Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag overleg commissie PKB nationaal ruimtelijke beleid

Datum nieuwsfeit: 28-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


25180000.108 vao inzake pkb nationaal ruimtelijke beleid
Gemaakt: 6-3-2000 tijd: 10:39


25180 Partiele herziening Planologische Kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid

nr. 108 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Vastgesteld 28 februari 2000

De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer<1> heeft op 17 februari 2000 overleg gevoerd met minister Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over planontwikkeling in het recreatiegebied Vlietland (VROM-99-1265).

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit.

De minister gaf, voordat de commissie aan het woord kwam een korte toelichting. De nader gewijzigde motie-Verbugt c.s. (25180, nr. 67), die hij wilde uitvoeren, vatte hij op als een algemene motie, die moet worden toegepast in een specifieke situatie. De motie was volgens hem echter voor tweeërlei uitleg vatbaar. Moet worden uitgegaan van "het feitelijk voor intensieve recreatie ingerichte deel van de bufferzone", of van "het recreatief ingerichte deel"? Dit is belangrijk, omdat het in het ene geval gaat om 530 hectare en in het andere geval om 4200 hectare, ofte wel om zo'n 10 ("de kleine noemer"), en in het andere geval om zo'n 80 ("de grote noemer") hectare bebouwing in een aantal bufferzones (in de nader gewijzigde motie wordt immers gesproken over "2% van...).

Vragen en opmerkingen uit de commissie

Mevrouw Verbugt (VVD), die mede namens mevrouw Ravestein van D66 sprak, memoreerde dat haar fractie het beleid om bufferzones te creëren onderschrijft. Uitgangspunt is dat, willen bufferzones een halt kunnen toeroepen aan de oprukkende stedelijke bebouwing en "verrommeling", daarin sterke functies zullen moeten worden ontwikkeld. De enige waarborg dat in een bufferzone op de lange termijn recreatie tot ontwikkeling kan komen, is dat het daarin gelegen recreatiegebied op eigen benen kan staan. De nader gewijzigde motie van mevrouw Verbugt had en heeft de bedoeling het betreffende Vlietlandplan, gesteund door provincie en gemeente Leidschendam, mogelijk te maken. Om duidelijk te maken dat het gaat om een zorgvuldige ontwikkeling is in de motie een plafond opgenomen en is externe deskundigheid ingeschakeld. Zij gaf toe dat de nader gewijzigde motie, die is geformuleerd vanuit een generieke werking, niet uitblinkt door helderheid. Minister De Boer heeft destijds aangegeven daarmee te kunnen leven. Heeft minister Pronk op dit punt andere opvattingen dan zijn voorgangster?

Mevrouw Verbugt vond dat een eventuele andere weg waardoor de ontwikkeling van Vlietland niet mogelijk wordt, de betrouwbaarheid van de overheid in gevaar zou brengen, iets wat volgens haar niet kan. Zij ging er overigens van uit dat geen sprake is van meer ruimtebeslag dan destijds tijdens het Kamerdebat is voorzien. Zij zou het zeer betreuren als de Babylonische spraakverwarring die blijkbaar is ontstaan over het in de nader gewijzigde motie genoemde percentage van
2, zou leiden tot ondergraving van de eerder uitgezette lijn, ook gelet op de lange voorbereidingstijd van het plan. Is de minister het hiermee eens?

Mevrouw Verbugt zou er begrip voor hebben als de minister het standpunt inneemt dat hij de nader gewijzigde motie met grote zorgvuldigheid zal uitvoeren om daarmee onbedoelde precedentwerking in andere gebieden te voorkomen. Zij deed de suggestie om de begrenzing te relateren aan de uitbreiding van de bebouwing en de bestaande bebouwing buiten beschouwing te laten. Volgens haar zou daarmee de realisatie van de Vlietlandplannen uit de structuurschets doorgang kunnen vinden, zoals de Kamer dat destijds bedoelde. Anderzijds kan de motie in meer enge zin worden bijgesteld, waardoor ongewenste precedentwerking voor andere recreatiegebieden kan worden voorkomen. Zij vond absoluut niet dat zij daarmee de deur openzet voor allerlei willekeur. Is de minister bereid deze suggestie te bekijken?

De heer Schoenmakers (PvdA) onderstreepte dat de filosofieën over de open ruimte inmiddels wat zijn bijgesteld, terwijl inmiddels meer sentiment is ontstaan voor het echt openhouden van open gebieden. Het karakter van bufferzones is groen en open en de bebouwing is daaraan ondergeschikt. Elke vorm van bebouwing zou dus niet mogelijk mogen zijn. Uit de bijgeleverde kaarten blijkt echter dat in het recreatiegebied een soort vakantiedorp ontstaat. Dit is het gevolg van de verschillende interpretatiemogelijkheden van de nader gewijzigde motie van mevrouw Verbugt c.s. De heer Schoenmakers kon de nader gewijzigde motie niet anders interpreteren dan als "2% van het voor het intensieve recreatie ingerichte gebied". Wat daarvan afwijkt, brengt schade toe aan de filosofie van de bufferzones en het open Groene hart. Het was overigens een weinig gelukkige gedachte geweest verblijfsrecreatie toe te staan in de bufferzones.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks) had de brief van de minister zo begrepen dat daarin tevens helderheid wordt gevraagd over het toekomstig te voeren beleid. Haar fractie, die destijds voor de nader gewijzigde motie van mevrouw Verbugt c.s. had gestemd, motiveerde die opstelling destijds met de opvatting dat het moet gaan om 2% van het feitelijk voor intensieve recreatie ingerichte deel van de bufferzones, de "kleine noemer". Als de omvang van Vlietlanden verandert, zouden de plannen daarop opnieuw moeten worden getoetst. Is geen duidelijker nationaal beleid inzake toegestane bebouwing geboden? Mevrouw Van Gent kon zich voorstellen dat in de vijfde nota aandacht wordt besteed aan intensief ingerichte gedeeltes van bufferzones in en rond het Groene hart. Zij vond vrije toegankelijkheid van het recreatiegebied van belang. Hoe denkt de minister daarover? Verder moet van verblijfsrecreatie worden aangetoond dat het een economische drager van het landelijk karakter is. Ten slotte vroeg zij of de minister iets kan zeggen over permanente bewoning van vakantiewoningen.

De heer Leers (CDA) meende dat bufferzones steeds belangrijker worden: zij vormen de scheiding tussen de naar elkaar groeiende stedelijke gebieden en zij vervullen een functie voor de dag- en verblijfsrecreatie. Beide functies vertonen een geweldige dynamiek, die op zich bedreigend werkt. Hij vond dat de discussie over Vlietland door kan werken naar andere gebieden. Met de minister was hij het eens dat het vreemd is dat wordt gesproken over een individueel project. Het zou moeten gaan over beleid, waaraan projecten worden getoetst. De heer Leers deelde wat het beleid betreft de opvatting van de minister dat met bufferzones heel zorgvuldig moet worden omgegaan, zodat eerder moet worden gedacht aan de kleine noemer dan aan de grote noemer. Probleem is echter dat voor Vlietland geen nieuw boek wordt geschreven: er ligt al een dik boek. Hij vroeg de minister welke mogelijkheden deze ziet om aan de concrete behoefte van het recreatiegebied Vlietland, te weten 2,3 hectare, tegemoet te komen. Daarbij zou de suggestie van mevrouw Verbugt kunnen worden meegenomen.

Het antwoord van de regering

De minister onderstreepte dat ook aangenomen moties waartegen door een voorganger bezwaren zijn geuit, naar de letter en de geest worden uitgevoerd. Uitvoering naar de geest zal weinig problemen opleveren, in tegenstelling tot uitvoering naar de letter. Om deze reden wilde hij precies weten waar de motie over gaat: niet over een project. Kamer en minister moeten niet over projecten praten. Als vanuit specifiek naar generiek wordt gewerkt, ontstaan problemen met een mogelijke precedentwerking in de richting van het generieke beleid. In dat geval is sprake van slecht bestuur en van een overheid die niet betrouwbaar is. De minister benadrukte in verband met de onduidelijkheid van de motie terug te willen naar de bron, in dit geval de Kamer. Duidelijkheid kan worden verkregen via een passage in de vijfde nota of via herschrijving van de nader gewijzigde motie-Verbugt. c.s.

Het was de bedoeling van de minister samen met staatssecretaris Faber te komen met algemeen beleid voor het voorkomen van het permanent bewonen van recreatiewoningen. Uit onderzoek op het vakantiewoningenproject Lingemeer blijkt dat 95% van de woningen permanent wordt bewoond. Het is overigens heel moeilijk dat te bewijzen. De minister had alle aanwezige deskundigheid aangeboden om daaraan paal en perk te stellen, niet alleen bij de bewoners, maar ook bij de makelaarprojectontwikkelaar en de notarissen.

Voor de beoordeling van concrete plannen is een heldere norm nodig. Wat is bijvoorbeeld "nieuwe bebouwing"? Welke norm ook wordt gekozen, het gaat om de totale bebouwing. Hij gaf aan behoefte te hebben aan een algemene uitspraak, waaraan individuele projecten kunnen worden getoetst. Hij had de indruk dat de meerderheid van de Kamer voorstander is van de kleine noemer. Mocht dat niet zo zijn, dan wilde hij dat graag horen via een nadere uitspraak van de Kamer die, hoe deze ook zal luiden, zal worden uitgevoerd.

Nadere gedachtewisseling

Mevrouw Verbugt (VVD) was heel blij dat de door de Kamer aanvaarde motie naar letter en geest wordt uitgevoerd. De motie heeft overigens nadrukkelijk wel met een project, in dit geval Vlietland, te maken. Zij onderstreepte dat de kleine noemer niet mag inhouden dat de eerder gedane uitspraak dat Vlietland mogelijk moet zijn, op losse schroeven komt te staan. Ten slotte toonde zij zich bereid een nieuwe motie voor te leggen aan de Kamer, waarin het generieke deel veilig wordt gesteld en waarin het mogelijk is projecten te realiseren binnen de geformuleerde randvoorwaarden, dus het aanwezig zijn van de mogelijkheid om financieel op eigen benen te staan.

De heer Schoenmakers (PvdA) memoreerde dat de taalkunde geen criterium is in de ruimtelijke ordening. De motie is slechts op één punt onduidelijk: "van het recreatief ingerichte deel" moet worden gewijzigd in "van het voor intensieve recreatie ingerichte deel". Aan de minister moet worden overgelaten de gewekte verwachtingen niet te schenden en geen precedentwerking te laten ontstaan.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks) constateerde dat het nodig is een duidelijker geformuleerde motie te maken. Zij was het volledig eens met de minister dat het verder nodig is eerst algemeen beleid te formuleren, waaraan specifieke projecten worden getoetst. Wat gewekte verwachtingen betreft, merkte zij op dat plannen zijn aangepast en veranderd. Zij had de inbreng van de diverse fracties in eerste termijn zo geïnterpreteerd dat CDA, PvdA en GroenLinks voorstander zijn van de kleine noemer.

De heer Leers (CDA) vond dat de minister terecht vraagt om een heldere uitleg van de nader gewijzigde motie-Verbugt c.s. Deze nader gewijzigde motie was overigens wel een amenderende motie; een nieuwe motie zal dus een gewone motie moeten zijn. Samen met de opvatting dat de regering regeert, was hij daarom van mening dat de minister het toetsingskader zoals hij dat ziet, aan de Kamer moet voorleggen.

De minister was van mening dat de nader gewijzigde motie-Verbugt c.s. geen amenderende motie is. Hij kondigde aan enige tijd te wachten met een eigen vertaling van de nader gewijzigde motie om de eerste ondertekenaar van de nader gewijzigde motie in de gelegenheid te stellen haar tijdens het algemeen overleg geformuleerde aanbod na te komen. Als dat niet gebeurt, zal de Kamer te zijner tijd worden geïnformeerd over de verdere werkwijze.

De voorzitter van de commissie,

Reitsma

De griffier van de commissie,

De Gier


1 Samenstelling:

Leden: Reitsma (CDA), voorzitter, Van Middelkoop (GPV), Witteveen-Hevinga (PvdA), Feenstra (PvdA), Verbugt (VVD), Poppe (SP), Duivesteijn (PvdA), Crone (PvdA), Augusteijn-Esser (D66), Klein Molekamp (VVD), Hofstra (VVD), ondervoorzitter, Eisses-Timmerman (CDA), Th.A.M. Meijer (CDA), Luchtenveld (VVD), Van der Steenhoven (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Ravestein (D66), Oplaat (VVD), Kortram (PvdA), Van der Knaap (CDA), Van Gent (GroenLinks), Udo (VVD), Schoenmakers (PvdA), Van Wijmen (CDA), Waalkens (PvdA)

Plv. leden: Leers (CDA), Stellingwerf (RPF), Dijksma (PvdA), Valk (PvdA), Essers (VVD), De Wit (SP), Van Heemst (PvdA), De Boer (PvdA), Scheltema-de Nie (D66), Van Beek (VVD), Geluk (VVD), Visser-van Doorn (CDA), Schreijer-Pierik (CDA), Blok (VVD), M.B. Vos (GroenLinks), Van 't Riet (D66), Giskes (D66), Niederer (VVD), Bos (PvdA), Van den Akker (CDA), Halsema (GroenLinks), Snijder-Hazelhoff (VVD), Spoelman (PvdA), Biesheuvel (CDA), Hindriks (PvdA)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...