Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Sittard

Datum nieuwsfeit: 29-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Sittard

B en W-besluiten dd. 29 februari 2000


1. Raadsagenda 2 maart 2000.


2. Concept-agenda's raadscommmissies:
commissie Algemene Zaken ca d.d. 14 maart 2000. Beslissing: vastgesteld.

commissie Sociale Zaken, Welzijn en Werkgelegenheid ca d.d. 14 maart 2000. Beslissing: vastgesteld.

commissie Stads- en Buurtbeheer ca d.d. 21 maart 2000. Beslissing: vastgesteld.

commissie Stads- en Wijkontwikkeling ca d.d. 27 maart 2000. Beslissing: vastgesteld.

commissie Financiën en Economische Zaken ca d.d. 29 maart 2000. Beslissing: vastgesteld.

3 . Verslagen raadscommissies
Verslag commissie Algemene Zaken ca d.d. 15 februari 2000. Beslissing: kennisgenomen.

Verslag commissie Stads- en Buurtbeheer ca d.d. 17 februari 2000. Beslissing: kennisgenomen.

Verslag commissie Stads- en Wijkontwikkeling van 2 februari 2000. Beslissing: kennisgenomen.

4 . Treffen van een tijdelijke voorziening bij de C.C. De Stadsschouwburg, sector Onderwijs en Cultuur, taakveld Burgers. Beslissing: akkoord met het treffen van een tijdelijke voorziening in de functie van medewerker PR en Marketing bij het C.C. De Stadsschouwburg gedurende 3 maanden voor 1 FTE.

5 . Openstellen vacatures bij de dienst Sociale Zaken en Welzijn, afdeling Beheer en Beleid.
Beslissing:

- Akkoord met het openstellen van de vacature toetser voor 0.5 FTE;
- Akkoord met het openstellen van de vacature medewerker terugvordering en verhaal voor 0.8 FTE;

- Akkoord met het overhevelen van 0.5 FTE formatie toetser naar interne controle;

- Akkoord met het structureel invullen van bovengenoemde vacatures bij interne kandidaten en tijdelijke invulling laten plaatsvinden tot aan de herindeling bij externe kandidaten.


6. Dagvaarding civiele procedure Mevr. Smits-Veldhuizen t.g.v. letsel i.v.m. reconstructiewerkzaamheden Overhovenerstraat. Beslissing: akkoord met verweervoering door advocaat B.M.C.H. de Croon.

7 . Plan van aanpak open dag publiekshal 18 maart: Gemeente Sittard staat voor u klaar!
Beslissing:

- Akkoord met het plan van aanpak. Hierin wordt in grote lijnen de organisatie van de open dag weergegeven die op 18 maart plaatsvindt.
- Akkoord met het publiciteitsplan.


8. Brief van de Brandweer Sittard met het verzoek om in de Ijsvogelstraat, de Zwaanstraat, Eksterstraat en de Spechtstraat maatregelen te treffen, zodat een vrije doorgang voor de brandweervoertuigen gewaarborgd is.
Beslissing:

- Besluiten conform het advies van de Ambtelijke Werkgroep Verkeer dat een parkeerverbod ingesteld wordt aan de zijde van de even huisnummers in de Zwaanstraat, de Eksterstraat en de Spechtstraat.
- Brandweer Sittard telefonisch mededelen dat de procedure terzake wordt opgestart.


9. Milieubeleidsvisie 2000-2003 en de Nota van zienswijzen m.b.t. de ontwerp-Milieubeleidsvisie 2000-2003.
Beslissing:

- Akkoord met de nota van zienswijzen m.b.t. de ontwerp-Milieubeleidsvisie 2000-2003.

- De raad wordt voorgesteld conform bijgaand gemeenteblad de Milieubeleidsvisie 2000-2003 en de Nota van zienswijzen m.b.t. de ontwerp-Milieubeleidsvisie 2000-2003 vast te stellen.
- De door de raad vastgestelde visie en nota van zienswijzen zal worden gestuurd naar de wettelijk voorgeschreven adviseurs (GS en IMH), de omliggende gemeenten en degenen die een schriftelijke dan wel mondelinge bijdrage hebben geleverd aan de Milieubeleidsvisie.
- De Milieubeleidsvisie overeenkomstig het bepaalde in de Wet Milieubeheer bekendmaken.

10. Dienstvoertuig afdeling Stadstoezicht sector Stadsbeheer. Beslissing: akkoord met de aanschaf van een dienstvoertuig t.b.v. de afdeling Stadstoezicht.

11. Werkplan Sector Stadsbeheer.
Beslissing: Bijgaand werkplan zal worden besproken in de Commissie Stads- en Buurtbeheer.

12. Scholierencarnaval op vrijdag 3 maart 2000. Beslissing: kennisgenomen van draaiboek, vastgesteld in vergadering stuurgroep d.d. 16-02-2000.

13. Voorbereidingskrediet verbouwing Stadsschouwburg. Beslissing;

- De gemeenteraad wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet van 75.000,- beschikbaar te stellen t.b.v. het door AGS architecten en Planners te vervaardigen Voorlopig Ontwerp met kostenraming voor de verbouwing van de Stadsschouwburg.

- Akkoord met concept-gemeenteblad.

14. Afschaffing lokale opslag omroepbijdrage en afrekening algemene uitkering 1997.
Beslissing:

- Afschaffing lokale opslag omroepbijdrage is voor kennisgeving aangenomen. De financiële consequenties verwerken in de eerste managementsrapportage.

- De definitieve vaststelling van de algemene uitkering 1997 is voor kennisgeving aangenomen. De financiële consequenties opnemen in de rekening 1999.

15. Brochure handreiking financieel administratieve aspecten gemeentelijke herindeling.
Beslissing: brochure is voor kennisgeving aangenomen.

16. Aanbrengen inzinkbare paaltjes.
Beslissing:

- Akkoord met het aanbrengen van inzinkbare paaltjes in de binnenstad;


- Akkoord met het beschikbaar stellen van f 36.000,- uit budget 'wegmeubilair' van sector Stadsbeheer.

Primeurlijst 22 februari 2000
Primeur betekent dat betrokkene eerst bericht krijgt en dat het besluit een week later openbaar gemaakt wordt.

18. Bedrijfsverplaatsing Trappenspecialist Zelissen Broeksittard. Beslissing:
Raadslid P. Boudewijn is schriftelijk geïnformeerd inzake de verplaatsing van Trappenspecialist Zelissen te Broeksittard.

19. Verzoek aanpassen bestemmingsplan Buitengebied voor het bouwen van een woning aan de Beukenboomseweg te Guttecoven. Beslissing:

- Het bestemmingsplan Buitengebied wordt niet aangepast voor het realiseren van een woning aan de Beukenboomseweg;
- De commissie SWO is van het besluit in kennis gesteld.

20 . Diverse verzoeken tot horecavestiging.
Beslissing:
Medewerking verlenen aan een drietal verzoeken tot horeca-vestiging middels ter visie legging van deze verzoeken gedurende 4 weken, waarna met gebruikmaking van de bevoegdheid ex. art. 19, lid 3 van de met ingang van 3 april aanstaande in werking te treden gewijzigde Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling van het geldend bestemmingsplan en bouwvergunning verleend kan worden.

21. Brief Stadspartij Nieuw Sittard en AOV met vragen inzake ontwikkelingen rond klooster Leijenbroek in en het dienstencentrum Vijverweg.
Beslissing:
De brieven van Stadspartij Nieuw Sittard en AOV met vragen inzake ontwikkelingen rond klooster Leijenbroek en het dienstencentrum Vijverweg zijn beantwoord.

22. Verhoging subsidie Optochtcomité Sittard.
Beslissing:
Akkoord met eenmalig aanvullend subsidie van fl. 5.000,--. In verband met a.s. herindeling wordt geen structurele subsidie verleend. Structurele verhogingen dienen bij de prioriteitstellingen te worden meegewogen.

_________________________________________________________________

© Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.
_________________________________________________________________

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie