Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Programma vernieuwing VluchtelingenWerk Nederland

Datum nieuwsfeit: 01-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vluchtelingenwerk Nederland

Programma vernieuwing VluchtelingenWerk Nederland

1 maart 2000

VluchtelingenWerk Nederland wil de komende jaren op kwalitatief hoogwaardige wijze blijven ijveren voor het recht van vluchtelingen op een veilige toekomst. Om dat te realiseren zal de vereniging een omvangrijk veranderingsproces inzetten. Voorstellen daartoe worden in de Verenigingsraad van eind maart besproken.

Op basis van een intensieve discussie over strategie en identiteit heeft de Verenigingsraad in december 1999 richtinggevende besluiten genomen. Deze zijn in de afgelopen maanden binnen de werkorganisatie, in samenspraak met vrijwillige en betaalde medewerkers van Stichtingen VluchtelingenWerk, verder uitgewerkt. Tevens is in november extern onderzoeker H. Berg gestart met een onderzoek naar het bestuurlijk functioneren van de vereniging. De observaties van Berg zijn herkenbaar; de meeste van zijn aanbevelingen sporen met de plannen zoals ze binnen de organisatie uitgewerkt zijn. Op basis van die plannen concentreren bestuur en directie zich in de komende periode op de onder-staande actiepunten.


1. Politiek en maatschappelijk klimaat

VluchtelingenWerk Nederland wil in de komende jaren een offensief extern beleid voeren. In de afgelopen jaren werd opvang en toelating van vluchtelingen in toenemende mate ervaren als een last. VluchtelingenWerk zal er zich met alle geschikte middelen voor inzetten dat de Nederlandse maatschappij opvang en toelating van vluchtelingen weer als een plicht gaat zien, een plicht om mensen die vervolgd worden hier een veilig bestaan te bieden. VluchtelingenWerk wil in het debat rond migratie, allochtonen, illegalen, waar dit raakt aan de positie van asielzoekers en vluchtelingen, een toonaangevende rol spelen. Binnen de organisatie zal, in samenspraak met externe partners, in de komende maanden een concreet plan hiertoe ontwikkeld worden.


2. Clustervorming

VluchtelingenWerk is actief in alle opvangcentra en in nagenoeg alle gemeenten. Landelijk zijn er ruim 400 lokale en regionale stichtingen. Om in de komende jaren aan vluchtelingen ter plekke hoogwaardige kwaliteit te kunnen blijven bieden, om de continuïteit in de uitvoering beter vorm te kunnen geven, en om voor organisaties waarmee VluchtelingenWerk te maken heeft een herkenbare organisatievorm en aanspreekpunt te hebben is een omvorming nodig. Het voorstel aan de Verenigingsraad is in het komende jaar tot circa 40 clusters te komen. Deze clusters voeren de taken in het kader van de asielprocedure en van de maatschappelijke begeleiding integraal uit.


3. Reorganisatie landelijke organisatie

De landelijke werkorganisatie wordt gereorganiseerd en afgeslankt. Door de clus-ter-vor-ming kan een effectievere ondersteuningsstructuur ingevoerd worden, waarmee tevens noodzakelijke bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden.
In de afgelopen maanden is een plan hiertoe met voortvarendheid binnen de werkorganisatie uitgewerkt. Het bestuur is van mening, dat dit plan een goed uitgangspunt is voor vernieuwing van de werkorganisatie. Het plan zal in de komende weken verder uitgewerkt worden en aan de Ondernemingsraad worden voorgelegd. De hoofdlijnen van het plan zullen in de Verenigingsraad van juni besproken worden.


4. Gezonde financiële basis

Voortzetting van het huidige niveau van uitgaven in de centrale organisatie en van financiering van activiteiten in de centra leidt onvermijdelijk tot het (financiële) einde van Vluch-telingenWerk Nederland. De voorstellen die nu in het kader van de reorganisatie en het meerjaren financieel beleid zijn uitgewerkt, zullen het uitgavenniveau structureel terugdringen. Voor de korte termijn zijn enkele maanden geleden al maatregelen genomen, zoals een vacaturestop en beperking van overige uitgaven.
Bestuur en directie zijn er zich van bewust dat een stevige financiële basis mede afhankelijk is van verbreding van de eigen inkomsten. Een concreet plan daartoe zal ontwikkeld worden.
Het beheer van het vermogen van VluchtelingenWerk zal worden geanalyseerd ten einde het effectieve rendement op een veilige manier te vergroten.


5. Vluchtelingen bij VluchtelingenWerk

Vluchtelingen zullen op alle niveaus in de vereniging nauw bij uitvoering en beleidsontwikkeling worden betrokken. Een concreet plan zal in juni op de Verenigingsraad besproken worden. VluchtelingenWerk hoopt dat de samenwerking met de VON binnenkort volledig hersteld zal worden en heeft daartoe al de nodige initiatieven genomen.


6. Communicatie binnen de vereniging

Het asielbeleid ontwikkelt zich niet altijd voorspelbaar. Een goede interne communicatie is dan wezenlijk om samenhang en overzicht te blijven realiseren. In het afgelopen jaar bleek communicatie soms problematisch. Daarom zal veel aandacht uitgaan naar de interne communicatie. Dit is temeer van belang nu de vereniging een complex veranderingsproces ingaat.
Voor de veranderingsplannen is daarom een breed overleg ingezet. Dat laat onverlet dat het in de toekomst geboden is dat overlegtijd ook effectief is, en in verhouding moet staan tot het uitvoerende werk.


7. Effectieve verenigingsstructuur

De clustervorming biedt de kans de structuur van de vereniging eenvoudiger en daarmee effec-tiever te maken. Bestuur en directie zetten zich ervoor in dat beleidsbepaling en controle op de uitvoering in en door de Verenigingsraad uitsluitend op hoofdlijnen plaatsvindt. Dit verbetert de besluitvorming en draagt bij aan betere communicatie. Besluiten van de Verenigingsraad kunnen hierdoor maatgevend zijn en het samenspel tussen directie, management en de uitvoerende organisatie kan aan kracht winnen.
Het zwaartepunt in de vereniging ligt bij de clusters. Individuele leden zullen geen deel meer uitmaken van de Verenigingsraad, evenmin als de landelijke ledenrechtspersonen.


8. Allianties

De samenwerking met de huidige ledenrechtspersonen van VluchtelingenWerk, vaak medeoprichters van de vereniging, is wezenlijk. Met de verschillende organisaties zullen op operationeel niveau concrete werkprogramma's ontwikkeld worden. Ten aanzien van collectieve gedachteontwikkeling en afstemming zal een beleidsforum opgezet worden. Bezien wordt of hier ook andere organisaties bij aan kunnen sluiten.


9. Verhouding Bestuur - Directie

De nieuwe constellatie en het veranderingsproces daarheen vereisen een duidelijke opvatting over de rol van bestuur en directie. Bestuur en directie willen komen tot een moderne verhouding ten opzichte van elkaar. Deze houdt in dat het bestuur verantwoordelijk is voor alle aspecten rond beleidsbepaling en uitvoering, maar taken hiertoe systematisch delegeert aan de directie. Wanneer dit nodig is, zal er intensief en veelvuldig contact zijn. Dit model wordt ook wel bestuur op afstand genoemd. Bestuur en directie behoeven vanzelfsprekend een vertrouwensrelatie. De nieuwe verhouding wordt vastgelegd in een protocol. Binnen enkele maanden wordt de directiefunctie vast ingevuld.

10. Bestuurlijke vernieuwing

Mede in het licht van de conclusies van het rapport Berg neemt de voorzitter het als zijn primaire taak op zich tot een vernieuwd en volledig bezet bestuur te komen. Uit-gangs-pun-ten hierbij zijn kwaliteit en continuïteit. In dit licht zullen ook gesprekken worden gevoerd met de huidige leden van het bestuur.

Notities waarin bovenstaande voorstellen onderbouwd zijn, worden eind maart in de Verenigingsraad besproken.

Bestuur en directie willen met deze plannen zorgen voor een duidelijke, overzichtelijke or-ga-nisatie, die een krachtige rol speelt bij de uitvoering, in de beleidsvorming, en in het maat-schappelijk debat aangaande asielzoekers en vluchtelingen.

29-02-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie