Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamerantwoorden over vrije huisartsenkeuze verzorgingshuizen

Datum nieuwsfeit: 22-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.660 vrije huisartsenkeuze in verzorgingshuizen
Gemaakt: 23-2-2000 tijd: 16:43

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


22 februari 2000

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Van Blerck-Woerdman (VVD) over vrije huisartsenkeuze in verzorgingshuizen (2990005420).

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart


3

Antwoorden op kamervragen van Van Blerck-Woerdman over vrije huisartsenkeuze in verzorgingshuizen.

(2990005420)

Kent u het artikel «Oudere in tehuis heeft recht op eigen arts» in de Volkskrant van 15 januari jl.?


1. Ja


2. Is de maatregel, dat nieuwe bewoners van verzorgingshuizen vanaf volgend jaar hun eigen huisarts niet meer mogen meenemen, bedoeld om het medicijngebruik in verzorgingshuizen terug te dringen?


2. Het besluit tot het onderbrengen van de kosten geneeskundige zorg en van de kosten van geneesmiddelen heeft nadrukkelijk twee doeleinden. Allereerst is het gericht op het verbeteren van de doelmatigheid en kwaliteit van de medische zorg en het geneesmiddelengebruik in verzorgingshuizen. Daarnaast is het bedoeld ter invulling van de afspraken die zijn gemaakt in het voorjaarsakkoord meerjaren afspraken, dat u op 17 juli 1999 is aangeboden. In dat accoord is onder andere afgesproken dat moet worden gekomen tot «nadere afspraken om de geneesmiddelenuitgaven binnen de in het regeeraccoord gestelde kaders te kunnen laten blijven». De afspraak is in het Platform Verzorging & Verpleging (V&V) ondertekend. In dit platform hebben zitting alle betrokken partijen, inclusief de patiënten-/ consumentenorganisaties en vertegenwoordigers van bewoners van verzorgingshuizen.

Na intensief overleg is gezamenlijk de conclusie getrokken dat het opnemen van de kosten van geneesmiddelen en van de medische zorg in het budget van verzorgingshuizen een waarborg geeft tot verbetering van de kwaliteit en beheersing van de kosten.


3. Zijn er andere en betere methoden te vinden, anders dan het opnemen van de medicijnkosten in het budget dat elk tehuis ontvangt, om het medicijngebruik in verzorgingshuizen terug te dringen? Kan dit worden toegelicht?


3. Op de vraag of er andere en betere methoden te vinden zijn om het medicijngebruik in verzorgingshuizen terug te dringen is geen eenduidig antwoord mogelijk. Vanzelfsprekend zijn andere mogelijkheden denkbaar, maar het is niet zeker of deze oplossingen op korte termijn tot dezelfde (combinatie van) resultaten zullen leiden. De ervaringen in de verpleeghuizen geven mij alle aanleiding aan te nemen dat de thans voorgestelde afspraken de beste oplossing geeft tot verbetering van de kwaliteit en beheersing van de kosten in de verzorgingshuizen.


4. Hoe verhoudt deze maatregel zich tot het fundamentele recht om, als de eigen gezondheid in gevaar is, terzijde te worden gestaan door een arts naar eigen keuze?


4. Er is bij deze maatregel geen sprake van dat «het fundamentele recht om, als de eigen gezondheid in gevaar is, terzijde te worden gestaan door een arts naar eigen keuze» terzijde wordt geschoven.

Juist vanwege een goed zorgbeleid komt thans reeds met enige regelmaat voor dat in een verzorgingshuis de medische zorg wordt geleverd vanuit een huisartsengroep. In die zin is de gemaakte afspraak een bevestiging van een bekend fenomeen.

De professionele autonomie van de arts blijft door de genomen beslissing in het geheel in takt.


5. Is er met de Landelijke Huisartsen Vereniging overleg geweest over deze vorm van inperking van artsenkeuze? Kan dit worden toegelicht?


5. Met de Landelijke Huisartsen Vereniging is over de thans op tafel liggende oplossing intensief overlegd. In aansluiting op de overeenkomst die in december 1999 is gesloten is 14 februari 2000 nader overleg geweest met LHV, Arcares en het departement. De LHV heeft daarbij verklaard zich in met de gevonden oplossing te kunnen vinden en zijn medewerking toegezegd bij de uitwerking.


6. Is er overleg geweest met vertegenwoordigers van bewoners van verzorgingshuizen over de bedoelde maatregel? Zo ja, welk standpunt namen zij in?


6. De vertegenwoordigers van de bewoners van verzorgingshuizen zitten in het platform V&V. In de brief die de Landelijke Organisatie Cliëntenraden Ouderenzorg (LOC) op 11 februari 2000 heeft gestuurd wordt thans de beslissing in feite grotendeels ondersteund. Met betrekking tot de mogelijke uitzondering die zij op de algemene lijn in individuele gevallen wenselijk achten, kan worden opgemerkt dat de inhoudelijke achtergrond daarvan zal worden betrokken bij de verdere uitwerking.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie