr. 12


-de motie-Van 't Riet c.s. over vervanging van L-fregatten door corvetten


26 900, nr. 13


-de motie Van 't Riet c.s. over een onderzoek naar het onderbrengen van taken van de Marechaussee bij de politie


26 900, nr. 14


-de motie-Harrewijn over de financiering van initiatieven op het gebied van conflictpreventie, conflictbemiddeling en Cimic


26 900, nr. 15


-de motie-Harrewijn over indiensttreding op 18-jarige leeftijd


26 900, nr. 16


-de motie-Harrewijn over internationale afspraken over de verdediging tegen ballistische raketten met mogelijke NBC-lading


26 900, nr. 17


-de motie-Van Bommel c.s. over de Kosovo-evaluatie


26 900, nr. 18


-de motie-Stellingwerf over aanpassing van de uitzendduur


26 900, nr. 19


-de motie-Stellingwerf over een notitie inzake de toenemende risico's van biologische en chemische wapens


26 900, nr. 20


-de motie-Van den Berg over de gewenste verhouding tussen BBTérs en BOTérs

Stemmingen


12. Stemmingen over de moties, voorgesteld tijdens het notaoverleg over de nota Tegemoetkoming Studiekosten, te weten:


26 662, nr. 4


-de motie-Rehwinkel c.s. over een extra toelage


26 662, nr. 5


-de motie-Rehwinkel c.s. over kostendekkendheid


26 662, nr. 6


-de motie-Mosterd c.s. over armoedevallen


26 662, nr. 7


-de motie-Mosterd c.s. over reiskosten


26 662, nr. 8


-de motie-Kant over verschillen tussen scholen in ouderbijdrage en studiemateriaalkosten


26 662, nr. 9


-de motie-Kant over uitkering van 75% van de tegemoetkoming aan het begin van het schooljaar


13. Verslag van een algemeen overleg over onderwijs in allochtone levende talen

met maximum spreektijden van 2 minuten


14. De gezamenlijke behandeling van


26 735

Wijziging van de Gemeentewet ter verbetering van de mogelijkheden tot bestrijding van grootschalige verstoringen van de openbare orde


26 825


-Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter verruiming van de strafrechtelijke mogelijkheden tot handhaving van de openbare orde met het oog op grootschalige ordeverstoringen (Voortzetting)


26 892


15. Voorstel van wet van de leden Atsma en Rosenmöller tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het tegengaan van de wederrechtelijke verspreiding van tenaamgestelde toegangskaarten voor voetbalwedstrijden (strafbaarstelling zwarte handel in voetbalkaartjes)


26 657


16. Gemeentelijke herindeling van West-Overijssel


26 692


17. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de modernisering van de universitaire opleiding tot eerstegraads leraar voortgezet onderwijs


26 840


18. Wijziging van de Meststoffenwet in verband met een aanscherping van de normen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen


26 667


19. Aanpassing van enkele wetten in verband met de afschaffing van de titelbescherming en beëdiging van makelaars


26706


20. Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering (systematische aanpassingen)


26 258


21. Wijziging van de Waarborgwet 1986 met betrekking tot de uitoefening van toezicht op de naleving


26 389


22. Goedkeuring van het op 1 februari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden


Dinsdag 14 maart

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 15 maart

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 16 maart

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


26 905


3. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer de wijziging van de termijn van vaststelling van het hoger onderwijs- en onderzoeksplan


26 294


4. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot verklaringen van getuigen die in ruil voor een toezegging van het openbaar ministerie zijn afgelegd (toezeggingen aan getuigen in strafzaken)


26 016


5. Vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen)


26 023


6. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Penitentiaire beginselenwet (strafrechtelijke opvang verslaafden)


26 806


7. Nota vertrouwen in verantwoordelijkheid

Met maximum spreektijden

PvdA, VVD en CDA 10 minuten

D66 en GroenLinks 7 minuten

Overige 5 minuten


23 959


8. Wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (reclame, registratie, bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen)


26 552


9. Wijziging van de Wet milieubeheer (meldingenstelsel)


Dinsdag 21 maart

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 22 maart

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 23 maart

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


26 448, nr. 7


3. Brief van de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten geleide van het kabinetsstandpunt toekomstige structuur uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Met maximum spreektijden voor

PvdA, VVD en CDA 15 minuten

D66 en GroenLinks 12 minuten

Overige fracties 10 minuten


26 873


4. Intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000)


26 456


5. Nieuwe regels omtrent het openbaar vervoer en besloten busvervoer (Wet personenvervoer 2000)

Wetgevings- en notaoverleg


Maandag 21 februari van 11.15 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de nota toezicht op het onderwijs (varieteit en waarborg)


Maandag 21 februari van 10.15 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid , Welzijn en

Sport over modernisering AWBZ (26631)


Maandag 13 maart van 11.15 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over het wetsvoorstel Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) (26463)


Maandag 20 maart van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie over de nota Bestrijding seksueel misbruik en seksueel geweld tegen kinderen (26690)

Recesperiodes


-krokusreces 2000: vrijdag 25 februari t/m maandag 13 maart 2000


-meireces 2000: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2000


-zomerreces 2000: vrijdag 30 juni t/m maandag 28 augustus 2000

Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 13 juni 2000 (dinsdag na Pinksteren).


-herfstreces 2000: vrijdag 20 oktober t/m maandag 30 oktober 2000
-kerstreces 2000: vrijdag 15 december 2000 t/m maandag 15 januari 2001


-krokusreces 2001: vrijdag 23 februari t/m maandag 12 maart 2001


-meireces 2001: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2001


-zomerreces 2001: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2001

Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 17 april 2001 (dinsdag na Pasen) en dinsdag 5 juni 2001 (dinsdag na Pinksteren)

PRESIDIUMBESLUIT

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Justitie:

Goedkeuring van de op 6 juni 1995 te Boekarest tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen en verblijvende personen, met Aanhangsels (Trb. 1995, 155) (26
890);

b. de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties :

Wijziging van de Wet inburgering nieuwkomers houdende regels tot aanwijzing van bijzondere categorieën vreemdelingen ten behoeve van inburgering (27
000);

c. de vaste commissie voor Financiën:

Wijziging van de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 (27
001).

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...