Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Herziening Ruimtelijke Ordening: bestemmingsplan centraal

Datum nieuwsfeit: 24-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE VROM

www.minvrom.nl

MIN VROM: Herziening Wet Ruimtelijke Ordening

Herziening Wet Ruimtelijke Ordening: Bestemmingsplan centraal

Wettelijke maatregelen om bestemmingsplannen bij de tijd te houden, een wettelijke bestemmingsplanverplichting voor de bebouwde kom en zonodig het Rijk en de provincie de mogelijkheid geven een bestemmingsplan zelf te kunnen vaststellen.
Dat zijn enkele voorstellen in de discussienota 'Op weg naar een nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening'. Deze nota bevat voorstellen voor een fundamentele herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daarin staat het bestemmingsplan centraal. Het kabinet heeft besloten deze discussienota van minister Pronk (VROM) naar de Kamer te sturen. Na een discussie met zowel de politiek als de vakwereld zal in 2001 een wetsvoorstel naar de Raad van State worden gestuurd. Het wetsvoorstel zelf zal naar verwachting in 2002 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Bij deze herziening van de WRO staan zes speerpunten centraal: de versterking van de positie van het bestemmingsplan, het verhelderen en vereenvoudigen van de rechtsbescherming van burgers, het uitwerken van eenvoudiger en snellere procedures, het bevorderen van samenhang tussen ruimtelijk beleid van verschillende overheden, het bevorderen dat vastgesteld ruimtelijk beleid snel uitgevoerd wordt en zorgen voor een goede handhaving.

De belangrijkste voorstellen in de discussienota zijn: . het Rijk en de provincie kunnen voor belangrijke onderdelen van hun
beleid zelf een bestemmingsplan opstellen;
. het toezicht van het Rijk en de provincie op beleid waar geen rijks-
of provinciaal belang in het geding is komt te vervallen; . het 'bij de tijd houden' van bestemmingsplannen wordt vergroot door het
invoeren van een eenvoudige actualiteitsverklaring bij ongewijzigd
beleid, een vereenvoudigde herzieningsprocedure en sancties op het niet
tijdig actualiseren;
. een bestemmingsplanverplichting voor de bebouwde kom wordt overwogen;
. de handhaving wordt versterkt door overtredingen van het bestemmingsplan aan de Wet op de economische delicten te koppelen,
handhavingsambtenaren meer bevoegdheden te geven en het gemeentelijk
handhavingsniveau te verhogen;
. naast het Rijk en de gemeenten krijgen ook de provincies de bevoegdheid
bepaalde projecten van begin tot eind onder eigen regie uit te voeren
(provinciale projectenprocedure);
. aan een in een PKB (Planologische Kernbeslissing) of in een streekplan
opgenomen bindende uitspraak wordt een uitvoeringstermijn gekoppeld:
. de besluitvormingsprocedures en rechtsbescherming worden afgestemd op
de Algemene wet bestuursrecht (Awb), daardoor worden ze inzichtelijker
en transparanter.

Achtergrond
De WRO is door de vele wijzigingen in de afgelopen dertig jaar onoverzichtelijk geworden en moet ook op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden afgestemd. Verder zijn het Rijk en de provincie door langdurige procedures en onduidelijke verdeling van verantwoordelijkheden niet meer voldoende bij machte de ruimtelijke ordening op een goede manier te regisseren.
Met het oog op de uitvoering van deel 1 van de Vijfde nota over de Ruimtelijke Ordening wil minister Pronk de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de overheden opnieuw definiëren.

De discussienota 'Op weg naar een nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening' staat op de Internetsite van VROM (www.minvrom.nl).

Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Rijnstraat 8
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

persvoorlichting ruimtelijke ordening

Dolf Robertus
070 339 37 30

faxnummer
070 339 13 52

24 feb 00 14:37

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie