Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nota bij Algehele herziening van de Vreemdelingenwet

Datum nieuwsfeit: 23-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26732000.007 nota nav verslag herziening vreemdelingenwet
Gemaakt: 23-2-2000 tijd: 13:24


178


26732 Algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet
2000)

nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

INHOUDSOPGAVE

* I Algemeen 5


* 1. Inleiding 5


* 1.1 Aanleiding algehele herziening Vreemdelingenwet 5
* 1.2 Hoofdpunten van de wet 5

* 1.2.1 Wet en regeerakkoord 5

* 1.2.2 Plaats van de wet 5

* 1.2.3 Wet en beleid 5

* 1.2.4 Verhouding wetsvoorstel tot Invoeringswet en lagere regelgeving 5

* 1.2.5 Verhouding wetsvoorstel tot Algemene wet bestuursrecht 5
* 1.3 Europa 5

* 1.4 Aanzuigende werking 5

* 1.5 IND-beslissing 5

* 1.6 AC-procedure 5

* 1.7 Beslistermijnen en besluitmoratorium in asielzaken 5
* 1.8 «Kan-bepalingen» 5

* 1.9 Intrekkingsgronden 5

* 1.9.1 Openbare orde 5

* 1.9.2 Gronden aan het algemeen belang ontleend 5
* 1.9.3 Het verrichten van arbeid zonder dat aan de Wet arbeid vreemdelingen is voldaan 5

* 1.9.4 Onjuiste gegevens 5

* 1.9.5 Hoofdverblijf 5

* 1.10 Voorzieningen 5

* 1.11 Het vluchtelingenpaspoort 5

* 1.12 Driejarenbeleid 5

* 1.13 Opvang in de eigen regio 5


2. Wijze van totstandkoming 5

* 2.1 Vreemdelingenwet 1994 5


3. Vereenvoudiging van het systeem van verblijfsvergunningen 5
* 3.1 Toelatingsgronden en verblijfsvergunningen 5
* 3.2 Volgtijdelijk vergunningensysteem 5
* 3.3 Het niet kenbaar maken van de motivering van de inwilligende asielbeschikking 5

* 3.4 Alleenstaande minderjarige asielzoekers 5

4. Gezinshereniging en -vorming 5

* 4.1 Het niveau van de regelgeving 5

* 4.2 Het inkomensvereiste 5

* 4.3 Asielvergunning voor gezinsleden 5


5. Toezicht 5

* 5.1 Redelijk vermoeden 5

* 5.2 Illegaal verblijf 5

* 5.3 Overig 5


6. Rechtsmiddelen 5

* 6.1 Algemeen 5

* 6.2 Bezwaar regulier 5

* 6.3 Verhouding tot de Algemene wet bestuursrecht 5
* 6.4 Voornemenprocedure 5

* 6.5 Meeromvattende beschikking 5

* 6.6 Ex nunc beoordeling 5

* 6.7 Werklast Vreemdelingenkamer 5

* 6.8 Sprongberoep moratorium 5

* 6.9 Hoger beroep 5


7. Financiële gevolgen 5

* 7.1 Budgettair neutrale omzetting 5

* 7.2 Vreemdelingenbewaring 5

* 7.3 Voorbereiding van de implementatie 5

8. Uitvoeringstoetsen 5


9. Overig 5

* 9.1 Preventieve instroommaatregelen 5

* 9.2 Overgangsrecht 5

* 9.3 Nota van wijziging 5

II Artikelsgewijze behandeling 5

* Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen 5

* Artikel 1 5


* Algemeen 5

* Artikel 1, onder d 5

* Artikel 1, onder e 5

* Artikel 1, onder f 5

* Artikel 1, onder g 5

* Artikel 1, onder h 5

* Artikel 1, onder l 5

Artikel 2 5

Hoofdstuk 2. Toegang 5

Artikel 3 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder b 5

* Eerste lid, onder c 5

* Eerste lid, onder d 5

* Tweede lid 5

* Derde lid 5

Artikel 4 5

Artikel 5 5

Artikel 6 5

Artikel 7 5

Hoofdstuk 3. Verblijf 5

Afdeling 1. Rechtmatig verblijf 5

Artikel 8 5

* Algemeen 5

* Onderdeel f 5

* Onderdeel j 5

* Onderdeel k 5

* Onderdeel l 5

Artikel 10 5

Artikel 11 5

Artikel 12 5

Afdeling 2. De verblijfsvergunning regulier 5

Artikel 13 5

* Eerste lid 5

* Tweede lid 5

* Derde lid 5

* Overig 5

Artikel 14 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder a 5

* Eerste lid, onder b 5

* Eerste lid, onder c 5

* Eerste lid, onder d 5

* Eerste lid, onder g 5

Artikel 15 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder c 5

* Eerste lid, onder g 5

Artikel 16 en artikel 17 5

* Algemeen 5

* Artikel 16, eerste lid, onder a 5

* Artikel 16, eerste lid, onder b 5

* Artikel 16, eerste lid, onder c 5

* Artikel 16, eerste lid, onder d 5

* Artikel 16, eerste lid, onder e 5

* Artikel 16, eerste lid, onder h 5

Artikel 18 5

Artikel 19 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder a 5

* Eerste lid, onder b 5

* Eerste lid, onder e 5

* Tweede lid 5

Artikel 20 5

Artikel 21 5

Artikel 22 5

* Tweede lid 5

Artikel 23 5

* Eerste lid, onder d 5

* Eerste en tweede lid 5

Artikel 24 5

Artikel 25 5

Afdeling 3. De verblijfsvergunning asiel 5

Artikel 26 5

Artikel 27 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder a 5

* Eerste lid, onder b en c 5

* Eerste lid, onder d 5

* Eerste lid, onder e 5

* Tweede lid 5

Artikel 28 5

* Algemeen 5

* Artikel 28, onder a 5

* Artikel 28, onder b en c 5

* Artikel 28, onder d 5

Artikel 29 5

* Algemeen 5

* Artikel 29, eerste lid 5

* Artikel 29, tweede lid 5

* Artikel 29, tweede lid, onder e 5

* Artikel 29, tweede lid, onder f 5

* Artikel 29, tweede lid, onder g 5

* Artikel 29, tweede lid, onder i 5

* Artikel 29, tweede lid, onder j 5

* Artikel 29, derde lid 5

Artikel 30 5

* Algemeen 5

* Artikel 30, onder b 5

* Artikel 30, onder d 5

* Artikel 30, onder e 5

Artikel 32 5

Artikel 33 5

Artikel 36 en 37 5

Artikel 38 5

Artikel 39 5

Artikel 40 5

* Artikel 40, eerste lid 5

* Artikel 40, tweede lid 5

* Artikel 40, derde lid 5

* Artikel 40, vijfde lid 5

Artikel 41 5

* Algemeen 5

* Artikel 41, eerste lid 5

* Artikel 41, eerste lid, onder a 5

* Artikel 41, eerste lid, onder b 5

* Artikel 41, eerste lid, onder a en b 5

* Artikel 41, eerste lid, onder c 5

* Artikel 41, tweede lid 5

Artikel 42 5

* Artikel 42, derde lid. 5

* Artikel 42, vierde lid 5

Artikel 43 5

* Algemeen 5

* Artikel 43, eerste lid, onder b 5

* Artikel 43, eerste lid, onder c 5

* Artikel 43, eerste lid, onder d 5

* Artikel 43, eerste lid, onder e 5

* Artikel 43, eerste lid, onder d en e 5

* Artikel 43, vierde lid 5

Hoofdstuk 4. Toezicht en uitvoering 5

Artikel 44 5

Artikel 46 5

Artikel 48 5

Artikel 49 5

Artikel 50 5

Artikel 51 5

Artikel 52 5

Artikel 53 5

* Artikel 53, tweede lid 5

Hoofdstuk 5: Vrijheidsbeperkende maatregelen 5
* Algemeen 5

Artikel 54 5

Artikel 55 5

* Algemeen 5

* Tweede lid 5

* Derde lid 5

Artikel 57 5

* Algemeen 5

* Eerste lid 5

* Tweede lid 5

* Derde lid 5

* Vierde lid 5

Artikel 58 5

Hoofdstuk 6. Vertrek, uitzetting en ongewenstverklaring 5

Artikel 59 5

* Algemeen 5

* Derde lid 5

Artikel 60 5

* Algemeen 5

* Vierde lid 5

Artikel 61 5

* Algemeen 5

Artikel 62 5

Artikel 63 5

Artikel 64 5

Artikel 65 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder a 5

* Eerste lid, onder b 5

* Eerste lid, onder e 5

Artikel 66 5

* Eerste lid 5

* Tweede lid 5

Hoofdstuk 7. Rechtsmiddelen 5

Artikel 67 5

Artikel 68 5

Artikel 69 5

Artikel 70 5

Artikel 71 5

* Artikel 71, eerste lid 5

* Artikel 71, tweede en derde lid 5

* Artikel 71, tweede lid, onder d 5

* Artikel 71, derde lid 5

Artikel 73 5

Artikel 74 5

Artikel 75 5

Artikel 76 5

Artikel 77 5

Artikel 78 5

Artikel 79 5

Artikel 80 5

* Artikel 80, tweede lid 5

Artikel 81 5

Artikel 82 5

* Artikel 82, onder c 5

Artikel 83 5

Artikel 86 5

Artikel 87 5

Artikel 88 5

Artikel 89 5

* Algemeen 5

Artikel 90 5

Artikel 92 5

Artikel 93 5

Artikel 95 5

Artikel 96 5

Artikel 98 5

Artikel 101 5

Artikel 103 5

Hoofdstuk 8. Algemene en strafbepalingen 5

Artikel 104 5

Artikel 105 5

Artikel 106 5

* Artikel 106, eerste lid 5

Artikel 108 5

Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen 5

Artikel 110 5

* Artikel 110, eerste lid 5

* Artikel 110, vierde lid 5

Artikel 111 5

Artikel 112 5

Artikel 113 5

Artikel 118 5

III Bijlage bij de memorie van toelichting 5

Bijlagen: I: matrix *)

II: uitvoeringstoetsen *)
I Algemeen


1. Inleiding

Wij danken de fracties voor hun uitgebreide en grondige inbreng.

Wij hopen dat mede op grond van de reactie van de regering op de door alle fracties gemaakte kanttekeningen, de fracties in staat zullen zijn hun standpunt over het wetsvoorstel te bepalen en hun steun aan het wetsvoorstel te geven.

Deze nota naar aanleiding van het verslag bevat, evenals de memorie van toelichting en het verslag, een algemeen en een artikelsgewijs gedeelte. Om de leesbaarheid van deze nota te bevorderen hebben wij op sommige plaatsen vragen van leden van verschillende fracties bij elkaar gevoegd en tezamen beantwoord. In het algemene gedeelte, waarbij de indeling van het verslag is aangehouden, is een uiteenzetting over de verschillende onderwerpen op hoofdlijnen gegeven en worden zo mogelijk verbanden met andere onderwerpen gelegd. Bij de artikelsgewijze toelichting is per onderwerp een meer gedetailleerde en technische uiteenzetting gegeven.


1.1 Aanleiding algehele herziening Vreemdelingenwet
Het doel van de nieuwe Vreemdelingenwet is de asielprocedure te versnellen door het aantal schakels in de bestaande procedure te verminderen en het aantal statussen te reduceren. Op basis van onderzoek, waarbij vele deskundigen in een aantal conferenties werden betrokken, is gekozen voor een zogeheten volgtijdelijk statussysteem. De belangrijkste reden om te kiezen voor dit systeem is het voorkomen dat kan worden doorgeprocedeerd van de ene naar de andere status.

De asielwetgeving is het meest urgente onderdeel van het wetsvoorstel. Overwogen is om een aparte asielwet te maken. Dat is echter technisch een ingewikkelde zaak. In de huidige wet is het onderscheid tussen regulier en asiel fluïde. Er zijn bepalingen die zowel op regulier als op asiel betrekking hebben. Daarom is het uiterst lastig om onder handhaving van de bepalingen inzake regulier een aparte asielwet te maken. Door te kiezen voor een geheel nieuwe wet is het mogelijk een nieuwe heldere structuur aan te brengen, onder andere door een duidelijker onderscheid te maken tussen asiel en regulier. Hierbij wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de eigen aard van de desbetreffende regelgeving. Dit mede in antwoord op de vraag van de fracties van de RPF en het GPV.

De huidige Vreemdelingenwet dateert van 1965. Door een groot aantal achtereenvolgende wijzigingen is de structuur van de oorspronkelijke wet enigszins verloren gegaan. Om die reden is niet volstaan met het wijzigen van de huidige wet, zoals door de leden van de CDA-fractie gevraagd.


1.2 Hoofdpunten van de wet

Het wetsvoorstel kan worden beoordeeld aan de hand van drie criteria, die de kern vormen voor het bereiken van de doelstellingen uit het regeerakkoord:


- Wettelijke waarborgen voor de kwaliteit van de asielbeslissing.
De kwaliteit van de asielbeslissing zal toenemen. De asielzoeker zal in staat worden gesteld om zijn asielmotieven duidelijk te maken en een reactie te geven op een voorgenomen afwijzing. Deze reactie zal door de IND worden meegewogen in de beslissing. Uit de beslissing blijkt hoe de vreemdeling en de IND de aanvraag beoordelen. In het geval de beslissing wordt voorgelegd aan de rechter biedt dit voldoende basis voor een rechtmatigheidstoets. Een bezwaarprocedure tegen de afwijzende beslissing is dan niet noodzakelijk. Onder paragraaf 6.4 van het algemene gedeelte van deze nota zal op de voornemenprocedure worden ingegaan.

Het ontwerp kent één type tijdelijke verblijfsvergunning voor toe te laten asielzoekers, al of niet gevolgd door een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Dit voorkomt dat de IND veel aandacht moet besteden aan verschillende vervolgprocedures. Hierdoor ontstaat ruimte om alle beschikbare aandacht te besteden aan de belangrijkste vraag, namelijk of de asielzoeker recht heeft op toelating of niet. Onder paragraaf 3 van het algemene gedeelte van deze nota zal, naar aanleiding van vragen van de verschillende fracties, uitgebreid op het vergunningensysteem worden ingegaan.


- Het voorkomen van procedures.

In de huidige praktijk procederen veel tijdelijke vergunninghouders door voor een verblijfsvergunning die recht geeft op een beter voorzieningenniveau. In het wetsvoorstel wordt in de inwilligende beslissing aangegeven dat de asielzoeker wordt toegelaten. Iedereen die wordt toegelaten krijgt dezelfde vergunning met hetzelfde voorzieningenpakket. Doorprocederen is dan niet mogelijk.

Dit betekent dat de vreemdelingenkamers en de Raad van State minder zaken voorgelegd krijgen. Bij het huidige niveau van instroom en verlening van vvtv's (dat thans laag is) scheelt dit circa 5.600 zaken voor de vreemdelingenkamers en 4.200 zaken voor de Raad van State, met daarbij behorende tolkencapaciteit en inzet van rechtsbijstand. Met het voorkomen van doorprocederen kan - in combinatie met een betere IND-beslissing - een sneller verloop van de totale asielprocedure worden bereikt. Snelheid van de procedure is vanuit de meeste gezichtspunten van vitaal belang. Toch kan het van belang zijn de mogelijkheid te hebben om in bepaalde omstandigheden de beslistermijn te verlengen. Hieronder zal in paragraaf 1.7 worden ingegaan op vragen omtrent het besluitmoratorium.


- Het bevorderen van vertrek van degenen die niet in Nederland mogen blijven.

Door een heldere structuur, verbetering van de beslissing en vermindering van het aantal procedures kan - zoals al aangegeven - sneller en beter op aanvragen worden beslist. Bij een afwijzende beslissing - thans bij circa 70% van het aantal jaarlijks behandelde aanvragen - volgt uit de wet dat de vreemdeling uit Nederland moet vertrekken. Doet hij dat niet dan kan hij worden uitgezet. De afwijzing leidt verder in alle gevallen van rechtswege tot beëindiging van opvangvoorzieningen. Het feit dat van rechtswege de mogelijkheid tot uitzetting bestaat en de voorzieningen worden beëindigd leidt eveneens tot minder beroepsprocedures.


Tekst is te lang voor integrale opname in Nieuwsbank. Zie voor de rest het origineel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

De gratis Vocabulary Trainer app lanceert een slaap-/ leerfunctie
Leer nieuwe woorden terwijl je slaapt blijkt echt te werken, maar op een andere manier dan voorheen gedacht. De gratis...

Tesla lanceert eigen autoverzekering
Tesla heeft een nieuw verzekeringsprogramma gelanceerd in Hong Kong en Australie: InsureMyTesla, speciaal voor Tesla's zelfrijdende auto. Hiermee pioniert Tesla...

Expositie: 'De Goelag. Terreur en willekeur in de Sovjet-Unie'
Vanaf 8 september a.s. is in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek een nieuwe expositie te bezichtigen met als onderwerp...

Japans GLM gaat supercar van SR exotic design studio produceren
Nederlandse supercar fabrikant Savage Rivale (SR) kondigt samenwerking aan met Japanse EV fabrikant GLM voor een elektrisch vervolg van het...

Takeda Launches Largest Pharmaceutical Company-Sponsored Global...
Takeda Launches Largest Pharmaceutical Company-Sponsored Global Observational Study of Its Kind in Multiple Myeloma CAMBRIDGE, Mass. & OSAKA, Japan-(BUSINESS WIRE)-...

ERYTECH houdt conference call over tweede kwartaal op 7 september
ERYTECH houdt conference call over tweede kwartaal op 7 september LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH (Euronext Paris: FR0011471135 - ERYP) (Paris:ERYP)...

Britten wacht mogelijk duurdere reisverzekering vanwege Brexit
De Brexit brengt enorme gevolgen met zich mee, ook voor de gewone Brit. Zo gaat het huidige, Britse systeem van...

Raeger Autismecentrum maakt verhaal bekend op lustrumfeest
Van 4 naar 90 cliënten. Van 1 naar 6 locaties. Van 8 naar 34 medewerkers. Dat zijn slechts enkele van...

Wetenschappelijk Congres over Advanced Glycation Endproducts (AGEs)
Op zaterdag 19 november 2016 organiseert Ortho Linea een jubileumcongres over Advanced Glycation Endproducts (AGEs). Het congres vindt plaats in...

Bont voor Dieren en Animal Rights willen stop illegale nertsenfokkerij
Sinds het nertsenfokverbod van kracht is blijft de nertsenfokkerij in Nederland uitbreiden. Dierenbeschermingsorganisaties Animal Rights en Bont voor Dieren krijgen...

Onlineskateshop.nl lanceert vernieuwde website
Sinds kort is de website van de onlineskateshop.nl volledig vernieuwd. De specialist in skate- en boardsporten heeft het assortiment ondergebracht...

De loodgieter Utrecht toont het belang van erkende installateurs aan
Ieder jaar gebeuren verschillende ongelukken met cv ketels die achteraf gezien voorkomen hadden kunnen worden wanneer de installatie van deze...

Congres ‘Consequenties van 15 jaar 9/11’ in Jaarbeurs Utrecht
Dit jaar is het vijftien jaar geleden dat de aanslagen op het WTC in New York plaatsvonden. De officiële uitleg...

Medewerkers schenken borstbeeld eigenaar Vacansoleil
Medewerkers van Vacansoleil hebben flink uitgepakt voor de 60e verjaardag van eigenaar Wim Backers. Na vele ideeën besloten ze een...

De slotenmaker Purmerend: Gebruik sloten met kerntrekbeveiliging
De afgelopen jaren is steeds een grote stijging zichtbaar in het aantal inbraken waarbij de methode cilindertrekken wordt gebruikt. Om...

Het Spoorwegmuseum verandert tijdens kerst in Winter Station
Het Spoorwegmuseum wordt in de kerstvakantie betoverend mooi. Tijdens Winter Station van 24 december 2016 t/m 8 januari 2017 brengen...

Haagse coffeeshops willen wietteelt legaliseren
Haagse coffeeshops willen wietteelt legaliseren Haagse coffeeshops willen wietteelt legaliseren Den Haag, 29 augustus 2016 - De Vereniging Haagse Cannabis...

Meer reisverzekeringen vanwege terreurdreiging
De wereld is onrustig. Uit onderzoek blijkt dat Aziatische reizigers daarom kiezen voor een betere reisverzekering. Hoe zit dat met...

Nederlands Kampioenschap Maaien met de Zeis
Op 10 september tijdens Beleef Landleven, in het Openlucht Museum te Arnhem, gaan 15 teams van de provinciale organisaties Landschapsbeheer...

SP: "TTIP-onderhandelingen nu stoppen"
TTIP-onderhandelingen nu stoppen SP-Europarlementarier Anne-Marie Mineur roept Eurocommissaris Malmstroem op om de onderhandelingen over TTIP per direct te staken. SP-kamerlid...

70e jubileumeditie Airborne Wandeltocht 2016
Op zaterdag 3 september wordt in Oosterbeek alweer de 70e jubileumeditie van de Airborne Wandeltocht gehouden. Deze grootste eendaagse wandeltocht...

Welcome to the Smiling Coast in première op World Cinema Amsterdam
De Nederlandse documentaire Welcome to the Smiling Coast: Living in the Gambia Ghetto beleeft op zaterdag 27 augustus zijn Nederlandse...

Open Dag Havingness in Beetsterzwaag
In het mooie statige Huize Lyndenstein in Beetsterzwaag geeft Havingness op zaterdagochtend 27 augustus een Open Dag. Bezoekers zijn dan...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Moeder schrijft boek over haar zoon die in Afghanistan sneuvelde
Tijdens een drukbezochte boekpresentatie in Oosterbeek overhandigde Gien Janzen afgelopen woensdag het eerste exemplaar van haar boek 'Verzonken licht' aan...

Superfoodshuis lanceert de gratis 30 dagen groene smoothie challenge
Wist je dat slechts 5-10% van de mensen in Nederland voldoende fruit en groente eet volgens de richtlijnen van de...

Spoffin 2016: toegankelijk toptheater
Professionele theatermakers uit 17 overwegend Europese landen komen van 25 tot en met 28 augustus naar Spoffin, het internationale festival...

Spoffin PRO: internationale ontmoetingen en onverwachte voorstellingen
Spoffin ontvangt dit jaar ruim veertig professionals op het gebied van buitentheater uit binnen- en buitenland. Op het programma van...

Spannende misdaadroman 'Dooie dagen' verschijnt bij Mosae Libro
'Dooie dagen', spannende misdaadroman van Pim Hermans (1951) verschijnt 2 september 2016. Het verhaal speelt zich af in het Betondorp...

VS populairste studiebestemming Nederlandse student
Met het nieuwe collegejaar vlak voor de deur, vertrekt een deel van de Nederlandse studenten naar een buitenlandse bestemming om...

Chris Huinder en zijn Keisnijding op zondag 11-9-2016 in Museum Slager
De Bossche schrijver Chris Huinder leest tijdens de Open Monumentendag op zondag 11 september 2016 uit zijn verhalenbundel Stenen in...

Nederlanders kiezen sim-only boven prepaid
Nederlanders zien steeds vaker af van prepaid. In plaats daarvan nemen ze een sim-only abonnement. Goedkoopstesimonly.net zocht uit waarom deze...

Uitbreiding Tebodin in België met nieuwe directeur
Het aantal projecten dat de engineers en consultants van Tebodin uitvoeren voor Belgische klanten is de laatste jaren sterk toegenomen....

OV-chipkaart nog geen perfect vervoersbewijs
OV-chipkaart nog geen perfect vervoersbewijs P E R S B E R I C H T Amersfoort, 23 augustus 2016...

Leerboek Revit 2017, Bouw Informatie Modelleren
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang uitgegeven van de serie ‘Revit...

Interesse in Pokémon Go neemt snel af
Tenzij je de laatste maand onder een steen hebt geleefd dan heb je ongetwijfeld gehoord over de nieuwe smartphone app...

Al-Falih gaat naar internationale topbijeenkomst van energieleiders
Al-Falih gaat naar internationale topbijeenkomst van energieleiders ISTANBUL-(BUSINESS WIRE)- Saudisch minister van energie, industrie en minerale grondstoffen Khalid Al-Falih en...

Leidse studenten starten crowdfundingsactie “Een tuintje op Mars”
Crowdfundingsactie “Een tuintje op Mars” vandaag van start 22 augustus 2016 Crowdfundingsactie “Een tuintje op Mars” vandaag van start Vandaag...

Kwart Nederlanders maakt nooit back-up van smartphone
Bijna een kwart van de Nederlanders (23,6%) maakt nooit een back-up van de smartphone. Dit blijkt uit onderzoek door Multiscope...

Figlo en Informeert starten samenwerking
Figlo en Informeert starten samenwerking CAPELLE AAN DEN IJSSEL, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Figlo en Informeert zijn een samenwerking aangegaan vanuit de...

Minister hoeft van rechter niet op te treden tegen import tijgermug
Minister Schippers van Volksgezondheid hoeft niet handhavend op te treden tegen bedrijven die banden en plantjes importeren die met tijgermuggen...

Uitloop werkzaamheden spoorbrug A1 Muiderbrug
Uitloop werkzaamheden spoorbrug A1 Muiderbrug Nieuwsbericht - \Laatste update: 21 augustus 2016 15:39 uur - De werkzaamheden aan de spoorbrug...

Help de Huismus, en doe mee met Zet de Huismus op de Kaart
Huismus Bescherming Nederland helpt mensen met de leefomgeving, de habitat, voor huismussen. Hebt u huismussen in uw directe omgeving, dan...

Central Park, by Ron Blaauw zet BMW op de menukaart
Central Park, by Ron Blaauw in Voorburg heeft een unieke samenwerking met BMW Den Haag en is nu ook “BMW...

Roken in het openbaar steeds minder sociaal geaccepteerd
Roken in het openbaar steeds minder sociaal geaccepteerd 18 augustus 2016 Roken in het openbaar steeds minder sociaal geaccepteerd Nederlanders...

Meeste singles blijven geen vrienden met ex
Vrienden blijven met je ex, kan dat? Voor ruim de helft van de singles geldt van niet. Zij zijn niet...

Delticom AG: webshop Motorolie-centrale.nl gelanceerd
Delticom AG: Motorolie-centrale.nl - Nieuwe webshop voor motorolie HANNOVER, Duitsland-(BUSINESS WIRE)- Delticom AG, de toonaangevende webwinkel voor banden en auto-onderdelen,...

Nu al recordaantal selfie-doden in 2016
Er valt niet te ontkennen dat selfies steeds populairder worden. Deze toenemende populariteit is echter niet zonder gevaren - elk...

Kroll Ontrack breidt documentreviewdiensten uit in Duitsland
Kroll Ontrack breidt zijn documentreviewdiensten in Europa uit met een nieuw documentreviewcentrum in Duitsland LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Kroll Ontrack, de toonaangevende...

Filipijnen waarderen hun kiesstelsel
Filipijnen waarderen hun kiesstelsel MANILA, Filipijnen-(BUSINESS WIRE)-- Cijfers van peilingen vrijgegeven door Pulse Asia, een organisatie die opiniepeilingen doet in...