Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamerbrief over tracebesluit A2 Everdingen en Zaltbommel

Datum nieuwsfeit: 29-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26031000.004 brief min vw inzake tracebesluit a2 everdingen-deil en za ltbommel-empel

Gemaakt: 2-3-2000 tijd: 12:17


2


26031 Tracévaststelling A2 Everdingen-Deil en Zaltbommel-Empel

nr. 4 Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 29 februari 2000

Bijgaand bied ik u aan het tracébesluit A2 Everdingen-Deil en Zaltbommel-Empel, dat in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer, is vastgesteld op 28 februari 2000, alsmede enkele bijbehorende stukken.*) Het tracébesluit zal van 3 maart tot en met 14 april 2000 ter inzage worden gelegd.

De totstandkoming van het tracébesluit

Voorafgaand aan het tracébesluit is op 19 mei 1999 het ontwerp-tracébesluit vastgesteld en aan u toegezonden. Het ontwerp-tracébesluit heeft van 25 mei tot 22 juni 1999 ter inzage gelegen en een ieder is in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Tevens is aan de besturen van de provincies en de gemeenten verzocht of zij bereid zijn om, indien het tracé overeenkomstig het ontwerp-tracébesluit wordt vastgesteld, aan dat tracé planologische medewerking te verlenen. Ik ben verheugd dat de betrokken besturen hebben aangegeven dat zij bereid zijn om deze medewerking te verlenen. Voor een reactie mijnerzijds op de ingebrachte zienswijzen van de besturen en andere belanghebbenden verwijs ik naar de bijgaande toelichting op het tracébesluit.

Beroep tegen het tracébesluit

Tegen het tracébesluit kan binnen zes weken na de dag, waarop dit besluit is bekendgemaakt door belanghebbende beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Conform artikel 15 lid 4 van de Tracéwet maakt de beslissing van de besturen van de betrokken gemeenten en provincies inzake het verlenen van planologische medewerking voor het beroep deel uit van het tracébesluit. Tegen deze besluiten kan dus eveneens door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Ik verzoek de besturen van de gemeenten en de provincies daarom het betreffende besluit in dezelfde periode ter inzage te leggen zodat een ieder er kennis van kan nemen.

Effectuering planologische medewerking

Binnen een jaar na vaststelling van het tracébesluit dient de planologische medewerking conform artikel 17 van de Tracéwet geëffectueerd te zijn. Voor de gemeenten en de provincies betekent dit dat zij het besluit planologisch moeten hebben ingepast. Voor de provincies betekent dit tevens dat de hogere waarden in verband met geluid moeten zijn vastgesteld.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie