Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Advies stuurgroep aan VenW: rivierverruiming voor veiligheid

Datum nieuwsfeit: 28-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE VENW

www.minvenw.nl

MIN VenW: PERSBERICHT

ADVIES AAN STAATSSECRETARIS DE VRIES: RIVIERVERRUIMING IN PLAAST VAN

VERDERE DIJKVERSTERKING

Nu beginnen met rivierverruiming is nodig om de veiligheid blijvend te handhaven. De adviezen van de stuurgroep Ruimte voor Rijntakken en Integrale Verkenning Benedenrivieren neemt staatssecretaris van V&W mevrouw drs. J.M. de Vries, als voorzitter van de Stuurgroep Deltaplan Grote Rivieren op 28 februari in ontvangst. De studies zijn voorbereid door regionale stuurgroepen waarin de ministeries van LNV, V&W en VROM, provincies, gemeenten en waterschappen zijn vertegenwoordigd. Kern van de adviezen: met robuuste maatregelen kunnen hoge afvoeren voldoende worden opgevangen en ruimtelijke reserveringen zijn nodig.

De waterstand in de grote rivieren stijgt de komende decennia met enkele decimeters. Oorzaken daarvan zijn toename van de afvoer, stijging van de zeespiegel, daling van de bodem en klimaatverandering, met als gevolg een toename van regen- en smeltwater. Op korte termijn moet al rekening worden gehouden met een afvoer van de Rijn bij Lobith van 16.000 kubieke meter water per seconde, tegen 15.000 kuub nu. Eind 2000 is het Deltaplan Grote Rivieren vrijwel afgerond, de dijken zijn dan op het geplande veiligheidsniveau. Een verdere verhoging van de dijken is niet gewenst, omdat de doorbraak van een .torenhoge. dijk leidt tot een enorme overstroming. De adviezen geven antwoord op de vraag hoe de veiligheid tegen overstromingen gehandhaafd kan blijven zonder dijkverhoging en -versterking. De adviezen zijn een breuk met het verleden: niet meer de dijken verhogen. De eerste fase van maatregelen moet in 2015 zijn afgerond.

Besluitvorming
Voor de maatregelen is breed maatschappelijk draagvlak noodzakelijk - zo stellen de opstellers van de adviezen. In samenspraak met verschillende overheden en organisaties zullen de plannen worden voorbereid en uitgevoerd. Daar waar kader en de uitgangspunten nationaal worden vastgesteld moet de voorbereiding en uitvoering van plannen regionaal gebeuren. De adviezen komen met het aanbieden aan de staatssecretaris in de politieke besluitvorming. De adviezen zullen bekeken worden door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW), het overlegorgaan Waterbeheer en Noordzee- aangelegenheden (OWN) en de Commissie Waterbeheer 21ste eeuw (CWB21). Op basis van hun adviezen zal de staatssecretaris medio dit jaar haar standpunt bepalen en aan het kabinet voor te leggen.

Achtergronden

Benedenrivieren
In het benedenrivierengebied is de situatie complex door een combinatie van toename van rivierafvoer en zeespiegelstijging. Voor dit gebied geldt dat de Lek binnen afzienbare termijn te kampen krijgt met het verwerken van nog meer water. Daarom wordt geadviseerd extra water af te voeren via Waal, de Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep naar het Haringvliet. Dit vraagt om te beginnen maatregelen in de Biesbosch. Oude, afgesloten kreken kunnen weer water af gaan voeren. Verdergaande oplossingen zijn groene rivieren, waarbij trajecten vooraf zó worden ingericht dat daar water door kan worden afgevoerd in de toekomst. In de adviezen wordt aanbevolen om hiervoor ruimte te reserveren.

Bovenrivieren
voor het bovenrivierengebied is het advies: een combinatie van het verlagen van uiterwaarden, het verwijderen van knelpunten en lokale dijkverlegging, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de bestaande plannen voor natuurontwikkeling. Geadviseerd wordt om voorrang te geven aan maatregelen langs de Waal, in aansluiting op de situatie in het benedenrivierengebied. Voor de opvang van nog hogere afvoeren wordt het planologisch reserveren van ruimte voor retentiebekkens aanbevolen.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie