Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bericht Vrom met brief aan Greenpeace over tinhoudende verf

Datum nieuwsfeit: 21-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Aan de Voorzitter van de vaste commissie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

's-Gravenhage, 21 februari 2000

Onderwerp:

brief aan Greenpeace

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u een afschrift van mijn brief aan Greenpeace toekomen inzake een mogelijk verbod van tinhoudende aangroeiwerende verven.

Hoogachtend,

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Greenpeace Nederland

t.a.v. de heer A. Crielaars

Keizersgracht 174

1016 DW Amsterdam

's-Gravenhage, 21 februari 2000

Geachte heer Crielaars,

In antwoord op uw brief van 20 december 1999 bericht ik u het volgende.

Hoewel ik positief sta tegen-over uw verzoek het gebruik van TBT-houdende aangroeiwerende verf in Nederland vanaf 1 ja-nuari 2003 te verbieden, aarzel ik erop in te gaan.

Mijn aarzeling wordt ingegeven door het feit dat de winst voor het milieu uiterst minimaal zal zijn, zo er sprake is van winst, wanneer Nederland, eventueel met België, als enige land de toepassing zou verbie-den. Immers, schepen die TBT-houdende verf op de scheepshuid hebben, zullen onze havens blijven aan-doen en de enige die iets van het ver-bod zullen merken, zijn de scheepswerven, omdat bij een dok-beurt die verf niet meer mag worden toegepast. Dat zal leiden tot minder werk, aangezien dan het onder-houds-werk aan een schip voorzover dat gepaard gaat met het opnieuw aanbren-gen van of onder-houd ver-richten aan een TBT-houdende aangroeiwerende verflaag veelal in het buiten-land zal worden verricht. Nieuw-bouw zal, voorzover de opdrachtgever kiest voor TBT-houdende aaangroeiwerende verf, niet meer plaats-vin-den.

Dat betekent in feite zowel dat het milieu er weinig of niet op vooruit zal gaan, als dat de scheeps-werven minder opdrachten krijgen.

Uw argument dat er andere verven zijn van vergelijkbare kwaliteit kan ik niet ontkennen, gelet op wat de verfindustrie schrijft, maar uiteindelijk bepaalt de opdrachtgever. Ik als minister kan nu wel zeggen dat er andere goede aangroeiwerende verven zijn, maar bij twijfel zullen veel opdrachtgevers, zolang ze nog keus hebben, naar het buitenland uitwij-ken. Ik denk daarom dat een verbod van Nederland alleen, al dan niet tezamen met België, uiterst weinig zoden aan de dijk zet en eerder opgevat kan worden als etalage-materiaal dan als een echte maat-regel die effect sor-teert. Alles afwegende besluit ik dan ook niet op uw verzoek in te gaan.

Ik kijk overigens met spanning uit naar de reacties op de Belgische notificatie, waarbij ik opmerk dat het voorgenomen verbod van België op het eerste gezicht in strijd is met Europese wetgeving ter-zake.

Tegenover dit voor u negatieve bericht staat dat aan een ander verzoek van u wel degelijk kan worden en in feite al is voldaan: vanaf 1 ja-nuari 2000 wordt op de Nederlandse civiele schepen geen TBT-hou-dende aan-groeiwerende verf meer toegepast. In hoeverre dat ook het geval kan zijn met marineschepen, kan ik thans nog niet overzien. Deze liggen in havens zeer veel stil en varen slechts weinig. Of andere soorten aangroeiwerende verf zodanig zijn dat zij bruikbaar zijn voor deze zeer specifieke toepassing, moet wor-den nagegaan.

Wat uw vraag inzake de motie-van der Steenhoven betreft, ik heb niet formeel gereageerd op die motie, aangezien deze niet in stemming is gebracht.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

drs. J.P. Pronk

van 20 december 1999

ICB2000014591

verbod op TBT-houdende aangroeiwerende verf

Directoraat-Generaal Milieubeheer

Directie Industrie- en Consumentenbeleid

Afdeling Producten en Consumenten

SJJ00007 brf

Rijnstraat 8


2515 XP Den Haag

Interne postcode 650

Tel : (+31)(0)70)3394379

Fax: (+31)(0)703391292/3

Geachte heer Crielaars,

In antwoord op uw brief van 20 december 1999 bericht ik u het volgende.

In reactie op mijn eerdere brief aan u van 1 december 1999, nr. ICB1999240862, verzoekt u mij nogmaals het toepassen van TBT-houdende aangroeiwerende verf op schepen te verbieden met ingang van 1 januari 2003. U wees in uw brief van 2 november daarbij op het voorgenomen verbod van België op die datum toepassing van die verven te verbieden. Uit informatie is mij inmiddels gebleken dat uw mededeling betreffende het voorgenomen verbod in België op een misverstand berust. Twee Vlaamse ministers hebben weliswaar de wens te kennen gegeven met ingang van 1 ja-nuari 2003 de toepassing van TBT-houdende aangroeiwe-ren-de verven te verbieden, maar op federaal niveau is uitein-de-lijk besloten de besluit-vorming in de International Maritime Organization (IMO) in Londen te volgen.

Zoals ik u in mijn eerdere brief schreef, is reeds nu in het Besluit milieutoelating niet-landbouwbe-strijdings-mid-delen opgenomen dat de verplichting, bij de toelating van TBT-houdende aangroeiwerende verf bepaalde milieucriteria in de beoordeling te betrekken, tot 1 januari 2003 buiten toepassing blijft. Het College voor toelating van bestrijdingsmiddelen (CTB) verstrekt toelatingen die in beginsel geldig zijn tot die datum. Na 1 januari 2003 moet het CTB die criteria gaan toepassen. Ik verwacht dat door het CTB dan geen nieuwe toelatingen meer worden verstrekt.

Voorts kan ik u mededelen dat op civiele overheidsvaartuigen sinds 1 januari 2000 geen TBT-hou-dende verf meer wordt toegepast. Dit beleid is neergelegd in de betreffende onderhoudshandboeken. Ook is er inmiddels een convenant tussen de Vereniging van Verffabrikanten, de zeevisserij en de scheepswerven waarin is vastgelegd dat op Nederlandse vissersvaartuigen geen TBT-houdende aangroeiwerende verf meer wordt toegepast met ingang van 1 januari 2000.

Een besluit van de IMO heeft geen betrekking op marineschepen en schepen voor marine-hulpdiensten. Ik heb inmiddels begrepen dat u recentelijk een brief aan mijn ambtgenoot van Defensie heeft gestuurd over toepassing van TBT-houdende aangroeiwerende verf op marineschepen. Van die zijde zult u daarover bericht worden. Van mijn kant zal ik bij mijn ambtgenoot van Defensie aandringen op een positief antwoord in deze.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie