Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws gemeente Barendrecht

Datum nieuwsfeit: 21-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Barendrecht

Persberichten

Per maand kunt u de meest actuele informatie van de gemeente bekijken. Deze berichten worden ook gestuurd naar de lokale, regionale en landelijke pers.
Indien noodzakelijk vinden dagelijks de wijzigingen plaats.

Laatste persbericht

Persbericht nummer 10, 21 februari 2000

Aanbieding nota zeeverkennersgroep 'Brandaen op weg naar 2002'

BARENDRECHT - Wethouder G.A.C. Schoehuizen (jeugdbeleid) neemt vanavond de nota 'Brandaen op weg naar 2002' in ontvangst. In dit beleidsplan zet de zeeverkennersgroep 'Brandaen' enige lijnen voor de toekomst uit. De notitie bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaat men in op de organisatiestructuur en de eigendommen van de stichting.

Groei

Het tweede deel vormt het eigenlijke beleidsplan. Daaruit komt vooral naar voren dat Brandaen wil groeien (de verwachting is ook dat zich meer nieuwe leden zullen aanmelden). Daaraan zullen dan ook de groepsindelingen en de spelprogramma's worden aangepast. Dit vergt van de huidige groep en leiding aandacht voor organisatorische beslommeringen en flexibiliteit. Ten slotte besteedt het beleidsplan aandacht aan de PR, het beheer van het gebouw en de financiën.

Einde persbericht nummer 10

Persbericht nummer 9, 18 februari 2000

Onderzoek voor verdergaande samenwerking Albrandswaard en Barendrecht m.b.t. Vinex

Barendrecht/Albrandswaard - De colleges van Barendrecht en Albrandswaard hebben afgelopen week een onderzoeksopdracht voor een extern bureau opgesteld. De beslissing om dit onderzoek te laten uitvoeren komt voort uit een bespreking tussen colleges en fractievoorzitters van Albrandswaard en Barendrecht over de samenwerking met betrekking tot de Vinexlocatie Midden-IJsselmonde. Aan twee bureaus wordt offerte gevraagd voor de opdracht om uit te zoeken op welke manier de samenwerking op het gebied van de Vinexlocatie verder vormgegeven kan worden.

Beide gemeenten hebben hun visie over de samenwerking op papier gezet. De portefeuillehouders Vinex (wethouder Roelse voor Albrandswaard en wethouder Silvis voor Barendrecht) hebben een overeenkomsten en verschillen-analyse gemaakt. Deze analyse is op 27 januari besproken in een gezamenlijk overleg van colleges en fractievoorzitters van beide gemeenten. Tijdens deze bespreking is gebleken dat er een goede basis was voor verdergaande samenwerking, maar dat een zorgvuldige voorbereiding hiervan noodzakelijk is. Besloten is een extern bureau in te schakelen om een aantal zaken te onderzoeken. In de onderzoeksopdracht is vastgelegd dat het te kiezen bureau op drie onderdelen een advies zal moeten uitbrengen. Het gaat om de bestuurlijke aansturing van het project, de vorm van de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie en de opzet van de gemeenschappelijke grondexploitatie. Op basis van dit advies zullen beide gemeenteraden een besluit nemen over de verdere vormgeving van de samenwerking.

Einde persbericht nummer 9

Persbericht nummer 8, 15 februari 2000

BARENDRECHT Naar aanleiding van een onderzoek door een onafhankelijk bureau is gebleken dat de beuk (Fagus silvatica Atropunicea) aan de voet van de Voordijk in de wijk Smitshoek aan ziekte onderhevig is. Gezien de groeiplaatsomstandigheden, zoals grondsoort en windbelasting, is de oudere rode beuk een opvallende verschijning voor zijn omgeving. De beuk, die 12 jaar geleden al eens werd verplant in verband met een te bouwen woning, wordt momenteel gekenmerkt door een slechte vitaliteit.

Nieuw exemplaar
De boom kan niet worden behouden, maar heeft voor de wijk Smitshoek een zodanige symbolische waarde, dat de gemeente Barendrecht besloten heeft een nieuw exemplaar te planten in het plantseizoen 2000/2001.

Einde persbericht nummer 8

Persbericht nummer 7, 15 februari 2000

Tweede informatiemarkt voor nieuwe inwoners van Barendrecht

Barendrecht- De gemeente Barendrecht organiseert zaterdag 19 februari voor de tweede keer een informatiemarkt voor nieuwe inwoners. Dit jaar wordt de markt gehouden in De Dijk aan de Middeldijk 112-118, de tijdelijke huisvesting voor 3 basisscholen en kinderopvang in Carnisselande. De informatiemarkt wordt om 11.00 officieel geopend door burgemeester Van de Wouw en duurt tot 's middag 16.00 uur. Hoewel de markt bedoeld is voor nieuwe inwoners van Carnisselande, zijn ook andere bewoners van de gemeente van harte welkom in De Dijk.

De inwoners van Carnisselande gaan wonen in een geheel nieuwe wijk waar, ondermeer, onderwijs- , sport- en zorgvoorzieningen in de komende tijd gerealiseerd zullen worden. Op 19 februari kunnen bewoners alvast kennismaken met de bestaande activiteiten in de gemeente. Barendrecht is een bruisende gemeente, dit blijkt wel uit de enthousiaste deelname van 70 verenigingen en instellingen. Zij informeren de bezoekers door middel van informatiestands over de thema's welzijn, cultuur, jeugd en jongeren, kerk, onderwijs, ouderen, zorginstellingen, politiek en sport. Daarnaast zullen medewerkers van de gemeente en leden van het college van burgemeester en wethouders aanwezig zijn om informatie te geven over de gemeentelijke organisatie. Gedurende de hele dag worden er diverse leuke demonstraties gegeven, zoals country dance voor ouderen, muziekschool, koersbal en volksdansen.

Radio Exxact FM verzorgt van 10.00 tot 12.00 uur een rechtstreekse uitzending vanaf de Informatiemarkt.

Informatiemarkt
Datum : 19 februari 2000
Plaats : De Dijk, Middeldijk 112-118
Tijd : 11.00 - 16.00 uur

Einde persbericht nummer 7

Persbericht nummer 6, 9 februari 2000

College Barendrecht: Heerjansdammers welkom

BARENDRECHT - Woensdagmorgen 9 februari heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden tussen het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht en de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, de heer D. Dekker, die onder andere belast is met het onderzoek naar de herindeling van de gemeente Heerjansdam.
Het college van Barendrecht heeft gewezen op de van oudsher bestaande banden met Heerjansdam. Dat kan worden afgeleid uit de vele samenwerkingsverbanden tussen bijvoorbeeld verenigingen en zorginstellingen.

Identiteit en historie
Ook zijn de bewoners naar de indruk van het college georiënteerd op Barendrechtse voorzieningen zoals het NS-station, winkels en onderwijsinstellingen. Als de provincie besluit dat aansluiting zou dienen te worden gezocht bij de gemeente Barendrecht, dan zijn de Heerjansdammers van harte welkom. Uiteraard met respectering van de eigen identiteit en historische achtergrond.

Einde persbericht nummer 6

Persbericht nummer 5, 7 februari 2000

Resten van Middeleeuwse nederzetting in Havenkwartier

BARENDRECHT - Bij opgravingen in de toekomstige wijk Havenkwartier zijn resten van een Middeleeuwse nederzetting aangetroffen. De resten zijn opgegraven door het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van

Gemeentewerken Rotterdam (BOOR).

Om geen waardevolle archeologische vondsten verloren te laten gaan, is sinds 1996 het BOOR betrokken bij de aanleg van de nieuwbouwlocatie Carnisselande. De recente vondsten zijn gedaan bij kleine opgravingen naar de bebouwing op de dijk in het Havenkwartier. De nu gevonden nederzetting, op een dijk, dateert van ongeveer 1300 na Christus en is herkenbaar aan paalresten, mesthoudende afvallagen en verschillende voorwerpen. Vanwege het grote belang het bouwproces niet te vertragen, zal de opgraving maar gedurende korte tijd (tot vrijdag
11 februari) zichtbaar zijn.

Inventarisatie

Het BOOR begon in 1996 in opdracht van de gemeente Barendrecht met een bureaustudie, waarbij de tot dan toe bekende archeologische, historische en geologische informatie van Carnisselande werd verzameld. Vervolgens is van 1997 tot en met 1999 per deelgebied een archeologische inventarisatie door middel van grondboringen uitgevoerd. Bij het zetten van grondboringen wordt gekeken naar de geologische situatie van de ondergrond en naar de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen/overblijfselen. Op deze manier zijn veel nieuwe vindplaatsen ontdekt. Enkele met vernietiging bedreigde vindplaatsen worden opgegraven.

Middeleeuwse dijk
Zo is in 1997 een woonplek uit de Nieuwe Steentijd en de Bronstijd opgegraven in Waterkant. Hierbij is veel informatie verzameld over de leef- en eetgewoonten van dit gebied uit de periode tussen 3000 en
1800 voor Christus. Eind november 1999 is in Havenkwartier een deel van de Middeleeuwse dijk om de Riederwaard opgegraven. De Riederwaard is in 1373 verloren gegaan door overstromingen. Op de dijk zijn resten van houten bebouwing aangetroffen. Daarbij zijn onder meer potten van aardewerk, bot, resten van leren schoenen en metalen voorwerpen gevonden. De metalen voorwerpen variëren van spijkers en beitels tot insignes, messen en een riek. Bij een kleine opgraving in Gaatkensoog zijn twee greppels met soortgelijke vondsten uit de 13e en 14e eeuw aangetroffen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jurrien Moree (BOOR), tel. (010) 477 70 53.

Einde persbericht nummer 5

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie