Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: evaluatieonderzoek agrarisch seizoenwerk 1999

Datum nieuwsfeit: 29-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

szw00000.263 brief sts szw t.g.v. evaluatieonderzoek agrarisch seizoen werk 1999

Gemaakt: 2-3-2000 tijd: 11:30


4

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 29 februari 2000

Onderwerp

Evaluatieonderzoek

Agrarisch seizoenwerk 1999

Bij brief van 25 februari 1999 heb ik u geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het seizoenwerk in de agrarische sector en het besluit van het Lisv om de Wet Premieregime bij marginale arbeid (PMA) niet langer van toepassing te laten zijn op huisvrouwen, scholieren en studenten. De wet PMA is nu alleen nog maar van toepassing bij de inzet van uitkerings-gerechtigden. In deze brief heb ik ook aangegeven dat de evaluatie van de wet PMA zich nu in brede zin zou richten op de personeelsvoorziening bij seizoenwerk in 1999. Deze evaluatie werd in februari 2000 afgerond. Hierbij bied ik u het betreffende onderzoeks-rapport aan.

De resultaten van het onderzoek

Het onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre er in 1999 sprake was van personeels-voorzieningsproblemen bij agrarisch seizoenwerk en wat de omvang en de achtergronden van deze problemen waren. Daarnaast is onderzocht in hoeverre de beschikbare regelingen (CAO-afspraken over de toepassing van minimumloonschalen, vrijstelling bedrijfstak-premies en de wet PMA voor uitkeringsgerechtigden) toegepast zijn en in welke mate zij effectief waren. De evaluatie was gericht op de teelt en oogst van asperges, aardbeien, fruit en bloembollen.

Studies in het verleden wezen uit dat slechts een klein gedeelte van de bedrijven moeite had om vacatures te vervullen. De onderhavige studie wijst uit dat een substantieel deel van de bedrijven aangeeft meer dan voorheen knelpunten te ervaren bij de personeelsvoorziening. Circa 40% tot 45% van de bedrijven in de aspergeteelt, de bollenteelt en de aardbeienteelt heeft problemen om seizoenvacatures te vervullen. In de fruitsector ligt het aandeel bedrijven met problemen lager, namelijk op 28%. In totaal konden naar schatting 3300 tot 3900 vacatures niet vervuld worden, wat overeenkomt met circa 5% van de totale vraag. De personeelsvoorzieningsproblemen worden in een brede kring van tuinders ervaren en beperken zich niet tot een kleine groep van bedrijven. Veel tuinders verwachten dat de knelpunten in de personeelsvoorziening in 2000 verder zullen toenemen.

De door werkgevers ervaren vacatureproblemen kunnen volgens de onderzoekers vooral verklaard worden door een afname van het aanbod van «de traditionele» seizoenwerkers (huisvrouwen/-mannen, studenten/scholieren). In de enquêtes is door werkgevers vrij unaniem aangegeven dat huisvrouwen en scholieren (de belangrijkste groep werknemers om seizoenwerk te vervullen) zich minder beschikbaar stellen. In de bollensector is daarnaast ook nog sprake geweest van een structurele uitbreiding van het areaal en van de vraag naar seizoenkrachten. De reden waarom huisvrouwen en scholieren zich minder beschikbaar stellen voor agrarisch seizoenwerk wordt door de tuinders verklaard door de schaarste op de arbeidsmarkt en door de toegenomen welvaart: zij kunnen elders (aantrekkelijker) werk vinden, of zij hebben de verdiensten niet meer nodig.

De onderzoekers concluderen dat de toegenomen problemen om vacatures te vervullen, zich niet beperken tot de agrarische sector. De krapte op de arbeidsmarkt manifesteert zich in praktisch alle branches. De agrarische sector moet nu meer dan voorheen concurreren met andere branches op de kwaliteit van de vacatures (arbeidsomstandigheden, beloning en arbeidsvoorwaarden).

Op zich verwondert het mij dat de tuinders grotere vacatureproblemen ervaren, omdat de sector in tegenstelling tot andere branches gebruik heeft kunnen maken van de inzet van asielzoekers. Tot op heden is het aanbod van asielzoekers steevast groter geweest dan de vraag naar deze werknemers. Dit aanbod lijkt evenwel, gelet op de in het onderzoek naar voren gekomen voorkeuren van de tuinders, het afnemend aanbod van huisvrouwen en scholieren onvoldoende te kunnen compenseren.

De onderzoekers bevelen dan ook aan dat bij wervingsinspanningen de aandacht mede gericht is op noodzakelijke integrale benadering van technologische innovatie, arbeids-omstandigheden, - voorwaarden en beloning en de organisatorische rol en verant-woordelijkheid van de sector.

In 1999 zijn door Arbeidsvoorziening geen tewerkstellingsvergunningen verleend voor Oost-Europees aanbod. Zou, al dan niet via Eures, geen prioriteitgenietend aanbod kunnen worden gegenereerd, dan kunnen (indien ook overigens aan de Wet arbeid vreemdelingen wordt voldaan) tewerkstellingsvergunningen worden verleend.

De vraag of voldoende prioriteitgenietend aanbod aanwezig is, kan volgens de onderzoekers op grond van de onderzoeksresultaten en binnen de onderzochte kaders niet eenduidig worden beantwoord. Door de concurrentie van andere branches, is prijs een variabele geworden bij de beschikbaarheid van aanbod. Bij een hoger loon kunnen sommige inter-mediairs meer werknemers werven. Een knelpunt is dat veel agrarische bedrijven negatieve bedrijfsresultaten laten zien, waardoor de ruimte om lonen te verhogen volgens werkgevers onder druk staat. Prioriteitgenietend aanbod lijkt in het algemeen, afhankelijk te zijn van de periode in het jaar, van de plaats, van de aard van de werkzaamheden en de teelt, van de loonhoogte en de aantrekkelijkheid van de werkzaamheden.

Voor wat betreft de illegale tewerkstelling had men de afgelopen jaren de indruk dat deze vooral beperkt was tot een kleine groep notoire overtreders. Op basis van de bevindingen in het huidige onderzoek lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat illegale tewerkstelling zich nadrukkelijk heeft uitgebreid. Het aantal illegaal tewerkgestelde seizoenkrachten (voor de vier onderzochte vormen van seizoenwerk) wordt voorzichtig geschat op 7000 tot 8000.

Voldoende gegevens ontbreken echter om over de omvang van het verschijnsel illegale arbeid oorzakelijke conclusies te trekken.

De CAO-regelingen gelegenheidswerk zijn in 1999 in dezelfde mate toegepast als de PMA-regeling in 1998. In 1999 zijn de nieuwe CAO-regelingen bij circa bij 98.000 dienst-verbanden (85.000 personen) toegepast. Dit lijkt min of meer vergelijkbaar met het aantal PMA-beschikkingen in 1998. De toepassing van de CAO-regelingen leidt tot een reductie van de loonkosten met circa 25% omdat de bedrijfstakpremies niet behoeven te worden afgedragen en er een lager wachtgeldpremiepercentage wordt toegepast. Indien de PMA-regeling wordt toegepast, leidt dit zelfs tot een afname van de loonkosten met
35%. Alhoewel de loonkosten voor seizoenkrachten nu hoger uitvallen dan onder de oude PMA-regeling wordt de regeling per saldo positief beoordeeld door de werkgevers omdat de werknemer flexibeler (3 maal per jaar) en langer (8 in plaats van 6 weken) ingezet kan worden. De door de sector ingevoerde maatregelen (bedrijfstakregeling) lijken voor wat betreft het arbeidskostenvoordeel voor de werkgevers op de Wet PMA dan ook een goed alternatief. Hoewel de oude PMA-regeling wel deze mogelijkheid bood, verdisconteren werkgevers de voordelen van beide regelingen nauwelijks in het netto loon, waardoor geen van beide regelingen in de praktijk de werknemers stimuleren om in deze sector seizoen-werk te gaan verrichten.

De wet PMA geldt sinds maart 1999 alleen nog voor uitkeringsgerechtigden. In 1997 en 1998 werd voor respectievelijk 1600 en 1300 uitkeringsgerechtigden premievrijstelling op grond van de wet PMA aangevraagd. Uit het onderzoek komt op basis van de enquête-gegevens naar voren dat in 1999 tussen de 1300 en 1500 uitkeringsgerechtigden zijn ingezet bij seizoenwerk. Voor circa 400 van deze uitkeringsgerechtigden is premievrijstelling op grond van de wet PMA aangevraagd en voor het overige is premievrijstelling op grond van de CAO-regelingen verstrekt. Het GUO heeft in de voorlichting niet meer gewezen op de mogelijkheid om voor uitkeringsgerechtigden de hogere premievrijstelling op grond van de wet PMA aan te vragen.

Beleidsconclusies

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt en het feit dat het aanbod van «traditionele» seizoen-werkers lijkt te zijn afgenomen zal de aandacht van sociale partners en overheid zich moeten richten op aanbod verruimende maatregelen. Het kunnen verrichten van arbeid door asiel-zoekers en de recent in overleg met de LTO -Nederland en Arbeidsvoorziening ontworpen brochure over de wervingsmogelijkheden van seizoenswerkers, spelen hierop in. In het kader van de primaire verantwoordelijkheid van de sector kan, blijkens het onderzoek, nog het nodige ontwikkeld worden. Ik zal daarom de LTO het onderzoeksrapport doen toe-komen.

Overigens acht ik het thans te vroeg om een eventuele intrekking van de Wet PMA (voor uitkeringsgerechtigden) te overwegen. Alhoewel de nieuwe CAO-regelingen in dezelfde mate zijn toegepast als voorheen de wet PMA, moet tevens geconstateerd worden dat de personeelsvoorzieningsproblematiek bij agrarisch seizoenwerk in de beleving van de tuinders is toegenomen.

Naar ik heb begrepen zal de Sectorraad Agrarisch de CAO-regelingen binnenkort evalueren en zullen de CAO-partners tijdens de komende CAO-onderhandelingen opnieuw overeen moeten komen of ze de regelingen in deze of een andere vorm zullen continueren. Ik wil deze onderhandelingen afwachten en vervolgens bezien of de CAO-regelingen ook op de lange termijn nog voldoende aanbod kunnen blijven genereren. Daarnaast kan gesteld worden dat de sector geen enkel financieel nadeel ondervindt van handhaving van de regeling omdat deze bekostigd wordt vanuit het AWF en de kosten ervan volledig gecompenseerd worden door besparingen op de uitkeringen. Indien door het GUO bij de uitvoering van de CAO-regelingen tevens bekeken wordt of de uitkeringsgerechtigde aan de voorwaarden van de wet PMA voldoet, zal het in een aantal gevallen ook aantrekkelijk blijven om de wet PMA te toe te passen. Het hogere loonkostenvoordeel van de wet PMA kan in dat geval voor werkgevers een extra stimulans zijn om ook uitkeringsgerechtigden in te schakelen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(J.F. Hoogervorst)

Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...