Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nota bij Algehele herziening van de Vreemdelingenwet

Datum nieuwsfeit: 23-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26732000.007 nota nav verslag herziening vreemdelingenwet
Gemaakt: 23-2-2000 tijd: 13:24


178


26732 Algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet
2000)

nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

INHOUDSOPGAVE

* I Algemeen 5


* 1. Inleiding 5


* 1.1 Aanleiding algehele herziening Vreemdelingenwet 5
* 1.2 Hoofdpunten van de wet 5

* 1.2.1 Wet en regeerakkoord 5

* 1.2.2 Plaats van de wet 5

* 1.2.3 Wet en beleid 5

* 1.2.4 Verhouding wetsvoorstel tot Invoeringswet en lagere regelgeving 5

* 1.2.5 Verhouding wetsvoorstel tot Algemene wet bestuursrecht 5
* 1.3 Europa 5

* 1.4 Aanzuigende werking 5

* 1.5 IND-beslissing 5

* 1.6 AC-procedure 5

* 1.7 Beslistermijnen en besluitmoratorium in asielzaken 5
* 1.8 «Kan-bepalingen» 5

* 1.9 Intrekkingsgronden 5

* 1.9.1 Openbare orde 5

* 1.9.2 Gronden aan het algemeen belang ontleend 5
* 1.9.3 Het verrichten van arbeid zonder dat aan de Wet arbeid vreemdelingen is voldaan 5

* 1.9.4 Onjuiste gegevens 5

* 1.9.5 Hoofdverblijf 5

* 1.10 Voorzieningen 5

* 1.11 Het vluchtelingenpaspoort 5

* 1.12 Driejarenbeleid 5

* 1.13 Opvang in de eigen regio 5


2. Wijze van totstandkoming 5

* 2.1 Vreemdelingenwet 1994 5


3. Vereenvoudiging van het systeem van verblijfsvergunningen 5
* 3.1 Toelatingsgronden en verblijfsvergunningen 5
* 3.2 Volgtijdelijk vergunningensysteem 5
* 3.3 Het niet kenbaar maken van de motivering van de inwilligende asielbeschikking 5

* 3.4 Alleenstaande minderjarige asielzoekers 5

4. Gezinshereniging en -vorming 5

* 4.1 Het niveau van de regelgeving 5

* 4.2 Het inkomensvereiste 5

* 4.3 Asielvergunning voor gezinsleden 5


5. Toezicht 5

* 5.1 Redelijk vermoeden 5

* 5.2 Illegaal verblijf 5

* 5.3 Overig 5


6. Rechtsmiddelen 5

* 6.1 Algemeen 5

* 6.2 Bezwaar regulier 5

* 6.3 Verhouding tot de Algemene wet bestuursrecht 5
* 6.4 Voornemenprocedure 5

* 6.5 Meeromvattende beschikking 5

* 6.6 Ex nunc beoordeling 5

* 6.7 Werklast Vreemdelingenkamer 5

* 6.8 Sprongberoep moratorium 5

* 6.9 Hoger beroep 5


7. Financiële gevolgen 5

* 7.1 Budgettair neutrale omzetting 5

* 7.2 Vreemdelingenbewaring 5

* 7.3 Voorbereiding van de implementatie 5

8. Uitvoeringstoetsen 5


9. Overig 5

* 9.1 Preventieve instroommaatregelen 5

* 9.2 Overgangsrecht 5

* 9.3 Nota van wijziging 5

II Artikelsgewijze behandeling 5

* Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen 5

* Artikel 1 5


* Algemeen 5

* Artikel 1, onder d 5

* Artikel 1, onder e 5

* Artikel 1, onder f 5

* Artikel 1, onder g 5

* Artikel 1, onder h 5

* Artikel 1, onder l 5

Artikel 2 5

Hoofdstuk 2. Toegang 5

Artikel 3 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder b 5

* Eerste lid, onder c 5

* Eerste lid, onder d 5

* Tweede lid 5

* Derde lid 5

Artikel 4 5

Artikel 5 5

Artikel 6 5

Artikel 7 5

Hoofdstuk 3. Verblijf 5

Afdeling 1. Rechtmatig verblijf 5

Artikel 8 5

* Algemeen 5

* Onderdeel f 5

* Onderdeel j 5

* Onderdeel k 5

* Onderdeel l 5

Artikel 10 5

Artikel 11 5

Artikel 12 5

Afdeling 2. De verblijfsvergunning regulier 5

Artikel 13 5

* Eerste lid 5

* Tweede lid 5

* Derde lid 5

* Overig 5

Artikel 14 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder a 5

* Eerste lid, onder b 5

* Eerste lid, onder c 5

* Eerste lid, onder d 5

* Eerste lid, onder g 5

Artikel 15 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder c 5

* Eerste lid, onder g 5

Artikel 16 en artikel 17 5

* Algemeen 5

* Artikel 16, eerste lid, onder a 5

* Artikel 16, eerste lid, onder b 5

* Artikel 16, eerste lid, onder c 5

* Artikel 16, eerste lid, onder d 5

* Artikel 16, eerste lid, onder e 5

* Artikel 16, eerste lid, onder h 5

Artikel 18 5

Artikel 19 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder a 5

* Eerste lid, onder b 5

* Eerste lid, onder e 5

* Tweede lid 5

Artikel 20 5

Artikel 21 5

Artikel 22 5

* Tweede lid 5

Artikel 23 5

* Eerste lid, onder d 5

* Eerste en tweede lid 5

Artikel 24 5

Artikel 25 5

Afdeling 3. De verblijfsvergunning asiel 5

Artikel 26 5

Artikel 27 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder a 5

* Eerste lid, onder b en c 5

* Eerste lid, onder d 5

* Eerste lid, onder e 5

* Tweede lid 5

Artikel 28 5

* Algemeen 5

* Artikel 28, onder a 5

* Artikel 28, onder b en c 5

* Artikel 28, onder d 5

Artikel 29 5

* Algemeen 5

* Artikel 29, eerste lid 5

* Artikel 29, tweede lid 5

* Artikel 29, tweede lid, onder e 5

* Artikel 29, tweede lid, onder f 5

* Artikel 29, tweede lid, onder g 5

* Artikel 29, tweede lid, onder i 5

* Artikel 29, tweede lid, onder j 5

* Artikel 29, derde lid 5

Artikel 30 5

* Algemeen 5

* Artikel 30, onder b 5

* Artikel 30, onder d 5

* Artikel 30, onder e 5

Artikel 32 5

Artikel 33 5

Artikel 36 en 37 5

Artikel 38 5

Artikel 39 5

Artikel 40 5

* Artikel 40, eerste lid 5

* Artikel 40, tweede lid 5

* Artikel 40, derde lid 5

* Artikel 40, vijfde lid 5

Artikel 41 5

* Algemeen 5

* Artikel 41, eerste lid 5

* Artikel 41, eerste lid, onder a 5

* Artikel 41, eerste lid, onder b 5

* Artikel 41, eerste lid, onder a en b 5

* Artikel 41, eerste lid, onder c 5

* Artikel 41, tweede lid 5

Artikel 42 5

* Artikel 42, derde lid. 5

* Artikel 42, vierde lid 5

Artikel 43 5

* Algemeen 5

* Artikel 43, eerste lid, onder b 5

* Artikel 43, eerste lid, onder c 5

* Artikel 43, eerste lid, onder d 5

* Artikel 43, eerste lid, onder e 5

* Artikel 43, eerste lid, onder d en e 5

* Artikel 43, vierde lid 5

Hoofdstuk 4. Toezicht en uitvoering 5

Artikel 44 5

Artikel 46 5

Artikel 48 5

Artikel 49 5

Artikel 50 5

Artikel 51 5

Artikel 52 5

Artikel 53 5

* Artikel 53, tweede lid 5

Hoofdstuk 5: Vrijheidsbeperkende maatregelen 5
* Algemeen 5

Artikel 54 5

Artikel 55 5

* Algemeen 5

* Tweede lid 5

* Derde lid 5

Artikel 57 5

* Algemeen 5

* Eerste lid 5

* Tweede lid 5

* Derde lid 5

* Vierde lid 5

Artikel 58 5

Hoofdstuk 6. Vertrek, uitzetting en ongewenstverklaring 5

Artikel 59 5

* Algemeen 5

* Derde lid 5

Artikel 60 5

* Algemeen 5

* Vierde lid 5

Artikel 61 5

* Algemeen 5

Artikel 62 5

Artikel 63 5

Artikel 64 5

Artikel 65 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder a 5

* Eerste lid, onder b 5

* Eerste lid, onder e 5

Artikel 66 5

* Eerste lid 5

* Tweede lid 5

Hoofdstuk 7. Rechtsmiddelen 5

Artikel 67 5

Artikel 68 5

Artikel 69 5

Artikel 70 5

Artikel 71 5

* Artikel 71, eerste lid 5

* Artikel 71, tweede en derde lid 5

* Artikel 71, tweede lid, onder d 5

* Artikel 71, derde lid 5

Artikel 73 5

Artikel 74 5

Artikel 75 5

Artikel 76 5

Artikel 77 5

Artikel 78 5

Artikel 79 5

Artikel 80 5

* Artikel 80, tweede lid 5

Artikel 81 5

Artikel 82 5

* Artikel 82, onder c 5

Artikel 83 5

Artikel 86 5

Artikel 87 5

Artikel 88 5

Artikel 89 5

* Algemeen 5

Artikel 90 5

Artikel 92 5

Artikel 93 5

Artikel 95 5

Artikel 96 5

Artikel 98 5

Artikel 101 5

Artikel 103 5

Hoofdstuk 8. Algemene en strafbepalingen 5

Artikel 104 5

Artikel 105 5

Artikel 106 5

* Artikel 106, eerste lid 5

Artikel 108 5

Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen 5

Artikel 110 5

* Artikel 110, eerste lid 5

* Artikel 110, vierde lid 5

Artikel 111 5

Artikel 112 5

Artikel 113 5

Artikel 118 5

III Bijlage bij de memorie van toelichting 5

Bijlagen: I: matrix *)

II: uitvoeringstoetsen *)
I Algemeen


1. Inleiding

Wij danken de fracties voor hun uitgebreide en grondige inbreng.

Wij hopen dat mede op grond van de reactie van de regering op de door alle fracties gemaakte kanttekeningen, de fracties in staat zullen zijn hun standpunt over het wetsvoorstel te bepalen en hun steun aan het wetsvoorstel te geven.

Deze nota naar aanleiding van het verslag bevat, evenals de memorie van toelichting en het verslag, een algemeen en een artikelsgewijs gedeelte. Om de leesbaarheid van deze nota te bevorderen hebben wij op sommige plaatsen vragen van leden van verschillende fracties bij elkaar gevoegd en tezamen beantwoord. In het algemene gedeelte, waarbij de indeling van het verslag is aangehouden, is een uiteenzetting over de verschillende onderwerpen op hoofdlijnen gegeven en worden zo mogelijk verbanden met andere onderwerpen gelegd. Bij de artikelsgewijze toelichting is per onderwerp een meer gedetailleerde en technische uiteenzetting gegeven.


1.1 Aanleiding algehele herziening Vreemdelingenwet
Het doel van de nieuwe Vreemdelingenwet is de asielprocedure te versnellen door het aantal schakels in de bestaande procedure te verminderen en het aantal statussen te reduceren. Op basis van onderzoek, waarbij vele deskundigen in een aantal conferenties werden betrokken, is gekozen voor een zogeheten volgtijdelijk statussysteem. De belangrijkste reden om te kiezen voor dit systeem is het voorkomen dat kan worden doorgeprocedeerd van de ene naar de andere status.

De asielwetgeving is het meest urgente onderdeel van het wetsvoorstel. Overwogen is om een aparte asielwet te maken. Dat is echter technisch een ingewikkelde zaak. In de huidige wet is het onderscheid tussen regulier en asiel fluïde. Er zijn bepalingen die zowel op regulier als op asiel betrekking hebben. Daarom is het uiterst lastig om onder handhaving van de bepalingen inzake regulier een aparte asielwet te maken. Door te kiezen voor een geheel nieuwe wet is het mogelijk een nieuwe heldere structuur aan te brengen, onder andere door een duidelijker onderscheid te maken tussen asiel en regulier. Hierbij wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de eigen aard van de desbetreffende regelgeving. Dit mede in antwoord op de vraag van de fracties van de RPF en het GPV.

De huidige Vreemdelingenwet dateert van 1965. Door een groot aantal achtereenvolgende wijzigingen is de structuur van de oorspronkelijke wet enigszins verloren gegaan. Om die reden is niet volstaan met het wijzigen van de huidige wet, zoals door de leden van de CDA-fractie gevraagd.


1.2 Hoofdpunten van de wet

Het wetsvoorstel kan worden beoordeeld aan de hand van drie criteria, die de kern vormen voor het bereiken van de doelstellingen uit het regeerakkoord:


- Wettelijke waarborgen voor de kwaliteit van de asielbeslissing.
De kwaliteit van de asielbeslissing zal toenemen. De asielzoeker zal in staat worden gesteld om zijn asielmotieven duidelijk te maken en een reactie te geven op een voorgenomen afwijzing. Deze reactie zal door de IND worden meegewogen in de beslissing. Uit de beslissing blijkt hoe de vreemdeling en de IND de aanvraag beoordelen. In het geval de beslissing wordt voorgelegd aan de rechter biedt dit voldoende basis voor een rechtmatigheidstoets. Een bezwaarprocedure tegen de afwijzende beslissing is dan niet noodzakelijk. Onder paragraaf 6.4 van het algemene gedeelte van deze nota zal op de voornemenprocedure worden ingegaan.

Het ontwerp kent één type tijdelijke verblijfsvergunning voor toe te laten asielzoekers, al of niet gevolgd door een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Dit voorkomt dat de IND veel aandacht moet besteden aan verschillende vervolgprocedures. Hierdoor ontstaat ruimte om alle beschikbare aandacht te besteden aan de belangrijkste vraag, namelijk of de asielzoeker recht heeft op toelating of niet. Onder paragraaf 3 van het algemene gedeelte van deze nota zal, naar aanleiding van vragen van de verschillende fracties, uitgebreid op het vergunningensysteem worden ingegaan.


- Het voorkomen van procedures.

In de huidige praktijk procederen veel tijdelijke vergunninghouders door voor een verblijfsvergunning die recht geeft op een beter voorzieningenniveau. In het wetsvoorstel wordt in de inwilligende beslissing aangegeven dat de asielzoeker wordt toegelaten. Iedereen die wordt toegelaten krijgt dezelfde vergunning met hetzelfde voorzieningenpakket. Doorprocederen is dan niet mogelijk.

Dit betekent dat de vreemdelingenkamers en de Raad van State minder zaken voorgelegd krijgen. Bij het huidige niveau van instroom en verlening van vvtv's (dat thans laag is) scheelt dit circa 5.600 zaken voor de vreemdelingenkamers en 4.200 zaken voor de Raad van State, met daarbij behorende tolkencapaciteit en inzet van rechtsbijstand. Met het voorkomen van doorprocederen kan - in combinatie met een betere IND-beslissing - een sneller verloop van de totale asielprocedure worden bereikt. Snelheid van de procedure is vanuit de meeste gezichtspunten van vitaal belang. Toch kan het van belang zijn de mogelijkheid te hebben om in bepaalde omstandigheden de beslistermijn te verlengen. Hieronder zal in paragraaf 1.7 worden ingegaan op vragen omtrent het besluitmoratorium.


- Het bevorderen van vertrek van degenen die niet in Nederland mogen blijven.

Door een heldere structuur, verbetering van de beslissing en vermindering van het aantal procedures kan - zoals al aangegeven - sneller en beter op aanvragen worden beslist. Bij een afwijzende beslissing - thans bij circa 70% van het aantal jaarlijks behandelde aanvragen - volgt uit de wet dat de vreemdeling uit Nederland moet vertrekken. Doet hij dat niet dan kan hij worden uitgezet. De afwijzing leidt verder in alle gevallen van rechtswege tot beëindiging van opvangvoorzieningen. Het feit dat van rechtswege de mogelijkheid tot uitzetting bestaat en de voorzieningen worden beëindigd leidt eveneens tot minder beroepsprocedures.


Tekst is te lang voor integrale opname in Nieuwsbank. Zie voor de rest het origineel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Ceramics of Italy, Rubi en BOVATIN: 12 pop-up shows op Bouwbeurs
Een speciaal momentje op de Internationale tegelbeurs te Bologna CERSAIE begin oktober was toch wel de ontmoeting van Confindustria Ceramica-president...

Beschermingsfactor tegen hiv ontdekt
Beschermingsfactor tegen hiv ontdekt Onder embargo tot 19.00 uur Amsterdam, 7 december 2016 - Onderzoekers van het AMC hebben een...

Kunst van Imke Courtois en Pim Smit voor triatleet Marc Herremans
Imke Courtois en Pim Smit maken kunst voor triatleet Marc Herremans en zijn stichting To Walk Again. In een speciaal...

Voortzetting Villa Saesveldt in Velp door September BV
September, aanbieder van liefdevolle zorg aan mensen met geheugenproblemen (dementie, ziekte van Alzheimer), opent in Velp haar vijfde locatie. September...

Stijging vraag geïsoleerde woningen
Duurzaam wonen wordt steeds populairder, blijkt uit onderzoek van verhuizen.com. Paul Geurts van Kessel, co-founder van isolatiespecialist Bleeve bevestigt de...

Ramon Beuk en KNVB 'lekker bezig' in voetbalkantines
De kok, ondernemer en schrijver van kookboeken, Ramon Beuk, gaat een samenwerking aan met Sligro en de KNVB, de initiatiefnemers...

Nederland zakt voor examenquiz over zorgverzekering
Het is slecht gesteld met de kennis van Nederlanders over de zorgverzekering, vooral als het gaat om het eigen risico,...

Oxilion neemt alle activiteiten Business Hosting over
Oxilion heeft JDN ICT Services overgenomen, het bedrijf achter Business Hosting. Alle cloud- en hostingdiensten en domeinnaamregistraties van Business Hosting...

Spoorwegmuseum verplaatst tentoonstelling naar Utrecht CS
Op 7 december wordt de vernieuwde stationshal van Utrecht CS geopend. Het Spoorwegmuseum grijpt dit moment aan om de tentoonstelling...

E-SIM: de grootste telecomrevolutie sinds mobiele data?
BTG is, met diverse technologiepartners, erin geslaagd om in een test op een Nederlands mobiel netwerk tussen provider te schakelen...

Recordaantal verhuizingen tijdens kerstvakantie
Verhuisbedrijven verwachten in de kerstvakantie van 2016 een top in het aantal verhuizingen. Dat blijkt uit onderzoek van verhuizen.com. De...

Total Safety krijgt eerste aparte ISO-certificaat voor IPSC in Europa
Divisie Duitsland-Oostenrijk van Total Safety krijgt eerste aparte ISO-certificaat voor IPSC in Europa DILSEN-STOKKEM, Belgie-(BUSINESS WIRE)- Total Safety, Europe heeft...

Nieuw crowdfunding platform voor het MKB
Maandag 5 december 2016 startte een nieuw crowdfunding platform voor het Midden- en Kleinbedrijf: in2thecrowd. Het bedrijf wil goede ideeën...

Dé nieuwe binnen–buitenbeurs van het voorjaar
Tijdens het Paasweekend van 2017 vindt op het landgoed van Kasteel Groeneveld in Baarn de nieuwe “binnen – buitenbeurs” Exclusive...

Facebookpagina komvandatgrasaf in de lucht
Ouders van een voetbalvereniging in Leeuwarden hebben de handen ineengeslagen en een Facebook pagina opgericht van, en voor, verontruste ouders...

BOKS van Greenchoice: inzicht om energie te besparen via slimme meter
Gratis de data uit de slimme meter goed benutten én op een leuke manier energie besparen. Dat kan vanaf nu...

TUNIX Digital Security en Parcival slaan de handen ineen
TUNIX en Parcival slaan de handen ineen om hun klanten nog beter te kunnen bedienen op het gebied van Crisis...

Innovatief auto import bedrijf wint FD Gazelle Award
Het importeren van een auto uit Duitsland wint steeds meer aan populariteit. Auto import bedrijf Das Import (Das Automotive Services...

Beta-sitosterol verbetert behandeling tegen genitale HPV-infectie
Genitale wratten zijn een veel voorkomende seksueel overdraagbare aandoening (SOA). Deze veelal goedaardige huidafwijking wordt veroorzaakt door een infectie met...

Hypotheekrente.com API stelt hypotheekrente gegevens vrij beschikbaar
Vanaf vandaag biedt Hypotheekrente.com iedereen de mogelijkheid om zelf informatie over alle hypotheekrentes op een website te plaatsen. Hypotheekrente.com is...

Early Data Demonstrate Clinical Activity of Acalabrutinib in...
Early Data Demonstrate Clinical Activity of Acalabrutinib in Difficult-to-Treat Chronic Lymphocytic Leukaemia CAMBRIDGE, England-(BUSINESS WIRE)- AstraZeneca and its haematology Centre...

Peter Koppenol breidt partnerteam van CPI uit
Peter Koppenol is per 15 november benoemd tot Principal bij zakelijk dienstverlener CPI Risk, Finance & Governance. Hij zal zich...

TomTom Press Statement
TomTom Press Statement AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Responding to questions in Dutch media today, TomTom (TOM2) announces that within the Consumer business...

Ernstig dierenleed op Nederlandse nertsenfokkerij
Animal Rights en Bont voor Dieren tonen met recente undercoverbeelden misstanden aan op twee nertsenfokkerijen in de gemeente Alphen aan...

10 jaar – 10.000 terabyte – nul komma nul dataverlies
Het Silent Cube archiefopslagsysteem is het eerste modulair uitbreidbare storage systeem dat speciaal is ontwikkeld voor betrouwbare en permanente data...

Alexander Van der Bellen gekozen als president van Oostenrijk
Letter of congratulations from President Donald Tusk to Alexander Van der Bellen on his election as Federal President of the...

SP: 'Alleen een radicale ommekeer brengt EU op het rechte pad'
'Alleen een radicale ommekeer brengt EU op het rechte pad' Het Verdrag van Maastricht bestaat 25 jaar. Voor de SP...

Trustech 2016, het neusje van de zalm
Trustech 2016, het neusje van de zalm CANNES, France-(BUSINESS WIRE)- De sterren uit de branche voor vertrouwenstechnologieen betraden de trappen...

"Omgevingswet geeft bestuurlijk management te grote beleidsvrijheid"
Verantwoording van publiek handelen Planologie 02dec2016 15.00 Lezing In zijn afscheidscollege stelt Willem Salet verantwoording van publiek handelen centraal. Hij...

Nieuwe DocuDoka film- en discussieavond over kindersekstoerisme
Op vrijdag 2 december presenteert DocuDoka de derde film- en discussieavond over toerisme in creatieve nachtbar Doka in de kelder...

Meeste singles teleurgesteld in Tinder
Er zijn weinig singles te vinden die nog nooit een datingprofiel hebben aangemaakt op Tinder. Maar liefst 97 procent van...

Veel ZZP’ers hebben last van wanbetalers
Uit recent onderzoek blijkt dat ruim 80% van de zzp’ers te maken krijgt met klanten die nota’s veel te laat...

Meilink wint prestigieuze Best Logistics Award DISCA’16
Meilink uit Borculo is uitgeroepen tot de beste industriële toeleverancier 2016 van Nederland. Hiermee sleepte Meilink de prestigieuze Best Logistics...

Altijd een leerkracht voor de klas, het kan echt
Er dreigt een nijpend tekort aan vervangers in het primair onderwijs. Door de verandering van de ketenbepalingen in de Wet...

Pllek (Amsterdam Noord) opent nieuw muziek podium
Met trots presenteert Pllek de zaal naast het restaurant als nieuw en dynamisch live muziek podium in Amsterdam. De Kick-Off...

Alweer gruwelijk dierenleed blootgelegd bij Nederlandse nertsenfokker
Gedurende twee maanden heeft een undercover arbeider van de Poolse dierenbeschermingsorganisatie Otwarte Klatki gewerkt bij de Nederlandse nertsenfokker Leeijen in...

Vrouwen kieskeurig op datingsites
Nederlandse vrouwen zijn opvallend kritisch bij het vinden van een nieuwe partner via internet. Vrouwen beginnen minder vaak een gesprek...

Vijf argumenten voor gepersonaliseerde kleding als relatiegeschenk
Relatiegeschenken hebben een wat oubollig imago. Toch zijn er goede redenen om relatiegeschenken zoals gepersonaliseerde kleding cadeau te doen, als...

biosurfit krijgt CE-markering voor HbA1c-test op spinit(R)
biosurfit krijgt CE-markering voor HbA1c-test op spinit(R) voor diagnose en controle diabetes LISSABON, Portugal-(BUSINESS WIRE)- Biosurfit SA ("biosurfit"), het bedrijf...

Kissing Eggs van Henk Hofstra in Santiago, Chili doorslaand succes
Beeldend kunstenaar Henk Hofstra exposeerde met zijn ‘Kissing Eggs’ op het Hecho en Casa Fest 2016 in Santiago, Chili. Hij...

Conference call LBC Tank Terminals Holding over kwartaalcijfers 2017
LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V. kondigt conference call eerstekwartaalcijfers boekjaar 2017 aan ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- LBC Tank Terminals kondigt...

Leraar van het Jaar neemt boek Meneer Krijtje in ontvangst
Daisy Mertens, de kersverse Leraar van het Jaar, heeft vandaag het eerste exemplaar van het boek Meneer Krijtje staat voor...

Toeristen kiezen in 2017 massaal voor Canada
De reisorganisatie Tenzing Travel merkt een duidelijke toename in de boekingen voor Canada. Het feit dat Canada volgend jaar 150...

Online koopgedrag van ondernemers verandert accountantsmarkt
Elke ondernemer weet dat zijn bedrijf anders is dan dat van anderen. Daarom zoekt hij een accountantskantoor die zijn situatie...

Belastingverordening(en) 2016 bij 35% overheden niet geldig
35% van alle Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen maakt één of meer in november en december 2015 vastgestelde (belasting)verordeningen 2016...

AMN zet nieuwe eindtoets in de markt met hulp van Nasano Management
De eindtoets van AMN is een nieuwe toets voor basisscholen, zonder franje mét oog voor de kwaliteiten van een kind....

Stijging gezinnen die stad verlaten zet door
Verhuizen.com onderzocht onder makelaars of trend van verhuizende gezinnen uit de grote steden doorzet. Uit dit onderzoek blijkt dat steed...

AXIS Capital kondigt de overname van Aviabel aan
AXIS Capital kondigt de overname van Aviabel aan PEMBROKE, Londen & BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- AXIS Capital Holdings Limited (`AXIS Capital') (NYSE:...

Dimension Data publiceert IT-vooruitzichten voor 2017
Dimension Data publiceert IT-vooruitzichten voor 2017 BARNEVELD, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Dimension Data, wereldwijd leverancier van ICT-oplossingen en -diensten, heeft vandaag haar...

SES to Carry More HDTV Channels for M7 Group in Central Eastern Europe
SES to Carry More HDTV Channels for M7 Group in Central Eastern Europe LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris:SESG) (LuxX:SESG)...