Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws Triodos bank voor groen beleggen

Datum nieuwsfeit: 25-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Triodos Nederland

Groen beleggen

Zeist, 25 februari 2000

* Groei Triodos Bank 1999 boven verwachting * Start nieuwe emissie van aandelen in april 2000 * Eerste bank met ISO 14001 certificaat voor milieuzorgsysteem * Ruim 30% groei Triodos Groenfonds in 1999 * Ruim 70% groei Triodos Meerwaardefonds in 1999


BALANSTOTAAL TRIODOS BANK BOVEN 1 MILJARD GULDEN Triodos Bank is in 1999 aanzienlijk gegroeid. In zowel België, Nederland als het Verenigd Koninkrijk is de groei hoger dan verwacht. Het balanstotaal steeg met 32% (1998: 23%) tot ruim NLG 1 miljard (EUR 462 miljoen). De netto winst steeg met meer dan 25% (1998: 13%) tot NLG 3,4 miljoen (EUR 1,6 miljoen).

Als naast het balanstotaal van Triodos Bank ook het beheerde vermogen via Triodos Vermogensbeheer en Triodos Fondsen wordt meegerekend, is Triodos in 1999 met 37% gegroeid tot ruim NLG 1,4 miljard (EUR 651 miljoen).

VERNIEUWEND BANKIEREN
Triodos Bank staat voor vernieuwend bankieren en geldt als pionier op het gebied van 'verantwoord' sparen en 'groen' beleggen. De bank zet zich in voor een duurzame en menswaardige samenleving. Al vanaf de oprichting van de bank in 1980 financiert Triodos Bank projecten met een duidelijk groen en sociaal karakter. En met positief resultaat.

Triodos Bank voert een actief beleid ten aanzien van de ontwikkeling van duurzame energiebronnen (zon en wind), biologische landbouw, kunst en cultuur, natuur- en milieubescherming, onderwijs en gezondheidszorg. Daarnaast is de bank actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, in het bijzonder 'microkredietverlening' in ontwikkelingslanden en eerlijke handel (fair trade).

FINANCIEEL RESULTAAT
Het netto resultaat na belastingen over 1999 verbeterde met 25%. De winst per aandeel steeg van NLG 5,12 (EUR 2,32) tot NLG 5,84 (EUR 2,65) per aandeel, een stijging van 14% (1998 10%).

De kredietportefeuille is in 1999 met 53% gegroeid (1998: 19%). De bank blijkt in staat haar rol als pionier en vernieuwer niet alleen te kunnen handhaven, maar ook verder te kunnen ontwikkelen.

De groei van de toevertrouwde middelen bedraagt 33% (1998: 26%). Veel nieuwe spaarders kiezen voor Triodos Bank om de positieve keuzes die de bank maakt, gericht op maatschappelijke meerwaarde. Ook bij Triodos Bank is de algemene tendens merkbaar van een toenemende voorkeur voor beleggen boven sparen, hetgeen onder meer tot uitdrukking komt in de groei van de vraag naar aandelen Triodos Groenfonds en Triodos Meerwaardefonds en naar duurzaam of ethisch vermogensbeheer door Triodos Bank.

INTERNATIONALE SAMENSTELLING DIRECTIE
Het belang van de activiteiten van de bank in België en het Verenigd Koninkrijk is zodanig toegenomen dat besloten is dit mede tot uitdrukking te brengen in de samenstelling van de directie. Deze zal bestaan uit Peter Blom, voorzitter, Pierre Aeby, verantwoordelijk voor Triodos België, Glen Saunders, verantwoordelijk voor de vestiging in het Verenigd Koninkrijk en Frans de Clerck, verantwoordelijk voor Triodos Nederland. Frans de Clerck is nu nog mede-directeur van de vestiging in België.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Triodos Bank, Thomas Steiner
Telefoon: 030 693 65 20 (direct)
06 534 888 13 (mobiel)


NIEUWE EMISSIE VAN AANDELEN IN APRIL 2000
Als gevolg van de sterke groei van de activiteiten van Triodos Bank wordt voor april 2000 in Nederland en België een nieuwe emissie van aandelen voorbereid.

Triodos Bank richt zich met deze emissie tot zowel particulieren als institutionele beleggers.

In 1999 is voor het eerst een emissie van aandelen in de Belgische markt gehouden. Er is voor een totaalbedrag van NLG 9,5 miljoen (EUR 4,3 miljoen) ingeschreven.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Triodos Bank, Thomas Steiner
Telefoon: 030 693 65 20 (direct)
06 534 888 13 (mobiel)


EERSTE BANK MET ISO 14001 CERTIFICAAT VOOR MILIEUZORGSYSTEEM Als eerste bank in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk ontving Triodos Bank van SGS European Quality Certification Institute het ISO 14001 certificaat voor het milieuzorgsysteem in deze landen.

Een milieuzorgsysteem wordt gecertificeerd als kan worden aangetoond dat de instelling de milieubelasting van de eigen activiteiten beheerst en dat zij zich inspant om de gestelde doelen te halen (continue verbetering).

Triodos Bank heeft het certificaat verkregen voor de milieuzorg voor de eigen activiteiten en voor de kredietverlening.

Sinds 1995 publiceert Triodos Bank een milieujaarverslag als onderdeel van het financieel jaarverslag.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Triodos Bank, Thomas Steiner
Telefoon: 030 693 65 20 (direct)
06 534 888 13 (mobiel)


RUIM 30% GROEI TRIODOS GROENFONDS IN 1999
In 1999 is het fondsvermogen van Triodos Groenfonds met 30% gestegen ten opzichte van het vermogen per 31 december 1998. Het fondsvermogen bedraagt ultimo 1999 NLG 186,4 miljoen (EUR 84,6 miljoen).

Het resultaat uit bedrijfsuitoefening na belasting bedraagt in 1999 EUR 2,7 miljoen tegen EUR 1,6 miljoen in 1998. De winst per aandeel bedraagt EUR 2,00 tegen EUR 1,52 het jaar daarvoor.

Het totale beleggingsresultaat bedraagt EUR 1,0 miljoen negatief, ofwel min EUR 0,77 per aandeel. Het verschil met het resultaat uit gewone bedrijfsvoering vloeit voort uit een negatieve wijziging in de herwaarderingsreserve. Het feit dat de kapitaalmarktrente in 1999 is gestegen, heeft een lagere reële waarde van de beleggingen tot gevolg. De daling van de herwaarderingsreserve werd overigens beperkt door een stijging van de waarde van de landbouwgronden die het fonds in bezit heeft met EUR 1,1 miljoen.

Triodos Groenfonds is een erkend groenfonds in het kader van de fiscale groenregeling. Deze regeling houdt in dat het dividend van Triodos Groenfonds voor de particulier onbeperkt belastingvrij is. Daarmee wordt het bruto rendement van Triodos Groenfonds gelijk aan het netto rendement. Deze regeling stimuleert investeringen die in het belang zijn van natuur en milieu.

BELEGGINGEN TRIODOS GROENFONDS
De beleggingsportefeuille bestaat hoofdzakelijk uit beleggingen in de sectoren windenergie en biologische landbouw. Van het totaal in projecten belegde vermogen is ultimo 1999 53% belegd in windenergie en 35% in de biologische landbouw.

Windenergie
De windprojecten waarin Triodos Groenfonds ultimo 1999 belegt, hebben een totaal opgesteld vermogen van 68,11 MW. Dit is een groei van 26,46 MW ten opzichte van ultimo 1998. Naast een aantal solitaire molens is een zevental windturbines in lijnopstelling gefinancierd met een vermogen van 1,65 Mw per molen.
Met het totaal opgesteld vermogen van 68,11 MW kan een jaarlijkse elektricteitsproductie van circa 150 miljoen kwh worden gerealiseerd, genoeg om 54.000 huishoudens van energie te voorzien. Deze productie levert een verminderde CO2-uitstoot op van ruim 85.000 ton per jaar. CO2 is een van de belangrijkste veroorzakers van het broeikaseffect.

Biologische landbouw
Opvallend is dat de omvang van de biologische melkveebedrijven die door Triodos Groenfonds zijn gefinancierd, is toegenomen. In de varkenssector is een financiering verstrekt aan een grote varkenshouderij die als voorbeeldproject geldt in het kader van de nieuwe Europese wetgeving op het gebied van biologische veehouderij. Het project ontving hiervoor een EU-subsidie.

Dubo-woningen
In 1999 zijn een aantal groene hypotheken (maximaal NLG 75.000 per woning) verstrekt ter financiering van zogenaamde Dubo- of ecologische woningen (Dubo is de verzamelterm voor Duurzaam bouwen). Een belangrijk project in dit verband is 'EVA Lanxmeer' in Culemborg, waar in totaal 200 ecologische woningen en appartementen worden gebouwd.

ONTWIKKELINGEN ROND DE FISCALE GROENREGELING
De verwachting is gerechtvaardigd dat ook in het nieuwe belastingstelsel (belastingherziening 2001) 'groen beleggen' vrijgesteld blijft van belastingheffing. Het betreft een vrijstelling van de nieuwe vermogensrendementsheffing. Echter, thans is nog niet geheel duidelijk onder welke voorwaarden deze vrijstelling gaat gelden. Volgens de jongste voorstellen, bekend gemaakt medio januari 2000, wordt de vrijstelling beperkt tot NLG 100.004 per persoon (of NLG 200.008 per echtpaar) voor het geheel van 'maatschappelijke beleggingen'.

De Commissie Groenfondsen (de gezamenlijke Nederlandse groenfondsen binnen de Nederlandse Vereniging van Banken) ijvert ervoor, het relatieve netto voordeel van groen beleggen in het huidige fiscale stelsel, ook in het nieuwe belastingstelsel intact te laten. In de huidige plannen van de regering is dat in onvoldoende mate het geval. De Commissie Groenfondsen hoopt in de loop van 2000 afspraken te kunnen maken voor extra compensatie. De uitkomst van deze besprekingen is overigens nog onzeker.

VOORUITZICHTEN
Voor 2000 verwacht Triodos Groenfonds verdere groeimogelijkheden. Belangrijke voorwaarde voor deze groei is dat de fiscale groenregeling in het nieuwe belastingstelsel de belegger een gelijk voordeel biedt als thans onder het huidige belastingregime.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Triodos Bank, Thomas Steiner
Telefoon: 030 693 65 20 (direct)
06 534 888 13 (mobiel)


RUIM 70% GROEI TRIODOS MEERWAARDEFONDS IN 1999
In 1999 is het fondsvermogen van Triodos Meerwaardefonds met ruim 70% gestegen tot NLG 73,6 miljoen (EUR 33,4 miljoen). Deze groei is gerealiseerd door nieuwe beleggingen van zowel particuliere als institutionele beleggers.

Triodos Meerwaardefonds, een zogenaamd ethische beleggingsfonds, belegt wereldwijd in vastrentende waarden en in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen. Het fonds belegt in ondernemingen die in de praktijk bewijzen dat bovengemiddelde prestaties op sociaal en milieugebied kunnen samengaan met een financieel gezonde bedrijfsvoering. Uitgangspunt bij het beleggingsbeleid is dat naast de factor 'rendement', ook de factoren 'mens' en 'natuur en milieu' worden getoetst. Triodos Meerwaardefonds is een samenwerkingsverband van Delta Lloyd en Triodos Bank.
Het beleggingsresultaat stelde enigszins teleur tegen de achtergrond van de hausse op de aandelenmarkten. Het totale beleggingsresultaat bedraagt EUR 0,4 miljoen, ofwel EUR 0,30 per aandeel. Het totale beleggingsrendement over 1999 op basis van beurskoersen inclusief herbelegging is 1,8%.

BELEGGINGSONDERZOEK
Met behulp van bedrijfstakstudies worden door Triodos Research systematisch bedrijfsvergelijkingen verricht. Hierbij komen alleen de 50% minst vervuilende en meest sociale bedrijven in aanmerking voor een belegging. Deze benadering is in lijn met de aanpak van andere gerenommeerde Europese en Amerikaanse research instellingen met wie actief wordt samengewerkt.

In 1999 zijn onder meer 11 bedrijfstakstudies in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk uitgevoerd. In Nederland zijn onder andere de uitzendbranche, de kapitaalgoederenindustrie en de transportsector onderzocht. Of er daadwerkelijk in de door Triodos Research geselecteerde onderneming wordt belegd, hangt af van de beleggingstechnische beoordeling. Deze beoordeling wordt verzorgd door Delta Lloyd Vermogensbeheer.

VOORUITZICHTEN
In het najaar van 2000 wil Triodos Meerwaardefonds een paraplu-fonds structuur introduceren waardoor de belegger naar keuze in een apart aandelenfonds, een fonds met vastrentende waarden en het huidige mix-fonds kan beleggen.
Triodos Meerwaardefonds verwacht, mede als gevolg van deze herstructurering, in 2000 een verdere groei te realiseren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Triodos Bank, Thomas Steiner
Telefoon: 030 693 65 20 (direct)
06 534 888 13 (mobiel)


Nieuws over Triodos Bank

EERSTE BANK MET ISO 14001 CERTIFICAAT VOOR MILIEUZORGSYSTEEM Als eerste bank in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk ontving Triodos Bank van SGS European Quality Certification Institute het ISO 14001 certificaat voor het milieuzorgsysteem in deze landen.

Een milieuzorgsysteem wordt gecertificeerd als kan worden aangetoond dat de instelling de milieubelasting van de eigen activiteiten beheerst en dat zij zich inspant om de gestelde doelen te halen (continue verbetering).
Triodos Bank heeft het certificaat verkregen voor de milieuzorg voor de eigen activiteiten en voor de kredietverlening.

Sinds 1995 publiceert Triodos Bank een milieujaarverslag als onderdeel van het financieel jaarverslag.

NIEUWE EMISSIE VAN AANDELEN IN APRIL 2000
Als gevolg van de sterke groei van de activiteiten van Triodos Bank wordt voor april 2000 in Nederland en België een nieuwe emissie van aandelen voorbereid.

Triodos Bank richt zich met deze emissie tot zowel particulieren als institutionele beleggers.

In 1999 is voor het eerst een emissie van aandelen in de Belgische markt gehouden. Er is voor een totaalbedrag van NLG 9,5 miljoen (EUR 4,3 miljoen) ingeschreven.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie