Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tegenvallend resultaat 1999 STORK

Datum nieuwsfeit: 29-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Stork Group

Naarden, 29 februari 2000 Persbericht

STORK verwacht aanzienlijke stijging van het nettoresultaat

Tegenvallend resultaat 1999 versnelt transformatie door focus en strategische keuzen in portfolio.

Resultaat

Het nettoresultaat van het Stork concern over het boekjaar 1999 bedraagt EUR 43,5 mln na reorganisatielasten van per saldo EUR 45 mln voor de te desinvesteren Engineering Group. Ten opzichte van 1998 is sprake van een daling van de winst met EUR 42,4 mln (= 49,3%) (1998: nettowinst EUR 85,9 mln). Het resultaat ligt daarmee in lijn met de uitgesproken verwachting op 17 november jl.

De winst per aandeel bedraagt EUR 1,36 (1998: EUR 2,77). Het aantal uitstaande aandelen per 31 december 1999 bedraagt 31,9 miljoen, hetgeen 3,2% meer is dan eind 1998 (31,0 miljoen).

Bedrijfsresultaat

Het totale bedrijfsresultaat voor reorganisatielasten is gedaald met EUR 16,4 mln (15,1%) van EUR 108,9 mln tot EUR 92,5 mln.

Het bedrijfsresultaat van de Textile Printing Group ligt ondanks een gedaalde omzet boven het niveau van 1998. Toeleveringen aan de textielindustrie hebben zich hersteld in het tweede halfjaar. Aanpassingen van de organisatie aan de systemenkant zijn voltooid.

Het bedrijfsresultaat van de Food Processing Group heeft zich teleurstellend ontwikkeld. De pluimvee-activiteiten kenden op basis van innovatieve concepten een uitstekend jaar. In de overige foodprocessingactiviteiten ontstonden onderbezettingsverliezen en negatieve orderresultaten.

Het bedrijfsresultaat van de Aerospace Group ligt, conform de eerder uitgesproken verwachtingen, lager dan 1998 als gevolg van belangrijke investeringskosten in nieuwe programma's voor componenten en systemen voor vliegtuigen.

De ontwikkeling van het bedrijfsresultaat van de Technical Services Group van EUR 48 mln naar EUR 62 mln is uitstekend. Alle sectoren kenden een positief resultaat. De geacquireerde specialistische technical services, waaronder ICT en laboratoria-activiteiten leverden een positieve bijdrage aan het resultaat.

Het bedrijfsresultaat van de Engineering Group was met EUR 20 mln verlies (vóór reorganisatielasten) zeer teleurstellend. Projectverliezen en onvoldoende bezettingsgraad zijn de belangrijkste oorzaken van dit negatieve bedrijfsresultaat. Inmiddels is het grootste deel van de Stork Engineering Group per 16 februari jl. gedesinvesteerd.

Het bedrijfsresultaat - vóór reorganisatielasten - uitgedrukt in de netto-omzet ligt op 3,8% (1998: 4,8%).

Belastingen

De totale belastingdruk bedroeg 20% (1998: 21%).

Netto-omzet

De netto-omzet steeg ten opzichte van1998 met EUR 153 mln (6,8%) tot EUR 2.406 mln. Hiervan is EUR 80 mln het gevolg van acquisities en EUR 30 mln van desinvesteringen en EUR 20 mln positief koerseffect. De autonome stijging bedroeg daarmee EUR 83 mln (3,7%).

Orderontvangst

Gedurende 1999 heeft het concern EUR 2.826 mln aan opdrachten ontvangen. Ten opzichte van 1998 betekent dit een stijging van EUR 268 mln (10,5%). De positieve invloed van het koerseffect bedraagt EUR 70 mln.

De Nederlandse werkmaatschappijen exporteerden 47% van de ontvangen opdrachten (1998: 49%).

Dividendvoorstel

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld een dividend uit te keren van EUR 0,75 per aandeel van EUR 5,-- nominaal (1998: EUR 1,13). Het dividend zal naar keuze geheel in contanten kunnen worden opgenomen dan wel in gewone aandelen uit de agioreserve of desgewenst ten laste van de overige reserves.

Vermogenspositie

Uitgaande van een dividend in contanten bedraagt het eigen vermogen EUR 497 mln. Dit is 35,5% van het balanstotaal (1998: 39,5%).

Personeel

Per 31 december 1999 waren 20.475 medewerkers bij het concern werkzaam (per 31 december 1998: 19.848). In Nederland nam het aantal medewerkers af met 12 van 13.423 tot 13.411. In het buitenland nam het aantal medewerkers toe met 639 van 6.425 tot 7.064. Als gevolg van acquisities en desinvesteringen nam het personeelsbestand per saldo toe met 873. Autonoom is sprake van een afname van 246 medewerkers.

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen heeft Mr P.J. Kalff per 24 maart 2000 benoemd tot lid van de raad van commissarissen. De heer Kalff is tot 12 mei 2000 voorzitter van de raad van bestuur van de ABN AMRO Bank N.V.

Orderportefeuille

De orderportefeuille aan het eind van het jaar bedroeg EUR 2.220 mln (1998: EUR 1.894 mln), waarvan nog te produceren EUR 1.181 mln (1998: EUR 1.058 mln).

Vooruitzichten

Voor het jaar 2000 verwachten wij een aanzienlijke stijging van het nettoresultaat.

Strategische keuzen

Voor een uiteenzetting over de door Stork gekozen strategische richting, wordt verwezen naar het eveneens heden uitgegeven persbericht.

Raad van Bestuur

Informatie voor de pers:

Stork N.V.

J.A. Huurdeman

tel.: (035) 695 75 55

GECONSOLIDEERDE BALANS

(bedragen x EUR miljoen)

1999

1998

ACTIVA
:

Vaste activa
:

Immateriële vaste activa:


* kosten van onderzoek en

ontwikkeling:

48,5

46,7


* ontwikkelingskrediet:

(48,5)

(46,7)

0,0

0,0


- Materiële vaste activa:

359,4

356,2


- Financiële vaste activa:

51,5

36,1

410,9

392,3


-------


--------

Vlottende activa
:


- Goederen in magazijn:

251,8

217,7


- Onderhanden werk:

67,3

(59,1)


- Vorderingen en overlopende activa:

531,0

492,5


- Effecten:

26,1

11,3


- Liquide middelen:

112,4

207,3

988,6

869,7


1.399,5


1.262,0


----------


----------

PASSIVA
:

Eigen vermogen:

497,1

497,9

Aandeel van derden:

5,2

3,7

Voorzieningen:

238,8

160,4

Langlopende schulden:

149,9

136,5

Kortlopende schulden:

508,5

463,5


1.399,5


1.262,0

======

======

In de jaarrekening 1999 is uitgegaan van een contant dividend van EUR 0,75 per gewoon aandeel van EUR 5,-- nominaal.

GECONSOLIDEERD RESULTATENOVERZICHT

(bedragen x EUR miljoen)

1999

1998

Netto-omzet:


2.405,8


2.252,5

Kostprijs van de omzet:


1.926,9


1.759,0

Bruto-omzetresultaat:

478,9

493,5


-------


-------

Verkoopkosten:

146,2

145,0

Algemene beheerskosten:

241,4

241,3

Netto-omzetresultaat:

91,3

107,2

Overige bedrijfsopbrengsten:

1,2

1,7

Bedrijfsresultaat voor reorganisatielasten:

92,5

108,9

Reorganisatielasten Engineering Group:

(45,0)


-,-

Bedrijfsresultaat:

47,5

108,9

Resultaat deelnemingen:

7,4

0,5

Financiële baten en lasten:

0,9

(0,5)

8,3

0,0

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen:

55,8

108,9

Belastingen:

(11,0)

(23,1)

Resultaat uit gewone bedrijfs-uitoefening na belastingen:

44,8

85,8

Aandeel derden in resultaat:

(1,3
)

0,1

Nettoresultaat

43,5

85,9

===

===

Belangrijkste kengetallen
:

Per aandeel van EUR 5,--

Nettoresultaat:

1,36

2,77

Dividend:

0,75*

1,13

Eigen vermogen:

15,56

16,08

Beurskoers ultimo jaar:

14,50

19,47

Verhoudingsgetallen in %

Nettoresultaat / netto-omzet:

1,8

3,8

Nettoresultaat / gemiddeld eigen vermogen:

8,7

18,1


*conform dividend voorstel

KERNGEGEVENS PER GROEP

(bedragen x EUR miljoen)

1999

1998

Textile Printing Group

Netto-omzet

271

289

Bedrijfsresultaat

35

33

Geïnvesteerd vermogen

95

118

Ontvangen opdrachten

280

329

Orderportefeuille

47

74

Personeel ultimo in aantal


1.847


2.140

Bedrijfsresultaat als % van

het geïnvesteerd vermogen

37

28

Bedrijfsresultaat als % van

de netto-omzet

13

11

Food Processing Group

Netto-omzet

359

318

Bedrijfsresultaat

3

12

Geïnvesteerd vermogen

55

54

Ontvangen opdrachten

404

343

Orderportefeuille

245

224

Personeel ultimo in aantal


2.296


2.207

Bedrijfsresultaat als % van

het geïnvesteerd vermogen

5

23

Bedrijfsresultaat als % van

de netto-omzet

1

4

Aerospace Group

Netto-omzet

355

364

Bedrijfsresultaat

13

29

Geïnvesteerd vermogen

92

54

Ontvangen opdrachten

465

319

Orderportefeuille

515

472

Personeel ultimo in aantal


3.373


3.152

Bedrijfsresultaat als % van

het geïnvesteerd vermogen

14

54

Bedrijfsresultaat als % van

de netto-omzet

4

8

KERNGEGEVENS PER GROEP (vervolg
)

(bedragen x EUR miljoen)

1999

1998

Technical Services Group

Netto-omzet


1.101

990

Bedrijfsresultaat

62

48

Geïnvesteerd vermogen

210

164

Ontvangen opdrachten


1.153


1.155

Orderportefeuille

689

680

Personeel ultimo in aantal

10.365


9.582

Bedrijfsresultaat als % van

het geïnvesteerd vermogen

30

29

Bedrijfsresultaat als % van

de netto-omzet

6

5

Engineering Group

Netto-omzet

320

292

Bedrijfsresultaat voor reor-

ganisatielasten

(20)

(13)

Reorganisatielasten

(45)


-

Geïnvesteerd vermogen

10

(7)

Ontvangen opdrachten

524

412

Orderportefeuille

724

444

Personeel ultimo in aantal


2.594


2.767

Bedrijfsresultaat als % van

het geïnvesteerd vermogen

(200)*

n.v.t.

Bedrijfsresultaat als % van

de netto-omzet

(6)*

(4)

Totaal groepen

Netto-omzet


2.406


2.253

Bedrijfsresultaat voor

reorganisatielasten

93

109

Bedrijfsresultaat

48

109

Geïnvesteerd vermogen

462

383

Ontvangen opdrachten


2.826


2.558

Orderportefeuille


2.220


1.894

Personeel ultimo in aantal

20.475

19.848

Bedrijfsresultaat als % van

het geïnvesteerd vermogen

20*

28

Bedrijfsresultaat als % van

de netto-omzet

4*

5


*Op basis van bedrijfsresultaat voor reorganisatielasten.

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

(bedragen x EUR miljoen)

1999

1998

Ontvangen van afnemers:


2.491,4


2.356,4

Betalingen aan leveranciers en werknemers:

(2.450,2)

(2.204,0)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties:

41,2

152,4

Ontvangen interest:

10,3

13,6

Ontvangen dividenden:

1,8

4,3

Betaalde interest:

(9,4)

(14,1)

Belasting:

(27,3)

6,6

Overige operationele activiteiten:

(24,6)

10,4

Kasstroom uit operationele activiteiten:

16,6

162,8

Netto-investeringen in groepsmaat-

schappijen en financiële vaste activa:

(53,8)

(13,4)

Investering in materiële vaste activa:

(85,3)

(72,4)

Desinvesteringen materële vaste activa:

43,1

8,7

Kasstroom uit investerings-ativiteiten:

(96,0)

(77,1)

Mutatie langlopende schulden:

12,9

74,8

Betaald dividend:

(15,2)

(19,3)

Aandeel derden:

1,5

1,1

Ontvangen uit stock-options:

0,1

0,1

Kasstroom uit financierings- activiteiten:

(0,7
)

56,7

Mutatie geldmiddelen:

(80,1)

142,4

=====

=====

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie