Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief ministerie OS over EU-ACS conferentie

Datum nieuwsfeit: 28-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief min os verslag ministeriele eu-acs conferentie van
2-3 februari 2000

Gemaakt: 21-3-2000 tijd: 11:7


4

Aan de Voorzitter van de algemene commissie voor Europese Zaken


28 februari 2000

Ingevolge mijn toezegging tijdens het algemeen overleg van 4 november
1999 betreffende het op de hoogte houden van de Kamer van ontwikkelingen en stand van zaken ten aanzien van de Lomé-onderhandelingen kan ik u als volgt informeren.
Bijgevoegd vindt u het verslag van de 4e ministeriële conferentie van
2-3 februari 2000, inzake de onderhandelingen voor een nieuwe EU-ACS partnerschapsovereenkomst. Het doet mij genoegen u te kunnen meedelen dat op 3 februari een akkoord is bereikt over de nieuwe EU-ACS partnerschapsovereenkomst. Het verslag geeft een beeld van de onderhandelingen die tot dit resultaat hebben geleid. Zodra de definitieve tekst van de overeenkomst beschikbaar is zal deze u toegaan.

Het ligt in de bedoeling de overeenkomst op 8 juni te Fiji te ondertekenen..

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Verslag van de ministeriële `Post Lomé conferentie',

Brussel, 2-3 februari 2000Brussel, 2-3 februari 2000


1. Samenvatting

Op 2 en 3 februari vond in Brussel de vierde ministeriële EU-ACS conferentie plaats. Ten behoeve van de EU besluitvorming vonden parallel aan de conferentie zittingen van de Algemene Raad plaats.

Zodra ik u in mijn brief DIE-14/00 van 28 januari aangaf kon tijdens de derde ministeriële conferentie van begin december 1999 geen overeenstemming bereikt worden over de nieuwe
partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de ACS-landen. Er resteerde nog een aanzienlijk aantal openstaande kwesties. Het betrof de migratie/terug- en overnameclausule, de looptijd van de conventie, verschillende handelsvraagstukken, het instrument ter verzachting van fluctuaties in exportinkomsten, de investeringsfaciliteit en de omvang van EOF IX.

Op 3 februari bereikten de EU en de ACS-landen een akkoord over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Voor Nederland belangrijke punten als opname van de migratie/terug- en overnameclausule en schrapping van de non-discriminatiebepaling (waardoor er nu tussen ACS-landen gedifferentieerd kan worden tussen MOLs en niet-MOLs) werden gerealiseerd.

Met de nieuwe overeenkomst zijn belangrijke vernieuwingen in de relaties tussen de EU en de 71 ACS-landen tot stand gekomen, die de gewijzigde mondiale omstandigheden reflecteren. Bij de afsluiting van de conferentie gaf Commissaris Nielson aan te hopen dat de nieuwe conventie een bron van inspiratie zal zijn als antwoord op de uitdagingen van de mondialisering, gekoppeld aan een sterke sociale dimensie: "We hebben de samenwerking uitgebreid met een politieke dimensie, geopend naar maatschappelijke instellingen en NGO's en het belang van goed bestuur benadrukt. Met de migratie paragraaf in de overeenkomst is het de EU nu mogelijk bilaterale akkoorden met elk der ACS-landen over de terug- en overname van migranten af te sluiten." Hij zag de nieuwe overeenkomst tevens als een belangrijk signaal dat de EU, ondanks het tussen ontwikkelde- en ontwikkelingslanden ontstane onzekere klimaat na het mislukken van Seatlle, in staat was gebleken een omvangrijk akkoord af te sluiten met een grote groep ontwikkelingslanden.

De EU-ACS partnerschapsovereenkomst zal op 8 juni te Fiji ondertekend worden.

Verslag


2.1. Verloop van de conferentie .1. Verloop van de conferentie
Aan de conferentie werd door alle ACS-landen deelgenomen op ministerieel en ambtelijk niveau. Van EU zijde waren voldoende ministers aanwezig om te voldoen aan het voor besluitvorming in de Raad vereiste quorum. Ikzelf was verhinderd in verband met het bezoek van president Wahid van Indonesië.

Aangezien de huidige Lomé conventie op 29 februari afloopt was er veel aan gelegen de conferentie tot een goed einde te brengen. De conferentie verliep in een constructieve sfeer, waarbij echter de moeilijkste besluiten pas na lang onderhandelen tot stand kwamen.


2.2. Resultaten naar onderwerp2.2. Resultaten naar onderwerp

1. Migratie/terug- en overname clausule

De Algemene Raad die aan de opening van de vierde ministeriële conferentie vooraf ging, maakte duidelijk dat in principe de lidstaten vóór opname van de terug- en overnameclausule in de overeenkomst waren. Dit in verband met de noodzaak van coherentie in beleid voor opname van de standaard terug- en overnameclausule in verdragen van EU met derde landen, zoals deze tijdens de Europese Raad van Tampere nog werd vastgesteld ten vervolge op de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam. Er was aanzienlijke steun (Spanje, Griekenland, Duitsland, Italië) voor het Nederlandse standpunt dat de betreffende paragraaf integraal onderdeel van de hoofdtekst van de overeenkomst diende te zijn. Hoewel een aantal landen aangaf in het uiterste geval bereid te zijn tot flexibiliteit, indien de ACS-landen aan hun bezwaren tegen terug- en overname van onderdanen uit derde landen en statenlozen zouden vasthouden, maakte daarentegen Spanje duidelijk geen enkele ruimte te hebben. Reden voor de harde Spaanse opstelling waren de zich juist deze week afspelende conflicten rond de inwerkingtreding van een nieuwe immigratiewet. De Commissie toonde zich bovendien meer ontvankelijk voor de wens de terug- en overnameclausule in het verdrag op te nemen.

In deze situatie kon Nederland een actieve en constructieve rol spelen, die door de Commissie en andere lidstaten werd gewaardeerd.

De ACS-landen stelden zich aanvankelijk teweer tegen de overnameclausule van onderdanen uit derde landen en statenlozen, waarvan zij de portee niet goed konden inschatten. Na lang onderhandelen en enkele tekstuele aanpassingen, konden zij uiteindelijk akkoord gaan met een tekst in de conventie overeenkomstig aan die in het akkoord met Egypte.


2. Looptijd van de overeenkomst

Bij het begin van de conferentie lagen de standpunten ver uiteen. De EU kon akkoord gaan met een maximaal aanbod van 15 jaar, terwijl de ACS-landen pleitten voor 30 jaar.

Toen eenmaal overeenstemming was bereikt over de terug- en overnameclausule waren de EU-landen bereid tot een compromis, zodat thans een looptijd van 20 jaar voor de conventie is overeengekomen.


3. Handel

Ten aanzien van het toekomstig handelsregime werd langdurig gesproken over de markttoegang gedurende de overgangsperiode (2000-2008). De ACS-landen wilden de prefentiële toegang van alle ACS-landen tot de EU-markt zo niet verbeterd, dan toch op zijn minst gehandhaafd zien. De EU wilde echter alleen voor de Minst Ontwikkelde Landen verbeteringen toezeggen. De non-discriminatie bepaling van het huidige Lomé verdrag (van belang om verder te kunnen gaan differentiëren tussen MOLs en niet-MOLs onder de ACS-landen) kon pas worden geschrapt nadat een verklaring bij het verdrag over markttoegang was overeengekomen waarin de EU en de ACS-landen afspreken om de situatie van ACS-landen (lees: niet MOLs) die een sterke relatieve achteruitgang van hun handelspositie doormaken, te zullen onderzoeken.

Overeenstemming kon verder bereikt worden ten aanzien van nog openstaande punten betreffende de toekomst van de productprotocollen resulterend in een tweede, gewijzigd, Bananen-protocol (dat echter geen preferentiële toegang meer geeft voor ACS-bananen op de EU-markt, maar gericht is op algemene ondersteuning van de sector) en gezamenlijke verklaringen voor rum en rijst. De EU zegt in de verklaringen toe de effecten van de nieuwe maatregelen op de positie van de betreffende ACS-producten te zullen onderzoeken.

In een apart artikel werd de bescherming van intellectueel eigendom vastgelegd. Met betrekking tot de visserij-sector, een zwaar punt voor de Spaanse onderhandelaars, zegden beide partijen toe bereid te zijn te onderhandelen over nieuwe visserij akkoorden.


4. Financiële samenwerking

Ook ten aanzien van het instrument ter verzachting van fluctuaties in exportinkomsten kon overeenstemming bereikt worden doordat in een gemeenschappelijke verklaring maatregelen ter leniging van mogelijk negatieve effecten van de nieuwe maatregelen op land-locked- en eilandstaten werden toegezegd op basis van resultaten van een evaluatie vanaf het tweede jaar. Hiermee komt een einde aan de instrumenten van STABEX en Sysmin in hun huidige vorm.

Ten aanzien van investeringsfaciliteit en rentesubsidies is vastgelegd dat deze marktgerelateerd dienen te zijn. Uitzonderingen (binnen een maximum limiet) zijn daarbij toegestaan voor investeringen in de publieke sector en investeringen met een sociale- of milieu dimensie.


5. Omvang EOF IX

Aan de door de E aangeboden enveloppe voor het EOF IX werd niet getornd. Deze blijft in totaal 13,8 miljard euro bedragen. De voorwaarden waarmee deze enveloppe was omkleed (laatste 1 miljard euro pas beschikbaar na positieve review in 2004, afspreken van een datum waarna gelden uit EOF IX niet meer kunnen worden gecommitteerd, in beschouwing neming van restfondsen in EOF IX bij vaststelling van volgende financiële protocol) zijn in een EU-verklaring bij het financiële protocol neergelegd. Tegen het einde van de looptijd van EOF IX zal de mate van realisatie van committeringen en bestedingen worden beoordeeld als basis voor de noodzaak voor nieuwe middelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie