Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinet geeft stevige aanzet tot oplossing mestprobleem

Datum nieuwsfeit: 28-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Productschap Zuivel

Lto.jpg (25608 bytes)

P E R S B E R I C H T

Door milieunormen in 2003 haken zeker 6000 bedrijven af

Kabinet geeft stevige aanzet tot oplossing mestprobleem

Het kabinet geeft met het vandaag gepresenteerde pakket maatregelen een stevige aanzet om het mestprobleem op te lossen. De komende jaren staan veel veehouders voor een inhaalslag: zij moeten hun mestafzet zo regelen, dat de toekomst van hun bedrijf op termijn wordt veiliggesteld. Een reductie van de veestapel is onontkoombaar.

De voorgestelde milieunormen vanaf het jaar 2003 blijven echter veel te scherp. Dit blijkt onder meer uit de resultaten van het Project Praktijkcijfers, waarbij veehouders en akkerbouwers zich drie jaar lang tot het uiterste hebben ingespannen om mineralenverliezen op het bedrijf te beperken. De eindnormen hebben zeer ingrijpende gevolgen voor de boereninkomens en de structuur van bedrijven. Volgens onafhankelijke berekeningen zullen circa 6.000 bedrijven de poort moeten sluiten. Gevreesd moet worden dat dit er in de praktijk nog meer zijn, zo stelt LTO-Nederland in een reactie op de kabinetsmaatregelen.

LTO-Nederland heeft de afgelopen weken intensief overleg gevoerd met de ministers Brinkhorst (LNV) en Pronk (VROM) over de uitvoering van het nieuwe mestbeleid. Beide partijen hebben onlangs op een aantal onderdelen afspraken gemaakt. Over de eindnormen in 2003, uitgedrukt in stikstofverliezen, blijven LTO en de beide bewindslieden het oneens. Het kabinet heeft de normen, die eerder waren overeengekomen voor 2008, vijf jaar naar voren gehaald.

Veel waarde hecht LTO-Nederland daarom aan de afgesproken evaluatie van het mestbeleid in 2002. Van essentieel belang zijn hierbij de resultaten van metingen naar nitraatgehaltes in het grond- en oppervlaktewater. Bij metingen in het grondwater is van belang of in het gebied drinkwater wordt gewonnen. Er zal daarom op verschillende dieptes in het grondwater worden gemeten. Bedrijfsleven en overheid zijn het er over eens dat, als de cijfers daartoe aanleiding geven, de eindnormen in 2003 aangepast moeten worden.

Nitraatmetingen

LTO-Nederland is van mening, dat in het mestbeleid een onderscheid nodig is tussen de ca. 50.000 ha zandgronden in de waterintrekgebieden en de ca. 200.000 ha overige droge zandgronden. Voor droge zandgronden zal aan de hand van proeven met nitraatmetingen mogelijk moeten zijn om de verliesnormen te vervangen door feitelijke metingen. Beide ministers zijn met LTO van mening, dat hier onderzoek naar gedaan moet worden.

Overigens erkennen beide ministers, dat tot nu toe te weinig bekend is over de milieunormen en de voorgestelde milieudoelstellingen. Op basis van recent overleg met het bedrijfsleven hebben ze in hun plannen de milieunormen (stikstof- en fosfaatverliezen) voor 2001 en 2002 verruimd. Hierdoor wordt de afzet van dierlijke mest in de akkerbouw gestimuleerd.

Een gezamenlijke stuurgroep van overheden, waterschappen en LTO zal voor 1 mei a.s. moeten aangeven hoe allerlei belemmeringen weggenomen kunnen worden om de be- en verwerking van dierlijke mest te stimuleren. Het bedrijfsleven dringt al langer aan op meer ruimte in de sfeer van aanwijzing locaties, erkenningen en milieuvergunningen.

Nieuwe start

Veehouders die de hun overtollige mest niet kwijt kunnen en in 2002 een afzetcontract moeten hebben, worden volgens LTO-Nederland nu mogelijkheden geboden om - in combinatie met regelingen voor de sloop van stallen en nieuwbouw van woningen - hun bedrijf te beëindigen. Om deze groep ondernemers en werknemers in staat te stellen een nieuwe start te maken, zal een grote inspanning van diverse overheden nodig zijn op het gebied van begeleiding, scholing en arbeidsbemiddeling. LTO-Nederland betwijfelt of de middelen, die de overheid in samenwerking met provincies beschikbaar heeft gesteld, voldoende zijn om de herstructurering bekostigen. De landbouworganisatie ziet aankomen, dat de totale operatie met de Reconstructie en de aangekondigde opkoopregeling aanzienlijk duurder zal uitvallen, dan nu is becijferd.

LTO-Nederland blijft grote zorgen houden over de ontwikkelingsruimte voor veehouders die kiezen voor voortzetting van hun bedrijf. Als gevolg van het huidige stank- en ammoniakbeleid is die ruimte er niet of zeer beperkt. Ondanks allerlei uitspraken van de Tweede Kamer en toezeggingen van bewindslieden is de in het vooruitzicht gestelde versoepeling van regels er nog niet gekomen.

Binnenkort zal opnieuw over versoepeling van met name het stankbeleid worden gesproken met provincies, ministeries en LTO. Hoe dan ook moet er meer ontwikkelingsruimte komen voor bedrijven, omdat anders contra-productief wordt gewerkt met de Reconstructiewet en de hele herstructurering in de gevarenzone kan belanden. Een aanpassing van het ammoniakbeleid mag er volgens LTO-Nederland in geen geval toe leiden, dat de veestapel hierdoor nog verder wordt ingekrompen.

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland Postbus 29773,2502 LT Den Haag Bezoekadres : Prinsevinkenpark 19, Den Haag Bankrekening :35.76.06.760 Telefoon : 070-3362721 Fax :070 3362811 Communicatie 28 februari 2000 P2012

Jack Luiten (070-3382721)

site-info bijgewerkt op: 28 February 2000 14:11

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie