Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tegenvallend resultaat 1999 STORK

Datum nieuwsfeit: 29-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Stork Group

Naarden, 29 februari 2000 Persbericht

STORK verwacht aanzienlijke stijging van het nettoresultaat

Tegenvallend resultaat 1999 versnelt transformatie door focus en strategische keuzen in portfolio.

Resultaat

Het nettoresultaat van het Stork concern over het boekjaar 1999 bedraagt EUR 43,5 mln na reorganisatielasten van per saldo EUR 45 mln voor de te desinvesteren Engineering Group. Ten opzichte van 1998 is sprake van een daling van de winst met EUR 42,4 mln (= 49,3%) (1998: nettowinst EUR 85,9 mln). Het resultaat ligt daarmee in lijn met de uitgesproken verwachting op 17 november jl.

De winst per aandeel bedraagt EUR 1,36 (1998: EUR 2,77). Het aantal uitstaande aandelen per 31 december 1999 bedraagt 31,9 miljoen, hetgeen 3,2% meer is dan eind 1998 (31,0 miljoen).

Bedrijfsresultaat

Het totale bedrijfsresultaat voor reorganisatielasten is gedaald met EUR 16,4 mln (15,1%) van EUR 108,9 mln tot EUR 92,5 mln.

Het bedrijfsresultaat van de Textile Printing Group ligt ondanks een gedaalde omzet boven het niveau van 1998. Toeleveringen aan de textielindustrie hebben zich hersteld in het tweede halfjaar. Aanpassingen van de organisatie aan de systemenkant zijn voltooid.

Het bedrijfsresultaat van de Food Processing Group heeft zich teleurstellend ontwikkeld. De pluimvee-activiteiten kenden op basis van innovatieve concepten een uitstekend jaar. In de overige foodprocessingactiviteiten ontstonden onderbezettingsverliezen en negatieve orderresultaten.

Het bedrijfsresultaat van de Aerospace Group ligt, conform de eerder uitgesproken verwachtingen, lager dan 1998 als gevolg van belangrijke investeringskosten in nieuwe programma's voor componenten en systemen voor vliegtuigen.

De ontwikkeling van het bedrijfsresultaat van de Technical Services Group van EUR 48 mln naar EUR 62 mln is uitstekend. Alle sectoren kenden een positief resultaat. De geacquireerde specialistische technical services, waaronder ICT en laboratoria-activiteiten leverden een positieve bijdrage aan het resultaat.

Het bedrijfsresultaat van de Engineering Group was met EUR 20 mln verlies (vóór reorganisatielasten) zeer teleurstellend. Projectverliezen en onvoldoende bezettingsgraad zijn de belangrijkste oorzaken van dit negatieve bedrijfsresultaat. Inmiddels is het grootste deel van de Stork Engineering Group per 16 februari jl. gedesinvesteerd.

Het bedrijfsresultaat - vóór reorganisatielasten - uitgedrukt in de netto-omzet ligt op 3,8% (1998: 4,8%).

Belastingen

De totale belastingdruk bedroeg 20% (1998: 21%).

Netto-omzet

De netto-omzet steeg ten opzichte van1998 met EUR 153 mln (6,8%) tot EUR 2.406 mln. Hiervan is EUR 80 mln het gevolg van acquisities en EUR 30 mln van desinvesteringen en EUR 20 mln positief koerseffect. De autonome stijging bedroeg daarmee EUR 83 mln (3,7%).

Orderontvangst

Gedurende 1999 heeft het concern EUR 2.826 mln aan opdrachten ontvangen. Ten opzichte van 1998 betekent dit een stijging van EUR 268 mln (10,5%). De positieve invloed van het koerseffect bedraagt EUR 70 mln.

De Nederlandse werkmaatschappijen exporteerden 47% van de ontvangen opdrachten (1998: 49%).

Dividendvoorstel

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld een dividend uit te keren van EUR 0,75 per aandeel van EUR 5,-- nominaal (1998: EUR 1,13). Het dividend zal naar keuze geheel in contanten kunnen worden opgenomen dan wel in gewone aandelen uit de agioreserve of desgewenst ten laste van de overige reserves.

Vermogenspositie

Uitgaande van een dividend in contanten bedraagt het eigen vermogen EUR 497 mln. Dit is 35,5% van het balanstotaal (1998: 39,5%).

Personeel

Per 31 december 1999 waren 20.475 medewerkers bij het concern werkzaam (per 31 december 1998: 19.848). In Nederland nam het aantal medewerkers af met 12 van 13.423 tot 13.411. In het buitenland nam het aantal medewerkers toe met 639 van 6.425 tot 7.064. Als gevolg van acquisities en desinvesteringen nam het personeelsbestand per saldo toe met 873. Autonoom is sprake van een afname van 246 medewerkers.

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen heeft Mr P.J. Kalff per 24 maart 2000 benoemd tot lid van de raad van commissarissen. De heer Kalff is tot 12 mei 2000 voorzitter van de raad van bestuur van de ABN AMRO Bank N.V.

Orderportefeuille

De orderportefeuille aan het eind van het jaar bedroeg EUR 2.220 mln (1998: EUR 1.894 mln), waarvan nog te produceren EUR 1.181 mln (1998: EUR 1.058 mln).

Vooruitzichten

Voor het jaar 2000 verwachten wij een aanzienlijke stijging van het nettoresultaat.

Strategische keuzen

Voor een uiteenzetting over de door Stork gekozen strategische richting, wordt verwezen naar het eveneens heden uitgegeven persbericht.

Raad van Bestuur

Informatie voor de pers:

Stork N.V.

J.A. Huurdeman

tel.: (035) 695 75 55

GECONSOLIDEERDE BALANS

(bedragen x EUR miljoen)

1999

1998

ACTIVA
:

Vaste activa
:

Immateriële vaste activa:


* kosten van onderzoek en

ontwikkeling:

48,5

46,7


* ontwikkelingskrediet:

(48,5)

(46,7)

0,0

0,0


- Materiële vaste activa:

359,4

356,2


- Financiële vaste activa:

51,5

36,1

410,9

392,3


-------


--------

Vlottende activa
:


- Goederen in magazijn:

251,8

217,7


- Onderhanden werk:

67,3

(59,1)


- Vorderingen en overlopende activa:

531,0

492,5


- Effecten:

26,1

11,3


- Liquide middelen:

112,4

207,3

988,6

869,7


1.399,5


1.262,0


----------


----------

PASSIVA
:

Eigen vermogen:

497,1

497,9

Aandeel van derden:

5,2

3,7

Voorzieningen:

238,8

160,4

Langlopende schulden:

149,9

136,5

Kortlopende schulden:

508,5

463,5


1.399,5


1.262,0

======

======

In de jaarrekening 1999 is uitgegaan van een contant dividend van EUR 0,75 per gewoon aandeel van EUR 5,-- nominaal.

GECONSOLIDEERD RESULTATENOVERZICHT

(bedragen x EUR miljoen)

1999

1998

Netto-omzet:


2.405,8


2.252,5

Kostprijs van de omzet:


1.926,9


1.759,0

Bruto-omzetresultaat:

478,9

493,5


-------


-------

Verkoopkosten:

146,2

145,0

Algemene beheerskosten:

241,4

241,3

Netto-omzetresultaat:

91,3

107,2

Overige bedrijfsopbrengsten:

1,2

1,7

Bedrijfsresultaat voor reorganisatielasten:

92,5

108,9

Reorganisatielasten Engineering Group:

(45,0)


-,-

Bedrijfsresultaat:

47,5

108,9

Resultaat deelnemingen:

7,4

0,5

Financiële baten en lasten:

0,9

(0,5)

8,3

0,0

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen:

55,8

108,9

Belastingen:

(11,0)

(23,1)

Resultaat uit gewone bedrijfs-uitoefening na belastingen:

44,8

85,8

Aandeel derden in resultaat:

(1,3
)

0,1

Nettoresultaat

43,5

85,9

===

===

Belangrijkste kengetallen
:

Per aandeel van EUR 5,--

Nettoresultaat:

1,36

2,77

Dividend:

0,75*

1,13

Eigen vermogen:

15,56

16,08

Beurskoers ultimo jaar:

14,50

19,47

Verhoudingsgetallen in %

Nettoresultaat / netto-omzet:

1,8

3,8

Nettoresultaat / gemiddeld eigen vermogen:

8,7

18,1


*conform dividend voorstel

KERNGEGEVENS PER GROEP

(bedragen x EUR miljoen)

1999

1998

Textile Printing Group

Netto-omzet

271

289

Bedrijfsresultaat

35

33

Geïnvesteerd vermogen

95

118

Ontvangen opdrachten

280

329

Orderportefeuille

47

74

Personeel ultimo in aantal


1.847


2.140

Bedrijfsresultaat als % van

het geïnvesteerd vermogen

37

28

Bedrijfsresultaat als % van

de netto-omzet

13

11

Food Processing Group

Netto-omzet

359

318

Bedrijfsresultaat

3

12

Geïnvesteerd vermogen

55

54

Ontvangen opdrachten

404

343

Orderportefeuille

245

224

Personeel ultimo in aantal


2.296


2.207

Bedrijfsresultaat als % van

het geïnvesteerd vermogen

5

23

Bedrijfsresultaat als % van

de netto-omzet

1

4

Aerospace Group

Netto-omzet

355

364

Bedrijfsresultaat

13

29

Geïnvesteerd vermogen

92

54

Ontvangen opdrachten

465

319

Orderportefeuille

515

472

Personeel ultimo in aantal


3.373


3.152

Bedrijfsresultaat als % van

het geïnvesteerd vermogen

14

54

Bedrijfsresultaat als % van

de netto-omzet

4

8

KERNGEGEVENS PER GROEP (vervolg
)

(bedragen x EUR miljoen)

1999

1998

Technical Services Group

Netto-omzet


1.101

990

Bedrijfsresultaat

62

48

Geïnvesteerd vermogen

210

164

Ontvangen opdrachten


1.153


1.155

Orderportefeuille

689

680

Personeel ultimo in aantal

10.365


9.582

Bedrijfsresultaat als % van

het geïnvesteerd vermogen

30

29

Bedrijfsresultaat als % van

de netto-omzet

6

5

Engineering Group

Netto-omzet

320

292

Bedrijfsresultaat voor reor-

ganisatielasten

(20)

(13)

Reorganisatielasten

(45)


-

Geïnvesteerd vermogen

10

(7)

Ontvangen opdrachten

524

412

Orderportefeuille

724

444

Personeel ultimo in aantal


2.594


2.767

Bedrijfsresultaat als % van

het geïnvesteerd vermogen

(200)*

n.v.t.

Bedrijfsresultaat als % van

de netto-omzet

(6)*

(4)

Totaal groepen

Netto-omzet


2.406


2.253

Bedrijfsresultaat voor

reorganisatielasten

93

109

Bedrijfsresultaat

48

109

Geïnvesteerd vermogen

462

383

Ontvangen opdrachten


2.826


2.558

Orderportefeuille


2.220


1.894

Personeel ultimo in aantal

20.475

19.848

Bedrijfsresultaat als % van

het geïnvesteerd vermogen

20*

28

Bedrijfsresultaat als % van

de netto-omzet

4*

5


*Op basis van bedrijfsresultaat voor reorganisatielasten.

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

(bedragen x EUR miljoen)

1999

1998

Ontvangen van afnemers:


2.491,4


2.356,4

Betalingen aan leveranciers en werknemers:

(2.450,2)

(2.204,0)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties:

41,2

152,4

Ontvangen interest:

10,3

13,6

Ontvangen dividenden:

1,8

4,3

Betaalde interest:

(9,4)

(14,1)

Belasting:

(27,3)

6,6

Overige operationele activiteiten:

(24,6)

10,4

Kasstroom uit operationele activiteiten:

16,6

162,8

Netto-investeringen in groepsmaat-

schappijen en financiële vaste activa:

(53,8)

(13,4)

Investering in materiële vaste activa:

(85,3)

(72,4)

Desinvesteringen materële vaste activa:

43,1

8,7

Kasstroom uit investerings-ativiteiten:

(96,0)

(77,1)

Mutatie langlopende schulden:

12,9

74,8

Betaald dividend:

(15,2)

(19,3)

Aandeel derden:

1,5

1,1

Ontvangen uit stock-options:

0,1

0,1

Kasstroom uit financierings- activiteiten:

(0,7
)

56,7

Mutatie geldmiddelen:

(80,1)

142,4

=====

=====

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...