Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nota bij Algehele herziening van de Vreemdelingenwet

Datum nieuwsfeit: 23-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26732000.007 nota nav verslag herziening vreemdelingenwet
Gemaakt: 23-2-2000 tijd: 13:24


178


26732 Algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet
2000)

nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

INHOUDSOPGAVE

* I Algemeen 5


* 1. Inleiding 5


* 1.1 Aanleiding algehele herziening Vreemdelingenwet 5
* 1.2 Hoofdpunten van de wet 5

* 1.2.1 Wet en regeerakkoord 5

* 1.2.2 Plaats van de wet 5

* 1.2.3 Wet en beleid 5

* 1.2.4 Verhouding wetsvoorstel tot Invoeringswet en lagere regelgeving 5

* 1.2.5 Verhouding wetsvoorstel tot Algemene wet bestuursrecht 5
* 1.3 Europa 5

* 1.4 Aanzuigende werking 5

* 1.5 IND-beslissing 5

* 1.6 AC-procedure 5

* 1.7 Beslistermijnen en besluitmoratorium in asielzaken 5
* 1.8 «Kan-bepalingen» 5

* 1.9 Intrekkingsgronden 5

* 1.9.1 Openbare orde 5

* 1.9.2 Gronden aan het algemeen belang ontleend 5
* 1.9.3 Het verrichten van arbeid zonder dat aan de Wet arbeid vreemdelingen is voldaan 5

* 1.9.4 Onjuiste gegevens 5

* 1.9.5 Hoofdverblijf 5

* 1.10 Voorzieningen 5

* 1.11 Het vluchtelingenpaspoort 5

* 1.12 Driejarenbeleid 5

* 1.13 Opvang in de eigen regio 5


2. Wijze van totstandkoming 5

* 2.1 Vreemdelingenwet 1994 5


3. Vereenvoudiging van het systeem van verblijfsvergunningen 5
* 3.1 Toelatingsgronden en verblijfsvergunningen 5
* 3.2 Volgtijdelijk vergunningensysteem 5
* 3.3 Het niet kenbaar maken van de motivering van de inwilligende asielbeschikking 5

* 3.4 Alleenstaande minderjarige asielzoekers 5

4. Gezinshereniging en -vorming 5

* 4.1 Het niveau van de regelgeving 5

* 4.2 Het inkomensvereiste 5

* 4.3 Asielvergunning voor gezinsleden 5


5. Toezicht 5

* 5.1 Redelijk vermoeden 5

* 5.2 Illegaal verblijf 5

* 5.3 Overig 5


6. Rechtsmiddelen 5

* 6.1 Algemeen 5

* 6.2 Bezwaar regulier 5

* 6.3 Verhouding tot de Algemene wet bestuursrecht 5
* 6.4 Voornemenprocedure 5

* 6.5 Meeromvattende beschikking 5

* 6.6 Ex nunc beoordeling 5

* 6.7 Werklast Vreemdelingenkamer 5

* 6.8 Sprongberoep moratorium 5

* 6.9 Hoger beroep 5


7. Financiële gevolgen 5

* 7.1 Budgettair neutrale omzetting 5

* 7.2 Vreemdelingenbewaring 5

* 7.3 Voorbereiding van de implementatie 5

8. Uitvoeringstoetsen 5


9. Overig 5

* 9.1 Preventieve instroommaatregelen 5

* 9.2 Overgangsrecht 5

* 9.3 Nota van wijziging 5

II Artikelsgewijze behandeling 5

* Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen 5

* Artikel 1 5


* Algemeen 5

* Artikel 1, onder d 5

* Artikel 1, onder e 5

* Artikel 1, onder f 5

* Artikel 1, onder g 5

* Artikel 1, onder h 5

* Artikel 1, onder l 5

Artikel 2 5

Hoofdstuk 2. Toegang 5

Artikel 3 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder b 5

* Eerste lid, onder c 5

* Eerste lid, onder d 5

* Tweede lid 5

* Derde lid 5

Artikel 4 5

Artikel 5 5

Artikel 6 5

Artikel 7 5

Hoofdstuk 3. Verblijf 5

Afdeling 1. Rechtmatig verblijf 5

Artikel 8 5

* Algemeen 5

* Onderdeel f 5

* Onderdeel j 5

* Onderdeel k 5

* Onderdeel l 5

Artikel 10 5

Artikel 11 5

Artikel 12 5

Afdeling 2. De verblijfsvergunning regulier 5

Artikel 13 5

* Eerste lid 5

* Tweede lid 5

* Derde lid 5

* Overig 5

Artikel 14 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder a 5

* Eerste lid, onder b 5

* Eerste lid, onder c 5

* Eerste lid, onder d 5

* Eerste lid, onder g 5

Artikel 15 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder c 5

* Eerste lid, onder g 5

Artikel 16 en artikel 17 5

* Algemeen 5

* Artikel 16, eerste lid, onder a 5

* Artikel 16, eerste lid, onder b 5

* Artikel 16, eerste lid, onder c 5

* Artikel 16, eerste lid, onder d 5

* Artikel 16, eerste lid, onder e 5

* Artikel 16, eerste lid, onder h 5

Artikel 18 5

Artikel 19 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder a 5

* Eerste lid, onder b 5

* Eerste lid, onder e 5

* Tweede lid 5

Artikel 20 5

Artikel 21 5

Artikel 22 5

* Tweede lid 5

Artikel 23 5

* Eerste lid, onder d 5

* Eerste en tweede lid 5

Artikel 24 5

Artikel 25 5

Afdeling 3. De verblijfsvergunning asiel 5

Artikel 26 5

Artikel 27 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder a 5

* Eerste lid, onder b en c 5

* Eerste lid, onder d 5

* Eerste lid, onder e 5

* Tweede lid 5

Artikel 28 5

* Algemeen 5

* Artikel 28, onder a 5

* Artikel 28, onder b en c 5

* Artikel 28, onder d 5

Artikel 29 5

* Algemeen 5

* Artikel 29, eerste lid 5

* Artikel 29, tweede lid 5

* Artikel 29, tweede lid, onder e 5

* Artikel 29, tweede lid, onder f 5

* Artikel 29, tweede lid, onder g 5

* Artikel 29, tweede lid, onder i 5

* Artikel 29, tweede lid, onder j 5

* Artikel 29, derde lid 5

Artikel 30 5

* Algemeen 5

* Artikel 30, onder b 5

* Artikel 30, onder d 5

* Artikel 30, onder e 5

Artikel 32 5

Artikel 33 5

Artikel 36 en 37 5

Artikel 38 5

Artikel 39 5

Artikel 40 5

* Artikel 40, eerste lid 5

* Artikel 40, tweede lid 5

* Artikel 40, derde lid 5

* Artikel 40, vijfde lid 5

Artikel 41 5

* Algemeen 5

* Artikel 41, eerste lid 5

* Artikel 41, eerste lid, onder a 5

* Artikel 41, eerste lid, onder b 5

* Artikel 41, eerste lid, onder a en b 5

* Artikel 41, eerste lid, onder c 5

* Artikel 41, tweede lid 5

Artikel 42 5

* Artikel 42, derde lid. 5

* Artikel 42, vierde lid 5

Artikel 43 5

* Algemeen 5

* Artikel 43, eerste lid, onder b 5

* Artikel 43, eerste lid, onder c 5

* Artikel 43, eerste lid, onder d 5

* Artikel 43, eerste lid, onder e 5

* Artikel 43, eerste lid, onder d en e 5

* Artikel 43, vierde lid 5

Hoofdstuk 4. Toezicht en uitvoering 5

Artikel 44 5

Artikel 46 5

Artikel 48 5

Artikel 49 5

Artikel 50 5

Artikel 51 5

Artikel 52 5

Artikel 53 5

* Artikel 53, tweede lid 5

Hoofdstuk 5: Vrijheidsbeperkende maatregelen 5
* Algemeen 5

Artikel 54 5

Artikel 55 5

* Algemeen 5

* Tweede lid 5

* Derde lid 5

Artikel 57 5

* Algemeen 5

* Eerste lid 5

* Tweede lid 5

* Derde lid 5

* Vierde lid 5

Artikel 58 5

Hoofdstuk 6. Vertrek, uitzetting en ongewenstverklaring 5

Artikel 59 5

* Algemeen 5

* Derde lid 5

Artikel 60 5

* Algemeen 5

* Vierde lid 5

Artikel 61 5

* Algemeen 5

Artikel 62 5

Artikel 63 5

Artikel 64 5

Artikel 65 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder a 5

* Eerste lid, onder b 5

* Eerste lid, onder e 5

Artikel 66 5

* Eerste lid 5

* Tweede lid 5

Hoofdstuk 7. Rechtsmiddelen 5

Artikel 67 5

Artikel 68 5

Artikel 69 5

Artikel 70 5

Artikel 71 5

* Artikel 71, eerste lid 5

* Artikel 71, tweede en derde lid 5

* Artikel 71, tweede lid, onder d 5

* Artikel 71, derde lid 5

Artikel 73 5

Artikel 74 5

Artikel 75 5

Artikel 76 5

Artikel 77 5

Artikel 78 5

Artikel 79 5

Artikel 80 5

* Artikel 80, tweede lid 5

Artikel 81 5

Artikel 82 5

* Artikel 82, onder c 5

Artikel 83 5

Artikel 86 5

Artikel 87 5

Artikel 88 5

Artikel 89 5

* Algemeen 5

Artikel 90 5

Artikel 92 5

Artikel 93 5

Artikel 95 5

Artikel 96 5

Artikel 98 5

Artikel 101 5

Artikel 103 5

Hoofdstuk 8. Algemene en strafbepalingen 5

Artikel 104 5

Artikel 105 5

Artikel 106 5

* Artikel 106, eerste lid 5

Artikel 108 5

Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen 5

Artikel 110 5

* Artikel 110, eerste lid 5

* Artikel 110, vierde lid 5

Artikel 111 5

Artikel 112 5

Artikel 113 5

Artikel 118 5

III Bijlage bij de memorie van toelichting 5

Bijlagen: I: matrix *)

II: uitvoeringstoetsen *)
I Algemeen


1. Inleiding

Wij danken de fracties voor hun uitgebreide en grondige inbreng.

Wij hopen dat mede op grond van de reactie van de regering op de door alle fracties gemaakte kanttekeningen, de fracties in staat zullen zijn hun standpunt over het wetsvoorstel te bepalen en hun steun aan het wetsvoorstel te geven.

Deze nota naar aanleiding van het verslag bevat, evenals de memorie van toelichting en het verslag, een algemeen en een artikelsgewijs gedeelte. Om de leesbaarheid van deze nota te bevorderen hebben wij op sommige plaatsen vragen van leden van verschillende fracties bij elkaar gevoegd en tezamen beantwoord. In het algemene gedeelte, waarbij de indeling van het verslag is aangehouden, is een uiteenzetting over de verschillende onderwerpen op hoofdlijnen gegeven en worden zo mogelijk verbanden met andere onderwerpen gelegd. Bij de artikelsgewijze toelichting is per onderwerp een meer gedetailleerde en technische uiteenzetting gegeven.


1.1 Aanleiding algehele herziening Vreemdelingenwet
Het doel van de nieuwe Vreemdelingenwet is de asielprocedure te versnellen door het aantal schakels in de bestaande procedure te verminderen en het aantal statussen te reduceren. Op basis van onderzoek, waarbij vele deskundigen in een aantal conferenties werden betrokken, is gekozen voor een zogeheten volgtijdelijk statussysteem. De belangrijkste reden om te kiezen voor dit systeem is het voorkomen dat kan worden doorgeprocedeerd van de ene naar de andere status.

De asielwetgeving is het meest urgente onderdeel van het wetsvoorstel. Overwogen is om een aparte asielwet te maken. Dat is echter technisch een ingewikkelde zaak. In de huidige wet is het onderscheid tussen regulier en asiel fluïde. Er zijn bepalingen die zowel op regulier als op asiel betrekking hebben. Daarom is het uiterst lastig om onder handhaving van de bepalingen inzake regulier een aparte asielwet te maken. Door te kiezen voor een geheel nieuwe wet is het mogelijk een nieuwe heldere structuur aan te brengen, onder andere door een duidelijker onderscheid te maken tussen asiel en regulier. Hierbij wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de eigen aard van de desbetreffende regelgeving. Dit mede in antwoord op de vraag van de fracties van de RPF en het GPV.

De huidige Vreemdelingenwet dateert van 1965. Door een groot aantal achtereenvolgende wijzigingen is de structuur van de oorspronkelijke wet enigszins verloren gegaan. Om die reden is niet volstaan met het wijzigen van de huidige wet, zoals door de leden van de CDA-fractie gevraagd.


1.2 Hoofdpunten van de wet

Het wetsvoorstel kan worden beoordeeld aan de hand van drie criteria, die de kern vormen voor het bereiken van de doelstellingen uit het regeerakkoord:


- Wettelijke waarborgen voor de kwaliteit van de asielbeslissing.
De kwaliteit van de asielbeslissing zal toenemen. De asielzoeker zal in staat worden gesteld om zijn asielmotieven duidelijk te maken en een reactie te geven op een voorgenomen afwijzing. Deze reactie zal door de IND worden meegewogen in de beslissing. Uit de beslissing blijkt hoe de vreemdeling en de IND de aanvraag beoordelen. In het geval de beslissing wordt voorgelegd aan de rechter biedt dit voldoende basis voor een rechtmatigheidstoets. Een bezwaarprocedure tegen de afwijzende beslissing is dan niet noodzakelijk. Onder paragraaf 6.4 van het algemene gedeelte van deze nota zal op de voornemenprocedure worden ingegaan.

Het ontwerp kent één type tijdelijke verblijfsvergunning voor toe te laten asielzoekers, al of niet gevolgd door een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Dit voorkomt dat de IND veel aandacht moet besteden aan verschillende vervolgprocedures. Hierdoor ontstaat ruimte om alle beschikbare aandacht te besteden aan de belangrijkste vraag, namelijk of de asielzoeker recht heeft op toelating of niet. Onder paragraaf 3 van het algemene gedeelte van deze nota zal, naar aanleiding van vragen van de verschillende fracties, uitgebreid op het vergunningensysteem worden ingegaan.


- Het voorkomen van procedures.

In de huidige praktijk procederen veel tijdelijke vergunninghouders door voor een verblijfsvergunning die recht geeft op een beter voorzieningenniveau. In het wetsvoorstel wordt in de inwilligende beslissing aangegeven dat de asielzoeker wordt toegelaten. Iedereen die wordt toegelaten krijgt dezelfde vergunning met hetzelfde voorzieningenpakket. Doorprocederen is dan niet mogelijk.

Dit betekent dat de vreemdelingenkamers en de Raad van State minder zaken voorgelegd krijgen. Bij het huidige niveau van instroom en verlening van vvtv's (dat thans laag is) scheelt dit circa 5.600 zaken voor de vreemdelingenkamers en 4.200 zaken voor de Raad van State, met daarbij behorende tolkencapaciteit en inzet van rechtsbijstand. Met het voorkomen van doorprocederen kan - in combinatie met een betere IND-beslissing - een sneller verloop van de totale asielprocedure worden bereikt. Snelheid van de procedure is vanuit de meeste gezichtspunten van vitaal belang. Toch kan het van belang zijn de mogelijkheid te hebben om in bepaalde omstandigheden de beslistermijn te verlengen. Hieronder zal in paragraaf 1.7 worden ingegaan op vragen omtrent het besluitmoratorium.


- Het bevorderen van vertrek van degenen die niet in Nederland mogen blijven.

Door een heldere structuur, verbetering van de beslissing en vermindering van het aantal procedures kan - zoals al aangegeven - sneller en beter op aanvragen worden beslist. Bij een afwijzende beslissing - thans bij circa 70% van het aantal jaarlijks behandelde aanvragen - volgt uit de wet dat de vreemdeling uit Nederland moet vertrekken. Doet hij dat niet dan kan hij worden uitgezet. De afwijzing leidt verder in alle gevallen van rechtswege tot beëindiging van opvangvoorzieningen. Het feit dat van rechtswege de mogelijkheid tot uitzetting bestaat en de voorzieningen worden beëindigd leidt eveneens tot minder beroepsprocedures.


Tekst is te lang voor integrale opname in Nieuwsbank. Zie voor de rest het origineel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...