Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nota bij Algehele herziening van de Vreemdelingenwet

Datum nieuwsfeit: 23-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26732000.007 nota nav verslag herziening vreemdelingenwet
Gemaakt: 23-2-2000 tijd: 13:24


178


26732 Algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet
2000)

nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

INHOUDSOPGAVE

* I Algemeen 5


* 1. Inleiding 5


* 1.1 Aanleiding algehele herziening Vreemdelingenwet 5
* 1.2 Hoofdpunten van de wet 5

* 1.2.1 Wet en regeerakkoord 5

* 1.2.2 Plaats van de wet 5

* 1.2.3 Wet en beleid 5

* 1.2.4 Verhouding wetsvoorstel tot Invoeringswet en lagere regelgeving 5

* 1.2.5 Verhouding wetsvoorstel tot Algemene wet bestuursrecht 5
* 1.3 Europa 5

* 1.4 Aanzuigende werking 5

* 1.5 IND-beslissing 5

* 1.6 AC-procedure 5

* 1.7 Beslistermijnen en besluitmoratorium in asielzaken 5
* 1.8 «Kan-bepalingen» 5

* 1.9 Intrekkingsgronden 5

* 1.9.1 Openbare orde 5

* 1.9.2 Gronden aan het algemeen belang ontleend 5
* 1.9.3 Het verrichten van arbeid zonder dat aan de Wet arbeid vreemdelingen is voldaan 5

* 1.9.4 Onjuiste gegevens 5

* 1.9.5 Hoofdverblijf 5

* 1.10 Voorzieningen 5

* 1.11 Het vluchtelingenpaspoort 5

* 1.12 Driejarenbeleid 5

* 1.13 Opvang in de eigen regio 5


2. Wijze van totstandkoming 5

* 2.1 Vreemdelingenwet 1994 5


3. Vereenvoudiging van het systeem van verblijfsvergunningen 5
* 3.1 Toelatingsgronden en verblijfsvergunningen 5
* 3.2 Volgtijdelijk vergunningensysteem 5
* 3.3 Het niet kenbaar maken van de motivering van de inwilligende asielbeschikking 5

* 3.4 Alleenstaande minderjarige asielzoekers 5

4. Gezinshereniging en -vorming 5

* 4.1 Het niveau van de regelgeving 5

* 4.2 Het inkomensvereiste 5

* 4.3 Asielvergunning voor gezinsleden 5


5. Toezicht 5

* 5.1 Redelijk vermoeden 5

* 5.2 Illegaal verblijf 5

* 5.3 Overig 5


6. Rechtsmiddelen 5

* 6.1 Algemeen 5

* 6.2 Bezwaar regulier 5

* 6.3 Verhouding tot de Algemene wet bestuursrecht 5
* 6.4 Voornemenprocedure 5

* 6.5 Meeromvattende beschikking 5

* 6.6 Ex nunc beoordeling 5

* 6.7 Werklast Vreemdelingenkamer 5

* 6.8 Sprongberoep moratorium 5

* 6.9 Hoger beroep 5


7. Financiële gevolgen 5

* 7.1 Budgettair neutrale omzetting 5

* 7.2 Vreemdelingenbewaring 5

* 7.3 Voorbereiding van de implementatie 5

8. Uitvoeringstoetsen 5


9. Overig 5

* 9.1 Preventieve instroommaatregelen 5

* 9.2 Overgangsrecht 5

* 9.3 Nota van wijziging 5

II Artikelsgewijze behandeling 5

* Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen 5

* Artikel 1 5


* Algemeen 5

* Artikel 1, onder d 5

* Artikel 1, onder e 5

* Artikel 1, onder f 5

* Artikel 1, onder g 5

* Artikel 1, onder h 5

* Artikel 1, onder l 5

Artikel 2 5

Hoofdstuk 2. Toegang 5

Artikel 3 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder b 5

* Eerste lid, onder c 5

* Eerste lid, onder d 5

* Tweede lid 5

* Derde lid 5

Artikel 4 5

Artikel 5 5

Artikel 6 5

Artikel 7 5

Hoofdstuk 3. Verblijf 5

Afdeling 1. Rechtmatig verblijf 5

Artikel 8 5

* Algemeen 5

* Onderdeel f 5

* Onderdeel j 5

* Onderdeel k 5

* Onderdeel l 5

Artikel 10 5

Artikel 11 5

Artikel 12 5

Afdeling 2. De verblijfsvergunning regulier 5

Artikel 13 5

* Eerste lid 5

* Tweede lid 5

* Derde lid 5

* Overig 5

Artikel 14 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder a 5

* Eerste lid, onder b 5

* Eerste lid, onder c 5

* Eerste lid, onder d 5

* Eerste lid, onder g 5

Artikel 15 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder c 5

* Eerste lid, onder g 5

Artikel 16 en artikel 17 5

* Algemeen 5

* Artikel 16, eerste lid, onder a 5

* Artikel 16, eerste lid, onder b 5

* Artikel 16, eerste lid, onder c 5

* Artikel 16, eerste lid, onder d 5

* Artikel 16, eerste lid, onder e 5

* Artikel 16, eerste lid, onder h 5

Artikel 18 5

Artikel 19 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder a 5

* Eerste lid, onder b 5

* Eerste lid, onder e 5

* Tweede lid 5

Artikel 20 5

Artikel 21 5

Artikel 22 5

* Tweede lid 5

Artikel 23 5

* Eerste lid, onder d 5

* Eerste en tweede lid 5

Artikel 24 5

Artikel 25 5

Afdeling 3. De verblijfsvergunning asiel 5

Artikel 26 5

Artikel 27 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder a 5

* Eerste lid, onder b en c 5

* Eerste lid, onder d 5

* Eerste lid, onder e 5

* Tweede lid 5

Artikel 28 5

* Algemeen 5

* Artikel 28, onder a 5

* Artikel 28, onder b en c 5

* Artikel 28, onder d 5

Artikel 29 5

* Algemeen 5

* Artikel 29, eerste lid 5

* Artikel 29, tweede lid 5

* Artikel 29, tweede lid, onder e 5

* Artikel 29, tweede lid, onder f 5

* Artikel 29, tweede lid, onder g 5

* Artikel 29, tweede lid, onder i 5

* Artikel 29, tweede lid, onder j 5

* Artikel 29, derde lid 5

Artikel 30 5

* Algemeen 5

* Artikel 30, onder b 5

* Artikel 30, onder d 5

* Artikel 30, onder e 5

Artikel 32 5

Artikel 33 5

Artikel 36 en 37 5

Artikel 38 5

Artikel 39 5

Artikel 40 5

* Artikel 40, eerste lid 5

* Artikel 40, tweede lid 5

* Artikel 40, derde lid 5

* Artikel 40, vijfde lid 5

Artikel 41 5

* Algemeen 5

* Artikel 41, eerste lid 5

* Artikel 41, eerste lid, onder a 5

* Artikel 41, eerste lid, onder b 5

* Artikel 41, eerste lid, onder a en b 5

* Artikel 41, eerste lid, onder c 5

* Artikel 41, tweede lid 5

Artikel 42 5

* Artikel 42, derde lid. 5

* Artikel 42, vierde lid 5

Artikel 43 5

* Algemeen 5

* Artikel 43, eerste lid, onder b 5

* Artikel 43, eerste lid, onder c 5

* Artikel 43, eerste lid, onder d 5

* Artikel 43, eerste lid, onder e 5

* Artikel 43, eerste lid, onder d en e 5

* Artikel 43, vierde lid 5

Hoofdstuk 4. Toezicht en uitvoering 5

Artikel 44 5

Artikel 46 5

Artikel 48 5

Artikel 49 5

Artikel 50 5

Artikel 51 5

Artikel 52 5

Artikel 53 5

* Artikel 53, tweede lid 5

Hoofdstuk 5: Vrijheidsbeperkende maatregelen 5
* Algemeen 5

Artikel 54 5

Artikel 55 5

* Algemeen 5

* Tweede lid 5

* Derde lid 5

Artikel 57 5

* Algemeen 5

* Eerste lid 5

* Tweede lid 5

* Derde lid 5

* Vierde lid 5

Artikel 58 5

Hoofdstuk 6. Vertrek, uitzetting en ongewenstverklaring 5

Artikel 59 5

* Algemeen 5

* Derde lid 5

Artikel 60 5

* Algemeen 5

* Vierde lid 5

Artikel 61 5

* Algemeen 5

Artikel 62 5

Artikel 63 5

Artikel 64 5

Artikel 65 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder a 5

* Eerste lid, onder b 5

* Eerste lid, onder e 5

Artikel 66 5

* Eerste lid 5

* Tweede lid 5

Hoofdstuk 7. Rechtsmiddelen 5

Artikel 67 5

Artikel 68 5

Artikel 69 5

Artikel 70 5

Artikel 71 5

* Artikel 71, eerste lid 5

* Artikel 71, tweede en derde lid 5

* Artikel 71, tweede lid, onder d 5

* Artikel 71, derde lid 5

Artikel 73 5

Artikel 74 5

Artikel 75 5

Artikel 76 5

Artikel 77 5

Artikel 78 5

Artikel 79 5

Artikel 80 5

* Artikel 80, tweede lid 5

Artikel 81 5

Artikel 82 5

* Artikel 82, onder c 5

Artikel 83 5

Artikel 86 5

Artikel 87 5

Artikel 88 5

Artikel 89 5

* Algemeen 5

Artikel 90 5

Artikel 92 5

Artikel 93 5

Artikel 95 5

Artikel 96 5

Artikel 98 5

Artikel 101 5

Artikel 103 5

Hoofdstuk 8. Algemene en strafbepalingen 5

Artikel 104 5

Artikel 105 5

Artikel 106 5

* Artikel 106, eerste lid 5

Artikel 108 5

Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen 5

Artikel 110 5

* Artikel 110, eerste lid 5

* Artikel 110, vierde lid 5

Artikel 111 5

Artikel 112 5

Artikel 113 5

Artikel 118 5

III Bijlage bij de memorie van toelichting 5

Bijlagen: I: matrix *)

II: uitvoeringstoetsen *)
I Algemeen


1. Inleiding

Wij danken de fracties voor hun uitgebreide en grondige inbreng.

Wij hopen dat mede op grond van de reactie van de regering op de door alle fracties gemaakte kanttekeningen, de fracties in staat zullen zijn hun standpunt over het wetsvoorstel te bepalen en hun steun aan het wetsvoorstel te geven.

Deze nota naar aanleiding van het verslag bevat, evenals de memorie van toelichting en het verslag, een algemeen en een artikelsgewijs gedeelte. Om de leesbaarheid van deze nota te bevorderen hebben wij op sommige plaatsen vragen van leden van verschillende fracties bij elkaar gevoegd en tezamen beantwoord. In het algemene gedeelte, waarbij de indeling van het verslag is aangehouden, is een uiteenzetting over de verschillende onderwerpen op hoofdlijnen gegeven en worden zo mogelijk verbanden met andere onderwerpen gelegd. Bij de artikelsgewijze toelichting is per onderwerp een meer gedetailleerde en technische uiteenzetting gegeven.


1.1 Aanleiding algehele herziening Vreemdelingenwet
Het doel van de nieuwe Vreemdelingenwet is de asielprocedure te versnellen door het aantal schakels in de bestaande procedure te verminderen en het aantal statussen te reduceren. Op basis van onderzoek, waarbij vele deskundigen in een aantal conferenties werden betrokken, is gekozen voor een zogeheten volgtijdelijk statussysteem. De belangrijkste reden om te kiezen voor dit systeem is het voorkomen dat kan worden doorgeprocedeerd van de ene naar de andere status.

De asielwetgeving is het meest urgente onderdeel van het wetsvoorstel. Overwogen is om een aparte asielwet te maken. Dat is echter technisch een ingewikkelde zaak. In de huidige wet is het onderscheid tussen regulier en asiel fluïde. Er zijn bepalingen die zowel op regulier als op asiel betrekking hebben. Daarom is het uiterst lastig om onder handhaving van de bepalingen inzake regulier een aparte asielwet te maken. Door te kiezen voor een geheel nieuwe wet is het mogelijk een nieuwe heldere structuur aan te brengen, onder andere door een duidelijker onderscheid te maken tussen asiel en regulier. Hierbij wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de eigen aard van de desbetreffende regelgeving. Dit mede in antwoord op de vraag van de fracties van de RPF en het GPV.

De huidige Vreemdelingenwet dateert van 1965. Door een groot aantal achtereenvolgende wijzigingen is de structuur van de oorspronkelijke wet enigszins verloren gegaan. Om die reden is niet volstaan met het wijzigen van de huidige wet, zoals door de leden van de CDA-fractie gevraagd.


1.2 Hoofdpunten van de wet

Het wetsvoorstel kan worden beoordeeld aan de hand van drie criteria, die de kern vormen voor het bereiken van de doelstellingen uit het regeerakkoord:


- Wettelijke waarborgen voor de kwaliteit van de asielbeslissing.
De kwaliteit van de asielbeslissing zal toenemen. De asielzoeker zal in staat worden gesteld om zijn asielmotieven duidelijk te maken en een reactie te geven op een voorgenomen afwijzing. Deze reactie zal door de IND worden meegewogen in de beslissing. Uit de beslissing blijkt hoe de vreemdeling en de IND de aanvraag beoordelen. In het geval de beslissing wordt voorgelegd aan de rechter biedt dit voldoende basis voor een rechtmatigheidstoets. Een bezwaarprocedure tegen de afwijzende beslissing is dan niet noodzakelijk. Onder paragraaf 6.4 van het algemene gedeelte van deze nota zal op de voornemenprocedure worden ingegaan.

Het ontwerp kent één type tijdelijke verblijfsvergunning voor toe te laten asielzoekers, al of niet gevolgd door een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Dit voorkomt dat de IND veel aandacht moet besteden aan verschillende vervolgprocedures. Hierdoor ontstaat ruimte om alle beschikbare aandacht te besteden aan de belangrijkste vraag, namelijk of de asielzoeker recht heeft op toelating of niet. Onder paragraaf 3 van het algemene gedeelte van deze nota zal, naar aanleiding van vragen van de verschillende fracties, uitgebreid op het vergunningensysteem worden ingegaan.


- Het voorkomen van procedures.

In de huidige praktijk procederen veel tijdelijke vergunninghouders door voor een verblijfsvergunning die recht geeft op een beter voorzieningenniveau. In het wetsvoorstel wordt in de inwilligende beslissing aangegeven dat de asielzoeker wordt toegelaten. Iedereen die wordt toegelaten krijgt dezelfde vergunning met hetzelfde voorzieningenpakket. Doorprocederen is dan niet mogelijk.

Dit betekent dat de vreemdelingenkamers en de Raad van State minder zaken voorgelegd krijgen. Bij het huidige niveau van instroom en verlening van vvtv's (dat thans laag is) scheelt dit circa 5.600 zaken voor de vreemdelingenkamers en 4.200 zaken voor de Raad van State, met daarbij behorende tolkencapaciteit en inzet van rechtsbijstand. Met het voorkomen van doorprocederen kan - in combinatie met een betere IND-beslissing - een sneller verloop van de totale asielprocedure worden bereikt. Snelheid van de procedure is vanuit de meeste gezichtspunten van vitaal belang. Toch kan het van belang zijn de mogelijkheid te hebben om in bepaalde omstandigheden de beslistermijn te verlengen. Hieronder zal in paragraaf 1.7 worden ingegaan op vragen omtrent het besluitmoratorium.


- Het bevorderen van vertrek van degenen die niet in Nederland mogen blijven.

Door een heldere structuur, verbetering van de beslissing en vermindering van het aantal procedures kan - zoals al aangegeven - sneller en beter op aanvragen worden beslist. Bij een afwijzende beslissing - thans bij circa 70% van het aantal jaarlijks behandelde aanvragen - volgt uit de wet dat de vreemdeling uit Nederland moet vertrekken. Doet hij dat niet dan kan hij worden uitgezet. De afwijzing leidt verder in alle gevallen van rechtswege tot beëindiging van opvangvoorzieningen. Het feit dat van rechtswege de mogelijkheid tot uitzetting bestaat en de voorzieningen worden beëindigd leidt eveneens tot minder beroepsprocedures.


Tekst is te lang voor integrale opname in Nieuwsbank. Zie voor de rest het origineel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...

Teleurstellend advies aan Hoge Raad over nertsenfokverbod
In een advies aan de Hoge Raad stelt de Procureur Generaal dat het Hoger Beroep van de Nederlandse Staat tegen...

Direct de kwaliteit van de zorg meten met Opinionmeter
De Consumer Quality-index (CQ-index), ontwikkeld om klanttevredenheid in de gezondheidszorg te meten, is log en traag. De metingen liggen ver...

Update HP treft gelukkig maar enkele modellen
De laatste paar dagen stond in het teken van HP updates welke huismerk cartridges zou blokkeren. Wij zijn hier ingedoken...

Vetzuurcombinatie ondersteunt leesvaardigheid schoolkinderen
Een combinatie van omega 3- en 6-vetzuren ondersteunt de leesvaardigheid van doorsnee schoolkinderen. Vooral kinderen die moeite hebben om zich...

Bevrijdingsfestival en Kindervrijmarkt in Groesbeek
Zondag 18 september a.s. is het weer tijd voor het jaarlijkse Bevrijdingsfestival bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Dit jaar...