Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen beleggen scholen voortgezet onderwijs

Datum nieuwsfeit: 22-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 22-02-2000 Home

Persbericht
Nummer: 14

Antwoorden op kamervragen beleggingen scholen voortgezet onderwijs

Hieronder treft u de integrale tekst aan van de antwoorden van minister Hermans op vragen over het beleggen van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs die zijn gesteld door de Vaste Commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ter voorbereiding op het mondelinge vragenuurtje van dinsdag 22 februari a.s.

Vraag 1
Is het u bekend dat er schoolbesturen voor voortgezet onderwijs zijn die beleggen in aandelen en opties?

Antwoord op vraag 1
Ja, het is mij bekend dat van de in totaal 413 besturen voor voortgezet onderwijs een aantal schoolbesturen (146) belegt en een zeer beperkt aantal handelt in aandelen en in opties ter afdekking van risico's.

Vraag 2
Om welke bedragen gaat het en met welke middelen realiseren die scholen dat?

Vraag 3
Is het u bekend om hoeveel schoolbesturen het gaat?

Antwoord op vraag 2 en 3
Van de 413 besturen (ca. 650 scholen) voor voortgezet onderwijs is bij 146 van deze besturen sprake van een beleggingsportefeuille. In totaal bedragen deze beleggingen per 31 december 1998 ruim 500 miljoen gulden. Verschillende beleggingsmogelijkheden met een verschillend risico zijn te onderkennen. Een globaal onderscheid is dat tussen enerzijds obligaties en andere vastrentende waardepapieren (beperkte mate van risico) en anderzijds aandelen (iets hogere mate van risico).

Van het totaalbedrag van ruim 500 miljoen gulden bestaat ongeveer 43 miljoen gulden uit beleggingen in aandelen en de rest uit beleggingen in obligaties (veelal staatsobligaties of obligaties uitgegeven door gerenommeerde banken) en deposito's. Van de 146 besturen met een beleggingsportefeuille blijken 24 besturen in aandelen te beleggen. Uit de balans van de betreffende besturen is op te maken dat beleggingen in aandelen in het merendeel van de gevallen ruimschoots afgedekt worden met de zogenaamde eigen middelen.

Vraag 4
In welke mate is hier sprake van risicovolle beleggingen? Is er ook sprake van bankieren? Waar worden de winsten voor gebruikt?

Antwoord op vraag 4
De VO-instellingen leggen financiële verantwoording af aan mijn ministerie door middel van een jaarrekening. Voor de indeling van de jaarrekening zijn voorschriften verstrekt, waarbij ook de beleggingen in effecten (obligaties en aandelen) herkenbaar moeten worden verantwoord. Ik ga er vanuit, dat de besturen - binnen hun autonomie - een professioneel en verantwoord beleid voeren met betrekking tot de hun ter beschikking staande middelen. Het beleggen van tijdelijk overtollige kasmiddelen vormt onderdeel van het cash-management van het bestuur dat, zoals u bekend is, mede erop is gericht om te voorzien in toekomstige financieringsbehoeften. Beleggen als zodanig in aandelen en obligaties hoeft zeker niet te leiden tot onaanvaardbare risico's. Dit hangt af van de omvang en de aard van de totale beleggingsportefeuille en de beleggingsstrategie. Hoewel in alle gevallen waarbij belegd wordt in aandelen uiteraard sprake kan zijn van enig beleggingsrisico voeren de scholen een voorzichtig beleggingsbeleid. De omvang van de beleggingen en het beleid ter zake is in alle gevallen zodanig beperkt en ingericht, dat eventuele beleggingsverliezen niet zullen leiden tot aantasting van het onderwijsvoorzieningenniveau.
Als onder `bankieren' wordt verstaan: het beleggen van kasmiddelen als doel op zich, met het uitsluitende oogmerk om beleggingswinsten te genereren en daar eventueel zelfs aanvullende middelen voor aan te trekken, dan is daarvan bij scholen geen sprake. Beleggingen bij scholen vinden plaats als onderdeel van een financieel cashmanagement, waarbij mij geen signalen hebben bereikt dat daarbij geen voorzichtigheid wordt betracht. Ook met betrekking tot de in de pers genoemde gevallen is mij via de controlerend accountant niet gemeld dat hierbij onaanvaardbare risico's worden gelopen. Beleggingsrendementen moeten overigens ook rechtmatig worden besteed. Dat wil zeggen dat zij moeten worden aangewend in het kader van de onderwijstaak van de school.

Vraag 5
Zijn er schoolbesturen die hierdoor in de problemen zijn gekomen, dan wel kunnen komen?

Antwoord op vraag 5
Uit de beantwoording van de vorige vragen is al gebleken dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat scholen risicovol beleggen. Er zijn hierdoor ook geen schoolbesturen in de problemen gekomen. Overigens komen signalen van eventuele beleggingsverliezen naar voren in de jaarrekening. Ingeval een bestuur wel risicovol zou beleggen moet de controlerend accountant daarvan melding maken. Bij de controle over de jaarrekening 1998 is bij één bestuur door de controlerend accountant opgemerkt dat een substantieel bedrag van het balanstotaal risicovol is belegd. Naar aanleiding hiervan ben ik momenteel nog in overleg met het betreffende schoolbestuur.
In 1997 is wel door één accountant gewezen op het bestaan van een risicovolle beleggingsportefeuille bij een schoolbestuur. Het departement heeft het bestuur hierop aangesproken. Dit heeft er mede toe geleid dat het bestuur maatregelen heeft genomen en de accountant over de beleggingsportefeuille ultimo '98 geen opmerking meer heeft geplaatst.

Vraag 6
Zijn er heldere richtlijnen voor deze beleggingen en zo ja, hoe luiden die? Wie ziet hier op toe en hoe is dit toezicht geregeld?

Antwoord op vraag 6
In de Regeling Controleleidraad 1998 voor de accountantscontrole in het voortgezet onderwijs, is duidelijk verwoord, dat het risicovol beleggen en/of belenen van rijksmiddelen niet is toegestaan. De controlerend accountant ziet toe op het naleven van deze bepaling. Daarnaast ziet zowel het departement als de Departementale Accountantsdienst toe op de naleving van deze bepaling door middel van steekproefcontroles en reviews. In het kader van de ontwikkeling van een zogenaamd toezichtsmodel voortvloeiend uit de aanpak rond accountability, toezicht en controle was het departement al bezig een nadere gedragslijn te ontwikkelen. Deze zal binnen enkele weken worden gepubliceerd. Hierbij zal in ieder geval worden bepaald, dat bij het eventuele beleggen van tijdelijk overtollige middelen, de rijksbijdrage steeds onverkort beschikbaar moet blijven voor de uitvoering van de onderwijstaken. Aandachtspunt zal tevens zijn dat het bevoegd gezag een Treasury statuut moet opstellen en jaarlijks verslag moet uitbrengen van het treasurybeleid (als onderdeel van het jaarverslag) aan het departement.

Vraag 7
Hoe is de stand van zaken op dit punt in de overige onderwijssectoren?

Antwoord op vraag 7
Ik heb geen zicht op de vermogenspositie en het beleggingsgedrag van de scholen voor primair onderwijs. Hier is sprake van een genormeerd bekostigingsstelsel voor de personele en materiële kosten. De personele kosten worden op basis van de werkelijke uitgaven jaarlijks via de zogenaamde aanvraag Rijksvergoeding afgerekend. Hiervoor is geen jaarverslaglegging aan het departement voorgeschreven. Ik zal bezien of dit ook voor de toekomst zo moet blijven. Bij de overige onderwijssectoren is sprake van een met het VO vergelijkbare situatie. Dat wil zeggen dat ook daar door een aantal besturen een bescheiden beleggingsportefeuille wordt aangehouden. Voor deze sectoren wordt eveneens jaarlijks een controleprotocol voor de accountantscontroles gepubliceerd en wordt op overeenkomstige wijze toezicht uitgeoefend op de naleving van de
verantwoordingsvoorschriften.
Ten aanzien van deze sectoren zijn mij geen accountantsverklaringen bekend, die eventueel melding maken van onverantwoord beleggingsgedrag dan wel risico's voor de continuïteit. Het is mijn bedoeling de eerdergenoemde gedragslijn ook van toepassing te verklaren op deze onderwijssectoren.
Vooruitlopend op de eerdergenoemde gedragslijn ben ik reeds enige maanden geleden in overleg getreden met vertegenwoordigers uit deze sectoren over de wenselijkheid en de noodzaak van kas- en treasury management.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...