Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer tot en met 23 maart 2000

Datum nieuwsfeit: 18-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

agenda18.002 agenda tweede kamer t.m. 23 maart 2000 Gemaakt: 18-2-2000 tijd: 10:21

7

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Vergaderjaar 1999-2000

Agenda

18 februari 2000

Alle openbare Kamervergaderingen

worden uitgezonden via de draadomroep

van de Tweede Kamer. Voorts worden

alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER


Dinsdag 22 februari

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 23 februari

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 24 februari

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen


3. Stemmingen in verband met wetsvoorstel


26 842

Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking


- artikelen I en II


- beweegreden


- wetsvoorstel

Stemming


4. Stemming over:


25 600-V, nr. 31 (Herdruk)


-de motie-Sipkes/Dittrich over verdubbeling van het quotum uitgenodigde vluchtelingen

Stemmingen


5. Stemmingen in verband met


26 228

Wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens


- amendement Wagenaar c.s. (11)


- artikel I


- artikelen II en III


- beweegreden


- wetsvoorstel

Stemming


6. Stemming over: (VAO huurprijsbeleid)


26 859, nr. 3


-de motie-Duivesteijn c.s. over koopkrachtverlies voor huursubsidiegerechtigden

Stemmingen


7. Stemmingen over: (VAO asielbeleid)


19 637, nr. 506


-de motie-Kamp/Wijn over de situatie in Afghanistan


19 637, nr. 507


-de motie-Wijn/Kamp over het driejarenbeleid

Stemmingen


8. Stemmingen over: (VAO diergezondheid en riooloverstorten)


25 890, nr. 12


-de motie-Th.A.M. Meijer c.s. over schadeloosstelling door de verantwoordelijke overheden.


25 890, nr. 13


-de motie-Van Middelkoop c.s. over voorrang voor het saneren van risicovolle riooloverstorten


25 890, nr. 14


-de motie-Poppe over onderzoek naar concentraties van zwavel en molybdeen

Stemmingen


9. Stemmingen over: (VAO Derde eeuw spoor)


26 464, nr. 16


-de motie-Stellingwerf over her roken in treinen


26 464, nr. 17


-de motie-Stellingwerf over benuttingsmaatregelen die tot een grotere doelmatigheid leiden

Stemmingen


10. Stemmingen in verband met


25 891 (R1609)

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap


- artikel I, aanhef


- onderdelen A t/m G


- onderdeel H, aanhef


- amendement Halsema (28)


- amendement Verhagen (14)


- artikel 6, eerste lid


- tweede lid


- gewijzigd amendement Apostolou (25)


- derde lid


- vierde t/m zevende lid


- artikel 6


- onderdeel H


- onderdeel I


- onderdeel J, aanhef


- amendement Verhagen/Niederer (19,I)

Indien 19,I verworpen:


- amendement Dittrich (26,I)


- artikel 8, eerste lid


- tweede en derde lid


- amendement Dittrich (22)


- amendement Niederer/Verhagen (10,I)


- vierde lid


- vijfde lid


- amendement Apostolou (20) (toevoegen zesde lid)


- amendement Verhagen/Niederer (19,II) (toevoegen zesde lid)


- amendement Dittrich (26,II) (toevoegen zesde lid)


- artikel 8


- onderdeel J


- onderdelen K t/m N


- gewijzigd amendement Niederer (27)


- onderdeel O


- onderdeel P, aanhef


- nader gewijzigd amendement Verhagen/Dittrich (30)


- artikel 15, eerste lid


- amendement Verhagen (17)


- tweede lid


- derde en vierde lid


- artikel 15


- onderdeel P


- onderdelen Q t/m W


- artikel I


- amendement Niederer/Verhagen (10,II) (artikel Ia vervalt)

Indien 10,II is aangenomen, vervalt 24


- amendement Halsema (24) (artikel Ia vervalt)


- artikel Ia


- artikelen Ib t/m IV


- gewijzigd amendement Verhagen/Van der Staaij (29)


- artikel V


- artikelen VI en VII


- beweegreden


- wetsvoorstel

Stemmingen


11. Stemmingen over de moties, voorgesteld bij het notaoverleg over de Defensienota, te weten:


26 900, nr. 6


-de motie-Zijlstra c.s. over vergroting van de paraatheid/inzetbaarheid van het Duits-Nederland


26 900, nr. 7


-de motie-Zijlstra-Van 't Riet over onderzoekscapaciteit gericht op defensievraagstukken


26 900, nr. 8


-de motie-Van den Doel c.s. over handhaving van het huidige aantal operationele F-16-vliegtuigen


26 900, nr. 9


-de motie-Van den Doel-Zijlstra over de invoering van de FLO-maatregel


26 900, nr. 10


-de motie-Van der Knaap over de extra kosten ten gevolge van een eigen Europees veiligheids- en defensiebeleid


26 900, nr. 12


-de motie-Van 't Riet c.s. over vervanging van L-fregatten door corvetten


26 900, nr. 13


-de motie Van 't Riet c.s. over een onderzoek naar het onderbrengen van taken van de Marechaussee bij de politie


26 900, nr. 14


-de motie-Harrewijn over de financiering van initiatieven op het gebied van conflictpreventie, conflictbemiddeling en Cimic


26 900, nr. 15


-de motie-Harrewijn over indiensttreding op 18-jarige leeftijd


26 900, nr. 16


-de motie-Harrewijn over internationale afspraken over de verdediging tegen ballistische raketten met mogelijke NBC-lading


26 900, nr. 17


-de motie-Van Bommel c.s. over de Kosovo-evaluatie


26 900, nr. 18


-de motie-Stellingwerf over aanpassing van de uitzendduur


26 900, nr. 19


-de motie-Stellingwerf over een notitie inzake de toenemende risico's van biologische en chemische wapens


26 900, nr. 20


-de motie-Van den Berg over de gewenste verhouding tussen BBTérs en BOTérs

Stemmingen


12. Stemmingen over de moties, voorgesteld tijdens het notaoverleg over de nota Tegemoetkoming Studiekosten, te weten:


26 662, nr. 4


-de motie-Rehwinkel c.s. over een extra toelage


26 662, nr. 5


-de motie-Rehwinkel c.s. over kostendekkendheid


26 662, nr. 6


-de motie-Mosterd c.s. over armoedevallen


26 662, nr. 7


-de motie-Mosterd c.s. over reiskosten


26 662, nr. 8


-de motie-Kant over verschillen tussen scholen in ouderbijdrage en studiemateriaalkosten


26 662, nr. 9


-de motie-Kant over uitkering van 75% van de tegemoetkoming aan het begin van het schooljaar


13. Verslag van een algemeen overleg over onderwijs in allochtone levende talen

met maximum spreektijden van 2 minuten


14. De gezamenlijke behandeling van


26 735

Wijziging van de Gemeentewet ter verbetering van de mogelijkheden tot bestrijding van grootschalige verstoringen van de openbare orde


26 825


-Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter verruiming van de strafrechtelijke mogelijkheden tot handhaving van de openbare orde met het oog op grootschalige ordeverstoringen (Voortzetting)


26 892


15. Voorstel van wet van de leden Atsma en Rosenmöller tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het tegengaan van de wederrechtelijke verspreiding van tenaamgestelde toegangskaarten voor voetbalwedstrijden (strafbaarstelling zwarte handel in voetbalkaartjes)


26 657


16. Gemeentelijke herindeling van West-Overijssel


26 692


17. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de modernisering van de universitaire opleiding tot eerstegraads leraar voortgezet onderwijs


26 840


18. Wijziging van de Meststoffenwet in verband met een aanscherping van de normen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen


26 667


19. Aanpassing van enkele wetten in verband met de afschaffing van de titelbescherming en beëdiging van makelaars


26706


20. Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering (systematische aanpassingen)


26 258


21. Wijziging van de Waarborgwet 1986 met betrekking tot de uitoefening van toezicht op de naleving


26 389


22. Goedkeuring van het op 1 februari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden


Dinsdag 14 maart

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 15 maart

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 16 maart

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


26 905


3. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer de wijziging van de termijn van vaststelling van het hoger onderwijs- en onderzoeksplan


26 294


4. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot verklaringen van getuigen die in ruil voor een toezegging van het openbaar ministerie zijn afgelegd (toezeggingen aan getuigen in strafzaken)


26 016


5. Vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen)


26 023


6. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Penitentiaire beginselenwet (strafrechtelijke opvang verslaafden)


26 806


7. Nota vertrouwen in verantwoordelijkheid

Met maximum spreektijden

PvdA, VVD en CDA 10 minuten

D66 en GroenLinks 7 minuten

Overige 5 minuten


23 959


8. Wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (reclame, registratie, bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen)


26 552


9. Wijziging van de Wet milieubeheer (meldingenstelsel)


Dinsdag 21 maart

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 22 maart

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 23 maart

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


26 448, nr. 7


3. Brief van de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten geleide van het kabinetsstandpunt toekomstige structuur uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Met maximum spreektijden voor

PvdA, VVD en CDA 15 minuten

D66 en GroenLinks 12 minuten

Overige fracties 10 minuten


26 873


4. Intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000)


26 456


5. Nieuwe regels omtrent het openbaar vervoer en besloten busvervoer (Wet personenvervoer 2000)

Wetgevings- en notaoverleg


Maandag 21 februari van 11.15 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de nota toezicht op het onderwijs (varieteit en waarborg)


Maandag 21 februari van 10.15 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid , Welzijn en

Sport over modernisering AWBZ (26631)


Maandag 13 maart van 11.15 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over het wetsvoorstel Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) (26463)


Maandag 20 maart van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie over de nota Bestrijding seksueel misbruik en seksueel geweld tegen kinderen (26690)

Recesperiodes


-krokusreces 2000: vrijdag 25 februari t/m maandag 13 maart 2000


-meireces 2000: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2000


-zomerreces 2000: vrijdag 30 juni t/m maandag 28 augustus 2000

Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 13 juni 2000 (dinsdag na Pinksteren).


-herfstreces 2000: vrijdag 20 oktober t/m maandag 30 oktober 2000
-kerstreces 2000: vrijdag 15 december 2000 t/m maandag 15 januari 2001


-krokusreces 2001: vrijdag 23 februari t/m maandag 12 maart 2001


-meireces 2001: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2001


-zomerreces 2001: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2001

Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 17 april 2001 (dinsdag na Pasen) en dinsdag 5 juni 2001 (dinsdag na Pinksteren)

PRESIDIUMBESLUIT

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Justitie:

Goedkeuring van de op 6 juni 1995 te Boekarest tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen en verblijvende personen, met Aanhangsels (Trb. 1995, 155) (26
890);

b. de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties :

Wijziging van de Wet inburgering nieuwkomers houdende regels tot aanwijzing van bijzondere categorieën vreemdelingen ten behoeve van inburgering (27
000);

c. de vaste commissie voor Financiën:

Wijziging van de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 (27
001).

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie