Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatie gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 24-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 16 februari 2000.

RAADSVERGADERING

Op donderdag 24 februari 2000 komt de gemeenteraad in een openbare vergadering in het stadhuis bijeen, aanvang 19.30 uur. De agenda: 1. Opening en trekking van een stemmingsnummer; 2. Spreekrecht burgerij;
3. Vaststelling notulen van de raadsvergadering dd. 20 januari 2000; 4. Ingekomen stukken;
5. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de uitgaven en ontvangsten ten behoeve van het openbaar basisonderwijs over de periode 1 januari 1996 tot en met 31 december 1996; 6. Voorstel tot vaststelling van de 1e partiële herziening van het bestemmingsplan De Bleek (recreatieve doeleinden buitendijksplateau ten behoeve van Vadesto en een regeling voor een gedeelte van het dijk-tracé, alsmede het nieuw ingerichte parkeerterrein);
7. Voorstel tot vaststelling van de 6e partiële herziening van het bestemmingsplan Waa (bouw dubbele garage op het perceel Eijerdijk 16);
8. Voorstel tot:
a. aankoop van het voormalige ABN-AMRO-gebouw aan de Kruisstraat nr. 8;
b. vaststelling van de 4e begrotingswijziging Algemene Dienst 2000;
9. Rondvraag;
10. Sluiting.

COMMISSIEVERGADERINGEN

Op maandag 21 februari 2000 komt de Commissie Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu in een openbare vergadering in het stadhuis bijeen. De vergadering begint om 20.00 uur. De agenda:
1. Spreekrecht burgerij;
2. Kort verslag vergadering 20 december 1999; 3. Ingekomen stukken en mededelingen;
4. Ruimtelijk Ontwikkelings Model;
5. Bestemmingsplan Claerwater, 30e herziening (manege Vijzelpad); 6. Rondvraag.

Op dinsdag 22 februari 2000, aanvang 20.00 uur, komt de Commissie Bestuur, Financiën en Organisatie in een openbare vergadering in het stadhuis bijeen.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening;
2. Spreekrecht burgerij;
3. Verslag van de openbare vergadering d.d. 21 december 1999; 4. Dualisme en locale democratie ;
5. O.Z.B.-tarieven in relatie tot algemene uitkering gemeentefonds; 6. Collegiale financiering;
7. Voortgangsrapportage invoering euro;
8. Eindrapportage millenniumproblematiek;
9. Rondvraag;
10. Sluiting.

BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN EIGENAARS NABURIGE ERVEN

Het komt regelmatig voor, dat informatie wordt ingewonnen ten aanzien van het planten van bomen, heesters of heggen langs gemeente-eigendommen.
Bij de verkoop van bouwgrond door de gemeente zijn de "Algemene uitgiftevoorwaarden van de gemeente Hattem" van toepassing verklaard. Ten aanzien van kadastrale perceelsgrenzen is het volgende vastgelegd: "Indien op de kadastrale perceelsgrens, welke loopt langs de openbare wegen en paden, hagen worden geplant, dan dient het hart van de haag minimaal 30 centimeter uit de nieuwe perceelsgrens te zijn gelegen".

Op grond van het Burgerlijk Wetboek (boek 5, artikel 42) dient de eigenaar een afstand van minimaal twee meter van de grenslijn van een andermans erf in acht te nemen om bomen, heesters, of heggen te hebben. Afwijking is alleen toegestaan als de eigenaar daartoe toestemming heeft gegeven of indien dat erf een openbare weg of een openbaar water is. De afstand bedraagt twee meter voor bomen, te rekenen vanaf het midden van de voet van de boom en voor heesters en heggen een halve meter, tenzij ingevolge een verordening of een plaatselijke gewoonte een kleinere afstand is toegelaten. De nabuur kan zich niet verzetten tegen de aanwezigheid van bomen, heesters of heggen die niet hoger reiken dan de scheidsmuur tussen de erven. De eigenaar van bomen en struiken, staande binnen genoemde maat, is aansprakelijk voor eventuele schade aan gemeente-eigendommen, die ontstaan is ten gevolge van de aanwezigheid van de geplante bomen en struiken.

AVONDSCHIETOEFENINGEN

Op woensdag 23 februari 2000 zullen er op het Artillerie Schietkamp te 't Harde avondschiet-oefeningen plaatsvinden.

VERWIJDERINGSBIJDRAGE ELEKTRONISCHE APPARATUUR

Met ingang van 1 januari 2000 moet iedereen een verwijderingsbijdrage betalen voor de verwijdering van alle elektronische apparaten (het zogenaamde wit-en bruingoed). De apparaten moeten vanaf deze datum gescheiden van ander (huis)vuil worden afgevoerd. Grote elektrische apparatuur (wasmachines, koelkasten, ovens, computers en dergelijke) kunt u bij aanschaf van een nieuw apparaat gratis inleveren bij de winkelier (u betaalt immers een verwijderingsbijdrage). Indien geen sprake is van aanschaf van een nieuw apparaat, kunt u het apparaat aanbieden aan een kringloopbedrijf. In het laatste geval kunt u het apparaat kosteloos inleveren bij het gemeentelijke overlaadstation aan de Oranje Nassaulaan (de voormalige stortplaats). Echter, het overlaadstation zal per 1 juli 2000 definitief worden gesloten. Vanaf die datum kunt u terecht bij het overlaadstation van de ROVA te Zwolle (Grote Voort 17, achter de woonboulevard).
Voor kleine elektrische apparatuur (apparaten die passen in een kleine boodschappentas zoals elektrische tandenborstel, broodrooster, scheerapparaat, föhn, wekker of thermometer) geldt ook dat u dit kunt inleveren bij uw winkelier. U kunt het echter ook inleveren bij de chemokar. De chemokar komt tweemaal per jaar huis-aan-huis langs en staat op elke tweede zaterdag van de maand op een vaste standplaats in de gemeente. Raadpleeg hiervoor uw afvalwijzer 2000. Indien u niet in de gelegenheid bent het oude elektrische apparaat weg te brengen, kan het op verzoek bij u thuis worden opgehaald door de ROVA. Hiervoor wordt wel een ophaaltarief in rekening gebracht. Meer informatie vindt u op de Afvalwijzer die u onlangs heeft ontvangen.

GESCHEIDEN INZAMELING TEXTIEL

Wellicht heeft u ze al zien staan: de textielcontainers bij Albert Heijn en Boni.
Op verzoek van het gemeentebestuur heeft de firma CORO onlangs twee textielcontainers geplaatst in Hattem. Al uw oude textiel (bruikbaar en niet-bruikbaar) kunt u nu in deze containers achterlaten. Overigens mag textiel ook worden afgegeven aan Stilema, die elke 14 dagen huis-aan-huis herbruikbare afvalstoffen ophaalt.

BEKENDMAKING MELDING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer hebben ontvangen van de heer C.W. Pruis voor de inrichting (Big Boss) aan het adres Populierenlaan 7 te Hattem. Deze inrichting dient te voldoen aan de voorschriften bij dit Besluit gesteld.

De melding ligt vanaf heden gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer, op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr.: 038-4431639).

ONTWERP - BESTEMMINGSPLANNEN

Burgemeester en wethouders geven gelet op artikel 23 Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de terinzageligging van de ontwerpen van:

* bestemmingsplan Claerwater, 28e partiële herziening (perceel Zuiderzeestraatweg 34)

Dit plan betreft een regeling ten behoeve van een uitbreiding van kwekerij Souman en vastlegging van de bestemming tuincentrum met de mogelijkheid van detailhandel in bloemen, planten en overige tuinartikelen.

* bestemmingsplan Claerwater, 29e partiële herziening (perceel Zuiderzeestraatweg 23)

Dit plan betreft een regeling ten behoeve van een uitbreiding van tuincentrum De Conifeer.

De ontwerp-plannen liggen met ingang van 17 februari 2000 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer.
Een ieder kan gedurende bovenvermelde termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze omtrent een ontwerp-plan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem.

VERZOEKEN VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN/BOUWVERGUNNING

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van de navolgende verzoeken om vrijstelling bestemmingsplan/bouwvergunning: 1. het oprichten van een bijgebouw op perceel Hilsdijk 59; 2. het uitbreiden en veranderen van de woning De Reest 49; 3. het oprichten van een bijgebouw op perceel Hilsdijk 57; 4. het uitbreiden en veranderen van een bijgebouw op perceel Hessenweg 96a;
5. het uitbreiden en veranderen van een
verenigings-/kerk-/kantoorgebouw op perceel Sparrenlaan 3.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om voor bovengenoemde plannen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en met toepassing van artikel 50, lid 5, van de Woningwet de gevraagde bouwvergunning te verlenen. De vrijstellingsverzoeken/aanvragen om bouwvergunning c.a. liggen met ingang van 17 februari 2000 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage ten stadhuize, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzageligging schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling/bouwvergunning naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

BOUWVERGUNNING

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van een verzoek om bouwvergunning in het bestemmingsplan "De Hilst 1998" voor het uitbreiden en veranderen van een woning op het perceel De Gelder 79 te Hattem.
Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van de Algemene Verklaring van geen Bezwaar d.d. 22 april 1997 van Gedeputeerde Staten van Gelderland met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet de gevraagde bouwvergunning te verlenen.
De aanvraag bouwvergunning ligt met ingang van 17 februari 2000 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, bij de receptie van de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (R.O.B.). Een ieder is bevoegd om gedurende de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging van de stukken, schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van bouwvergunning naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.

BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:
1. het oprichten van een garage/berging ter vervanging van twee bijgebouwen, Vijzelpad 94 (VZ 07-02-2000);
2. het uitbreiden en veranderen van een woning, Crocusstraat 3 (VZ 07-02-2000);
3. het oprichten van een woning, Veldweg 73 (VZ 01-02-2000); 4. het uitbreiden en veranderen van een woning, Tulpstraat 12 (VZ 01-02-2000);
5. het veranderen van een woning en het oprichten van een schuurtje een en ander als wijziging op de reeds verleende bouwvergunning d.d. 2 november 1999 onder nummer B149/1999, Adelaarshoek 4 (VZ 01-02-2000);
6. het oprichten van twaalf woningen, Allershoeve 2 t/m 8, Van Lingenshoeve 2 t/m 12 en Rademakershoeve 2 en 4 (VZ 03-02-2000);

Positief is gereageerd op de melding bouwvoornemen voor: 1. het oprichten van een schuurtje, Waalstraat 8 (VZ 03-02-2000); 2. het veranderen van een bijgebouw, Geldersedijk 21 (VZ 03-02-2000); 3. het verplaatsen van een schuur, De Meenthe 5 (VZ 03-02-2000); 4. het oprichten van een schuurtje, Spoorstraat 13 (VZ 03-02-2000);

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.

Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn

getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval

van onverwijlde spoed kan de
President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij
afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een
bezwaarschrift te zijn ingediend.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend: 1. het uitbreiden en veranderen van een woning, Oude Kerkweg 16; 2. het uitbreiden en veranderen van een woning, Vlierkamp 8; 3. het uitbreiden en veranderen van een woning, Sleedoornlaan 2; 4. het uitbreiden en veranderen van een woning, Leliestraat 36; 5. het uitbreiden en veranderen van een woning, De Hunze 23; 6. het vernieuwen en uitbreiden van een schuur en oprichten van een serre, Eikenlaan 2;
7. het uitbreiden en veranderen van een woning, Gaedsberghweg 14; 8. het oprichten van een garage/berging, Werfkamp 14; 9. het oprichten van een hobbyruimte, Waalstraat 44; 10. het uitbreiden en veranderen van een woning, Hogenkamp 31;

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het bureau Ruimtelijke Ordening van de sector R.O.B.

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE.

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat op donderdag 24 februari 2000 om 09.00 uur op het stadhuis een vergadering wordt gehouden van het Gelders Genootschap (Welstands Commissie), met als onderwerpen aanvragen om bouwvergunning (dan wel melding bouwvoornemen). Belanghebbenden (aanvragers/architecten) kunnen bij de heer P. Jetzes van het bureau Ruimtelijke Ordening (tel. 4431643) een afspraak maken om hun bouwplan toe te lichten tot uiterlijk woensdag 23 februari 2000, of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening. Bij het niet maken van een afspraak loopt u de kans dat de wachttijd kan oplopen.
Indien de orde van de vergadering of het belang van de aanvrager van de bouwvergunning of degene die een melding heeft gedaan dit vergt, kan de commissie besluiten achter gesloten deuren te vergaderen.

RECTIFICATIE AANVRAAG KAPVERGUNNING

In de Gemeentelijke Informatierubriek van 2 februari maakten burgemeester en wethouders bekend dat een aanvraag om kapvergunning is binnengekomen betreffende het perceel Kraaienbergstraat 20. Dit moet zijn voor het perceel Grote Gracht 81.

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken hun zienswijze over de aanvraag naar voren brengen.

Hattem, 16 februari 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...