Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Europese overeenstemming over programma jeugd

Datum nieuwsfeit: 29-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Raad van de Europese Unie

PROGRAMMA JEUGD - Overeenstemming over 520 Meuro Press Release: Brussels (29-02-2000) - Press: 54 - Nr: 6588/00

Brussel,

29 februari 2000


6588/00 (Presse 54)

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

BEMIDDELINGSCOMITÉ PARLEMENT - RAAD

PROGRAMMA JEUGD - OVEREENSTEMMING OVER 520 MILJOEN EURO

De Raad en het Europees Parlement kunnen overgaan tot de aanneming van het COMMUNAUTAIR ACTIEPROGRAMMA JEUGD, nu op 29 februari overeenstemming is bereikt in het Bemiddelingscomité ( 1). De twee instellingen zullen de overeenstemming moeten bevestigen met een absolute meerderheid van stemmen in het geval van het Parlement en met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen in het geval van de Raad, waarna het besluit definitief kan worden aangenomen.

Dankzij dit tijdsbestek zal het officiële sein voor de drie communautaire programma's op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdbeleid SOCRATES, LEONARDO en JEUGD kunnen worden gegeven tijdens een conferentie in Lissabon op 17 en 18 maart ( 2).

Het voornaamste punt dat bemiddeling vergde was de omvang van de voor dit programma uit te trekken financiële middelen. Uiteindelijk is overeenstemming bereikt over een bedrag van 520 miljoen euro. De looptijd van het programma werd in navolging van de looptijd van de programma's SOCRATES en LEONARDO op zeven jaar gebracht (2000-2006). Voorts werd de voor het SOCRATES-programma gekozen herzieningsclausule opgenomen, waarin bepaald wordt dat de Commissie bij de toetreding van nieuwe lidstaten een verslag opstelt over de financiële gevolgen daarvan, zonodig gevolgd door financiële voorstellen (zie voor de tekst Mededeling aan de pers nr. 12639/99 Presse 341).

In het nieuwe programma Jeugd wordt een aantal reeds bestaande programma's, met name het "Jeugd voor Europa"-programma en het "Europees vrijwilligerswerk voor jongeren" in één enkel programma samengebracht. Het programma is gericht op bevordering van de samenwerking op het gebied van jeugdbeleid, gebaseerd op informeel onderwijs en informele opleiding en uitwisseling van jongeren, binnen de Gemeenschap en met derde landen. Het past in het ruimere kader van de inspanningen van de Gemeenschap in de sectoren onderwijs en opleiding, en vormt aldus een aanvulling op de programma's SOCRATES en LEONARDO.

Het programma heeft tot doel:


- jongeren de mogelijkheid bieden kennis, bekwaamheden en vaardigheden te verwerven die hen kunnen helpen in hun verdere ontwikkeling;
- initiatief, ondernemingsgeest en creativiteit bij jongeren stimuleren;

- jongeren de mogelijkheid bieden een actieve rol in de samenleving te spelen en zich tot verantwoordelijke burgers te ontwikkelen;

- de actieve bijdrage van jongeren aan de Europese integratie bevorderen en hun solidariteitsbesef versterken;
- de eerbiediging van de mensenrechten en de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat helpen bevorderen en de samenwerking op het gebied van het jeugdbeleid verbeteren. Die doelstellingen zullen in het bijzonder met de volgende maatregelen in praktijk worden gebracht:

Jeugd voor Europa is een maatregel die uitwisselingen bevordert van jongeren van 15 tot 25 jaar. In het kader van het actieprogramma steunt de Gemeenschap activiteiten, bij voorkeur multilaterale activiteiten, die gebaseerd zijn op transnationale partnerschappen tussen groepen jongeren. De bedoeling is hun de mogelijkheid te bieden verschillende sociale en culturele omgevingen te leren kennen. Het programma is in het bijzonder gericht tot jongeren voor wie andere programma's, zoals SOCRATES of LEONARDO, niet gemakkelijk toegankelijk zijn. Voorts steunt het programma activiteiten om jongeren voor te bereiden op mobiliteit door hun talenkennis te verruimen en hen meer open te doen staan voor andere culturen.

"Europees vrijwilligerswerk voor jongeren", de tweede maatregel, is gericht op jongeren tussen 18 en 25 jaar die gedurende een beperkte periode (maximum 12 maanden) onbezoldigd een maatschappelijk nuttige activiteit zonder winstoogmerk ondernemen, als ervaring buiten het reguliere onderwijs. Hiermee beoogt het programma jongeren de mogelijkheid te bieden om vaardigheden en bekwaamheden op sociaal en cultureel vlak te ontwikkelen, maatschappelijke behoeften te helpen lenigen op de meest uiteenlopende terreinen (sociaal, sociaal-cultureel, leefmilieu, cultuur, enz.) en met andere culturen en talen in contact te komen.

Naast deze beide maatregelen behelst het programma ook steun voor Jongereninitiatieven, een maatregel die jongeren aanmoedigt deel te nemen aan vernieuwende en creatieve projecten en initiatieven die engagement op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau behelzen, Gezamenlijke acties, een maatregel die acties uit hoofde van dit programma combineert met acties uit hoofde van andere communautaire programma's inzake onderwijs en beroepsopleiding, en Begeleidende maatregelen gericht op opleiding van en samenwerking tussen personen die zich bezighouden met jeugdbeleid, jeugdinformatiecampagnes op Europees niveau en jeugdstudies.

Aan het programma kan tevens worden deelgenomen door de EVA-landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte, de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, Cyprus, Turkije en Malta, onder de met die landen overeengekomen of nog overeen te komen voorwaarden.

Footnotes:

( 1) Het Bemiddelingscomité telt 30 leden: 15 leden van het Europees Parlement en 15 vertegenwoordigers van de Raad. De vergadering van
29 februari stond onder het gezamenlijk voorzitterschap van de heer Renzo IMBENI, vice-voorzitter van het Europees Parlement, en de fungerend voorzitter van de Raad, de heer Miguel FONTES, staatssecretaris van Jeugdzaken van Portugal.

( 2) De programma's LEONARDO en SOCRATES werden respectievelijk op
26 april 1999 en 24 januari 2000 aangenomen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie