Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien inzake kostenvergoeding van bestuurders

Datum nieuwsfeit: 29-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Vaste kostenvergoeding van bestuurders

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

DB 2000-00583 M 29 februari 2000

Onderwerp: Vaste kostenvergoeding van bestuurders

Geachte mevrouw Van Nieuwenhoven,

Hierbij doe ik u ter informatie toekomen een heden door minister Peper en mij aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gezonden brief inzake de fiscale behandeling van de vaste kostenvergoeding van burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden.

Een brief met gelijke strekking als de brief aan de VNG is heden gezonden aan het Interprovinciaal Overleg inzake de fiscale behandeling van de vaste kostenvergoeding van commissarissen van de Koningin, leden van gedeputeerde staten en leden van provinciale staten.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN,

W.A. Vermeend

het Algemeen Bestuur van de

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Postbus 30435

2500 GK DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

DB 2000-00583 M

29 februari 2000

Onderwerp

Vaste kostenvergoeding van bestuurders

Geachte heer/mevrouw,

In de brief van 4 oktober 1999, kenmerk DB 1999-03164 M, bent u geïnformeerd over de gevolgen van het onderzoek naar de vaste kostenvergoedingen van burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden. Tevens bent u daarin gewezen op de gevolgen van recente jurisprudentie (BNB1999/281).

Ten vervolge op die brief delen wij u het volgende mede.

In het besluit van 28 december 1999, nr. DB99/3910M, is naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek voor de jaren 1999 en 2000 een regeling getroffen. Gebleken is dat deze regeling in de praktijk tot problemen leidt op het vlak van de uitvoering. Daarnaast mochten individuele lokale bestuurders gezien de fiscale begeleiding tot dat moment verwachten, dat de vergoedingen over het jaar 1999 niet in de belastingheffing zouden worden betrokken.

Voorts is in het bestuurlijk overleg van 18 november 1999 besloten dat een werkgroep de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorstellen moet aanreiken om per 1 januari 2001 een ander kostenvergoedingenstelsel in te voeren dat beter aansluit bij de dan geldende fiscale regelgeving. Deze ontwikkelingen houden in dat voor vergoedingen die in 1999 zijn uitgekeerd de bestaande regeling van toepassing blijft. Voor het jaar 2000 wordt een eenmalige praktische overgangsregeling getroffen. Deze regeling houdt in dat over de vaste kostenvergoedingen die burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden in het jaar 2000 ontvangen een lump-sumheffing plaatsvindt bij de uitkerende instanties. Materieel heeft dit tot gevolg dat voor betrokkenen de belastingheffing

ten opzichte van voorafgaande jaren niet verandert. Deze benadering impliceert ook dat de belanghebbende die zijn werkelijk gemaakte kosten in de inkomstenbelasting als aftrekbare kosten in de inkomstenbelasting wil opvoeren deze kosten moet salderen met het deel van de netto vergoeding dat aan die kosten moet worden toegerekend. Tevens heeft deze benadering tot gevolg dat de gemeenten in de opgaven aan de Belastingdienst het nettobedrag van de vaste kostenvergoeding dienen op te nemen.

In verband met het vorenstaande zal het besluit van 28 december 1999 op korte termijn worden aangepast.

Wij vertrouwen u met het vorenstaande een bevredigende oplossing te hebben geboden.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN, DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN

EN KONINKRIJKSRELATIES,

W.A. Vermeend A. Peper

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie