Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Defensie over rapport marinebedrijf

Datum nieuwsfeit: 22-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

26800 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2000

nr. 34 Brief van de staatssecretaris van Defensie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 22 februari 2000

In antwoord op het verzoekvan de vaste commissie voor Defensie (zie bijlage) van 9 december 1999 voorzie ik U, mede namens de Minister van Economische Zaken, gaarne van een reactie op het rapport van Rijnconsult bv dat namens de gemeente Den Helder c.s. is opgesteld.

Aanleiding voor het rapport

Naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen op Defensie is eind 1998 in Den Helder het platform Defensie en werkgelegenheid opgericht. In het platform zijn diverse publieke en private partijen vertegenwoordigd, waaronder de gemeente Den Helder en de medezeggenschapscommissie van het Marinebedrijf. Het platform heeft Rijnconsult bv. onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van het zo optimaal en duurzaam mogelijk benutten van de beschikbare infrastructuur van de Marine. Het resultaat hiervan treft U in het rapport «mogelijkheden en randvoorwaarden voor versterking bedrijvigheid».

Inhoud en strekking van het rapport

Het rapport heeft als thema een vermindering van de afhankelijkheid van de bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio van een - in omvang afnemende - Koninklijke marine door het ontwikkelen van een duurzame en meer pluriforme economische infrastructuur. Hierbij wordt gesteld dat voor de aantrekkelijkheid als vestigingsplaats de nabijheid van hoogwaardige technologische kennis, deskundigheid en vaardigheden een belangrijke rol speelt, evenals de mogelijkheden van de bestaande infrastructuur van het Marinebedrijf. Vervolgens worden voorstellen gedaan om het Marinebedrijf hiervoor als het ware als een «vliegwiel» te laten functioneren. Het Marinebedrijf zou in staat gesteld moeten worden werk van andere opdrachtgevers aan te nemen. Het rapport schetst vervolgens een tweetal scenario's voor het versterken van de bedrijvigheid ter bevordering van een duurzame economische ontwikkeling. In het eerste scenario zorgt het Marinebedrijf zelf voor het binnenhalen van werk in de publieke en private sector en in het tweede scenario zoekt het Marinebedrijf naar strategische samenwerking om haar positie te verstevigen. Vervolgens wordt binnen de twee scenario's een aantal uitvoeringsmodellen aangegeven. In het rapport wordt vanwege de grote diversiteit aan werkpakketten bij het Marinebedrijf, niet gekozen voor het uitwerken van een specifiek model (voorkeurmodel). Voor elk werkpakket is één of een combinatie van modellen mogelijk. In het rapport worden mogelijkheden geopperd om formeel via regelgeving en feitelijk via de aanpassing van de aansturings- en budgetteringssystematiek - het Marinebedrijf in staat te stellen om meer bedrijvigheid te genereren. Voor de uitwerking van de ideeën stelt Rijnconsult voor een kerngroep in het leven te roepen. Een eerste taak van die groep zal zijn het uitstippelen van een lobby traject.

Beoordeling van het rapport

Het Marinebedrijf is een modern en zeer goed geoutilleerd bedrijf. Via een aantal reorganisaties worden vier separate bedrijven samengevoegd tot één geïntegreerd marinebedrijf. De volledige integratie tot één marinebedrijf zal waarschijnlijk nog dit jaar worden voltooid. Op basis van de beleidsvoornemens en plannen van de Defensienota 2000 wordt verwacht dat het werkaanbod per saldo niet aanmerkelijk zal verminderen. Het door Rijnconsult geschetste (sombere) beeld van het werkaanbod voor het Marinebedrijf wordt dezerzijds dan ook niet onderschreven.

In de Defensie nota 2000 wordt voorts verwezen naar onderzoek inzake Competitieve dienstverlening (CDV). Ook voor het Marinebedrijf, als hoger onderhoudsbedrijf van de Koninklijke marine, is een CDV-onderzoek aangekondigd. Het uitgangspunt van het CDV-programma is dat interne aanbieders en het bedrijfsleven concurreren om aan Defensie diensten te kunnen leveren. Niet de handhaving van de huidige situatie staat hierbij voorop, maar de meest doelmatige manier om de dienst te leveren. Uitbesteding is hierbij niet een doel op zichzelf, maar alleen de uitkomst als die doelmatiger is of anderszins meerwaarde oplevert.

Een aantal van de overwegingen uit het rapport van Rijnconsult zal ook in het kader van CDV aan de orde komen. Daarbij kan worden gedacht aan mogelijke voordelen van publiek-private samenwerkingsvormen alsmede het bezien van de mogelijkheden tot het verrichten van werkzaamheden voor andere opdrachtgevers dan de Rijksoverheid. Met betrekking tot het laatstgenoemde punt zal rekening moeten worden gehouden met de regelgeving die is opgenomen in de «Aanwijzingen voor het verrichten van marktactiviteiten door de rijksdienst» («Aanwijzingen»), alsmede met de toekomstige regelgeving in de in het Regeerakkoord aangekondigde «Wet Markt en Overheid», die de plaats van de Aanwijzingen zal gaan innemen. Dit wetsontwerp zal waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Conclusie

De uitkomsten van het onderzoek in het kader van de competitieve dienstverlening (CDV) en de mogelijkheden die de toekomstige Wet Markt en Overheid biedt zullen mede bepalend zijn voor de toekomstige positie en activiteiten van het Marinebedrijf. Ik acht het thans niet opportuun op de uitkomsten daarvan vooruit te lopen.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

H.A.L. van Hoof

`s-Gravenhage, 9 december 1999

Aan: - de Staatssecretaris van Defensie

- de Minister van Economische Zaken

Namens de vaste commissies voor Defensie en Economische Zaken verzoek ik u om een gezamenlijke reactie op het recente rapport van de gemeente Den Helder c.s. inzake economische mogelijkheden van marinebedrijven in Den Helder.

de griffier van de vaste commissie

voor Defensie,

T.N.J. de Lange

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie