Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen week 07 gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 22-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo

Koopzondagen 2000

Voor 2000 zijn de volgende koopzondagen vastgesteld: Voor de binnenstad: 12 maart, 25 juni, 17 september, 24 september, 3 december en 17 december.
Voor de overige wijken: 5 maart, 16 april, 24 april, 1 juni, 12 juni en 24 september.

Vergadering Gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert dinsdag 22 februari 2000 vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer: - Wijziging regeling Regio Twente
- Telecommunicatieverordening
- Herinrichting Binnenstad fase IV a
- Aanleg tweede kunstgrasveld Sportpark Slangenbeek - Subsidiëring van de uitbreiding van 60 buitenschoolse opvang- plaatsen door St. Kindercentrum Esrein
- Subsidiëring van de uitbreiding van 21,5 buitenschoolse opvangplaatsen door St. Kinderopvang De Belhamel - Vaststellen leerplichtverslag - HOV Doorstroom assen - Kredietaanvraag voor het gebied "Hart van Zuid" - Toepassen artikel 19/19a WRO en artikel 50 lid 5 WW, t.b.v. het oprichten van een schuur aan de Dorperhoekweg 9 - Toepassen artikel 19/19a WRO t.b.v. de bouw van een hotel met bijbehorende technische en infrastructurele voorzieningen aan het Schouwburgplein
- Kredietaanvraag ondergrondse elektriciteitsvoorziening warenmarkt - Gedeeltelijke intrekking voorbereidingsbesluit Binnenstad - Vaststelling partiële herziening bestemmingsplan Politiebureau - Verzoek St. Historisch Archief Beckum om structurele subsidie en eenmalige investeringssubsidie
- Toegankelijkheid Schouwburg voor gehandicapten - Onteigeningsplan "Campus"
- Overeenkomst met Oosterbosch v.o.f. inzake exploitatie Oosterbos - Vaststelling bekostigingsbesluit baatbelasting Enschedesestraat (westzijde) / Wemenstraat
- Kunstwerk Binnenstad.

Agenda, stukken en spreekuren

.

Raadscommissie

Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Economische Zaken De commissie ROVEZ houdt een extra vergadering op woensdag 23 februari vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis.
Op de agenda staat:

- "Discussie over Luchthaven Twente".

Bestemmingsplannen
Vrijstellingsbesluit art. 19 WRO t.b.v. woongebied Broek-Zuid Bij besluit van 16 december 1999 heeft het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel de benodigde verklaring van geen bezwaar afgegeven t.b.v. de aanleg van de infrastructuur/bouwrijpmaken van het woongebied Broek-Zuid en het gedeeltelijk verleggen van de waterloop de Slangenbeek. Als gevolg daarop heeft het College van B en W bij besluit van 1 februari 2000, nr. 749 vrijstelling verleend van het globale bestemmingsplan Vossenbelt voor de realisering van genoemde werkzaamheden.

Ter inzage, bezwaar en beroep
Het vrijstellingsbesluit ligt van 22 februari 2000 tot 4 april 2000 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R115. Tijdens genoemde periode kunt u uw bezwaarschrift richten aan het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Tevens kunt u binnen genoemde inzage termijn bij de bestuursrechter te Almelo een beroepsschrift en een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Bedrijventerrein IJsselmij
Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft bij besluit van 1 februari 2000, kenmerk RWB/1999/3167 het besluit van de gemeenteraad van 13 juli 1999, nr. 9751 aangaande vastgesteld bestemmingsplan Bedrijventerrein IJsselmij goedgekeurd. Het plan maakt de aanleg van een bedrijventerrein met relatief kleine bedrijfskavels mogelijk, veelal met de mogelijkheid voor een bedrijfswoning.

Ter inzage en beroep
Het goedgekeurde bestemmingsplan Bedrijventerrein IJsselmij ligt van 22 februari 2000 tot 4 april 2000 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R115. Tegen het besluit tot goedkeuring kan beroep worden ingesteld door degenen die bedenkingen hebben ingebracht bij Gedeputeerde Staten en door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot Gedeputeerde Staten te wenden. Het beroep kan van 22 februari 2000 tot 4 april 2000 worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding
Het goedkeuringsbesluit treedt in werking op 4 april 2000. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek kan alleen worden gedaan door diegenen die bevoegd zijn.

Bouwplannen

Clubgebouw Klootschietvereniging
Het College van B en W is voornemens bouwvergunning te verlenen aan de Klootschietvereniging H.K.V. voor het oprichten van een clubgebouw op het sportpark Slangenbeek.

Ter inzage en inspraak
Het bouwplan ligt van 22 februari 2000 tot 7 maart 2000 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R115. Gedurende deze termijn kunt u uw reactie schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Meldingen
Meldingen zijn ingediend voor:


- plaatsen dakkapel, Bantingstraat 34

- oprichten berging, Adastraat 20

- veranderen en vergroten woonhuis, Louis Saalbornstraat 7

Bouwaanvragen
Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

- plaatsen dakopbouw, Bankastraat 66

- oprichten kantoorunit (tijdelijk) (wijziging vergunning 1999/936), Granaatstraat 54

- veranderen en vergroten bedrijfspand, Enschedesestraat 203
- veranderen 2 bedrijfspanden/winkels, Marskant 19, 23 en 25
- veranderen en vergroten woonhuis, Koekoekweg 60
- veranderen en vergroten woonhuis, Castorweg 326
- veranderen en vergroten woonhuis, Kerkstraat 9
- veranderen bedrijfsverzamelgebouw, Diamantstraat 1-51
- oprichten dakopbouw, Beekstraat 10

- veranderen en vergroten woonhuis, Vleermuisstraat 48
- veranderen en vergroten woonhuis, Reviusstraat 14A
- veranderen en vergroten woonhuis, Magnoliastraat 16
- vernieuwen dakopbouw, Burg. Jansenplein 14-17

Ter inzage
Nadat het College van B en W over deze meldingen en bouw- aanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u

desgewenst bezwaar indienen.

Instemming meldingen
In de week van 7 t/m 11 februari 2000 is ingestemd met:
- oprichten energiestation, Knokkestraat (tegenover Aalstraat)
- veranderen en vergroten praktijkruimte, Noordelijke Esweg 196
- plaatsen dakkapel, Godfried Bomansstraat 116
- plaatsen dakkapel, Godfried Bomansstraat 118
- oprichten tuinhuisje, Waregemstraat 12

- oprichten tuinhuisje, Cruys Voorberghstraat 175

Bouwvergunningen
In de week van 7 t/m 11 februari 2000 is vergunning verleend voor:
- oprichten woonhuis, Berfloweg 59

- veranderen en vergroten bedrijfshal met een magazijn, Asveldweg 4
- oprichten woonhuis, Vossenbeltweg 2

- oprichten schuur, Dalmedenweg 16

- veranderen schuur in een hobbyruimte, Geurdsweg 54
- veranderen en vergroten woonhuis, Deldenerstraat 105
- oprichten woonhuis, Oude Grensweg 65

- veranderen en vergroten woonhuis, Vondelstraat 20
- veranderen bedrijfspand, Mensinkweg 80

- veranderen en vergroten woonhuis, Libellestraat 36
- oprichten reclamezuil en een bewegwijzeringsbord, Geerdinksweg en Woolderesweg (bij Seahorse terrein)

- oprichten kantoor, M A de Ruyterstraat 50
- veranderen en vergroten berging/carport, Noordelijke Esweg 213
- oprichten berging, Riouwstraat 8

- oprichten garage annex berging, Lansinkweg 13
- veranderen en vergroten woonhuis, Dasstraat 53
- oprichten garage, Breemarsweg 9

- plaatsen 2 dakkapellen, Ottoweg 39

- plaatsen 2 dakkapellen, Laurens Bogtmanstraat 4
- oprichten erker, Wezelstraat 23

- oprichten erker, Wezelstraat 25

- oprichten erker, Rabatstraat 59

- veranderen en vergroten woonhuis, Timmersweide 9
- veranderen en vergroten woonhuis en oprichten erker, Kometenstraat 11

- oprichten erker, Saturnusstraat 16

- oprichten erker, Saturnusstraat 18

Sloopvergunningen
In de week van 7 t/m 11 februari 2000 is vergunning verleend voor het slopen van een:

- een berging en een bijkeuken, Kerkstraat 21
- een woonhuis, Celebesstraat 37

Ter inzage en bezwaar

De instemming meldingen, verleende bouwvergunningen en sloop- vergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, in kamer 135 van het

stadhuis. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 7 t/m 11 februari 2000. Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, tel. 2459 647.

Binnenplanse vrijstellingen art. 15 WRO

Er zijn aanvragen om bouwvergunning ingediend om vrijstelling van de geldende bestemmingsplanbepalingen te verlenen ten behoeve van onderstaande percelen:


- oprichten woning met bedrijfsruimte (verruimen maximale bouw- hoogte met maximaal 10%), Transformatorhof 33+35;
- oprichten garage (verruimen maximale oppervlaktemaat voor garages tot maximaal 48 m²), Grundellaan 25.
Burgemeester en Wethouders zijn op grond van de planvoorschriften van

de geldende bestemmingsplannen bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen. Burgemeester en Wethouders zijn in principe bereid aan deze bouwaanvragen mee te werken.

Ter inzage en bedenkingen
De bouwaanvragen liggen van 22 februari tot 7 maart 2000 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele zienswijzen/bedenkingen tegen het voornemen tot het verlenen van deze vrijstellingen dient u van 22 februari tot 7 maart 2000 schriftelijk in bij het College van B en W, t.a.v. afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Doorbreking aanhoudingsplicht art. 50 lid 5 Woningwet.

Er is een bouwplan ingediend voor het perceel:

- veranderen en vergroten van een winkel , Venderinksweg 46.

De raad heeft verklaard dat voor dit gebied een bestemmingsplan in

voorbereiding is. Hierdoor moeten B en W op grond van artikel 50 lid 1 Woningwet de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning aanhouden. Omdat het bouwplan in overeenstemming is met het toekomstig bestemmingsplan en met de bouwverordening (met een vrijstelling), kunnen B en W op basis van artikel 50 lid 5 Woningwet de aanhoudingsplicht doorbreken en overgaan tot het verlenen van de gevraagde bouwvergunning. Voorwaarde hiervoor is dat het College van Gedeputeerde Staten verklaringen van geen bezwaar afgeeft. Burgemeester en Wethouders zijn van plan om door middel van

bovengenoemde procedure medewerking te verlenen aan dit bouwplan.

Ter inzage en bedenkingen

Het bouwplan ligt van 22 februari tot 7 maart 2000 ter inzage bij de

afdeling Bouwen, kamer 135. Eventuele bedenkingen tegen het voornemen

om de aanhoudingsplicht te doorbreken dient u schriftelijk in van 22 februari tot 7 maart 2000 bij het College van B en W (t.a.v. afd. Bouwen), Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Wet milieubeheer

Melding art. 8.41
Bij de afdeling Milieu liggen ter inzage de meldingen als bedoeld in onderstaande, op artikel 8.41 WM gebaseerde uitvoeringsbesluiten, die ontvangen zijn van:

- C1000 Groot Driene voor het veranderen van een supermarkt aan de W. de Merodestraat 10 (Besluit detailhandel en ambachts- bedrijven milieubeheer);

- Eijsink kasregisters en afrekensystemen BV voor het uitbreiden van de inrichting voor de opslag van goederen aan de Saffierstraat 5a
(Besluit opslag goederen milieubeheer);

- Frits Hensen voor het oprichten van een inrichting voor de opslag van goederen aan de Spinelstraat 3 (Besluit opslag goederen milieubeheer).
Deze inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften in boven- genoemde besluiten.

Ter inzage en beroep

Tegen bovenstaande meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open. De meldingen kunnen worden ingezien de afdeling Milieu, Burg. Jansenplein 33, telefoon 2459655.

Melding art. 8.19
Op grond van artikel 8.19 lid 2 Wet Milieubeheer zijn bij ons meldingen gedaan van verandering van de inrichting, of de werking daarvan, ten aanzien waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat er geen gevolgen zijn voor aard en omvang, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichtingen veroorzaken, door:

- Jamex Lijsten en Roosters voor het veranderen van het hout- bewerkingsbedrijf met spuitcabine, bestaande uit het verplaatsen van een UV lakstraat en het uitbreiden van magazijnruimte, gelegen aan de Saffierstraat 18;

- Rijkswaterstaat (Dienstkring Twentekanalen - IJsseldelta) voor het veranderen van het gemaal en schutbedrijf (Sluis Hengelo), bestaande uit het plaatsen van een nieuwe noodstroom aggregaat en een aardgasgestookte c.v.-installatie, gelegen aan de Twekkelerweg 315.

Ter inzage

De meldingen liggen vanaf maandag 21 februari 2000 ter inzage bij de afdeling Milieu.

Ontwerp vergunningbesluit
Bij de afdeling Milieu ligt vanaf maandag 21 februari tot dinsdag 21 maart ter inzage het ontwerpbesluit betreffende de aanvraag van:
- H.C.J.G. Janssen te Hengelo voor een revisievergunning voor een paarden- en schapenhouderij gelegen aan de Bruinsweg 32. Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat de gevraagde vergunning, die in het bijzonder strekt tot het conform tekening realiseren van enkele nieuwe paardenstallen en een verandering van de veestapel, gelet op het bepaalde bij of krachtens de Wet milieubeheer en de Interimwet ammoniak en veehouderij , kan worden verleend. Het lijkt namelijk mogelijk hieraan in voldoende mate voorschriften en eventueel beperkingen te verbinden ter voorkoming of beperking van mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Bedenkingen
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerpbesluit kunnen schriftelijk of mondeling tot 21 maart worden ingebracht. Schriftelijke bedenkingen richt u aan Burgemeester en Wethouders en stuurt u naar de afdeling Milieu, Burg. Jansenplein 33, Postbus 18, 7550 AA Hengelo Brengt u bedenkingen in, dan kunt u het gemeentebestuur verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Openbare hoorzitting
Zolang de termijn van inzage van het ontwerpbesluit loopt kunt u om een openbare zitting vragen. Op deze zitting is het mogelijk bedenkingen in te brengen en hierover van gedachten te wisselen.

Beroep
Tegen het op een later tijdstip op de aanvraag te nemen besluit kan degene die tijdig bedenkingen inbrengt gedurende zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage. Verder staat beroep open tegen wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht. Bij het definitieve vergunningbesluit wordt u nader geïnformeerd over de vraag door wie, tot wanneer en op welke wijze desgewenst beroep kan worden ingesteld.

Kapvergunningen

Vosboerweg 18: Bij besluit van 4 februari 2000, kenmerk: SBO1753, is vergunning verleend voor het kappen van vier berken aan de Vosboerweg achter huisnummer 18.
Achterhoekse Molenweg tussen de Oude Bornseweg en de Bornsestraat: Bij besluit van 7 februari 2000, kenmerk: SBO1766, is vergunning verleend voor het kappen van 25 lijsterbessen aan de Achterhoekse Molenweg en de Bornsestraat.
Steenbokstraat: Bij besluit van 7 februari 2000, kenmerk: SBO1762, is vergunning verleend voor het kappen van elf sierkersen aan de Steenbokstraat voor de huisnummers 18 t/m 82.
Grimbergstraat: Bij besluit van 7 februari 2000, kenmerk: SBO1758, is vergunning verleend voor het kappen van 17 meidoorns aan de Grimbergstraat voor de huisnummers 2 t/m 76.
Deelplan Boswijk, Vossenbelt: Bij besluit van 9 februari 2000, kenmerk: SBO1330, is vergunning verleend voor het kappen van 13 bomen (berken, els, pruim -en kastanjebomen).
Hasselose schoolpad kruising Coba Kellingstraat/Piet Muyselaer- straat: Bij besluit van 9 februari 2000, kenmerk: SBO1974, is vergunning verleend voor het kappen van 15 elzen aan het Hasselose schoolpad kruising Coba Kellingstraat/Piet Muyselaerstraat.

Ter inzage en bezwaar

De besluiten liggen tot 1 april 2000 ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende tot genoemde datum een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...