Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanzienlijke winstgroei ABN AMRO over 1999

Datum nieuwsfeit: 24-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

ABN AMRO Bank N.V. Press Relations (HQ 1190) Gustav Mahlerlaan 10 1082 PP Amsterdam The Netherlands Tel. +31 (0)20 628 89 00 Fax. +31 (0)20 629 54 86

24 februari 2000

AANZIENLIJKE WINSTGROEI ABN AMRO OVER 1999

· Bedrijfsresultaat voor belastingen gestegen met 46,7% tot EUR 4.250 mln

· Nettowinst met 40,6% gestegen tot EUR 2.570 mln

· Netto rendement op eigen vermogen stijgt tot
23,7%

· Winst per aandeel neemt toe met 39,8% tot EUR 1,72

· Gunstige vooruitzichten 2000

· Forse toekomstige investeringen in e-commerce (EUR 1.800 mln)

 
                          1999    1998 Stijging 
                                     in % 

Bedrijfsresultaat voor EUR 4.918 mln 3.834 mln 28,3% waardeveranderingen

Bedrijfsresultaat voor EUR 4.250 mln 2.897 mln 46,7% belastingen

Nettowinst EUR 2.570 mln 1.828 mln 40,6%

Winst per aandeel EUR 1,72 1,23 39,8%

Dividend per gewoon aandeel EUR 0,80 0,5763 38,8%

31 dec. 31 dec. 1999 1998

Balanstotaal EUR 457,9 mrd 432,1 mrd 6,0%

Aansprakelijk groepsvermogen EUR 28,9 mrd 24,4 mrd 18,5%

Naar risico gewogen balanstotaal EUR 246,4 mrd 215,8 mrd 14,2%

BIS-ratio 10,86% 10,48%

Tier-1 ratio 7,20% 6,94%

Vooruitzichten 2000

Het sterke momentum in de gehele bank in
combinatie met de nieuwe impulsen van de divisie Europa en onze e-commerce activiteiten wettigt de verwachting dat de bank haar aandeelhouders ook de komende jaren verdere winstgroei en superieure rendementen kan laten zien. Mede gezien de
wereldwijd gunstige economische vooruitzichten, verwacht de Raad van Bestuur ook voor het jaar
2000 de door de bank geformuleerde financiële
doelstellingen te kunnen overtreffen.

De financiële doelstellingen zijn:

· Nettowinst : gemiddelde stijging van tenminste 12,5% per jaar

· Winst per aandeel : gemiddelde stijging van
tenminste 10% per jaar

· Netto rendement op eigen vermogen : tenminste 18%

Verklaring van de bestuursvoorzitter

"In 1999 heeft ABN AMRO opnieuw een jaar kunnen toevoegen aan de ononderbroken rij van jaarlijkse winststijgingen; dit keer was de toename zelfs
hoger dan in enig ander jaar sinds onze fusie in 1990. De Raad van Bestuur is bijzonder verheugd dat, na de prachtige cijfers over het eerste
halfjaar, ook de prestaties over geheel 1999 ver uitgaan boven die over 1998. Daarmee zijn ook de in augustus 1999 geformuleerde verwachtingen
ruimschoots overtroffen," aldus
bestuursvoorzitter Mr. P.J. Kalff in een
toelichting.

"De verbetering van de efficiencyratio met meer dan een vol procent laat zien dat het programma van strakke kostenbeheersing, dat over het eerste halfjaar al leidde tot een lichte verbetering,
zich nu over de hele linie heeft voortgezet.
Voorts stemt het tot tevredenheid dat, mede
geholpen door de voortgaande groei van de
wereldeconomie in het afgelopen jaar, alle delen van de bank hebben bijgedragen aan de
winstgroei."

"In het jaar 2000 zal de Raad van Bestuur met
kracht voortgaan op de ingeslagen weg om de
organisatie van het bedrijf verder in te richten rekening houdend met de snel veranderende
omstandigheden, waarbij voortdurende toetsing van de strategie plaatsvindt. In Europa, waar de bank door haar schaalgrootte reeds een voorname speler is in belangrijke segmenten, is nog het nodige te doen om de kansen van de gemeenschappelijke markt verder te benutten."

"Wij zijn ervan overtuigd, dat de snelle opkomst van e-commerce voor fundamentele wijzigingen zal zorgen in de wereld van de financiële
dienstverlening, en zijn daarom pro-actief bezig onze organisatie aan te passen. Uitgangspunt van onze strategie is een volledige integratie en
uitbouw van e-commerce in ons wereldwijde netwerk m.b.t. onze bestaande activiteiten. Daarnaast is er een begin gemaakt met een offensieve
benadering in geselecteerde niche markten,
gebaseerd op de mogelijkheden van e-commerce. Om haar ambities op het gebied van e-commerce te
kunnen verwezenlijken heeft de Raad van Bestuur besloten tot een verder investeringsplan, dat de komende jaren tot ca. EUR 1.800 mln zal oplopen."

"Het sterke momentum in de gehele bank in
combinatie met de nieuwe impulsen van de divisie Europa en onze e-commerce activiteiten wettigt de verwachting dat de bank haar aandeelhouders ook de komende jaren verdere winstgroei en superieure rendementen kan laten zien," aldus de heer Kalff.

E-commerce

Het afgelopen jaar is grote vooruitgang geboekt op het terrein van Bank-to-Business en
Business-to-Business en we hebben momenteel ruim 100 projecten in uitvoering. Voorbeelden van in gang gezette ontwikkelingen in deze voor ons
belangrijke marktsegmenten zijn het bouwen van
een robuuste infrastructuur ter ondersteuning van transacties via e-commerce; het versterken van
onze rol als Trusted Third Party; het stimuleren van virtuele handelsnetwerken met
transactiemogelijkheden; het specifiek voor
corporate cliënten beschikbaar stellen van onze diensten via het One Click Bank-concept. Deze
projecten worden in toenemende mate in allianties met derden uitgevoerd, waarbij wij deelnemen in het risicodragend vermogen. Voorbeelden hiervan zijn Identrus, Trade-on-Line en Bex.Com. In
totaal is in het afgelopen jaar voor ruim EUR 200 mln geïnvesteerd in participaties en strategische allianties.

In het consumerbanking segment hebben we ervoor gekozen om in onze bestaande markten een
volledige integratie van e-commerce te
realiseren. Deze "multi-channel" approach (click & mortar) zien wij als de basis voor een
geavanceerd "customer relationship management"
beleid. Voor Nederland betekent dit dat aan het einde van het derde kwartaal het Internet
beschikbaar komt voor onze 4,5 miljoen klanten
als een volwaardig geïntegreerd additioneel
kanaal voor alle bankdiensten naast de kantoren en het callcenter. Deze nieuwe technieken zullen ons in staat stellen de cross-selling te verhogen en ons in staat stellen de verschillende
distributiekanalen te optimaliseren via het Focus 2005-project. In de USA en Brazilië zijn
soortgelijke projecten in uitvoering.

Ten behoeve van onze groeistrategie in Europa
zullen wij in het vierde kwartaal als eerste stap on-line brokerage diensten aanbieden in
geselecteerde geografische markten. Aan deze
brokerage diensten zullen snel andere producten worden toegevoegd. De technische infrastructuur is volledig nieuw en wordt ook hier gerealiseerd via strategische allianties en deelnemingen. Dit nieuwe platform zal de basis zijn voor de uitbouw van onze Europese consumerbank.

Op dit moment bankieren meer dan 500.000
particuliere cliënten via elektronische kanalen met ons, voornamelijk op het gebied van beleggen en betalingsverkeer. Gezien de snelle acceptatie van Internet bankieren, zoals wij nu zien in de explosieve groei van het aantal gebruikers,
verwachten wij dat binnen een jaar een veelvoud van de huidige gebruikers hiervan gebruik zal
maken en een succesvolle introductie in Europa
zal faciliteren.

Winstontwikkeling van de groep

De totale baten stegen met 23,8% tot EUR 15.527 mln. Deze groei is vooral toe te schrijven aan
een sterke stijging in het rentesaldo (+20,7%) en een sterke groei in de provisie inkomsten
(+31,5%). Ook het resultaat financiële
transacties liet een belangrijke verbetering zien (+19,2%). Gecorrigeerd voor koers- en
acquisitie-effecten (met name de acquisitie van Banco Real) bedroeg de batenstijging 11,3%.
De bedrijfslasten stegen met 21,9% tot EUR 10.609 mln. Deze toename werd veroorzaakt door autonome groei en hogere, aan de goede resultaten
gekoppelde bonussen. Exclusief acquisitie- en
koerseffecten bedroeg de lastenstijging 9,9%.
De efficiencyratio is met ruim een procentpunt
verbeterd tot 68,3% (69,4% over 1998). Deze
daling weerspiegelt de strakke kostenbeheersing binnen de bank.

 
  Waardeveranderingen van vorderingen/FAR 

(in EUR mln en %) 1999 1998 Stijging in %

Specifieke 678 638 6,3% debiteurenvoorzieningen

Landenrisico’s - 25 303 -108,6%

Totaal specifieke voorzieningen 653 941 -30,6%

Onttrekking aan het FAR -20 -101 -80,2%

Totaal t.l.v. resultaat 633 840 -24,6%

Het totale bedrag aan waardeveranderingen van
vorderingen daalde opnieuw, tot het zeer lage
niveau van 26 basispunten van het naar risico
gewogen balanstotaal.
De toevoegingen aan de specifieke
debiteurenvoorzieningen stegen met EUR 40 mln,
van EUR 638 mln naar EUR 678 mln. Exclusief het acquisitie-effect van Banco Real was er sprake
van een daling van deze voorzieningen met EUR 24 mln. Hogere voorzieningen in Noord Amerika en
Midden-Oosten & Afrika werden ruimschoots
gecompenseerd door een substantiële daling in de voorzieningen t.b.v. Azië-Pacific. Terwijl de
bank in 1998 nog werd geconfronteerd met hoge
voorzieningen t.b.v. landenrisico’s, ad EUR 303 mln, was er in 1999 sprake van een vrijval, m.n. in Zuid-Korea en Thailand. Ook het terugbrengen van de cross-border uitzettingen in een aantal
landen, zoals Pakistan, droeg bij aan de afname van de landenrisico’s.
Het bedrijfsresultaat voor belastingen steeg met EUR 1.353 mln ofwel 46,7% tot EUR 4.250 mln.
Hiervan komt een bedrag ter grootte van EUR 418 mln voor rekening van acquisitie- en
koerseffecten. De belastingdruk bedroeg 31,1%, en daalde daarmee licht ten opzichte van de
belastingdruk over 1998 (31,3%).
Het rendement op eigen vermogen is gestegen tot 23,7% (was 16,9% over 1998). Voor het rendement per divisie wordt verwezen naar bijlage 3.

Balans en groepsvermogen per 31 december 1999

Het balanstotaal toont ten opzichte van 31
december 1998 een stijging van 6,0% (EUR 25,8
mrd) tot EUR 457,9 mrd. Deze toename is vrijwel geheel het gevolg van de gestegen dollarkoers.

 
  Vermogen en BIS-ratio’s 

(in EUR mln en %) 31 december 31 december Stijging 1999 1998 in %

Eigen vermogen 11.987 10.723 11,8%

Toetsingsvermogen 26.764 22.612 18,4%

Waarvan tier-1 vermogen 17.735 14.985 18,4%

Naar risico gewogen activa 246.374 215.769 14,2%

BIS-ratio 10,86% 10,48%

Tier-1 ratio 7,20% 6,94%

Het eigen vermogen is ten opzichte van eind 1998 met EUR 1.264 mln (+11,8%) gestegen tot EUR
11.987 mln. Deze stijging komt voornamelijk voort uit winstinhouding. Binnen het tier-1 vermogen
nam het derdenbelang toe met 40,1%, vrijwel
geheel het gevolg van de uitgifte van preferente aandelen via dochterinstellingen. De stijging in de naar risico gewogen activa (+14,2%) wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door
koerseffecten; gecorrigeerd voor deze effecten
bedroeg de stijging 6,0%.
De vermogensratio’s van de bank lieten een
duidelijke verbetering zien: de BIS-ratio steeg tot 10,86% (10,48% in 1998); de Tier-1 ratio
bedraagt 7,20% (6,94% in 1998).

Resultaten per Divisie

In juli 1999 heeft ABN AMRO aangekondigd haar
Europese activiteiten te integreren in de nieuw op te richten divisie Europa. In afwachting van de formele oprichting van deze divisie (voorjaar 2000), wordt over 1999 nog op basis van de
bestaande indeling gerapporteerd.

Divisie Nederland

Divisie Buitenland

Divisie Investment Banking

Dividend

Bijlagen

1. - Geconsolideerde winst- en verliesrekening
over 1999

2. - Geconsolideerde balans per 31 december 1999

3. - Kredietverlening private sector per divisie


- Bedrijfsresultaat voor belastingen per divisie


- Rendement op eigen vermogen per divisie

4. - Medewerkers


- Aandelengegevens

5. - Geconsolideerde winst- en verliesrekening
eerste en tweede halfjaar 1999 en 1998


- - -

Voor meer informatie:

Persvoorlichting, telefoon: 020-6288900

Investor Relations, telefoon: 020-6287835


- - -

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...