Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief ministerie OS over EU-ACS conferentie

Datum nieuwsfeit: 28-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief min os verslag ministeriele eu-acs conferentie van
2-3 februari 2000

Gemaakt: 21-3-2000 tijd: 11:7


4

Aan de Voorzitter van de algemene commissie voor Europese Zaken


28 februari 2000

Ingevolge mijn toezegging tijdens het algemeen overleg van 4 november
1999 betreffende het op de hoogte houden van de Kamer van ontwikkelingen en stand van zaken ten aanzien van de Lomé-onderhandelingen kan ik u als volgt informeren.
Bijgevoegd vindt u het verslag van de 4e ministeriële conferentie van
2-3 februari 2000, inzake de onderhandelingen voor een nieuwe EU-ACS partnerschapsovereenkomst. Het doet mij genoegen u te kunnen meedelen dat op 3 februari een akkoord is bereikt over de nieuwe EU-ACS partnerschapsovereenkomst. Het verslag geeft een beeld van de onderhandelingen die tot dit resultaat hebben geleid. Zodra de definitieve tekst van de overeenkomst beschikbaar is zal deze u toegaan.

Het ligt in de bedoeling de overeenkomst op 8 juni te Fiji te ondertekenen..

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Verslag van de ministeriële `Post Lomé conferentie',

Brussel, 2-3 februari 2000Brussel, 2-3 februari 2000


1. Samenvatting

Op 2 en 3 februari vond in Brussel de vierde ministeriële EU-ACS conferentie plaats. Ten behoeve van de EU besluitvorming vonden parallel aan de conferentie zittingen van de Algemene Raad plaats.

Zodra ik u in mijn brief DIE-14/00 van 28 januari aangaf kon tijdens de derde ministeriële conferentie van begin december 1999 geen overeenstemming bereikt worden over de nieuwe
partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de ACS-landen. Er resteerde nog een aanzienlijk aantal openstaande kwesties. Het betrof de migratie/terug- en overnameclausule, de looptijd van de conventie, verschillende handelsvraagstukken, het instrument ter verzachting van fluctuaties in exportinkomsten, de investeringsfaciliteit en de omvang van EOF IX.

Op 3 februari bereikten de EU en de ACS-landen een akkoord over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Voor Nederland belangrijke punten als opname van de migratie/terug- en overnameclausule en schrapping van de non-discriminatiebepaling (waardoor er nu tussen ACS-landen gedifferentieerd kan worden tussen MOLs en niet-MOLs) werden gerealiseerd.

Met de nieuwe overeenkomst zijn belangrijke vernieuwingen in de relaties tussen de EU en de 71 ACS-landen tot stand gekomen, die de gewijzigde mondiale omstandigheden reflecteren. Bij de afsluiting van de conferentie gaf Commissaris Nielson aan te hopen dat de nieuwe conventie een bron van inspiratie zal zijn als antwoord op de uitdagingen van de mondialisering, gekoppeld aan een sterke sociale dimensie: "We hebben de samenwerking uitgebreid met een politieke dimensie, geopend naar maatschappelijke instellingen en NGO's en het belang van goed bestuur benadrukt. Met de migratie paragraaf in de overeenkomst is het de EU nu mogelijk bilaterale akkoorden met elk der ACS-landen over de terug- en overname van migranten af te sluiten." Hij zag de nieuwe overeenkomst tevens als een belangrijk signaal dat de EU, ondanks het tussen ontwikkelde- en ontwikkelingslanden ontstane onzekere klimaat na het mislukken van Seatlle, in staat was gebleken een omvangrijk akkoord af te sluiten met een grote groep ontwikkelingslanden.

De EU-ACS partnerschapsovereenkomst zal op 8 juni te Fiji ondertekend worden.

Verslag


2.1. Verloop van de conferentie .1. Verloop van de conferentie
Aan de conferentie werd door alle ACS-landen deelgenomen op ministerieel en ambtelijk niveau. Van EU zijde waren voldoende ministers aanwezig om te voldoen aan het voor besluitvorming in de Raad vereiste quorum. Ikzelf was verhinderd in verband met het bezoek van president Wahid van Indonesië.

Aangezien de huidige Lomé conventie op 29 februari afloopt was er veel aan gelegen de conferentie tot een goed einde te brengen. De conferentie verliep in een constructieve sfeer, waarbij echter de moeilijkste besluiten pas na lang onderhandelen tot stand kwamen.


2.2. Resultaten naar onderwerp2.2. Resultaten naar onderwerp

1. Migratie/terug- en overname clausule

De Algemene Raad die aan de opening van de vierde ministeriële conferentie vooraf ging, maakte duidelijk dat in principe de lidstaten vóór opname van de terug- en overnameclausule in de overeenkomst waren. Dit in verband met de noodzaak van coherentie in beleid voor opname van de standaard terug- en overnameclausule in verdragen van EU met derde landen, zoals deze tijdens de Europese Raad van Tampere nog werd vastgesteld ten vervolge op de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam. Er was aanzienlijke steun (Spanje, Griekenland, Duitsland, Italië) voor het Nederlandse standpunt dat de betreffende paragraaf integraal onderdeel van de hoofdtekst van de overeenkomst diende te zijn. Hoewel een aantal landen aangaf in het uiterste geval bereid te zijn tot flexibiliteit, indien de ACS-landen aan hun bezwaren tegen terug- en overname van onderdanen uit derde landen en statenlozen zouden vasthouden, maakte daarentegen Spanje duidelijk geen enkele ruimte te hebben. Reden voor de harde Spaanse opstelling waren de zich juist deze week afspelende conflicten rond de inwerkingtreding van een nieuwe immigratiewet. De Commissie toonde zich bovendien meer ontvankelijk voor de wens de terug- en overnameclausule in het verdrag op te nemen.

In deze situatie kon Nederland een actieve en constructieve rol spelen, die door de Commissie en andere lidstaten werd gewaardeerd.

De ACS-landen stelden zich aanvankelijk teweer tegen de overnameclausule van onderdanen uit derde landen en statenlozen, waarvan zij de portee niet goed konden inschatten. Na lang onderhandelen en enkele tekstuele aanpassingen, konden zij uiteindelijk akkoord gaan met een tekst in de conventie overeenkomstig aan die in het akkoord met Egypte.


2. Looptijd van de overeenkomst

Bij het begin van de conferentie lagen de standpunten ver uiteen. De EU kon akkoord gaan met een maximaal aanbod van 15 jaar, terwijl de ACS-landen pleitten voor 30 jaar.

Toen eenmaal overeenstemming was bereikt over de terug- en overnameclausule waren de EU-landen bereid tot een compromis, zodat thans een looptijd van 20 jaar voor de conventie is overeengekomen.


3. Handel

Ten aanzien van het toekomstig handelsregime werd langdurig gesproken over de markttoegang gedurende de overgangsperiode (2000-2008). De ACS-landen wilden de prefentiële toegang van alle ACS-landen tot de EU-markt zo niet verbeterd, dan toch op zijn minst gehandhaafd zien. De EU wilde echter alleen voor de Minst Ontwikkelde Landen verbeteringen toezeggen. De non-discriminatie bepaling van het huidige Lomé verdrag (van belang om verder te kunnen gaan differentiëren tussen MOLs en niet-MOLs onder de ACS-landen) kon pas worden geschrapt nadat een verklaring bij het verdrag over markttoegang was overeengekomen waarin de EU en de ACS-landen afspreken om de situatie van ACS-landen (lees: niet MOLs) die een sterke relatieve achteruitgang van hun handelspositie doormaken, te zullen onderzoeken.

Overeenstemming kon verder bereikt worden ten aanzien van nog openstaande punten betreffende de toekomst van de productprotocollen resulterend in een tweede, gewijzigd, Bananen-protocol (dat echter geen preferentiële toegang meer geeft voor ACS-bananen op de EU-markt, maar gericht is op algemene ondersteuning van de sector) en gezamenlijke verklaringen voor rum en rijst. De EU zegt in de verklaringen toe de effecten van de nieuwe maatregelen op de positie van de betreffende ACS-producten te zullen onderzoeken.

In een apart artikel werd de bescherming van intellectueel eigendom vastgelegd. Met betrekking tot de visserij-sector, een zwaar punt voor de Spaanse onderhandelaars, zegden beide partijen toe bereid te zijn te onderhandelen over nieuwe visserij akkoorden.


4. Financiële samenwerking

Ook ten aanzien van het instrument ter verzachting van fluctuaties in exportinkomsten kon overeenstemming bereikt worden doordat in een gemeenschappelijke verklaring maatregelen ter leniging van mogelijk negatieve effecten van de nieuwe maatregelen op land-locked- en eilandstaten werden toegezegd op basis van resultaten van een evaluatie vanaf het tweede jaar. Hiermee komt een einde aan de instrumenten van STABEX en Sysmin in hun huidige vorm.

Ten aanzien van investeringsfaciliteit en rentesubsidies is vastgelegd dat deze marktgerelateerd dienen te zijn. Uitzonderingen (binnen een maximum limiet) zijn daarbij toegestaan voor investeringen in de publieke sector en investeringen met een sociale- of milieu dimensie.


5. Omvang EOF IX

Aan de door de E aangeboden enveloppe voor het EOF IX werd niet getornd. Deze blijft in totaal 13,8 miljard euro bedragen. De voorwaarden waarmee deze enveloppe was omkleed (laatste 1 miljard euro pas beschikbaar na positieve review in 2004, afspreken van een datum waarna gelden uit EOF IX niet meer kunnen worden gecommitteerd, in beschouwing neming van restfondsen in EOF IX bij vaststelling van volgende financiële protocol) zijn in een EU-verklaring bij het financiële protocol neergelegd. Tegen het einde van de looptijd van EOF IX zal de mate van realisatie van committeringen en bestedingen worden beoordeeld als basis voor de noodzaak voor nieuwe middelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...