Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen week 07 gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 22-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo

Koopzondagen 2000

Voor 2000 zijn de volgende koopzondagen vastgesteld: Voor de binnenstad: 12 maart, 25 juni, 17 september, 24 september, 3 december en 17 december.
Voor de overige wijken: 5 maart, 16 april, 24 april, 1 juni, 12 juni en 24 september.

Vergadering Gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert dinsdag 22 februari 2000 vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer: - Wijziging regeling Regio Twente
- Telecommunicatieverordening
- Herinrichting Binnenstad fase IV a
- Aanleg tweede kunstgrasveld Sportpark Slangenbeek - Subsidiëring van de uitbreiding van 60 buitenschoolse opvang- plaatsen door St. Kindercentrum Esrein
- Subsidiëring van de uitbreiding van 21,5 buitenschoolse opvangplaatsen door St. Kinderopvang De Belhamel - Vaststellen leerplichtverslag - HOV Doorstroom assen - Kredietaanvraag voor het gebied "Hart van Zuid" - Toepassen artikel 19/19a WRO en artikel 50 lid 5 WW, t.b.v. het oprichten van een schuur aan de Dorperhoekweg 9 - Toepassen artikel 19/19a WRO t.b.v. de bouw van een hotel met bijbehorende technische en infrastructurele voorzieningen aan het Schouwburgplein
- Kredietaanvraag ondergrondse elektriciteitsvoorziening warenmarkt - Gedeeltelijke intrekking voorbereidingsbesluit Binnenstad - Vaststelling partiële herziening bestemmingsplan Politiebureau - Verzoek St. Historisch Archief Beckum om structurele subsidie en eenmalige investeringssubsidie
- Toegankelijkheid Schouwburg voor gehandicapten - Onteigeningsplan "Campus"
- Overeenkomst met Oosterbosch v.o.f. inzake exploitatie Oosterbos - Vaststelling bekostigingsbesluit baatbelasting Enschedesestraat (westzijde) / Wemenstraat
- Kunstwerk Binnenstad.

Agenda, stukken en spreekuren

.

Raadscommissie

Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Economische Zaken De commissie ROVEZ houdt een extra vergadering op woensdag 23 februari vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis.
Op de agenda staat:

- "Discussie over Luchthaven Twente".

Bestemmingsplannen
Vrijstellingsbesluit art. 19 WRO t.b.v. woongebied Broek-Zuid Bij besluit van 16 december 1999 heeft het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel de benodigde verklaring van geen bezwaar afgegeven t.b.v. de aanleg van de infrastructuur/bouwrijpmaken van het woongebied Broek-Zuid en het gedeeltelijk verleggen van de waterloop de Slangenbeek. Als gevolg daarop heeft het College van B en W bij besluit van 1 februari 2000, nr. 749 vrijstelling verleend van het globale bestemmingsplan Vossenbelt voor de realisering van genoemde werkzaamheden.

Ter inzage, bezwaar en beroep
Het vrijstellingsbesluit ligt van 22 februari 2000 tot 4 april 2000 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R115. Tijdens genoemde periode kunt u uw bezwaarschrift richten aan het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Tevens kunt u binnen genoemde inzage termijn bij de bestuursrechter te Almelo een beroepsschrift en een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Bedrijventerrein IJsselmij
Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft bij besluit van 1 februari 2000, kenmerk RWB/1999/3167 het besluit van de gemeenteraad van 13 juli 1999, nr. 9751 aangaande vastgesteld bestemmingsplan Bedrijventerrein IJsselmij goedgekeurd. Het plan maakt de aanleg van een bedrijventerrein met relatief kleine bedrijfskavels mogelijk, veelal met de mogelijkheid voor een bedrijfswoning.

Ter inzage en beroep
Het goedgekeurde bestemmingsplan Bedrijventerrein IJsselmij ligt van 22 februari 2000 tot 4 april 2000 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R115. Tegen het besluit tot goedkeuring kan beroep worden ingesteld door degenen die bedenkingen hebben ingebracht bij Gedeputeerde Staten en door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot Gedeputeerde Staten te wenden. Het beroep kan van 22 februari 2000 tot 4 april 2000 worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding
Het goedkeuringsbesluit treedt in werking op 4 april 2000. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek kan alleen worden gedaan door diegenen die bevoegd zijn.

Bouwplannen

Clubgebouw Klootschietvereniging
Het College van B en W is voornemens bouwvergunning te verlenen aan de Klootschietvereniging H.K.V. voor het oprichten van een clubgebouw op het sportpark Slangenbeek.

Ter inzage en inspraak
Het bouwplan ligt van 22 februari 2000 tot 7 maart 2000 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R115. Gedurende deze termijn kunt u uw reactie schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Meldingen
Meldingen zijn ingediend voor:


- plaatsen dakkapel, Bantingstraat 34

- oprichten berging, Adastraat 20

- veranderen en vergroten woonhuis, Louis Saalbornstraat 7

Bouwaanvragen
Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

- plaatsen dakopbouw, Bankastraat 66

- oprichten kantoorunit (tijdelijk) (wijziging vergunning 1999/936), Granaatstraat 54

- veranderen en vergroten bedrijfspand, Enschedesestraat 203
- veranderen 2 bedrijfspanden/winkels, Marskant 19, 23 en 25
- veranderen en vergroten woonhuis, Koekoekweg 60
- veranderen en vergroten woonhuis, Castorweg 326
- veranderen en vergroten woonhuis, Kerkstraat 9
- veranderen bedrijfsverzamelgebouw, Diamantstraat 1-51
- oprichten dakopbouw, Beekstraat 10

- veranderen en vergroten woonhuis, Vleermuisstraat 48
- veranderen en vergroten woonhuis, Reviusstraat 14A
- veranderen en vergroten woonhuis, Magnoliastraat 16
- vernieuwen dakopbouw, Burg. Jansenplein 14-17

Ter inzage
Nadat het College van B en W over deze meldingen en bouw- aanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u

desgewenst bezwaar indienen.

Instemming meldingen
In de week van 7 t/m 11 februari 2000 is ingestemd met:
- oprichten energiestation, Knokkestraat (tegenover Aalstraat)
- veranderen en vergroten praktijkruimte, Noordelijke Esweg 196
- plaatsen dakkapel, Godfried Bomansstraat 116
- plaatsen dakkapel, Godfried Bomansstraat 118
- oprichten tuinhuisje, Waregemstraat 12

- oprichten tuinhuisje, Cruys Voorberghstraat 175

Bouwvergunningen
In de week van 7 t/m 11 februari 2000 is vergunning verleend voor:
- oprichten woonhuis, Berfloweg 59

- veranderen en vergroten bedrijfshal met een magazijn, Asveldweg 4
- oprichten woonhuis, Vossenbeltweg 2

- oprichten schuur, Dalmedenweg 16

- veranderen schuur in een hobbyruimte, Geurdsweg 54
- veranderen en vergroten woonhuis, Deldenerstraat 105
- oprichten woonhuis, Oude Grensweg 65

- veranderen en vergroten woonhuis, Vondelstraat 20
- veranderen bedrijfspand, Mensinkweg 80

- veranderen en vergroten woonhuis, Libellestraat 36
- oprichten reclamezuil en een bewegwijzeringsbord, Geerdinksweg en Woolderesweg (bij Seahorse terrein)

- oprichten kantoor, M A de Ruyterstraat 50
- veranderen en vergroten berging/carport, Noordelijke Esweg 213
- oprichten berging, Riouwstraat 8

- oprichten garage annex berging, Lansinkweg 13
- veranderen en vergroten woonhuis, Dasstraat 53
- oprichten garage, Breemarsweg 9

- plaatsen 2 dakkapellen, Ottoweg 39

- plaatsen 2 dakkapellen, Laurens Bogtmanstraat 4
- oprichten erker, Wezelstraat 23

- oprichten erker, Wezelstraat 25

- oprichten erker, Rabatstraat 59

- veranderen en vergroten woonhuis, Timmersweide 9
- veranderen en vergroten woonhuis en oprichten erker, Kometenstraat 11

- oprichten erker, Saturnusstraat 16

- oprichten erker, Saturnusstraat 18

Sloopvergunningen
In de week van 7 t/m 11 februari 2000 is vergunning verleend voor het slopen van een:

- een berging en een bijkeuken, Kerkstraat 21
- een woonhuis, Celebesstraat 37

Ter inzage en bezwaar

De instemming meldingen, verleende bouwvergunningen en sloop- vergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, in kamer 135 van het

stadhuis. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 7 t/m 11 februari 2000. Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, tel. 2459 647.

Binnenplanse vrijstellingen art. 15 WRO

Er zijn aanvragen om bouwvergunning ingediend om vrijstelling van de geldende bestemmingsplanbepalingen te verlenen ten behoeve van onderstaande percelen:


- oprichten woning met bedrijfsruimte (verruimen maximale bouw- hoogte met maximaal 10%), Transformatorhof 33+35;
- oprichten garage (verruimen maximale oppervlaktemaat voor garages tot maximaal 48 m²), Grundellaan 25.
Burgemeester en Wethouders zijn op grond van de planvoorschriften van

de geldende bestemmingsplannen bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen. Burgemeester en Wethouders zijn in principe bereid aan deze bouwaanvragen mee te werken.

Ter inzage en bedenkingen
De bouwaanvragen liggen van 22 februari tot 7 maart 2000 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele zienswijzen/bedenkingen tegen het voornemen tot het verlenen van deze vrijstellingen dient u van 22 februari tot 7 maart 2000 schriftelijk in bij het College van B en W, t.a.v. afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Doorbreking aanhoudingsplicht art. 50 lid 5 Woningwet.

Er is een bouwplan ingediend voor het perceel:

- veranderen en vergroten van een winkel , Venderinksweg 46.

De raad heeft verklaard dat voor dit gebied een bestemmingsplan in

voorbereiding is. Hierdoor moeten B en W op grond van artikel 50 lid 1 Woningwet de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning aanhouden. Omdat het bouwplan in overeenstemming is met het toekomstig bestemmingsplan en met de bouwverordening (met een vrijstelling), kunnen B en W op basis van artikel 50 lid 5 Woningwet de aanhoudingsplicht doorbreken en overgaan tot het verlenen van de gevraagde bouwvergunning. Voorwaarde hiervoor is dat het College van Gedeputeerde Staten verklaringen van geen bezwaar afgeeft. Burgemeester en Wethouders zijn van plan om door middel van

bovengenoemde procedure medewerking te verlenen aan dit bouwplan.

Ter inzage en bedenkingen

Het bouwplan ligt van 22 februari tot 7 maart 2000 ter inzage bij de

afdeling Bouwen, kamer 135. Eventuele bedenkingen tegen het voornemen

om de aanhoudingsplicht te doorbreken dient u schriftelijk in van 22 februari tot 7 maart 2000 bij het College van B en W (t.a.v. afd. Bouwen), Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Wet milieubeheer

Melding art. 8.41
Bij de afdeling Milieu liggen ter inzage de meldingen als bedoeld in onderstaande, op artikel 8.41 WM gebaseerde uitvoeringsbesluiten, die ontvangen zijn van:

- C1000 Groot Driene voor het veranderen van een supermarkt aan de W. de Merodestraat 10 (Besluit detailhandel en ambachts- bedrijven milieubeheer);

- Eijsink kasregisters en afrekensystemen BV voor het uitbreiden van de inrichting voor de opslag van goederen aan de Saffierstraat 5a
(Besluit opslag goederen milieubeheer);

- Frits Hensen voor het oprichten van een inrichting voor de opslag van goederen aan de Spinelstraat 3 (Besluit opslag goederen milieubeheer).
Deze inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften in boven- genoemde besluiten.

Ter inzage en beroep

Tegen bovenstaande meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open. De meldingen kunnen worden ingezien de afdeling Milieu, Burg. Jansenplein 33, telefoon 2459655.

Melding art. 8.19
Op grond van artikel 8.19 lid 2 Wet Milieubeheer zijn bij ons meldingen gedaan van verandering van de inrichting, of de werking daarvan, ten aanzien waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat er geen gevolgen zijn voor aard en omvang, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichtingen veroorzaken, door:

- Jamex Lijsten en Roosters voor het veranderen van het hout- bewerkingsbedrijf met spuitcabine, bestaande uit het verplaatsen van een UV lakstraat en het uitbreiden van magazijnruimte, gelegen aan de Saffierstraat 18;

- Rijkswaterstaat (Dienstkring Twentekanalen - IJsseldelta) voor het veranderen van het gemaal en schutbedrijf (Sluis Hengelo), bestaande uit het plaatsen van een nieuwe noodstroom aggregaat en een aardgasgestookte c.v.-installatie, gelegen aan de Twekkelerweg 315.

Ter inzage

De meldingen liggen vanaf maandag 21 februari 2000 ter inzage bij de afdeling Milieu.

Ontwerp vergunningbesluit
Bij de afdeling Milieu ligt vanaf maandag 21 februari tot dinsdag 21 maart ter inzage het ontwerpbesluit betreffende de aanvraag van:
- H.C.J.G. Janssen te Hengelo voor een revisievergunning voor een paarden- en schapenhouderij gelegen aan de Bruinsweg 32. Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat de gevraagde vergunning, die in het bijzonder strekt tot het conform tekening realiseren van enkele nieuwe paardenstallen en een verandering van de veestapel, gelet op het bepaalde bij of krachtens de Wet milieubeheer en de Interimwet ammoniak en veehouderij , kan worden verleend. Het lijkt namelijk mogelijk hieraan in voldoende mate voorschriften en eventueel beperkingen te verbinden ter voorkoming of beperking van mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Bedenkingen
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerpbesluit kunnen schriftelijk of mondeling tot 21 maart worden ingebracht. Schriftelijke bedenkingen richt u aan Burgemeester en Wethouders en stuurt u naar de afdeling Milieu, Burg. Jansenplein 33, Postbus 18, 7550 AA Hengelo Brengt u bedenkingen in, dan kunt u het gemeentebestuur verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Openbare hoorzitting
Zolang de termijn van inzage van het ontwerpbesluit loopt kunt u om een openbare zitting vragen. Op deze zitting is het mogelijk bedenkingen in te brengen en hierover van gedachten te wisselen.

Beroep
Tegen het op een later tijdstip op de aanvraag te nemen besluit kan degene die tijdig bedenkingen inbrengt gedurende zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage. Verder staat beroep open tegen wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht. Bij het definitieve vergunningbesluit wordt u nader geïnformeerd over de vraag door wie, tot wanneer en op welke wijze desgewenst beroep kan worden ingesteld.

Kapvergunningen

Vosboerweg 18: Bij besluit van 4 februari 2000, kenmerk: SBO1753, is vergunning verleend voor het kappen van vier berken aan de Vosboerweg achter huisnummer 18.
Achterhoekse Molenweg tussen de Oude Bornseweg en de Bornsestraat: Bij besluit van 7 februari 2000, kenmerk: SBO1766, is vergunning verleend voor het kappen van 25 lijsterbessen aan de Achterhoekse Molenweg en de Bornsestraat.
Steenbokstraat: Bij besluit van 7 februari 2000, kenmerk: SBO1762, is vergunning verleend voor het kappen van elf sierkersen aan de Steenbokstraat voor de huisnummers 18 t/m 82.
Grimbergstraat: Bij besluit van 7 februari 2000, kenmerk: SBO1758, is vergunning verleend voor het kappen van 17 meidoorns aan de Grimbergstraat voor de huisnummers 2 t/m 76.
Deelplan Boswijk, Vossenbelt: Bij besluit van 9 februari 2000, kenmerk: SBO1330, is vergunning verleend voor het kappen van 13 bomen (berken, els, pruim -en kastanjebomen).
Hasselose schoolpad kruising Coba Kellingstraat/Piet Muyselaer- straat: Bij besluit van 9 februari 2000, kenmerk: SBO1974, is vergunning verleend voor het kappen van 15 elzen aan het Hasselose schoolpad kruising Coba Kellingstraat/Piet Muyselaerstraat.

Ter inzage en bezwaar

De besluiten liggen tot 1 april 2000 ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende tot genoemde datum een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie